ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瓦-, *瓦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瓦, wǎ, ㄨㄚˇ] tile; pottery, earthenware
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] An interlocking roof tile,  Rank: 1,195
[瓶, píng, ㄆㄧㄥˊ] bottle, jug, pitcher, vase
Radical: Decomposition: 并 (bìng ㄅㄧㄥˋ)  瓦 (wǎ ㄨㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery,  Rank: 1,703
[瓷, cí, ㄘˊ] china, crockery, porcelain
Radical: Decomposition: 次 (cì ㄘˋ)  瓦 (wǎ ㄨㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery,  Rank: 2,285
[瓮, wèng, ㄨㄥˋ] urn, earthen jar
Radical: Decomposition: 公 (gōng ㄍㄨㄥ)  瓦 (wǎ ㄨㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery,  Rank: 3,873
[甄, zhēn, ㄓㄣ] to grade, to examine, to discern; surname
Radical: Decomposition: 垔 (yīn ㄧㄣ)  瓦 (wǎ ㄨㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery,  Rank: 3,933
[甑, zèng, ㄗㄥˋ] a boiler for steaming rice
Radical: Decomposition: 曾 (céng ㄘㄥˊ)  瓦 (wǎ ㄨㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery,  Rank: 4,863
[瓯, ōu, ] bowl, cup; small tray
Radical: Decomposition: 区 (qū ㄑㄩ)  瓦 (wǎ ㄨㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery,  Rank: 5,180
[瓴, líng, ㄌㄧㄥˊ] Roman roof tiles; a long-necked jar
Radical: Decomposition: 令 (lìng ㄌㄧㄥˋ)  瓦 (wǎ ㄨㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery,  Rank: 5,714
[瓿, bù, ㄅㄨˋ] vase, pot, jar
Radical: Decomposition: 咅 (pǒu ㄆㄡˇ)  瓦 (wǎ ㄨㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery,  Rank: 6,024
[甓, pì, ㄆㄧˋ] bricks, glazed tiles
Radical: Decomposition: 辟 (pì ㄆㄧˋ)  瓦 (wǎ ㄨㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery,  Rank: 6,096

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄨㄚˇ, ] tile, #3,539 [Add to Longdo]
[qiān wǎ, ㄑㄧㄢ ㄨㄚˇ, ] kilowatt (unit of electric power), #8,218 [Add to Longdo]
日内[Rì nèi wǎ, ㄖˋ ㄋㄟˋ ㄨㄚˇ, / ] Geneva, Switzerland, #11,758 [Add to Longdo]
[wǎ sī, ㄨㄚˇ ㄙ, ] gas, #12,807 [Add to Longdo]
[wǎ jiě, ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to collapse; to disintegrate; to crumble, #18,614 [Add to Longdo]
科特迪[Kē tè dí wǎ, ㄎㄜ ㄊㄜˋ ㄉㄧˊ ㄨㄚˇ, ] Côte d'Ivoire or Ivory Coast in West Africa, #23,650 [Add to Longdo]
[hā wǎ nà, ㄏㄚ ㄨㄚˇ ㄋㄚˋ, ] Havana (capital of Cuba), #32,477 [Add to Longdo]
[wǎ lì, ㄨㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] rubble; debris, #37,593 [Add to Longdo]
辛格[Shī wǎ xīn gé, ㄕ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003, #39,743 [Add to Longdo]
[Qīng wǎ tái, ㄑㄧㄥ ㄨㄚˇ ㄊㄞˊ, ] Blue House (Cheong wa dae), residence of South Korea's President, #48,670 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[グラム, guramu] (n) roof tile; (P) [Add to Longdo]
[グラム, guramu] (n) (uk) gram; gramme; (P) [Add to Longdo]
[かわらや, kawaraya] (n) tilemaker [Add to Longdo]
屋根[かわらやね, kawarayane] (n) tiled roof [Add to Longdo]
[かわらや, kawaraya] (n) tile-roofed house [Add to Longdo]
[がかい, gakai] (n,vs) collapse; downfall [Add to Longdo]
斯(ateji)[ガス(P);がす, gasu (P); gasu] (n,adj-no) (uk) gas (dut [Add to Longdo]
人形[かわらにんぎょう, kawaraningyou] (n) tile figure; ceramic figurine [Add to Longdo]
煎餅[かわらせんべい, kawarasenbei] (n) tile-shaped rice-cracker [Add to Longdo]
[がぜん, gazen] (n) meaningless existence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A series of blasts reduced the laboratory to ruins.一連の爆発で、その研究施設は礫の山と化した。
One can't see through a brick wall.の壁は透かして見ることはできない。
Bricks consist mostly of clay.は大部分粘土からなっている。
The bricklayer calculated that he would need 500 bricks for the wall.職人はその塀には500個のレンガが必要だと見積もった。
You cannot make bricks without straw.藁なしで煉はできない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need more rubble![JA] もっと礫を用意しろ! The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
Farewell, proud splendour of the gods![JA] 貴方の砦は解するがいい! Siegfried (1980)
Sailors Matyushenko and Vakulinchuk.[CN] 水手马图申科和库林楚克 Battleship Potemkin (1925)
Let what I built fall in ruins![JA] わしが築いた全ては解せよ! Die Walküre (1990)
The bleeding Vakulinchuk flees from the furious Giliarovsky.[CN] 头破血流的库林楚克 从残暴的基里亚罗夫斯基手下逃脱 Battleship Potemkin (1925)
The Persians will not stop until the only shelter we will find is rubble and chaos.[JA] ペルシャ兵は我々が礫と混乱に 陥るまで止めないでしょう 300 (2006)
You say the word,she gets a face full of pig bones.[JA] 一言でも君が喋れば 鬼と化す Now You Know (2007)
In my breast I hide the fury that could waste the world which once gave me pleasure[JA] わしの胸に隠されている激怒は かつて喜びを与えた世界を惨憺たる 礫に変えるだろう Die Walküre (1990)
Save Vakulinchuk![CN] 快救库林楚克! Battleship Potemkin (1925)
I've watched you kill each other over race and greed waging war over dust and rubble and the words in old books.[JA] 人種と欲の為に 殺し合う姿を見た 聖書は灰と化し 礫の中で戦争を続ける Legion (2010)
Vakulinchuk decides.[CN] 库林楚克决定了 Battleship Potemkin (1925)
But we have a chance to start over in the rubble.[JA] でもね、僕らには礫の中から やり直せるチャンスがあるんだ. Source Code (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top