Search result for

*夫*

(190 entries)
(0.0629 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-夫-, *夫*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じょうぶ, joubu] (adj な) แข็งแรง ทนทาน
大丈[だいじょうぶ, daijoubu] (adj phrase) ไม่เป็นไร, โอเค, ปลอดภัย (เช่น ถ้าถามว่า เป็นไรมากมั้ย หรือ เป็นไรมั้ย ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ตอบ だいじょうぶ ไม่เป็นไร)
[ふさい, fusai] (n) สามีภรรยา ใช้เรียกคู่สามีภรรยารวมกัน โดยนำไปต่อท้ายนามสกุล เช่น 鈴木妻(すずきふさい)
[ふうふ, fuufu] (n) สามีภรรยา
[くふう, kufuu] การตรึกตรอง การไตร่ตรองในหลายๆด้านก่อนตัดสินใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こうふ, ] การคิดพลิกแพลง การดัดแปลงให้เหมาะสม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[伕, fū, ㄈㄨ] manual laborer
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [ideographic] A working 夫 man 亻; 夫 also provides the pronunciation
[呋, fū, ㄈㄨ] used in transliterations
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[夫, fū, ㄈㄨ] man, husband; worker; those
Radical: Decomposition: 一 (yī )  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 大 wearing a coming-of-age hairpin 一
[失, shī, ] to lose; to make a mistake, to neglect
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [ideographic] Something 丿 falling from a hand 夫
[夹, jiā, ㄐㄧㄚ] to support; to be wedged between
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [ideographic] A person 夫 stuck between two others 丷
[扶, fú, ㄈㄨˊ] to support, to protect, to help
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[替, tì, ㄊㄧˋ] to change, to replace, to substitute for
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  夫 (fū ㄈㄨ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] One man 夫 replacing another; 日 provides the pronunciation
[肤, fū, ㄈㄨ] skin; shallow, superficial
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[芙, fú, ㄈㄨˊ] lotus; hibiscus
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] flower
[蚨, fú, ㄈㄨˊ] a kind of water beetle; cash, dollars, money
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] insect
[規, guī, ㄍㄨㄟ] rules, regulations, customs, law
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] observe
[规, guī, ㄍㄨㄟ] rules, regulations, customs, law
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] observe
[趺, fū, ㄈㄨ] to sit cross-legged; tarsus, instep
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[輦, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] hand-cart; to transport by carriage
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  夫 (fū ㄈㄨ)  車 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] Two people 夫 riding in a cart 車
[辇, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] hand-cart; to transport by carriage
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  夫 (fū ㄈㄨ)  车 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] Two people 夫 riding in a cart 车
[麩, fū, ㄈㄨ] bran
Radical: Decomposition: 麥 (mài ㄇㄞˋ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] wheat
[麸, fū, ㄈㄨ] bran
Radical: Decomposition: 麦 (mài ㄇㄞˋ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] wheat

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしどり婦;鴛鴦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
偉丈[いじょうふ, ijoufu] (n) great man; great god; hero; big man [Add to Longdo]
一工[ひとくふう, hitokufuu] (n,vs) (1) contrivance; bit of fiddling; little ingenuity; (n) (2) bit more (e.g. food) [Add to Longdo]
一妻多[いっさいたふ, issaitafu] (n) polyandry [Add to Longdo]
一妻[いっぷいっさい, ippuissai] (n,adj-no) (See 一一婦) monogamy [Add to Longdo]
一婦[いっぷいっぷ, ippuippu] (n,adj-no) monogamy [Add to Longdo]
多妻[いっぷたさい, ipputasai] (n,adj-no) polygamy; polygyny [Add to Longdo]
多妻制[いっぷたさいせい, ipputasaisei] (n) polygamy [Add to Longdo]
右京大[うきょうのだいぶ, ukyounodaibu] (n) (arch) (See 律令) ukyounodaibu (title under the ritsuryou system at the imperial court) [Add to Longdo]
[えきふ, ekifu] (n) railway employee (porter) [Add to Longdo]
煙突掃除;煙突掃除扶[えんとつそうじふ, entotsusoujifu] (n) chimney sweeper (cleaner) [Add to Longdo]
仮面[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife [Add to Longdo]
寡男;鰥;鰥[やもお, yamoo] (n) widower [Add to Longdo]
[かふ, kafu] (n) widower [Add to Longdo]
寡婦(P);寡;孀;鰥;鰥[かふ(寡婦)(P);やもめ, kafu ( kafu )(P); yamome] (n) widow; (P) [Add to Longdo]
[かふ, kafu] (n) fireman; stoker [Add to Longdo]
我が妻;我が[わがつま, wagatsuma] (n) my spouse (esp. used to refer to one's wife); my wife; my husband [Add to Longdo]
各々(P);各各(P);れ(P);;々;其れ其れ;其其;其々;各[それぞれ(各々;各各;れ;;々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) [Add to Longdo]
[かんぷ, kanpu] (n) (obsc) adulterer; paramour [Add to Longdo]
姦婦[かんぷかんぷ, kanpukanpu] (n) adulterer and adulteress; adulterous couple [Add to Longdo]
[まぶ, mabu] (n) a married woman's paramour; lover [Add to Longdo]
気丈[きじょうぶ, kijoubu] (adj-na,n) reassuring [Add to Longdo]
[ぎゅう;ぎふ, gyuu ; gifu] (n) (ぎゅう is also written with the ateji 牛) pimp; brothel tout [Add to Longdo]
義太[ぎだゆう, gidayuu] (n) (abbr) (See 義太節) gidayuu (type of reciting used in the puppet theater); (P) [Add to Longdo]
義太語り[ぎだゆうかたり, gidayuukatari] (n) gidayuu reciter [Add to Longdo]
義太[ぎだゆうぶし, gidayuubushi] (n) (See 義太) gidayuu ballad drama (narrative accompanied by a shamisen used in the bunraku puppet theater) [Add to Longdo]
[きゅうふ, kyuufu] (n) former husband [Add to Longdo]
[ぎょふ, gyofu] (n) (sens) fisherman [Add to Longdo]
の利[ぎょふのり, gyofunori] (n) profiting while others fight [Add to Longdo]
[ぐふ, gufu] (n) (1) (hum) foolish man; (2) husband [Add to Longdo]
[ぐんぷ, gunpu] (n) military porter [Add to Longdo]
[けいふ, keifu] (n) second husband [Add to Longdo]
[けんぷじん, kenpujin] (n) wise wife [Add to Longdo]
[もとおっと, motootto] (n) ex-husband; former husband [Add to Longdo]
侯爵[こうしゃくふじん, koushakufujin] (n) marchioness [Add to Longdo]
公爵[こうしゃくふじん, koushakufujin] (n) princess; duchess [Add to Longdo]
[カンフー, kanfu-] (n) (uk) {MA} Kung-Fu (chi [Add to Longdo]
;鉱[こうふ, koufu] (n) (sens) miner [Add to Longdo]
[こうふうし, koufuushi] (n) (hon) (See 孔子) Confucius [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker [Add to Longdo]
(P);功[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P) [Add to Longdo]
を凝らす[くふうをこらす, kufuuwokorasu] (exp,v5s) to exercise one's ingenuity; to come up with an ingenious plan [Add to Longdo]
国家元首[こっかげんしゅふじん, kokkagenshufujin] (n) first lady [Add to Longdo]
妻(P);;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) [Add to Longdo]
妻の命;の命[つまのみこと, tsumanomikoto] (n) (arch) (pol) you (referring to one's spouse or partner); dear [Add to Longdo]
雑役[ざつえきふ, zatsuekifu] (n) handyman [Add to Longdo]
士大[したいふ, shitaifu] (n) Chinese scholar-bureaucrat; Chinese scholar-official [Add to Longdo]
似た者[にたものふうふ, nitamonofuufu] (exp) (id) like man, like wife; like marries like [Add to Longdo]
[しゃふ, shafu] (n) rickshaw man [Add to Longdo]
[わかふうふ, wakafuufu] (n) young couple [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「ええ、わかったわ」とリー人が言う。 [F]"Yes, all right," says Mrs. Lee.
「蝶々人」の舞台は長崎に置かれている。'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.
は2年前に亡くなりました」と初老の女性は言った。My husband passed on two year ago, an elderly lady said.
2人の警官は夜盗を逮捕した。2人は夜盗がミラー人宅にしのび込もうとした現場を押さえたのだ。Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.
2人は今はれて婦だ。They are now man and wife duly married.
あなたのお宅は大丈でしたか。心配です。I'm worried whether your house was involved or not.
あなたの妹はいつも自分ののことで文句ばかり言っている。That sister of yours is always complaining of her husband.
あなたはいつもの不平ばかり言っている。You are always complaining about your husband.
あなたはこの前の夜の失礼な振る舞いをスミス人に謝罪すべきです。You should apologize to Mrs. Smith for your rude behavior the other night.
あなたみたいに丈な人が。You're usually as tough as nails.
あの幸福な老婦の姿はほほえましい。It's heart-warming to see that happy old couple.
あの婦は共かせぎしている。だが亭主の給料のほうが女房の給料よりも低い。亭主が女房の尻にしかれるのも当然だ。He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.
あの婦は相性が悪い。They are not a well-matched couple.
アメリカでは多くの婦が収支をあわせるため共稼ぎをしている。Many couples in America both work to make ends meet.
あれなら絶対大丈Yeah, she must be the sure thing!
アレン人と話している、あの若いご婦人に紹介していただけないでしょうか。Will you introduce me to the young woman talking with Mrs. Allen?
いったん駅に着けば、大丈道が分かりますよ。You'll find the way all right once you get to the station.
いつもあのお店は混んでいるけど、今日は席をリザーブしてあるから大丈That place is always crowded but I reserved a table today so we don't have to worry.
いや、大丈だ。No, no, that's okay.
ウィリアム妻は両親が死んだ子供を養子にした。Mr and Mrs. Williams adopted a child whose parents were dead.
ウエスト妻は新婚旅行中です。Mr and Mrs. West are on their honeymoon.
ウエスト人は朝食の用意で忙しい。Mrs. West is busy getting breakfast ready.
ウッド人が作ってくれるおいしい田舎風の料理を食べたし、ミルクをたくさん飲みました。He ate Mr Wood's good country food, and drink a lot of milk.
ウッド人はたいへん料理が上手でした。Mrs. Wood was a very good cook.
ええ、大丈だと思います。Yes, think so.
お前を娘のにしよう。You shall be my daughter's husband.
お宅のお子さんは丈ですね。Your children look healthy.
お母さんであるブラウン人は、彼女の食事に野菜の量を増やしました。Her mother, Mrs Brown, increased the amount of vegetables in her diet.
お隣のご人が要らないというので、私たちはこの椅子をただで手に入れた。We got this chair for nothing because the lady next door didn't need it any more.
かつて、その村に、貧しい農がいた。Once there was a poor farmer in the village.
かなりの数の人々が、その婦の結婚記念日のお祝いに招待されている。Quite a few people have been invited to celebrate the couple's anniversary.
カラスはその農のとうもろこし畑をほとんどだめにしてしまった。Crows all but destroyed the farmer's field of corn.
クラウチ人、仕事はお持ちですか。Mrs. Crouch, do you have a job?
グリーン人は、私の子供たちが歌を習っている方ですが、今度の日曜に独唱会を開く予定です。Mrs. Green, from whom my children have lessons in singing, is to have a recital next Sunday.
ケイトがの不平を言うのももっともだ。Kate may well complain of her husband.
このセーターは洗っても大丈です。This sweater will stand washing.
このはしごはわたしの体重を支えるのに十分なほど丈なのですか。Is this ladder strong enough to bear my weight?
このらくだは人によくなれているからだれが乗っても大丈です。This camel is so tame that anyone can ride it.
この靴はどんなに乱暴にはいても大丈です。These shoes will stand up to hard use.
この丈な家を建てた人は言いました。The man who built her so well said.
この水は飲んでも大丈だ。This water is safe to drink.
この生地は丈です。This cloth wears well.
この本は健のものですか。Is this book Takeo's?
これは私が工した計画です。This is a plan of my own devising.
これは亡くなったの形見としてお受け取りください。Please accept this as a keep-sake of my husband.
婦でおこしください。Please come over with your wife.
さらに、婦の関係にも変化が起こっている。In addition, there have been changes in husband-wife relationships.
サリーは祖母が丈で元気な頃を思い出した。Sally recalled the days when her grandma was strong and healthy.
しかし、農は彼に親切で、いろいろなことを教えてくれました。But the farmer was kind to him and taught him a lot.
じつをいうと、二人は婦ではないのです。To tell the truth, they are not husband and wife.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当关,万莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
[zhàng fu, ㄓㄤˋ ㄈㄨ˙, ] husband [Add to Longdo]
三轮车[sān lún chē fū, ㄙㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄈㄨ, / ] pedicab driver [Add to Longdo]
下工[xià gōng fu, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] to put in time and energy; to concentrate one's efforts [Add to Longdo]
人力车[rén lì chē fū, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄔㄜ ㄈㄨ, / ] rickshaw puller [Add to Longdo]
伏罗希洛[Fú luó xī luò fū, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ, / ] Kliment Voroshilov (1881-1969), Soviet politician and military commander [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, / ] porter [Add to Longdo]
[jié fū, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Jeff or Geoff (name) [Add to Longdo]
克利[Kè lì fū lán, ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄈㄨ ㄌㄢˊ, / ] Cleveland [Add to Longdo]
克利斯朵[Kè lì sī duǒ fū, ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄙ ㄉㄨㄛˇ ㄈㄨ, ] Christopher (name) [Add to Longdo]
克拉丘克[Kè lā fū qiū kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄈㄨ ㄑㄧㄡ ㄎㄜˋ, ] Leonid Kravchuk (1934-), first post-communist president of Ukraine 1991-1994 [Add to Longdo]
克拉科[Kè lā kē fū, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄎㄜ ㄈㄨ, ] Krakow [Add to Longdo]
公爵[gōng jué fū rén, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨ ㄖㄣˊ, ] duchess [Add to Longdo]
列别杰[Liè biè jié fū, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Lebedev or Lebedyev (Russian name) [Add to Longdo]
・托尔斯泰[Liè fū, ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ· Tuo1 er3 si1 tai4, / ] Tolstoy (name); Count Lev Nikolayevich Tostoy (1828-1910), great Russian novelist, author of War and Peace 戰爭與和平|战争与和平 [Add to Longdo]
别赫捷列[Bié hè jié liè fū, ㄅㄧㄝˊ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, / ] Vladimir Mikhailovich Bekhterev (1857-1927), Russian neurologist and psychiatrist [Add to Longdo]
[qián fū, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨ, ] former husband [Add to Longdo]
[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] skill; art; kung fu; labor; effort [Add to Longdo]
[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, ] very concentrated type of tea drunk in Chaozhou, Fujian and Taiwan [Add to Longdo]
加的[Jiā de fū, ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄈㄨ, ] Cardiff [Add to Longdo]
勃列日涅[Bó liè rì niè fū, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄝˋ ㄖˋ ㄋㄧㄝˋ ㄈㄨ, ] Leonid Brezhnev [Add to Longdo]
勒维[Lè wéi fu, ㄌㄜˋ ㄨㄟˊ ㄈㄨ˙, / ] Lviv (Lvov), town in western Ukraine [Add to Longdo]
南斯拉[Nán sī lā fū, ㄋㄢˊ ㄙ ㄌㄚ ㄈㄨ, ] Yugoslavia [Add to Longdo]
[Kǎ fū kǎ, ㄎㄚˇ ㄈㄨ ㄎㄚˇ, ] Franz Kafka (1883-1924), Czech Jewish writer [Add to Longdo]
卡拉什尼科[Kǎ lā shí ní kē fū, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄕˊ ㄋㄧˊ ㄎㄜ ㄈㄨ, ] Kalashnikov (the AK-47 assault rifle) [Add to Longdo]
卡拉马佐兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶斯基 [Add to Longdo]
卡西莫[Kǎ xī mò fū, ㄎㄚˇ ㄒㄧ ㄇㄛˋ ㄈㄨ, 西] Kasimov (town in Russia) [Add to Longdo]
史蒂[Shǐ dì fū, ㄕˇ ㄉㄧˋ ㄈㄨ, ] Steve (male name) [Add to Longdo]
和达・清[Hé dá, ㄏㄜˊ ㄉㄚˊ· Qing1 fu1, / ] Wadati Kiyoō (1902-1995), pioneer Japanese seismologist [Add to Longdo]
国家兴亡,匹有责[guó jiā xīng wáng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥ ㄨㄤˊ, pi3 fu1 you3 ze2, / ] The rise and fall of the nation concerns everyone (成语 saw). Everyone bears responsibility for the prosperity of society. [Add to Longdo]
伯里[Āi fū bó lǐ, ㄞ ㄈㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, ] Avebury (stone circle near Stonehenge) [Add to Longdo]
[dài fu, ㄉㄞˋ ㄈㄨ˙, ] doctor; minister of state (in pre-Han states) [Add to Longdo]
天下兴亡,匹有责[tiān xià xīng wáng, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄨㄤˊ, pi3 fu1 you3 ze2, / ] The rise and fall of the nation concerns everyone (成语 saw). Everyone bears responsibility for the prosperity of society. [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] husband; man [Add to Longdo]
[fū ren, ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] lady; madam; Mrs. [Add to Longdo]
[fū qī, ㄈㄨ ㄑㄧ, ] man and wife [Add to Longdo]
妻反目[fū qī fǎn mù, ㄈㄨ ㄑㄧ ㄈㄢˇ ㄇㄨˋ, ] man and wife fall out (成语 saw, from Book of Changes); marital strife [Add to Longdo]
妻店[fū qī diàn, ㄈㄨ ㄑㄧ ㄉㄧㄢˋ, ] family-run shop [Add to Longdo]
[fū fù, ㄈㄨ ㄈㄨˋ, / ] a (married) couple; husband and wife [Add to Longdo]
[fū zǐ, ㄈㄨ ㄗˇ, ] Master; (old form of address for teachers, scholars); pedant [Add to Longdo]
[fū zi, ㄈㄨ ㄗ˙, ] Master [Add to Longdo]
[fū quán, ㄈㄨ ㄑㄩㄢˊ, / ] authority over the household [Add to Longdo]
契诃[Qì hē fū, ㄑㄧˋ ㄏㄜ ㄈㄨ, / ] Anton Pavlovich Chekhov (1860-1904), Russian writer famous for his short stories and plays [Add to Longdo]
[mèi fu, ㄇㄟˋ ㄈㄨ˙, ] younger sister's husband [Add to Longdo]
[zǐ fu, ㄗˇ ㄈㄨ˙, ] older sister's husband [Add to Longdo]
[jiě fu, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄨ˙, ] (informal) older sister's husband [Add to Longdo]
[gū fu, ㄍㄨ ㄈㄨ˙, ] father's sister's husband; husband of paternal aunt; uncle [Add to Longdo]
[yí fu, ㄧˊ ㄈㄨ˙, ] mother's sister's husband; husband of mother's sister [Add to Longdo]
[Kǒng fū zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄈㄨ ㄗˇ, ] Confucius (551-479 BC); also written 孔子 [Add to Longdo]
孙媳[sūn xí fu, ㄙㄨㄣ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, / ] son's son's wife; grandson's wife [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じょうぶ, joubu] gesund, kraeftig, haltbar, dauerhaft [Add to Longdo]
[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Mann [Add to Longdo]
[にんぷ, ninpu] Arbeiter, Kuli [Add to Longdo]
偉丈[いじょうふ, ijoufu] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
[ひっぷ, hippu] ein_Mann, einfacher_Mann, ungebildeter_Mann [Add to Longdo]
[かずおくん, kazuokun] Kazuo (maennl.Rufname) [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] Bergmann [Add to Longdo]
[おっと, otto] Ehemann, Mann [Add to Longdo]
[ふじん, fujin] (verheiratete)Frau, Frau... [Add to Longdo]
[ふさい, fusai] Mann_und_Frau, Herr_und_Frau [Add to Longdo]
[ふうふ, fuufu] Mann_und_Frau, Ehepaar [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] Entwurf, Mittel, Massnahme [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] Arbeiter [Add to Longdo]
[すいふ, suifu] Matrose, Seemann [Add to Longdo]
清掃[せいそうふ, seisoufu] Strassenkehrer, Muellabfuhrmann, Muellmann [Add to Longdo]
潜水[せんすいふ, sensuifu] Taucher [Add to Longdo]
[ろうふうふ, roufuufu] altes_Ehepaar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top