Search result for

*寺*

(194 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -寺-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[てら, tera] (n) วัดของศาสนาพุทธ
小屋[てらこや, terakoya] (n) โรงเรียนวัด
[じんいん, jin'in] (n) วัด(ในพุทธศาสนา)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[てらうち, terauchi] Thai: ชื่อเฉพาะ English: Terauchi (pl,pn)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[等, děng, ㄉㄥˇ] rank, grade; same, equal; to wait
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [ideographic] Bamboo strips ⺮ laid before a court 寺,  Rank: 158
[特, tè, ㄊㄜˋ] special, unique, distinguished
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 173
[持, chí, ㄔˊ] to hold, to support, to sustain
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 357
[待, dài, ㄉㄞˋ] to entertain, to receive, to treat; to delay, to wait
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [ideographic] To welcome someone arriving 彳 at the royal court 寺,  Rank: 673
[诗, shī, ] poetry; poem, verse, ode
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 906
[侍, shì, ㄕˋ] to serve, to attend upon; servant, attendant; samurai
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,871
[寺, sì, ㄙˋ] court, office; temple, monastery
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] An offering 土 in your hand 寸,  Rank: 1,892
[峙, zhì, ㄓˋ] to pile, to stack; to stand tall
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 3,046
[恃, shì, ㄕˋ] to trust, to rely on; to presume
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,219
[痔, zhì, ㄓˋ] piles, hemorrhoids
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 3,768
[詩, shī, ] poetry; poem, verse, ode
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 7,619
[時, shí, ㄕˊ] time, season; period, era, age
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] day

Japanese-English: EDICT Dictionary
;御[おてら, otera] (n) (1) (hon) (pol) (See ・てら) temple; (2) (abbr) (See 御様) monk [Add to Longdo]
様;おさま;御[おてらさま, oterasama] (n) (hon) monk [Add to Longdo]
縁切り[えんきりでら, enkiridera] (n) (historic) a temple in which women seeking release from marriage could take refuge [Add to Longdo]
回教[かいきょうじいん, kaikyoujiin] (n) mosque [Add to Longdo]
[かんじ, kanji] (n) state-sponsored temples, particularly those favored and protected by the shogunate during the Kamakura period [Add to Longdo]
;監主;監守[かんす;かんず;かんじ, kansu ; kanzu ; kanji] (n) {Buddh} (See 六知事) one of the six administrators of a Zen temple who substitutes for the chief priest [Add to Longdo]
駆け込み;駆込み[かけこみでら, kakekomidera] (n) (women's) refuge [Add to Longdo]
[こじ;ふるでら, koji ; furudera] (n) old temple [Add to Longdo]
古社[こしゃじ, koshaji] (n) old shrines and temples [Add to Longdo]
紅妙蓮[べにみょうれんじ;ベニミョウレンジ, benimyourenji ; benimyourenji] (n) (uk) Camellia japonica 'Benimyorenji' (cultivar of common camellia) [Add to Longdo]
国分[こくぶんじ, kokubunji] (n) (Nara Era) state-supported provincial temples; (P) [Add to Longdo]
三井歩行虫;三井芥虫[みいでらごみむし;ミイデラゴミムシ, miideragomimushi ; miideragomimushi] (n) (uk) Pheropsophus jessoensis (species of bombardier beetle) [Add to Longdo]
[やまでら, yamadera] (n) mountain temple; (P) [Add to Longdo]
[うじでら, ujidera] (n) shrine built to a guardian deity [Add to Longdo]
[しじ, shiji] (n) (See 官) private temple (ritsuryo period); non-state-sponsored temple [Add to Longdo]
[てら, tera] (suf,ctr) counter for temples [Add to Longdo]
[てら, tera] (n) temple (Buddhist); (P) [Add to Longdo]
[じいき, jiiki] (n) (obsc) temple grounds [Add to Longdo]
[じいん, jiin] (n) temple; (P) [Add to Longdo]
[じかく, jikaku] (n) status of a Buddhist temple [Add to Longdo]
[じごう, jigou] (n) temple's name [Add to Longdo]
参り[てらまいり, teramairi] (n) ritual visits to a temple [Add to Longdo]
[てらこ, terako] (n) (abbr) (See 子屋) child who attended a temple school [Add to Longdo]
子屋;小屋[てらこや, terakoya] (n) temple elementary school (during the Edo period) [Add to Longdo]
[じしゃ, jisha] (n) temples and shrines [Add to Longdo]
社奉行[じしゃぶぎょう, jishabugyou] (n) governmental position of the shogunate, responsible for the management of temples and shrines [Add to Longdo]
請;請け[てらうけ, terauke] (n) certification issued by a temple to prove affiliation [Add to Longdo]
請制度[てらうけせいど, teraukeseido] (n) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith [Add to Longdo]
[てらせん, terasen] (n) banker's cut or fee charged in a gambling saloon [Add to Longdo]
檀制度[じだんせいど, jidanseido] (n) (See 請制度) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith [Add to Longdo]
[てらおとこ, teraotoko] (n) temple employee [Add to Longdo]
[じちゅう, jichuu] (n,adj-no) (1) in a temple; inside temple grounds; (2) sub-temple [Add to Longdo]
[じない, jinai] (n) inside a temple [Add to Longdo]
入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.) [Add to Longdo]
[じむ, jimu] (n) (1) temple affairs; (2) (arch) temple administrator; person in charge of temple affairs [Add to Longdo]
務所[じむしょ, jimusho] (n) office of a temple [Add to Longdo]
預け[てらあずけ, teraazuke] (n) (obsc) (See 入り) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods) [Add to Longdo]
[じりょう, jiryou] (n) temple's territory; temple's estate [Add to Longdo]
七大[しちだいじ, shichidaiji] (n) (obsc) (See 南都七大) the seven great temples of Nara (Daian-ji, Gango-ji, Horyu-ji, Kofuku-ji, Saidai-ji, Todai-ji, Yakushi-ji) [Add to Longdo]
[しゃじ, shaji] (n) shrines and temples [Add to Longdo]
少林拳法[しょうりんじけんぽう, shourinjikenpou] (n) (See 少林拳) Shorinji Kempo (modern Japanese martial art based on Shaolin kung fu) [Add to Longdo]
少林[しょうりんじりゅう, shourinjiryuu] (n) {MA} (See 少林流) Shorin-ryu; Okinawa school of karate [Add to Longdo]
誠照[じょうしょうじは, joushoujiha] (n) Joushouji sect (of Shin Buddhism) [Add to Longdo]
[ぜんでら, zendera] (n) Zen temple; (P) [Add to Longdo]
[そうじ, souji] (n) Buddhist priest; temple with a resident priest [Add to Longdo]
大覚[だいかくじとう, daikakujitou] (n) imperial lineage starting with Emperor Kameyama [Add to Longdo]
[だいじいん, daijiin] (n) large temple [Add to Longdo]
檀那[だんなでら, dannadera] (n) temple to which a family belongs [Add to Longdo]
中禅[ちゅうぜんじこ, chuuzenjiko] (n) Lake Chuzenji [Add to Longdo]
勅願[ちょくがんじ, chokuganji] (n) temple built at the order of the emperor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sì, ㄙˋ, ] Buddhist temple, #6,981 [Add to Longdo]
少林[shào lín sì, ㄕㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙˋ, ] Buddhist monastery famous for its kungfu monks, #14,135 [Add to Longdo]
[sì miào, ㄙˋ ㄇㄧㄠˋ, / ] temple; monastery; shrine, #16,286 [Add to Longdo]
[sì yuàn, ㄙˋ ㄩㄢˋ, ] cloister; temple; monastery, #20,833 [Add to Longdo]
清真[qīng zhēn sì, ㄑㄧㄥ ㄓㄣ ㄙˋ, ] mosque, #23,150 [Add to Longdo]
[Fó sì, ㄈㄛˊ ㄙˋ, ] Buddhist temple, #41,127 [Add to Longdo]
大昭[Dà zhāo sì, ㄉㄚˋ ㄓㄠ ㄙˋ, ] Jokhang, main Buddhist temple in Lhasa, a sacred place of Tibetan Buddhism, #54,829 [Add to Longdo]
塔尔[Tǎ ěr sì, ㄊㄚˇ ㄦˇ ㄙˋ, / ] Kumbum (Chinese Ta'er), monastery in Qinhai, formerly Amdo province of Tibet, #64,161 [Add to Longdo]
白马[Bái mǎ sì, ㄅㄞˊ ㄇㄚˇ ㄙˋ, / ] the Baima or White horse temple in Luoyang, one of the earliest Buddhist temples in China, #70,814 [Add to Longdo]
潭柘[Tán zhè sì, ㄊㄢˊ ㄓㄜˋ ㄙˋ, ] Tanzhe Temple, #79,821 [Add to Longdo]
金山[jīn shān sì, ㄐㄧㄣ ㄕㄢ ㄙˋ, ] Jinshan Temple, where Fahai lives (from Madam White Snake), #89,021 [Add to Longdo]
法源[Fǎ yuán sì, ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄙˋ, ] Fayuan or Source of the Law temple in Beijing, #92,075 [Add to Longdo]
甘丹[Gān dān sì, ㄍㄢ ㄉㄢ ㄙˋ, ] (N) Ganden (monastery near Lhasa, Tibet), #158,687 [Add to Longdo]
太仆[Tài pū sì qí, ㄊㄞˋ ㄆㄨ ㄙˋ ㄑㄧˊ, / ] (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia), #160,307 [Add to Longdo]
小昭[Xiǎo zhāo sì, ㄒㄧㄠˇ ㄓㄠ ㄙˋ, ] Ramoche Temple, Lhasa, #169,581 [Add to Longdo]
夹山[Jiā shān sì, ㄐㄧㄚ ㄕㄢ ㄙˋ, / ] Jiashan Temple, Buddhist temple in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, the purported final home and burial place of late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成, #254,639 [Add to Longdo]
法隆[Fǎ lōng sì, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄥ ㄙˋ, ] Hōryūji, complex of Buddhist temples near Nara 奈良, Japan, dating back to the Asuka period 飛鳥時代|飞鸟时代 (c. 600), #255,831 [Add to Longdo]
唐招提[Táng zhāo tí sì, ㄊㄤˊ ㄓㄠ ㄊㄧˊ ㄙˋ, ] Toushoudaiji, the temple in Nara, Japan founded by Tang dynastic Buddhist monk Jianzhen or Ganjin 鑒真和尚|鉴真和尚 and his last resting place, #256,214 [Add to Longdo]
[jiǒng sì, ㄐㄩㄥˇ ㄙˋ, ] same as 太僕|太仆[Tai4 pu2 si4], Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding [Add to Longdo]
哲蚌[Zhé bàng sì, ㄓㄜˊ ㄅㄤˋ ㄙˋ, ] Drepung monastery, Lhasa, Tibet [Add to Longdo]
[dà sì yuàn, ㄉㄚˋ ㄙˋ ㄩㄢˋ, ] abbey; large monastery [Add to Longdo]
大慈恩[Dà cí ēn sì, ㄉㄚˋ ㄘˊ ㄣ ㄙˋ, ] Daci'en Buddhist temple in Xi'an [Add to Longdo]
太仆[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, / ] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
悬空[xuán kōng sì, ㄒㄩㄢˊ ㄎㄨㄥ ㄙˋ, / ] Xuankong Temple or Suspended Temple near Yanyuan in Shanxi [Add to Longdo]
拉卜楞[Lā bǔ lèng sì, ㄌㄚ ㄅㄨˇ ㄌㄥˋ ㄙˋ, ] (N) Labrang (Tibetan monastery in Amdo prov. of Tibet, pres. Gansu) [Add to Longdo]
色拉[Sè lā sì, ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄙˋ, ] Sera monastery near Lhasa, Tibet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Look at that building. Is it a temple?あの建物を見て。おですか。
That is the temple which they live in.あれは彼らが住んでいるです。
There used to be an old temple here.ここにはかつて古いおがありました。
When was this temple built?このおはいつ建てられたのですか。
Do you know which deity this temple is dedicated to?このの本尊は何であるか知っていますか。
This temple is said to have been built over 500 years ago.このは500年以上も前に建てられたと言われている。
This temple is famous for its cherry blossoms.このは桜の花で有名である。
This temple dates back to 780.この院は780年に建てられた。
This temple dates from the 7th century.この院は七世紀からのものです。
This is the temple which we used to visit.これが以前よく訪れたおです。
This is the temple where he stays.これが彼の泊っているおです。
This is the largest temple that I have ever seen.こんな大きなおは、これまで見たことがない。
There is very old temple in the town.その街には非常に古いがある。
It is worth while visiting the temple.そのは訪れる価値がある。
We also went to the temple.そのへも行った。
The temple is at the top of the hill.その院は丘の天辺にある。
The cathedral had a religious painting on its ceiling.その大院の天井には宗教画が描かれていた。
Most Japanese temples are made of wood.たいていの日本のおは木で出来ている。
The Hindus worship in temples.ヒンズー教徒は院で礼拝する。
There used to be an old temple here.以前ここに古いがあった。
Having been to the temple before, I know the way.以前にそのへ行ったことがあるので、私は道を知っている。
There used to be a temple right here.以前はちょうどここにおがあった。
We may well take pride in our old temples.我々が自国の古い院を自慢に思うのは当然のことだ。
Speaking of Kyoto, have you ever visited the Kinkakuji Temple?京都と言えば、金閣に行ったことがありますか。
There are many old temples in Kyoto.京都には古いおがたくさんある。
The charm of Kyoto consists of the beauty of its old temples.京都の魅力は古いの美しさにある。
Kyoto is famous for its old temples.京都は古いおがあるので有名だ。
Kyoto is famous for its old temples.京都は古い院で有名である。
You should visit Kyoto, which is famous for its old temples and shrines.京都を訪問すべきだよ。古いおや神社で有名だから。
My hobby is visiting old temples.私の趣味は古い院を訪ねることです。
I am deeply attached to old temples in Kyoto.私は京都の古いに深い愛着を感じる。
I never go to Kyoto without visiting the Nanzenji Temple.私は京都へ行くと必ず南禅を訪れる。
I intended to visit the temple last week.私は先週そのを訪問するつもりだった。
The devil lurks behind the cross.の隣に鬼が住む。
A sacred ritual took place in the magnificent temple.神聖な儀式がその荘厳な院で執り行われた。
Kyouichi Saionji, who he supposed would win the duel, has lost.西園は決闘に勝つと思っていたのに負けた。
There used to be a tall tree near the temple.昔はおの近くに高い木があった。
There used to be an old temple here.昔はここにがありました。
The sacred ceremony was held in the magnificent temple.荘厳な院で神聖な儀式が行われた。
Any person whatever can tell the way to the temple.誰でもそのへ行く道を教えてくれる。
Toudaiji is the bigger of the two temples.東大はその2つのおのうちより大きい方です。
He intended to have visited the temple last week.彼は先週そのおをたずねるつもりだった。
The Horyuji is the oldest wooden building in the world.法隆は世界最古の木造建築である。
Let's visit some temples tomorrow.明日は、巡りをしよう。
Grandmother's ashes are in an urn at the temple.祖母の遺灰は院に置かれた骨壷に入っている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Welcome back.[CN] (岛速人 29岁 培训中的主厨) Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
Only till the day you get the scriptures from the Thunder Monastery will your golden hoop be loosened[JA] 大雷音から三蔵経典を持ち帰った時... 緊箍児は外れます The Monkey King 2 (2016)
He is, and he acts like she's his.[JA] 島 完全にホレてますし 俺の女感 すごいですもんね Slow Down Your Love (2016)
So, if Terashima plays it smart, then he can come across as the good guy in Riko's eyes.[CN] -还是负责配膳的岛? Slow Down Your Love (2016)
Yes, she hasn't said anything yet.[CN] 这个女孩 会对理子跟岛的恋情 起什么样的作用呢? -是啊 Midsummer Intimacy (2016)
It'll be fun.[CN] 岛很有意思呢 Byrnes Sandwich (2016)
So, if Terashima plays it smart, then he can come across as the good guy in Riko's eyes.[JA] (YOU)そう (馬場園)うん 島が うまいことしたら "あっ やっぱ この人もいい人だな" ってなるんかもしれんけど Slow Down Your Love (2016)
When he said, "Riko is totally excited about the date."[CN] -然后岛来了 -... Byrnes Sandwich (2016)
Punch up an image from the Internet.[CN] 看起来 从监狱可以 {\fs14\3cH000000\4cH000000}Sightlines seem pretty consistent 不受阻挡地看到清真 {\fs14\3cH000000\4cH000000}with what it would probably be from the prison to the mosque. Ogygia (2017)
-I'm home.[CN] (岛速人 29岁 培训中的主厨) Slow Down Your Love (2016)
I mean, she's trying so hard to contain herself from her perfect guy.[CN] 岛就这样躺着 说"感觉不错"时的滑稽模样 Slow Down Your Love (2016)
So Terashima initiated it.[JA] 島からだったんですね Price of a Lie (2016)
-I'm already having one too.[CN] (岛速人 29岁 培训中的主厨) Byrnes Sandwich (2016)
As in 1008, when Anandapala suffered the Shahis' most crushing defeat and Mahmud overran the entirety of the Punjab region, taking the famed temple of Kangra, we have been wronged by this alliance, this horde of Patricia, Dennis and the boy. Their actions do not represent us. They are every...[JA] アナンダパラがシャイスにおいて敗北し マフムードはパンジャブ州全体を覆い隠し 有名なカングラの院を奪ったために 私たちはこの同盟によって批判された 悪党はパトリシアとデニスと少年だ 彼らがやったことは私たちの全員の意思じゃない 彼らは・・・ Split (2016)
_[JA] ここはドスカリーン Book of the Stranger (2016)
That's rough.[CN] 岛在这里表现不圆融 Byrnes Sandwich (2016)
I've told you about Riko and me, right?[CN] (岛速人 29岁 培训中的主厨) The Riko Special (2016)
"What are your plans going forward?"[CN] 我觉得那就是岛的习惯 Kiss and Tell (2016)
So Terashima is going with Riko?[JA] じゃあ もう理子一本で いくんですね 島は Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
Oh, his expression...[JA] 島を好きだったという情報が 通りすぎる時の顔 Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
I had so much fun today.[CN] (岛速人 29岁 培训中的主厨) Better Luck This Time (2016)
It's the start of a new act, starring Terashima.[JA] 絶対 島劇場スタートでしょう Slow Down Your Love (2016)
It's like Yokohama's a scary place now.[CN] 一定会开始一场岛剧场 Slow Down Your Love (2016)
Terashima...[JA] 島... Byrnes Sandwich (2016)
This is the map of the temple and catacombs underneath.[JA] これが院と地下のカタコンベの地図です John Wick: Chapter 2 (2017)
So if he says something like, "I knew you'd put that in your noodles..."[CN] -是的 -嗯 假如岛做对了 Slow Down Your Love (2016)
I'll carry his body to the Thunder Monastery to see the Buddha in person[JA] 俺は運んでいく 大雷音まで 釈迦如来に会うために The Monkey King 2 (2016)
But Terashima can be like that.[JA] (山里)島さん そういうとこある... Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
But he dumped salt on his wounds.[CN] 才知道小政喜欢岛 当时他的表情 Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
But now you disparagingly refer to him as Terashima.[JA] 前回ぐらいから もう "島"って Slow Down Your Love (2016)
-Yeah, not so much.[JA] (山里)島 バタつきましたね (徳井)バタついた Byrnes Sandwich (2016)
The question is what Terashima's next move will be.[JA] (YOU)あとは島が どうするかって話ですよ (徳井)どうするかですよ Slow Down Your Love (2016)
Terashima's such a character.[JA] いや 香ばしいわ  Byrnes Sandwich (2016)
But Terashima is in love with her.[JA] 島はね ホレてますけど (山里)はい Slow Down Your Love (2016)
-Yes, in Yokohama.[CN] 还有岛 -到底要怎么办? -对啊 到底要怎么办? Slow Down Your Love (2016)
-Terashima wasn't very smooth there.[CN] -的确如此 伯恩斯、亚鲁曼、岛之间 可以看出体贴程度不同 Byrnes Sandwich (2016)
A temple where I study.[JA] 院 私が学んでる所 Silence (2016)
So if it had gone well for Terashima, there would've been three couples.[JA] これ だから島のとこが もし うまくいってれば 3カップルやったんやね (馬場園)本当ですよね The Riko Special (2016)
He was quietly falling in the background.[CN] 岛会怎么做? Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
Do you make this pasta at the restaurant?[CN] (岛速人 29岁 培训中的主厨) Midsummer Intimacy (2016)
He's setting things up for us.[CN] -岛对她十分倾心 -没错 Slow Down Your Love (2016)
She still doesn't want to.[CN] 岛一直优柔寡断 最后还是无法视理子为恋爱对象 Kiss and Tell (2016)
It also depends on whether he realizes she's coming on to him.[JA] (トリンドル)イヤだな (YOU)あとは だから島が どのぐらい 何に気づいてるかですよね Midsummer Intimacy (2016)
I think I understand how Terashima feels.[JA] (健太郎) 俺 あの状態での島君の気持ち ちょっと分かるかもしんないです Slow Down Your Love (2016)
We'll see how she affects Riko and Terashima's relationship.[JA] (山里)この子が だから りこぴんと島の恋に どういうふうな 作用していくかっていう... Midsummer Intimacy (2016)
Terashima made dessert and is waiting for her.[JA] 島がスイーツを作って 待ってるっていう Bye Bye Terrace House in the City (2016)
There's Terashima, who's not certain how he feels, and Riko who's hesitant.[JA] 島も どっちなんやろ "好きとかなのか どうなのか" って言ってる りこぴんも 何かグズグズしてる それを オカンが こう Midsummer Intimacy (2016)
That's where they would have taken her, the Temple of the Dosh Khaleen.[JA] 彼女はきっとそこにいる ドスカリーン Book of the Stranger (2016)
And then came Terashima.[JA] (YOU)からの  Byrnes Sandwich (2016)
We'll know how Rikopin really feels when she's on that date in Yokohama.[CN] 岛完全被她迷住了 她是我的女人的感觉也很明显 Slow Down Your Love (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国分[こくぶんじ, kokubunji] (haeufiger Tempelname) [Add to Longdo]
[てら, tera] Tempel [Add to Longdo]
[あまでら, amadera] Nonnenkloster [Add to Longdo]
[やまでら, yamadera] Tempel_im_Gebirge [Add to Longdo]
法隆[ほうりゅうじ, houryuuji] (Tempel in Nara) [Add to Longdo]
[ぜんでら, zendera] Zen-Tempel [Add to Longdo]
金閣[きんかくじ, kinkakuji] (Tempel in Kyoto) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top