ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

日米

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -日米-, *日米*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
日米[にちべい, nichibei] (n) ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เช่น 日米会談(にちべいかいだん) การประชุมหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ

Japanese-English: EDICT Dictionary
日米[にちべい, nichibei] (n) Japan-America; (P) [Add to Longdo]
日米安全保障条約[にちべいあんぜんほしょうじょうやく, nichibeianzenhoshoujouyaku] (n) US-Japan Security Treaty [Add to Longdo]
日米安保条約[にちべいあんぽじょうやく, nichibeianpojouyaku] (n) (abbr) Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan [Add to Longdo]
日米[にちべいきょう, nichibeikyou] (n) Japan United States Cultural Exchange Association [Add to Longdo]
日米構造協議[にちべいこうぞうきょうぎ, nichibeikouzoukyougi] (n) Structural Impediments Initiative talks; SII [Add to Longdo]
日米豪;日米濠(oK)[にちべいごう, nichibeigou] (n) Japan-America-Australia [Add to Longdo]
日米貿易[にちべいぼうえき, nichibeiboueki] (n) trade between Japan and USA [Add to Longdo]
日米貿易摩擦[にちべいぼうえきまさつ, nichibeibouekimasatsu] (n) Japan-US trade friction [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We must maintain the friendly relations between Japan and the U.S.我々は日米間の友好関係を維持しなければならない。
What do you think has caused the present trade friction between Japan and the U.S?現在の日米貿易摩擦の原因は何であると思いますか。
Japanese and American interests clashed on this point.日米の利害がこの点で衝突した。
Frictions between Japan and the U.S. are easing up for a change.日米間の摩擦は緩和の方向に向かっています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gojira based on the Japan-US Security which...[JA] 日米安保条約に基づく 駆除協力を正式に... Shin Godzilla (2016)
Can't we get them to kill this beast under the Security Treaty?[JA] 在日米軍に駆除を肩代わり してもらうのはどうですか Shin Godzilla (2016)
I just heard from the USAF.[JA] 総理 駐日米大使からです Shin Godzilla (2016)
Indeed it is, but a storm is brewing on the field as the scrappy U. S.A. team is butting heads with Japan.[JA] 只今 日米の試合が行われていて 日本がリードしています Battleship (2012)
With your authorization, I'll hold a press conference on the subject.[JA] 私は在日米軍 関する 緊急会見を開きます Shin Godzilla (2016)
So a US-Japan Gojira research coalition?[JA] ゴジラの研究は 日米コアリションってことですか Shin Godzilla (2016)
Let's petition the US for military aid in taking it down.[JA] 総理 遺憾ながら在日米軍に Shin Godzilla (2016)
Ajmer Sharif, Rishikesh, Kedarnath, etc...[CN] 还有亚日米尔沙里夫, 里斯凯斯, 克达尔那司,... Namastey London (2007)
And so, we've requested aid by US forces in fighting[JA] 政府は在日米軍に対し Shin Godzilla (2016)
The US forces that are here.[JA] 日米安保を適用し Shin Godzilla (2016)
It's almost like looking at the historic photos of Hiroshima and Nagasaki after the bombs were dropped, but then you realize what you're staring at is actually right in front of you.[JA] 流通や経済的にも大打撃です 横須賀を出航したままの 在日米軍空母は そのまま シンガポールへと寄港し... Shin Godzilla (2016)
I've always feared that me and Mia would end up like her.[CN] 我一直寮艮′l、日米豆禾口我曹儡象她一才藁 Evil Dead (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
日米[にちべい, nichibei] Japan_und_Amerika-USA, japanisch-amerikanisch [Add to Longdo]
日米貿易[にちべいぼうえき, nichibeiboueki] Handel_zwischen_Japan_und_USA [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top