ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -週-, *週*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[週, zhōu, ㄓㄡ] week; turn, cycle; anniversary
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  周 (zhōu ㄓㄡ) 
Etymology: [ideographic] To walk 辶 in a circle 周; 周 also provides the pronunciation,  Rank: 6,571

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, / ] cycle; week, #332 [Add to Longdo]
周年[zhōu nián, ㄓㄡ ㄋㄧㄢˊ, / ] anniversary; annual, #2,709 [Add to Longdo]
周五[zhōu wǔ, ㄓㄡ ㄨˇ, / ] Friday, #3,656 [Add to Longdo]
周期[zhōu qī, ㄓㄡ ㄑㄧ, / ] period; cycle, #3,976 [Add to Longdo]
周一[zhōu yī, ㄓㄡ ㄧ, / ] Monday, #4,031 [Add to Longdo]
周三[zhōu sān, ㄓㄡ ㄙㄢ, / ] Wednesday, #5,693 [Add to Longdo]
周二[zhōu èr, ㄓㄡ ㄦˋ, / ] Tuesday, #5,859 [Add to Longdo]
周四[zhōu sì, ㄓㄡ ㄙˋ, / ] Thursday, #5,939 [Add to Longdo]
周六[zhōu liù, ㄓㄡ ㄌㄧㄡˋ, / ] Saturday, #6,096 [Add to Longdo]
周日[zhōu rì, ㄓㄡ ㄖˋ, / ] Sunday, #6,602 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうかん, shuukan] (n) สัปดาห์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しゅう, shuu] Thai: สัปดาห์ English: week

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (n,n-suf) week; (P) [Add to Longdo]
[しゅうあん, shuuan] (n) weekly ideas; weekly thoughts; ideas brought forth at the conclusion of a week [Add to Longdo]
一回[しゅういっかい, shuuikkai] (exp) (See 一日) once per week [Add to Longdo]
一日[しゅういちにち, shuuichinichi] (exp) one day a week [Add to Longdo]
[しゅうかん, shuukan] (n) published weekly; (P) [Add to Longdo]
刊雑誌[しゅうかんざっし, shuukanzasshi] (n) (See 刊誌) weekly magazine [Add to Longdo]
刊紙[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 日刊紙) weekly newspaper [Add to Longdo]
刊誌[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 刊雑誌) weekly publication; weekly magazine; (P) [Add to Longdo]
[しゅうかん, shuukan] (n) week; weekly; (P) [Add to Longdo]
間天気予報[しゅうかんてんきよほう, shuukantenkiyohou] (n) weather forecast for coming week [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
As it is, prices are going up every week.実のところ物価は毎上昇している。
"Did you watch TV last week?" "No, I didn't."「あなたは先テレビを見ましたか」「いいえ」
"When did you buy it?" "Let's see. I bought it last week."「いつそれを買ったの」「ええと、先でした」
"I'm going to Hawaii next week." "Really?"「私は来ハワイへ行くつもりよ」「ほんと?」
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は来の今日行います」と先生は言った。
The news turned out true in a week.間してそのニュースは本当になった。
It was a week before she got well.間してやっと彼女は良くなった。
Can you do without smoking for a week?間タバコをすわなくても平気ですか。
It is impossible to finish the report in a week.間でそのレポートを仕上げるなんて不可能だ。
I will get the work done in a week.間でその仕事をやり遂げましょう。
I can do it in a week.間でそれをすることはできる。
Let's get together here once a week.間に一度ここで集まりましょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We should come out here in the van every Sunday.[CN] 說實話 現在有貨車了 我們為什麼不每日都來玩呢? The Executioner (1963)
We've all received letters from old trusted friends inviting us to spend the weekend here as guests of their friends, the Owens.[JA] 私たちは皆信頼のおける友人から 末をここで過ごす招待の 手紙を受け取った 彼らの友人である オウエン氏の客として And Then There Were None (1945)
Saturday. This is Tuesday.[CN] 六,今天是二。 Applause (1929)
He's only leased it for the weekend.[JA] 末を借りただけなのです And Then There Were None (1945)
Sunday?[CN] 日吗? Lovers of 6 Years (2008)
I received a letter from Mr Owen, asking me to come here and spend the weekend and pretend to be a guest so that I might examine his wife who had refused to see a doctor.[JA] オウエン氏が手紙で依頼してきた 招待客を装いここで 末を過ごすことを 彼の妻を診察するためです And Then There Were None (1945)
Just the list of the ladies and gentlemen who are invited for the weekend.[JA] 末の招待客のリストだけです And Then There Were None (1945)
Is there plenty of food for the weekend?[JA] 末の食糧は じゅうぶんかね? And Then There Were None (1945)
Four dollars a week.[JA] 24ドルで Scarlet Street (1945)
It could return 10 every week.[JA] 毎10ドルずつ返す Scarlet Street (1945)
No wonder you didn't have 100 bucks to loan me Monday.[CN] 怪不得一我向你借100塊你都沒有。 Applause (1929)
Oh no thanks, I think a weekend will be enough.[JA] いや結構 末だけでじゅうぶんです And Then There Were None (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅう, shuu] week [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅう, shuu] WOCHE [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] Woche [Add to Longdo]
[しゅうかん, shuukan] Wochenschrift [Add to Longdo]
刊誌[しゅうかんし, shuukanshi] Wochenschrift [Add to Longdo]
[しゅうまつ, shuumatsu] Wochenende [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top