ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -争-, *争*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[争, zhēng, ㄓㄥ] to dispute, to fight, to contend, to strive
Radical: Decomposition: 彐 (jì ㄐㄧˋ)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 爭, two hands 爪 and 彐 fighting over 亅,  Rank: 344

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng zhēng, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] to compete; competition, #816 [Add to Longdo]
[zhàn zhēng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] war; conflict, #1,572 [Add to Longdo]
[dòu zhēng, ㄉㄡˋ ㄓㄥ, / ] struggle (with); fight; battle, #1,619 [Add to Longdo]
[zhēng qǔ, ㄓㄥ ㄑㄩˇ, / ] to fight for; to compete (for a prize); to struggle, #2,072 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] struggle; fight, #2,516 [Add to Longdo]
[jìng zhēng lì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄌㄧˋ, / ] competitive strength; competitiveness, #3,061 [Add to Longdo]
[zhēng duó, ㄓㄥ ㄉㄨㄛˊ, / ] fight over; contest; vie over, #4,227 [Add to Longdo]
[zhēng yì, ㄓㄥ ㄧˋ, / ] controversy; dispute, #4,658 [Add to Longdo]
[lì zhēng, ㄌㄧˋ ㄓㄥ, / ] to work hard for; to do all one can; to contend strongly, #5,670 [Add to Longdo]
[zhēng lùn, ㄓㄥ ㄌㄨㄣˋ, / ] to argue; to debate; to contend; argument; contention; controversy; debate, #6,186 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あらそい, arasoi] โต้เถียง,ขัดแย้ง,โต้แย้ง,ทะเลาะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute
[そうぎ, sougi] Thai: ทะเลาะ English: quarrel

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P) [Add to Longdo]
い好き[あらそいずき, arasoizuki] (adj-na) quarrelsome; contentious [Add to Longdo]
い事[あらそいごと, arasoigoto] (n) dispute [Add to Longdo]
い戦う[あらそいたたかう, arasoitatakau] (v5u) to fight with; to contend with [Add to Longdo]
い訴える[あらそいうったえる, arasoiuttaeru] (v1) to accuse; to rise up in judgment against (judgement) [Add to Longdo]
い怒る[あらそいいかる, arasoiikaru] (v5r) to be angry and quarrelsome [Add to Longdo]
[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P) [Add to Longdo]
うべからざる[あらそうべからざる, arasoubekarazaru] (exp,adj-pn) indisputable [Add to Longdo]
えない[あらそえない, arasoenai] (adj-i) (See う・あらそう) indisputable; undeniable; unmistakable [Add to Longdo]
[いかで, ikade] (adv) how [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One million people lost their lives in the war.100万人の人々がその戦で命を落とした。
Ten teams competed for the prize.10チームが賞を得ようとった。
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と同様、世界は戦の危機に瀕していた。
War broke out in 1941.1941年に戦が起こった。
I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.1941年の12月に日本とアメリカの間で戦が勃発した時、私は生まれていなかった。
In 1943 Japan was at war.1943年に日本は戦をしていた。
The 1990s began with the Gulf incident.1990年代には湾岸紛で始まった。
The 1990s began with the Gulf War.1990年代は湾岸戦で始まった。
The two companies are competing with each other.2社が互いに競している。
The two candidates are struggling for mastery.2人の候補者が首位をっている。
The war began three years later.3年後に戦が始まった。
The company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.SEがやめ続けると会社の競力が落ちる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he's signing a lot of the best fighters... but Haymon rarely does business with competing promoters and their fighters.[JA] 有名ボクサーと契約しながら ヘイモンは競相手には ほとんど声をかけない ヘイモンは競相手には ほとんど声をかけない CounterPunch (2017)
I can't wait out this war.[JA] 俺はこの戦を生き残れない Eastwatch (2017)
He likes doing business anywhere there's a major conflict.[JA] いの場を嗅ぎつけてビジネスをする B. Resident Evil: Vendetta (2017)
But I know that neither one of you are the type of person who would sit here and argue while the world dies.[JA] そこに座って言いってる間に 世界が破滅してるのよ Resident Evil: Vendetta (2017)
In fact, my wife and I often argue over a little idiosyncrasy I have.[CN] 我妻常为我的怪习惯而 Saboteur (1942)
And I hate this war so much.[CN] 而我那么痛恨这战 Casablanca (1942)
And if we don't find a way out of this war, we'll follow them.[JA] そして この戦から抜け出す道を探らなければ 彼等と同じ運命をたどる Eastwatch (2017)
But that's what's so irritating – to know that I could get you someplace without doing any harm either.[CN] 可是这样太气人了 明知道我能在不损利益的情况下 帮你取一些工作 The Palm Beach Story (1942)
He's selling the weapons they created to crime syndicates and countries at war.[JA] 戦をしている国に 武器を密売している Resident Evil: Vendetta (2017)
I wish you good fortune in the wars to come, Your Grace.[JA] 来る戦でのご武運をお祈りします Eastwatch (2017)
Everything I build up for you you knock down.[CN] 我给你取回来的机会都让你毁了 The Palm Beach Story (1942)
It's more than I can ever offer you if I have to bid for your loyalty.[CN] 比我付你的还多 如果我得取你的忠诚的话 The Maltese Falcon (1941)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あらそう, arasou] (sich) streiten, um_etwas_kaempfen [Add to Longdo]
[そうだつ, soudatsu] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
奪戦[そうだつせん, soudatsusen] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
[そうてん, souten] Streitpunkt, strittiger_Punkt [Add to Longdo]
[そうぎ, sougi] Streit, Zwist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top