ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一日

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一日-, *一日*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有朝一日[yǒu zhāo yī rì, ㄧㄡˇ ㄓㄠ ㄧ ㄖˋ, ] one day; sometime in the future, #26,619 [Add to Longdo]
冰冻三尺,非一日之寒[bīng dòng sān chǐ, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄙㄢ ㄔˇ, fei1 yi1 ri4 zhi1 han2, / ] three feet of ice does not form in a single day (成语 saw); Rome wasn't built in a day [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] (n) วันที่หนึ่งของเดือน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一日おき[いちにちおき, ichinichioki] (n ) วันเว้นวัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] Thai: วันที่หนึ่งของเดือน English: first day of month
一日[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day

Japanese-English: EDICT Dictionary
一日(P);1日[いちにち(P);いちじつ;ひとひ(ok);ひとえ(ok), ichinichi (P); ichijitsu ; hitohi (ok); hitoe (ok)] (n) (1) first day of the month; (2) (See ついたち) one day; (P) [Add to Longdo]
一日(P);朔日;朔[ついたち(P);さくじつ(朔日);いっぴ(一日), tsuitachi (P); sakujitsu ( sakujitsu ); ippi ( tsuitachi )] (n) (1) (usu. 一日) first day of the month; (2) (ついたち only) (arch) first ten days of the lunar month; (P) [Add to Longdo]
一日の長[いちじつのちょう, ichijitsunochou] (n) superiority [Add to Longdo]
一日を過ごす[いちにちをすごす, ichinichiwosugosu] (exp,v5s) to pass a day [Add to Longdo]
一日一善[いちにちいちぜん, ichinichiichizen] (n) doing a good deed each day; doing one good turn a day [Add to Longdo]
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day [Add to Longdo]
一日一夜[いちにちいちや, ichinichiichiya] (n) all day and night [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日増しに[いちにちましに, ichinichimashini] (adv) day by day [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔色が悪いぞ。一日休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
I'll be free all day tomorrow.あしたは一日中ひまです。
I can hardly wait till I see you.あなたのお帰りを一日千秋の思いでお待ちしています。
Can you go around the world in a day?あなたは一日で世界を回ることが出来ますか。
You must be worn out after working all day.あなたは一日中働いた後で疲れきっているにちがいない。
That dog has been barking 'Ruff-ruff-ruff-ruff!' all day long.あの犬、一日中ワンワンワンワン吠えてるんだから。
This is just another day.ありふれた一日
One day, a black woman, Rosa Parks, was returning home after a hard day's work.ある日、ローザ・パークスという黒人女性が、一日のつらい仕事を終えて帰宅しているところだった。
No, it gains ten minutes a day.いいえ、一日に十分も進むんです。
Our dog has been lying in the sun all day.うちの犬は一日中日なたに横になっている。
I can produce several pieces a day if I'm lucky.うまくいけば一日に2、3ピース作れる。
I'd like to try out the aerobics class for a day.エアロビクス教室に一日入学したいのですが。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The city will fall within a day.[JA] 王都は一日で落ちる Stormborn (2017)
Another day at the office.[JA] もう一日,オフィスで。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
When the work is finished, and I taste the mezcal,[JA] 一日の仕事を終えて メスカルを飲む時 Barbecue (2017)
So I work in haste from day to day... as a miner does who knows he's facing disaster.[CN] 于是我快马加鞭,日复一日地工作... 就像一个知道大难将至的矿工 Lust for Life (1956)
-Maybe I will one of these days.[CN] -也许有朝一日我会 On the Waterfront (1954)
I'm gonna be out all day.[JA] 一日中外出してるの The Covenant (2017)
This meant days and weeks of tedious work... of digging up little-known facts... which they must be prepared to use.[CN] 这意味着他们必须日复一日的 重复冗长乏味的工作... 来挖掘鲜为人知的真相... 以备不时之需 T-Men (1947)
- Yeah. So, I'm okay doing that. Just, like, you got to hit that wall and this is when I do.[JA] 指示に従うよ 壁を打てと 言われたら一日中打ち続ける CounterPunch (2017)
One year and one day.[CN] 一年零一日徒刑 3 Godfathers (1948)
Big, see? I don't want one for one night.[CN] 得要个大箱子,我可不是去一日游的 It's a Wonderful Life (1946)
- You've got me sewed up 1 6 ways... for three meals a day and pocket money.[CN] - 你样样都给我安排好了 一日三餐和零用钱 Sorry, Wrong Number (1948)
You develop this kind of amnesia that lets you get through your day.[JA] あなたはこのような記憶喪失を起こす それはあなたが一日を通して得ることができます。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
一日[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top