Search result for

(55 entries)
(2.522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -映-, *映*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[えいぞう, eizou] 1.ภาพที่ปรากฎบนจอหรือเลนส์ 2.เงาสะท้อนในกระจกหรือบนผิวน้ำ 3.ภาพในใจ
[えいが, eiga, eiga , eiga] (n ) ภาพยนตร์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[えいが, eiga] Thai: ภาพยนตร์ English: film
[うつる, utsuru] Thai: สะท้อนให้เห็น English: to be reflected
[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with
[うつる, utsuru] Thai: ถ่ายออกมาได้(ดี) English: to come out (photo)
[うつす, utsusu] Thai: ฉายให้ปรากฏ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[映, yìng, ˋ] to project; to reflect; to shine
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] sun

Japanese-English: EDICT Dictionary
えない色;栄えない色[はえないいろ, haenaiiro] (n) dull color; dull colour [Add to Longdo]
える(P);栄える[はえる, haeru] (v1,vi) to shine; to look attractive; to look pretty; (P) [Add to Longdo]
し絵[うつしえ, utsushie] (n) film picture; silhouette [Add to Longdo]
し出す(P);しだす[うつしだす, utsushidasu] (v5s,vt) to project; to reflect; (P) [Add to Longdo]
じる[えいじる, eijiru] (v1,vi) (1) (See ずる・1) to be reflected (in); to be mirrored (in); (2) (See ずる・2) to impress (a person) [Add to Longdo]
[うつす, utsusu] (v5s,vt) to project; to reflect; to cast (shadow); (P) [Add to Longdo]
ずる[えいずる, eizuru] (vz,vi) (1) (See じる・1) to be reflected (in); to be mirrored (in); (2) (See じる・2) to impress (a person) [Add to Longdo]
[うつり, utsuri] (n,n-suf) reflection; quality of a picture (film); match; harmony [Add to Longdo]
り込み[うつりこみ, utsurikomi] (n) background reflections (e.g. on a window); reflected glare [Add to Longdo]
[うつる, utsuru] (v5r,vi) to be reflected; to harmonize with (harmonise); to come out (photo); to be projected; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yìng, ˋ, ] reflect; shine [Add to Longdo]
像管[yìng xiàng guǎn, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, ] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope [Add to Longdo]
[yìng shè, ˋ ㄕㄜˋ, ] map (math.) [Add to Longdo]
射过程[yìng shè guò chéng, ˋ ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] mapping process [Add to Longdo]
[yìng zhào, ˋ ㄓㄠˋ, ] to shine upon; to reflect [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今月その画館で上中です。
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペット・セミタリー」は真に迫ったサスペンス画だった。
Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.「愛と哀しみの果て」は俗受けしたけど何といっても像のきれいな画だった。
"Let's go to the movies, shall we?" "Yes, let's".画に行きませんか」「ええ行きましょう」
"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."「土曜日に画を見に行くのはどうですか」「行きたいですね」
The movie K-9 is showing.K−9が上中です。
Do you like SF movies?SF画は好きですか。
Unfortunately, I missed seeing the movie.あいにくその画を見逃してしまった。
I'm always bored with films that have little action.アクション場面の少ない画にはいつも退屈してしまう。
Do you feel like going to the theater?あなたは画に行きたい気分ですか。
You should have seen that movie last night.あなたは昨晩あの画を見るべきだったのに。
That movie was amusing.あの画は面白かった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, I'm looking forward to seeing how you visualize Mr. Hanaki's novel.[JA] (森口) 監督が花木作品を どう像化するのか 楽しみです Confrontation (2017)
If it becomes a movie?[JA] 画化... Affection (2017)
The glimmering moon in the sky shines on the white peony that is Shiraito.[CN] 此刻月光煌煌中天 出地上一支俏艳白牡丹 Taki no shiraito (1933)
He didn't know her age, and had not even seen any of her movies.[JA] あの子の年齢も知らなかったし 出演した画すら 見たことがなかったの Reason (2017)
The reflection was.[CN] 这个是 The Dark Mirror (1946)
But did you not stand in that box and swear by Almighty God... that you'd tell the truth... the whole truth and nothing but the truth?[CN] "你的所作所为,一言一行" 都不能有半点假话 都要如实在反出事实真相 The Paradine Case (1947)
- It's not reflected in their politics, you know.[CN] 这不是通过他们的政治反出来的 The Lady Vanishes (1938)
A reconstruction of the Russian premiere version directed by Enno Patalas in cooperation with Anna Bohn[CN] 根据恩诺. 帕塔拉斯与安娜. 波恩 联合执导的俄罗斯首版改编 Battleship Potemkin (1925)
All right, Vince.[CN] 开始放 文斯 'G' Men (1935)
World Theory will now become a movie.[JA] (花木)「セカイロン」 ついに像化が決定しました Disbanded (2017)
Do you remember A Man Called Horse?[JA] 画「馬と呼ばれた男」で  ()
The sun shines on the little tent pitched on the bank of Asano River.[CN] 浅野川旁的小屋被曙光 Taki no shiraito (1933)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
像データ[えいぞうデータ, eizou de-ta] image data [Add to Longdo]
像圧縮[えいぞうあっしゅく, eizouasshuku] image compression [Add to Longdo]
像品質[えいぞうひんしつ, eizouhinshitsu] image quality, picture quality [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[はえる, haeru] glaenzen, scheinen [Add to Longdo]
[うつす, utsusu] (sich) spiegeln, projizieren, abschreiben, kopieren, nachahmen, schildern, fotografieren [Add to Longdo]
[うつる, utsuru] (sich) spiegeln, projizieren [Add to Longdo]
写機[えいしゃき, eishaki] Projektor [Add to Longdo]
[えいが, eiga] Film [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top