Search result for

*水*

(323 entries)
(0.1543 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -水-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
技術[ぎじゅつすいじゅん] (adj ) ล่าสุด, ใหม่สุด, ทันสมัย, ขณะนี้
See also: S. latest, newest, up-to-date, up-to-the-minute, A. old, obsolete,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふんすい, funsui] (n) น้ำพุ
Image:
[だんすい, dansui] (n) น้ำ (เช่นน้ำประปา)ไม่ไหล, การขาดน้ำ
[すいさい, suisai] (n) สีน้ำ (彩画{すいさいが}ภาพสีน้ำ)
[すいせん, suisen] (n) ก๊อกน้ำ
[すいえい, suiei] (n) การว่ายน้ำ
[すいじゅん, suijun] (n) ระดับน้ำ,ระดับมาตรฐาน
[すいきゅう, suikyuu] (n) กีฬาโปโลน้ำ
瓶座[みずがめざ, mizugameza] (n) ราศีกุมภ์
[すいどう, suidou] (n) ประปา
[すいぎん, suigin] (n) ปรอท
[すいなん, suinan] (n) อุทกภัย(น้ำท่วม, จมน้ำ)
[せんすいかん, sensuikan] (n) เรือดำน้ำ
[こうすい, kousui] (n) น้ำกระด้าง
[ちょすいそう, chosuisou] (n) ถังเก็บน้ำ, แท็งค์น้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
飲料[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน
溜り[みずたまり, mizutamari] (n) น้ำขังตามพื้นถนน
[みなかみ, minakami] (n) กระแสน้ำช่วงต้นน้ำ
化物[たんすいかぶつ, tansuikabutsu] (n) คาร์โบไฮเดรด
[すいし, suishi] การจมน้ำตาย
[はいすい, haisui] (n) การปล่อยน้ำทิ้ง, การระบายน้ำ
炭酸[たんさんすい, tansansui] น้ำอัดลม
[みずいろ, mizuiro] สีฟ้า
[うすいみぞ, usuimizo] (n) ร่องน้ำ ทางน้ำ ท่อน้ำ
平偏波[すいへいへんぱ, suiheihenpa] (n) Horizontal Polarization
曜日[すいようび, suiyoubi, suiyoubi , suiyoubi] (n ) วันพุธ
[みず, mizu, mizu , mizu] (n ) น้ำ
[すいとう, suitou] (n ) อีสุกอีใส
[すいせい, suisei] (n name ) ดาวพุธ
[れいすい, reisui] น้ำเย็น
[すいさい, suisai] (n ) อุทกภัย,น้ำท่วม , See also: S. 洪,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みず, mizu] Thai: น้ำ English: water
[すいおん, suion] Thai: อุณหภูมิน้ำ English: water temperature
[うすい, usui] Thai: น้ำฝน English: rain water
平線[すいへいせん, suiheisen] Thai: เส้นแนวระดับ English: horizon

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冰, bīng, ㄅㄧㄥ] ice; ice-cold
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] Ice-cold冫 water 水
[凼, dàng, ㄉㄤˋ] ditch; pool
Radical: Decomposition: 凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] Water 水 in a container 凵
尿[尿, niào, ㄋㄧㄠˋ] urine; to urinate
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] A person, crouched 尸 passing water 水
[暴, bào, ㄅㄠˋ] violent, brutal, tyrannical
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] A man with head 日 and hands 共 tormenting a deer 水
[水, shuǐ, ㄕㄨㄟˇ] water, liquid, lotion, juice
Radical: Decomposition: 亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: [pictographic] A river running between two banks; compare 川
[氶, zhěng, ㄓㄥˇ] name of a river in Shandong
Radical: Decomposition: 水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[永, yǒng, ㄩㄥˇ] long; perpetual, eternal; forever
Radical: Decomposition: 水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: []
[氹, dàng, ㄉㄤˋ] ditch; pool
Radical: Decomposition: 乙 (yǐ ㄧˇ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] A furrow 乙 filled with water 水
[氽, tǔn, ㄊㄨㄣˇ] to float; to deep-fry
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[汆, cuān, ㄘㄨㄢ] to parboil; to boil; a kettle of hot water
Radical: Decomposition: 入 (rù ㄖㄨˋ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[汞, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] mercury (element)
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[沓, tà, ㄊㄚˋ] connected, joined; repeated
Radical: Decomposition: 水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: []
[泉, quán, ㄑㄩㄢˊ] spring, fountain; wealth, money
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] Water 水 flowing from a spring 白
[泵, bèng, ㄅㄥˋ] to pump
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] To pull water 水 out of stone 石
[泶, xué, ㄒㄩㄝˊ]
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: []
[浆, jiāng, ㄐㄧㄤ] pulp, starch, syrup; a thick fluid
Radical: Decomposition: 丬 (qiáng ㄑㄧㄤˊ)  夕 (xī ㄒㄧ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[淼, miǎo, ㄇㄧㄠˇ] infinity; flooding; a wide expanse of water
Radical: Decomposition: 水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] Water 水 everywhere
[滎, xíng, ㄒㄧㄥˊ] a county in Henan; the sound of waves crashing
Radical: Decomposition: 炏 (kài ㄎㄞˋ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
漿[漿, jiāng, ㄐㄧㄤ] pulp, starch, syrup; a thick fluid
Radical: Decomposition: 將 (jiāng ㄐㄧㄤ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[益, yì, ㄧˋ] to profit, to benefit; advantage
Radical: Decomposition: 水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [ideographic] A container 皿 overflowing with water 水
[盥, guàn, ㄍㄨㄢˋ] to wash
Radical: Decomposition: 水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [ideographic] Washing 水 one's hands 彐 in a basin 皿
[荥, xíng, ㄒㄧㄥˊ] a county in Henan; the sound of waves crashing
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[颍, yǐng, ˇ] a river in Anhui
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやしお型潜[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine [Add to Longdo]
[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
取り;御取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
はるしお型潜[はるしおがたせんすいかん, harushiogatasensuikan] (n) Harushio class submarine [Add to Longdo]
ほぐし[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
アセチレン系炭化[アセチレンけいたんかすいそ, asechiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルキン) alkyne [Add to Longdo]
アフリカ[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer) [Add to Longdo]
アメリカ芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum) [Add to Longdo]
アンモニア[アンモニアすい, anmonia sui] (n) ammonia water; aqueous ammonia [Add to Longdo]
イオン交換[イオンこうかんすい, ion koukansui] (n) deionized water; DI water [Add to Longdo]
インド[インドすいぎゅう, indo suigyuu] (n) Indian buffalo [Add to Longdo]
エチレン系炭化[エチレンけいたんかすいそ, echiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルケン) alkene; olefin; olefine [Add to Longdo]
クシクラゲ類;櫛母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
シアン化[シアンかすいぎん, shian kasuigin] (n) mercury cyanide [Add to Longdo]
シアン化[シアンかすいそ, shian kasuiso] (n) hydrogen cyanide [Add to Longdo]
セパレート[セパレートみずぎ, separe-to mizugi] (n) two-piece swimming suit (not bikini style) [Add to Longdo]
ソーダ[ソーダすい, so-da sui] (n) soda water [Add to Longdo]
ダム放流[ダムほうりゅうすい, damu houryuusui] (n) discharge water from a dam [Add to Longdo]
ナフテン系炭化[ナフテンけいたんかすいそ, nafuten keitankasuiso] (n) naphthenic hydrocarbon [Add to Longdo]
ニッケル[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] (n) {comp} nickel metal hydride (NiMH) [Add to Longdo]
ニッケル素バッテリ[ニッケルすいそバッテリ, nikkeru suiso batteri] (n) {comp} nickel metal hydride battery [Add to Longdo]
ニッケル素電池[ニッケルすいそでんち, nikkeru suisodenchi] (n) {comp} Nickel-Metal Hydride battery (NiMH battery) [Add to Longdo]
フッ化素;弗化[フッかすいそ(フッ化素);ふっかすいそ(弗化素), futsu kasuiso ( futsu ka suiso ); fukkasuiso ( futsu ka suiso )] (n) hydrogen fluoride; HF [Add to Longdo]
フッ化素酸;弗化素酸[フッかすいそさん(フッ化素酸);ふっかすいそさん(弗化素酸), futsu kasuisosan ( futsu ka suiso san ); fukkasuisosan ( futsu ka suiso san )] (n) hydrofluoric acid [Add to Longdo]
プロペラ[プロペラすいしゃ, puropera suisha] (n) propeller water turbine [Add to Longdo]
ポンプ[ポンプすいしゃ, ponpu suisha] (n) reversible pump-turbine [Add to Longdo]
マルチレベル潜[マルチレベルせんすい, maruchireberu sensui] (n) multilevel diving [Add to Longdo]
メタン系炭化[メタンけいたんかすいそ, metan keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルカン) alkane [Add to Longdo]
メチル[メチルすいぎん, mechiru suigin] (n) methylmercury; methyl mercury [Add to Longdo]
ヨウ化素;沃化[ヨウかすいそ(ヨウ化素);ようかすいそ(沃化素), you kasuiso ( you ka suiso ); youkasuiso ( yoku ka suiso )] (n) hydrogen iodide; HI [Add to Longdo]
リン化素;燐化[リンかすいそ(リン化素);りんかすいそ(燐化素), rin kasuiso ( rin ka suiso ); rinkasuiso ( rin ka suiso )] (n) (1) {chem} (See ホスフィン) phosphine; phosphane; PH3; hydrogen phosphide; phosphorus trihydride; (2) diphosphine; diphosphane; P2H4; (3) solid hydrogen phosphides (a yellow powder) [Add to Longdo]
レモン[レモンすい, remon sui] (n) (1) lemon water; (2) (See レモネード) lemonade [Add to Longdo]
亜硫酸素ナトリウム[ありゅうさんすいそナトリウム, aryuusansuiso natoriumu] (n) sodium hydrogen sulfite [Add to Longdo]
[あくすい, akusui] (n) undrinkable water [Add to Longdo]
悪性[あくせいすいしゅ, akuseisuishu] (n) malignant edema; malignant oedema [Add to Longdo]
暗渠排[あんきょはいすい, ankyohaisui] (n) underdrainage [Add to Longdo]
伊予[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐木) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata) [Add to Longdo]
管系[いすいかんけい, isuikankei] (n) gastrovascular system [Add to Longdo]
井戸[いどみず, idomizu] (n) well water [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] (n) well water [Add to Longdo]
一衣帯[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river) [Add to Longdo]
一次冷却[いちじれいきゃくすい, ichijireikyakusui] (n) primary cooling water [Add to Longdo]
[いっすい, issui] (n) current (of water); drop [Add to Longdo]
和物[いっすいわぶつ, issuiwabutsu] (n) mono-hydrate [Add to Longdo]
[いっすい, issui] (n,vs) inundation; overflow [Add to Longdo]
象虫[いねみずぞうむし;イネミズゾウムシ, inemizuzoumushi ; inemizuzoumushi] (n) (uk) rice water weevil (Lissorhoptrus oryzophilus) [Add to Longdo]
飲み(P);飲[のみみず, nomimizu] (n) drinking water; (P) [Add to Longdo]
[いんすいりょう, insuiryou] (n) amount of drinking [Add to Longdo]
飲用[いんようすい, inyousui] (n) potable water [Add to Longdo]
飲料[いんりょうすい, inryousui] (n) drinking water; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一夜露[yī yè lù shui, ㄧ ㄧㄝˋ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄟ˙, ] one-night stand; ephemeral [Add to Longdo]
一点一个泡[yī diǎn shuǐ yī gè pào, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧ ㄍㄜˋ ㄆㄠˋ, / ] one drop one bubble [Add to Longdo]
三峽[sān xiá shuǐ kù, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ, / ] the Three Gorges reservoir [Add to Longdo]
[Sān shuǐ xiàn, ㄙㄢ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanshui county in Guangdong [Add to Longdo]
三都族自治县[Sān dōu shuǐ zú zì zhì xiàn, ㄙㄢ ㄉㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sandou Shuizu autonomous county in Guizhou [Add to Longdo]
三点[sān diǎn shuǐ, ㄙㄢ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] three-stroke abbr. of water radical, the right component of characters such as 江, 河 [Add to Longdo]
[Shàng shuǐ, ㄕㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] Sheung Shui (area in Hong Kong) [Add to Longdo]
[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, ] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot [Add to Longdo]
[xià shui, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟ˙, ] offal; viscera; tripe [Add to Longdo]
[xià shuǐ lǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˇ, / ] launching ceremony [Add to Longdo]
[xià shuǐ dào, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, ] sewer [Add to Longdo]
不服[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, ] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized [Add to Longdo]
不透[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; watertight; impermeable [Add to Longdo]
中度性肺[zhōng dù xìng fèi shuǐ zhǒng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] toxic pulmonary edema [Add to Longdo]
[èr shuǐ huò, ㄦˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] used goods; second hand goods [Add to Longdo]
[Èr shuǐ xiāng, ㄦˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Erhshui (village in Taiwan) [Add to Longdo]
不犯河[jǐng shuǐ bù fàn hé shuǐ, ㄐㄧㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄈㄢˋ ㄏㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, ] everyone minds their own business [Add to Longdo]
[gōng shuǐ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ, ] to supply water [Add to Longdo]
依山傍[yī shān bàng shuǐ, ㄧ ㄕㄢ ㄅㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] mountains on one side and water on the other [Add to Longdo]
[Xiū shuǐ, ㄒㄧㄡ ㄕㄨㄟˇ, ] Xiushui county in Jiujiang 九江, Jiangxi [Add to Longdo]
[Xiū shuǐ xiàn, ㄒㄧㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xiushui county in Jiujiang 九江, Jiangxi [Add to Longdo]
倒苦[dào kǔ shuǐ, ㄉㄠˋ ㄎㄨˇ ㄕㄨㄟˇ, ] to pour out one's grievances [Add to Longdo]
[chǔ shuǐ, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] to store water [Add to Longdo]
[chǔ shuǐ guǎn, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] standpipe (fire-fighting water storage system for a building) [Add to Longdo]
[chǔ shuǐ xiāng, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ, / ] water-storage tank [Add to Longdo]
先进[xiān jìn shuǐ píng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] advanced level [Add to Longdo]
六盘[Liù pán shuǐ, ㄌㄧㄡˋ ㄆㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] Liupanshui prefecture level city in west Guizhou [Add to Longdo]
六盘[Liù pán shuǐ shì, ㄌㄧㄡˋ ㄆㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄕˋ, / ] Liupanshui prefecture level city in Guizhou [Add to Longdo]
[bīng shuǐ, ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄟˇ, ] iced water [Add to Longdo]
冷却[lěng què shuǐ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] cooling water (in a reactor) [Add to Longdo]
[lěng shuǐ, ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, ] cold water; unboiled water; fig. not yet ready (of plans) [Add to Longdo]
[Lěng shuǐ jiāng, ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄤ, ] (N) Lengshuijiang (city in Hunan) [Add to Longdo]
[Lěng shuǐ tān, ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄢ, / ] (N) Lengshuitan (city in Hunan) [Add to Longdo]
[chū shuǐ, ㄔㄨ ㄕㄨㄟˇ, ] to appear out of the water; to break the surface [Add to Longdo]
芙蓉[chū shuǐ fú róng, ㄔㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] as a lotus flower breaking the surface (成语 saw); surpassingly beautiful (of young lady's face or old gentleman's calligraphy) [Add to Longdo]
[fēn shuǐ lǐng, ㄈㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] water divide; watershed [Add to Longdo]
线[fēn shuǐ xiàn, ㄈㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] watershed [Add to Longdo]
北洋[Běi yáng shuǐ shī, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄕ, ] north China navy (esp. the ill-fated Chinese navy in the 1895 war with Japan) [Add to Longdo]
[huì shuǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] remittance fee [Add to Longdo]
[fǎn shuǐ, ㄈㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, ] turncoat; traitor [Add to Longdo]
[kǒu shuǐ, ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, ] saliva [Add to Longdo]
[Hé shuǐ, ㄏㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, ] (N) Heshui (place in Gansu) [Add to Longdo]
[Jí shuǐ, ㄐㄧˊ ㄕㄨㄟˇ, ] Jishui county in Ji'an 吉安, Jiangxi [Add to Longdo]
[Jí shuǐ xiàn, ㄐㄧˊ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jishui county in Ji'an 吉安, Jiangxi [Add to Longdo]
[hán shuǐ, ㄏㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] watery [Add to Longdo]
[xī shuǐ, ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ, ] absorbent [Add to Longdo]
[xián shuǐ, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] salt water [Add to Longdo]
[Shāng shuǐ, ㄕㄤ ㄕㄨㄟˇ, ] (N) Shangshui (place in Henan) [Add to Longdo]
喇叭[lā bā shuǐ xiān, ㄌㄚ ㄅㄚ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] daffodil [Add to Longdo]
[pēn shuǐ chí, ㄆㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ, / ] a fountain [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I'm not good at swimming." "Neither am I."「僕は泳が下手です」「私もそうなのです」 [M]
"I did that," she complained, "but there was no water in it!"「そうしたわよ」彼女は文句を言った。「でもなんかなかったわよ」 [F]
"Please give me some water." "All right."を少しください」「いいですよ」
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、日本はと米不足だった。
As cold as a flood in January.1月の洪のように寒い。
A fallen leaf floated on the surface of the water.1枚の落ち葉が面に浮かんでいた。
I suspect they water down the beer in that pub.あのパブではビールを増ししているのではないか。
There was complete silence. You could hear a pin drop.あたりはを打ったように静かだった。
There came a complete silence. You could hear a pin drop.あたりはを打ったように静まり返った。
I will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.あなたからご都合が悪いというお知らせがなければ曜の夕方に参ります。
I don't feel well after drinking that water.あのを飲むと気持ちが悪い。
That swimsuit looks really good on you.あの着は、とっても似合いますよ。
The politician receives on Wednesdays.あの政治家は曜日が面会日だ。
Is that a cow or a buffalo?あれは牛ですか牛ですか。
Alice wears a sweet perfume.アリスは甘い香りの香をつけている。
No. He doesn't like water!いいや。あいつはがキライなんだ。
Some Italian fashion designers are saying that white bathing suits will catch on this year.イタリアのファッション・デザイナーは、今年は白の着が流行るだろうと言っている。
No matter how much you hurry your effort is just a drop in the bucket.いまさら焦っても焼け石にじゃないの。
I prepared a weak solution of sugar and water.うすい砂糖を作った。
A frog came out of the water.カエルがの中から出てきた。
Shall I change the water for the flowers?お花のを替えましょう。
Galoshes are impervious to water.オーバーシューズはを通さない。
Just water please.だけでけっこうです。
May I have a glass of water?を1杯もらえますか。
Could I get some water, please?をいただけますか。
Can I have some water, please?をください。
Could you bring me some water?を持ってきてください。
The tea is too strong. Add some water.お茶が濃すぎるのでを少し加えて下さい。
Everything (Rev. Martin Luther) King had worked so hard for seemed lost.キング牧師が献身的に力を尽くしたものすべてが泡に帰したかのように思われた。
A goose is a water bird.ガチョウは鳥である。
Whales can remain submerged for a long time.くじらは長い間に潜っていられる。
Ken goes swimming day after day.ケンは毎日泳に行く。
We must be careful to drink only pure water.きれいなだけ飲むように気をつけなければならない。
Pure water is necessary to our daily life.きれいなは我々の日常生活に必要だ。
Smaller classes mean a higher standard of education, and that's what we want for our kids.クラスの人数が減るということは、教育準が高まるということであり、それこそ、我々が子供たちのために求めていることなのです。
Here's some water.ここにが少しある。
Coke has always been the top dog when it comes to soft drinks.コカ・コーラは清涼飲料ではいつも最有力会社だ。
Give me a glass of water, please.コップ1杯のをください。
There is little water in the glass.コップにはほとんどがありません。
There is little water left in the glass.コップにはが少し残っている。
There is a little water in glass.コップに少しが入っている。
Fill a glass with water.コップにをいっぱい入れる。
The glass is full of water.コップはでいっぱいだ。
This glass contains water.このコップにはが入っている。
Let's qualify this gin with tonic water.このジンをトニックで割ろう。
You can see this easily if you put a straw into a glass of water.このことはの入ったグラスにストローを入れて見れば容易にわかる。
This dam supplies us with water and electricity.このダムは私たちにと電力を供給している。
Please fill this bucket with water.このバケツにを入れて下さい。
Is this dress wash-able?このドレスは洗いができますか。
Does this bus go to the beach?このバスは海浴場に行きますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
David, could you list all the water sources aboard?[JA] デイヴィッド のリストはある? Life (2017)
My daughter is learning about Greek mythology.[CN] "我的薪怎麼算?" "大概每四年十元" Louis C.K. 2017 (2017)
"Oh, thank you. That really captures my voice. And yet..."[CN] 你像貝多芬一樣敲打鍵盤 朝自己潑 都聾了還努力不懈 Louis C.K. 2017 (2017)
Mr. Mizuguchi was the same age as me.[JA] 口さんは僕と同い年だった Values (2017)
The good boxers have to turn pro because they need money.[CN] 来到这 你们会看到比赛的平... CounterPunch (2017)
Oh all right[CN] 河 The Villainess (2017)
Um... There's coolant for the spacesuits.[JA] あとは宇宙服用の 冷却もある Life (2017)
Mom will protect you[CN] 流有净化一切的能力 The Villainess (2017)
You mixed the base virus in drinking water.[JA] 飲料にベースウイルスを混入させた Resident Evil: Vendetta (2017)
A lot of people don't understand why I haven't turned pro.[CN] 他每月的固定开支 包括车子 房租和电费 总共是九百美元 CounterPunch (2017)
Let me see. This is a Marlboro menthol. This could've been anybody.[CN] 不过听我一句 让她喝点 不然你们回家的时候 她的逼会干干的 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
It's inseparable. Such as air and water.[JA] 空気やと同じくらい― Barbecue (2017)
Which just so happens to be a major source of drinking water.[JA] 飲料の主要な源泉よね Resident Evil: Vendetta (2017)
They have deep-water ports for the ships.[JA] あそこには深港がある Dragonstone (2017)
I just picture Lil Wayne like...[CN] 你说:"好 汁很多 很好" Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
-Or run.[CN] 雙手冰冷的經驗? 最重要的是 要在火堆四周灑 Malarkey! (2017)
How have you been?[CN] (《伤心故事》 《烟灰缸内的》) (《青空之上》) Disbanded (2017)
The legend of the marmot is that, the marmot promised he'd never drink water, or eat grass, would never go out in the dark, would stay in his hole, and in order to keep his promise, he cut off his thumb.[JA] マーモットになった 勇者の伝説がある "マーモットは誓った" "今後はを飲まず 草を食べ―" Barbecue (2017)
- Hurry! Get out![JA] - から上がって! Stalker's Prey (2017)
I couldn't have them in my chambers, so in the process of building the sewers,[JA] 私の寝室へ連れていけない だから下道の建設の途中で― The Queen's Justice (2017)
Kat, there is enough coolant.[JA] キャット 冷却なら充分にある Life (2017)
Alright. I see.[CN] (《飘忽不定的情感》 《烟灰缸内的》) Appeal (2017)
I'll still continue to offer incense at his altar.[CN] 前阵子我去了口太太那里 Choices (2017)
Your debut novel will be published![CN] 警察 口博 Values (2017)
Get the horses watered![JA] 馬にを与えろ The Spoils of War (2017)
I have to win. I'd be way too disappointed chasing this for 12 fucking years.[CN] 看到卡姆和他的技术 进步到这种平 真是了不起 CounterPunch (2017)
Boom! A big chunk would fall off.[JA] の流れを変えると 砂が崩れてくるのよ  ()
I'll go, change, and my mom has extra swimsuits for guests.[JA] 客用の着があるんだ 僕も着替える Stalker's Prey (2017)
And for the record, Louis is right.[CN] 扔到里 好让船撑到靠岸 而你 会给朋友一艘救生艇 Divide and Conquer (2017)
Hurry shot[CN] 在坐便器的储箱里 The Villainess (2017)
Yeah. I would love a glass of water, if that's not too much to ask for.[JA] はい よければ を1杯飲みたいです Stalker's Prey (2017)
Is it possible Calvin could have gotten into coolant?[JA] カルヴィンが冷却に 入り込んだ可能性は? Life (2017)
There's liquid in the helmet. Calvin must have broken my coolant loop.[JA] ヘルメットの中に滴が カルヴィンが冷却装置を壊した Life (2017)
Calvin is a carbon-based organism. It needs food, water, and oxygen, just like us.[JA] カルヴィンは炭素系の生物だ 食べ物とと酸素を必要とする Life (2017)
Um, me and water aren't really on speaking terms right now.[JA] 今 私ととの関係は 険悪なんだけど Stalker's Prey (2017)
Are you beating up the dogs?[CN] 我想他們錄影片之前 先用柱噴濕牠們 Louis C.K. 2017 (2017)
I'm happy as long as there's water.[JA] を飲めば十分 Barbecue (2017)
Don't you miss fresh water or birds or the trees?[JA] 新鮮なや鳥たちはどう? 木々なんかは? Life (2017)
The liquid, it's blocking my vision.[JA] が視界の邪魔をしてる Life (2017)
And then a moment later, he goes...[CN] 你是不是他妈的脑子进了? Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
We don't need to worry? How about Belo Monte? Everything okay?[JA] でもベロモンテ力発電所は どうなる?  ()
She wants revenge so badly, she brought the Dothraki to our shores.[JA] 復讐に狂っている ドスラク人を際まで呼び込んだ Stormborn (2017)
"What is this strange oil... floating in my hot tub water?[CN] 逼的汁很多 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
That's the important detail.[CN] 她將他浸在冥河中 因為河有魔力 能讓你刀槍不入 Louis C.K. 2017 (2017)
Mrs. Mizuguchi.[JA] (慎)口(みずぐち)さん Reason (2017)
Just gonna skip off the atmosphere like a flat stone on water.[JA] あれはの上をはねる石みたいに 大気にはじかれる Life (2017)
Ugly motherfucker you.[CN] 那就继续上去 发挥出最好的 CounterPunch (2017)
The police officer who arrived at the scene, Hiroshi Mizuguchi.[JA] 駆けつけた警察官 口(みずぐち) 博(ひろし) The Mysterious Million Yen Women (2017)
You'll still need to combine it with one part mercury.[JA] あなたはまだそれを組み合わせる必要があります 1部の銀を含む。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
It's not.[CN] 贝卢蒙蒂坝事件 怎么说?  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッケル[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] nickel metal hydride (NiMH) [Add to Longdo]
準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] horizontal tabulation (HT) [Add to Longdo]
平ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] horizontal pitch [Add to Longdo]
平磁気記録[すいへいじききろく, suiheijikikiroku] longitudinal magnetic recording [Add to Longdo]
平情報検査[すいへいじょうほうけんさ, suiheijouhoukensa] Horizontal Redundancy Check [Add to Longdo]
平方向[すいへいほうこう, suiheihoukou] horizontal direction [Add to Longdo]
平方向奇偶検査[すいへいほうこうきぐうけんさ, suiheihoukoukiguukensa] LRC, Longitudinal Redundancy Check [Add to Longdo]
調整[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level [Add to Longdo]
準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language [Add to Longdo]
内容モデル入れ子[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level [Add to Longdo]
内容体系[ないようたいけいすいじゅん, naiyoutaikeisuijun] content architecture level [Add to Longdo]
評定[ひょうていすいじゅん, hyouteisuijun] rating level [Add to Longdo]
文書概要[ぶんしょがいようすいじゅん, bunshogaiyousuijun] document profile level [Add to Longdo]
文書体系[ぶんしょたいけいすいじゅん, bunshotaikeisuijun] document architecture level [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[げすい, gesui] Abwasser, Kanalisation [Add to Longdo]
[げすいこう, gesuikou] Abflussrohr, Kanalisation [Add to Longdo]
[れいすい, reisui] kaltes_Wasser [Add to Longdo]
摩擦[れいすいまさつ, reisuimasatsu] kalte_Abreibung [Add to Longdo]
[ふんすい, funsui] Springbrunnen, Fontaene [Add to Longdo]
[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
[おおみず, oomizu] Hochwasser, Ueberschwemmung [Add to Longdo]
山紫[さんしすいめい, sanshisuimei] schoene_Landschaft [Add to Longdo]
[ようすいしゃ, yousuisha] Schoepfrad [Add to Longdo]
[みず, mizu] Wasser [Add to Longdo]
かさ[みずかさ, mizukasa] Wasserstand [Add to Longdo]
がめ[みずがめ, mizugame] Wasserkrug [Add to Longdo]
[すいじょう, suijou] auf_dem_Wasser, Wasser- [Add to Longdo]
[すいせん, suisen] Narzisse [Add to Longdo]
[すいぶん, suibun] Wassergehalt [Add to Longdo]
[すいりょく, suiryoku] Wasserkraft [Add to Longdo]
墨画[すいぼくが, suibokuga] Tuschzeichnung [Add to Longdo]
[すいふ, suifu] Matrose, Seemann [Add to Longdo]
[すいがい, suigai] Wasserschaden, Ueberschwemmung [Add to Longdo]
彩画[すいさいが, suisaiga] Aquarell [Add to Longdo]
族館[すいぞくかん, suizokukan] Aquarium [Add to Longdo]
[すいせい, suisei] Merkur [Add to Longdo]
[すいしょう, suishou] Bergkristall, Rauchtopas [Add to Longdo]
[すいよう, suiyou] Mittwoch [Add to Longdo]
曜日[すいようび, suiyoubi] Mittwoch [Add to Longdo]
[すいそう, suisou] Wasserbehaelter, Wasserspeicher [Add to Longdo]
[すいし, suishi] ertrinken [Add to Longdo]
[すいほう, suihou] Wasserblase [Add to Longdo]
[すいえい, suiei] das_Schwimmen, das_Baden [Add to Longdo]
浸し[みずびたし, mizubitashi] Ueberschwemmung, Ueberflutung [Add to Longdo]
[すいおん, suion] Wassertemperatur [Add to Longdo]
[すいじゅん, suijun] Wasserstand, Niveau, Durchschnitt [Add to Longdo]
溶性[すいようせい, suiyousei] wasserloeslich [Add to Longdo]
[すいてき, suiteki] Wassertropfen [Add to Longdo]
[すいぎゅう, suigyuu] Wasserbueffel [Add to Longdo]
[みずたま, mizutama] Wassertropfen [Add to Longdo]
[すいでん, suiden] Reisfeld [Add to Longdo]
[すいとう, suitou] Windpocken [Add to Longdo]
[すいばん, suiban] Wasserbecken [Add to Longdo]
[すいとう, suitou] Feldreis [Add to Longdo]
[すいとう, suitou] Feldflasche [Add to Longdo]
[すいそ, suiso] Wasserstoff [Add to Longdo]
菓子[みずがし, mizugashi] -Obst [Add to Longdo]
蒸気[すいじょうき, suijouki] Wasserdampf [Add to Longdo]
[すいろ, suiro] Wasserweg, Wasserstrasse [Add to Longdo]
[すいしゃ, suisha] Wasserrad [Add to Longdo]
[すいどう, suidou] Wasserleitung [Add to Longdo]
道栓[すいどうせん, suidousen] Wasserhahn [Add to Longdo]
道管[すいどうかん, suidoukan] Wasserrohr, Wasserleitungsrohr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top