ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -節-, *節*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[節, jié, ㄐㄧㄝˊ] festival; knot, joint; segment; to economize, to save
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  即 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 5,527

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses, #999 [Add to Longdo]
节目[jié mù, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] program; item (on a program), #1,365 [Add to Longdo]
春节[chūn jié, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Spring Festival (Chinese New Year), #1,870 [Add to Longdo]
环节[huán jié, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] round segment; segment (of annelid worms); connection; link; sector; annular ring, #2,505 [Add to Longdo]
调节[tiáo jié, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, / 調] to adjust; to regulate; to harmonize; to reconcile (accounting, etc), #2,928 [Add to Longdo]
细节[xì jié, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] details; particulars, #3,156 [Add to Longdo]
节日[jié rì, ㄐㄧㄝˊ ㄖˋ, / ] holiday; festival, #3,283 [Add to Longdo]
节约[jié yuē, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] frugal; save, #3,534 [Add to Longdo]
节能[jié néng, ㄐㄧㄝˊ ㄋㄥˊ, / ] to save energy; energy-saving, #3,779 [Add to Longdo]
季节[jì jié, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] time; season; period, #3,793 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せつやく, setsuyaku] (n) การประหยัด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふし, fushi] บทหรือเนื้อหาหรือตอนในบทความหรือในหนังสือ Section
約家[せつやくか, setsuyakuka] (n ) คนมัธยัสถ์, คนที่ใช้จ่ายอย่างประหยัด
々;[ふしぶし, fushibushi] ข้อ ปล้อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) {ling} clause; (5) (taxonomical) section; (P) [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (1) joint; knuckle; (2) tune; melody; (3) knot (in wood); node in a bamboo stem; (4) (See 思い当たるふしがある) part; notable characteristic; (P) [Add to Longdo]
[よ, yo] (n-suf) characteristic way of speaking [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (arch) space between two nodes (on bamboo, etc.) [Add to Longdo]
;浬[のっと;ノット, notto ; notto] (n) (uk) knot (nautical mile per hour) [Add to Longdo]
々;[ふしぶし, fushibushi] (n) (1) joints; (2) points (of a speech) [Add to Longdo]
くれだった[ふしくれだった, fushikuredatta] (adj-f) rough and bony [Add to Longdo]
する[せっする, sessuru] (vs-s) to be moderate of; to save; to curtail [Add to Longdo]
の間[ふしのま, fushinoma] (n) (1) (arch) space between two nodes (on bamboo, etc.); (2) a short time [Add to Longdo]
の見出し[せつのみだし, setsunomidashi] (n) {comp} section header [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A penny saved is a penny earned. [Proverb]1ペニーの約は1ペニーの儲け。
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.1年には4つの季、春、夏、秋、冬がある。
How many seasons are there in a year?1年には季がいくつありますか。
The first season of the year is spring.1年の最初の季は春です。
Read the passage on page 22, please.22ページの一を読んで下さい。
The accent of guitar falls on the second syllable.guitarのアクセントは第2音にある。
In the word "tomorrow", the accent is on the second syllable.tomorrowという語ではアクセントは2番目の音にある。
Which season do you like the best?あなたはどの季が一番好きですか。
Roughly speaking, the seasons in England correspond with those in Japan.おおざっぱに言うと、英国の季も日本のものとほとんど同じだ。
In this way you can save several hours.こうすれば数時間の約ができます。
Please drop in when you come this way.こちらにお出でのは、どうぞお立ち寄りください。
If you happen to be out this way, be sure to call in at my house.こちらへお出かけのは是非お立ち寄りください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thus ends the Third Canto.[CN] 第3結束 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
In order to save time, I wanted a proven product.[JA] 時間の約のために、 実績のある製品が欲しかったんだ Grand Prix (1966)
Well, I'll choose a familiar subject to start with to save time.[JA] それでは、私は時間約の為 身近な対象を選ぶ Forbidden Planet (1956)
The Fifth Canto:[CN] 第5 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The Second Canto:[CN] 第2: Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
- Well, I've been a good boy, if that's what you mean, doc, but now maybe we are getting just a little personal.[JA] 貞なら守ってますが... さすがにこれは 個人的すぎる質問かと The Manster (1959)
Thus ends the Sixth Canto.[CN] 第6結束 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The First Canto:[CN] 第一 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Thus ends the Fifth Canto.[CN] 第5結束 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Surely you must have some idea why my brother wanted to speak to you.[JA] 思い当たるがあるな? 思いつかん D.O.A. (1949)
Stop crying, save some tears for next time.[JA] 涙がもったいないよ 別の時のために约しな Tikhiy Don (1957)
The Third Canto:[CN] 第3 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[せつ, setsu] section [Add to Longdo]
の見出し[せつのみだし, setsunomidashi] section header [Add to Longdo]
[せってん, setten] node [Add to Longdo]
点ベクトル[せつてんべくとる, setsutenbekutoru] knot vector [Add to Longdo]
電機能[せつでんきのう, setsudenkinou] power conservation (facility) [Add to Longdo]
[せつめい, setsumei] section-name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふし, fushi] JAHRESZEIT, GELEGENHEIT, GRUNDSATZ, PARAGRAPH, STROPHE [Add to Longdo]
[ふし, fushi] Gelenk, Knoechel, Melodie, Punkt [Add to Longdo]
[せっけん, sekken] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]
[せっそう, sessou] -Treue, Keuschheit [Add to Longdo]
[せつやく, setsuyaku] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top