ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*木*

   
312 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -木-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[来, lái, ㄌㄞˊ] to arrive, to come, to return; in the future, later on
Radical: Decomposition: 未 (wèi ㄨㄟˋ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來,  Rank: 15
[样, yàng, ㄧㄤˋ] form, pattern, shape, style
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  羊 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 88
[本, běn, ㄅㄣˇ] root, origin, source; basis
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 with its roots highlighted,  Rank: 92
[机, jī, ㄐㄧ] desk; machine; moment, opportunity
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A table 几 made of wood 木; 几 also provides the pronunciation,  Rank: 111
[相, xiāng, ㄒㄧㄤ] mutual, reciprocal; equal; each other
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To stare 目 at a tree 木, meaning to observe,  Rank: 152
[果, guǒ, ㄍㄨㄛˇ] fruit, nut; result
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Fruit 田 growing on a tree 木,  Rank: 165
[条, tiáo, ㄊㄧㄠˊ] clause, condition; string, stripe
Radical: Decomposition: 夂 (zhǐ ㄓˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 214
[权, quán, ㄑㄩㄢˊ] authority, power, right
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 297
[格, gé, ㄍㄜˊ] form, pattern, standard
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  各 (gè ㄍㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 325
[术, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 328
[根, gēn, ㄍㄣ] root, basis, foundation
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  艮 (gěn ㄍㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 352
[极, jí, ㄐㄧˊ] extreme, top; final, furthest, utmost; pole
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  及 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 363
[林, lín, ㄌㄧㄣˊ] forest, grove; surname
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Two trees 木 representing a forest,  Rank: 364
[未, wèi, ㄨㄟˋ] not yet; 8th terrestrial branch
Radical: Decomposition: 一 (yī )  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來,  Rank: 385
[集, jí, ㄐㄧˊ] to gather, to collect; set, collection
Radical: Decomposition: 隹 (zhuī ㄓㄨㄟ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Birds 隹 flocking on a tree 木,  Rank: 406
[查, chá, ㄔㄚˊ] to investigate, to examine, to look into
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  旦 (dàn ㄉㄢˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 459
[李, lǐ, ㄌㄧˇ] plum; luggage; surname
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 472
[标, biāo, ㄅㄧㄠ] mark, sign, symbol; bid, prize
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 473
[构, gòu, ㄍㄡˋ] to compose, to make; building, frame, structure
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  勾 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 511
[某, mǒu, ㄇㄡˇ] some, someone; a certain thing or person
Radical: Decomposition: 甘 (gān ㄍㄢ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] The sweet 甘 fruit of a certain tree 木,  Rank: 517
[案, àn, ㄢˋ] file, legal case; bench, table
Radical: Decomposition: 安 (ān )  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 518
[米, mǐ, ㄇㄧˇ] rice, millet, grain
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] Grains of rice,  Rank: 575
[采, cǎi, ㄘㄞˇ] to collect, to gather; to pick, to pluck
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand picking 爫 fruit from a tree 木,  Rank: 585
[杀, shā, ㄕㄚ] to kill, to murder, to slaughter; to hurt
Radical: Decomposition: 乂 (yì ㄧˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To kill 乂 someone and bury them in a coffin 木,  Rank: 587
[校, xiào, ㄒㄧㄠˋ] school; military field officer
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 633
[模, mó, ㄇㄛˊ] model, pattern, standard; to copy, to imitate
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  莫 (mò ㄇㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 689
[木, mù, ㄇㄨˋ] tree; wood, lumber; wooden
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] A tree,  Rank: 694
[树, shù, ㄕㄨˋ] tree; to plant; to set up, to establish
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  对 (duì ㄉㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 697
[村, cūn, ㄘㄨㄣ] village, hamlet; vulgar, uncouth
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 712
[检, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] to check, to examine, to inspect
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  佥 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 731
[概, gài, ㄍㄞˋ] generally, probably, approximately
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  既 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 791
[核, hé, ㄏㄜˊ] core, kernel; nut, seed; atom
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  亥 (hài ㄏㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 828
[架, jià, ㄐㄧㄚˋ] frame, rack, stand; to prop up
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 846
[杂, zá, ㄗㄚˊ] mix, blend; various, miscellaneous
Radical: Decomposition: 九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 853
[楚, chǔ, ㄔㄨˇ] clear, distinct; pain, suffering; surname
Radical: Decomposition: 林 (lín ㄌㄧㄣˊ)  疋 (pǐ ㄆㄧˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 859
[梦, mèng, ㄇㄥˋ] dream
Radical: Decomposition: 林 (lín ㄌㄧㄣˊ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Two eyes shut 林 at night 夕,  Rank: 865
[困, kùn, ㄎㄨㄣˋ] to surround; to besiege; surrounded, in distress; poor; tired, sleepy
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A fence 囗 built around a tree 木,  Rank: 868
[枪, qiāng, ㄑㄧㄤ] gun, rife; lance, spear
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  仓 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 874
[楼, lóu, ㄌㄡˊ] multi-story building; floor
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  娄 (lóu ㄌㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 876
[松, sōng, ㄙㄨㄥ] pine tree; fir tree
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  公 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 895
[探, tàn, ㄊㄢˋ] to find, to locate; to grope for, to search for
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 917
[板, bǎn, ㄅㄢˇ] board, plank; plate, slab; unnatural, stiff
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 930
[材, cái, ㄘㄞˊ] timber; material, stuff; talent
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  才 (cái ㄘㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 952
[宋, sòng, ㄙㄨㄥˋ] the Song dynasty; surname
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A building 宀 made out of wood 木,  Rank: 990
[荣, róng, ㄖㄨㄥˊ] glory, honor; to flourish, to prosper
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Grass 艹 and trees 木 flourishing in a garden 冖,  Rank: 993
[束, shù, ㄕㄨˋ] to bind, to control, to restrain; bale
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Lumber 木 bound by rope 口,  Rank: 998
[森, sēn, ㄙㄣ] forest; luxuriant vegetation
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Many trees 木 forming a forest,  Rank: 1,029
[杨, yáng, ㄧㄤˊ] willow, poplar, aspen; surname
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 1,062
[床, chuáng, ㄔㄨㄤˊ] bed, couch; framework, chassis
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A house 广 made out of wood 木; 广 also provides the pronunciation,  Rank: 1,068
[析, xī, ㄒㄧ] to split wood; to divide, to break apart
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Chopping 斤 wood 木; 斤 also provides the pronunciation,  Rank: 1,073

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] tree; wood, #847 [Add to Longdo]
[mù cái, ㄇㄨˋ ㄘㄞˊ, ] wood, #8,695 [Add to Longdo]
[shù mù, ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, / ] trees, #8,778 [Add to Longdo]
[má mù, ㄇㄚˊ ㄇㄨˋ, ] numb, #9,494 [Add to Longdo]
乌鲁[Wū lǔ mù qí, ㄨ ㄌㄨˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] Ürümqi or Urumqi prefecture level city and capital of Xinjiang Uighur autonomous region 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区 in west China, #10,795 [Add to Longdo]
[mù guā, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, ] papaya, #12,158 [Add to Longdo]
[mù tou, ㄇㄨˋ ㄊㄡ˙, / ] wood; timber; log; fig. slow-witted; wooden (headed), #13,324 [Add to Longdo]
[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, ] slab; board; plank, #14,036 [Add to Longdo]
[mù lán, ㄇㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] (bot.) lily magnolia, #15,225 [Add to Longdo]
[Mù lán, ㄇㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] Mulan (place in Heilongjiang), #15,225 [Add to Longdo]
[mù mǎ, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] wooden horse; rocking horse; vaulting horse (gymnastics), #16,394 [Add to Longdo]
[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden, #17,076 [Add to Longdo]
[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] edible tree fungus, #18,017 [Add to Longdo]
[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden, #19,736 [Add to Longdo]
[Líng mù, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, / ] Suzuki, #20,361 [Add to Longdo]
[mù ǒu, ㄇㄨˋ ㄡˇ, ] puppet, #21,058 [Add to Longdo]
[hēi mù ěr, ㄏㄟ ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] Auricularia auricula-judae, #22,402 [Add to Longdo]
[huā mù, ㄏㄨㄚ ㄇㄨˋ, ] flowers and trees; plants; flora, #23,234 [Add to Longdo]
[guàn mù, ㄍㄨㄢˋ ㄇㄨˋ, ] bush; shrub, #23,557 [Add to Longdo]
[mù gōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] woodwork; carpentry; woodworker; carpenter, #23,649 [Add to Longdo]
[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, ] building; construction; civil engineering, #24,081 [Add to Longdo]
[Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ, ] Jupiter (planet), #24,946 [Add to Longdo]
乌鲁齐市[Wū lǔ mù qí shì, ㄨ ㄌㄨˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] Ürümqi or Urumqi prefecture level city and capital of Xinjiang Uighur autonomous region 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区 in west China, #25,129 [Add to Longdo]
[cǎo mù, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ, ] grasslands and forests; vegetation; flora, #25,555 [Add to Longdo]
[jī mù, ㄐㄧ ㄇㄨˋ, / ] toy building blocks, #26,052 [Add to Longdo]
[mù tǒng, ㄇㄨˋ ㄊㄨㄥˇ, ] cask, #27,491 [Add to Longdo]
格尔[Gé ěr mù, ㄍㄜˊ ㄦˇ ㄇㄨˋ, / ] Golmud or Ge'ermu (city in Qinghai), #29,851 [Add to Longdo]
[mù jiàng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, ] carpenter, #29,930 [Add to Longdo]
[mù liào, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] lumber; timber, #30,148 [Add to Longdo]
乃伊[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, ] mummy (preserved corpse), #30,257 [Add to Longdo]
[qiáo mù, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, / ] tree, esp. with recognizable trunk (as opposed to bush 灌), #30,665 [Add to Longdo]
[yuán mù, ㄩㄢˊ ㄇㄨˋ, ] logs, #30,964 [Add to Longdo]
[mù tàn, ㄇㄨˋ ㄊㄢˋ, ] charcoal, #33,413 [Add to Longdo]
[guān mù, ㄍㄨㄢ ㄇㄨˋ, ] coffin, #35,685 [Add to Longdo]
[jiù mù, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄨˋ, ] to die; entering one's coffin, #36,155 [Add to Longdo]
[Huā Mù lán, ㄏㄨㄚ ㄇㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] Hua Mulan, legendary woman warrior (c. fifth century), Northern dynasties folk hero recorded in Sui and Tang literature, #36,217 [Add to Longdo]
[dú mù qiáo, ㄉㄨˊ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] lit. a log bridge; fig. a tricky path; to walk a tight-rope, #37,212 [Add to Longdo]
[mù nè, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, / ] wooden and slow; plain spoken; slow and prudent; inarticulate, #40,191 [Add to Longdo]
[Jiā mù sī, ㄐㄧㄚ ㄇㄨˋ ㄙ, ] Kiamusze or Jiamusi, city and prefecture in Heilongjiang, #41,589 [Add to Longdo]
平衡[píng héng mù, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄇㄨˋ, ] beam (gymnastics); balance beam, #41,818 [Add to Longdo]
[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, ] oaken, #41,872 [Add to Longdo]
[guàn mù cóng, ㄍㄨㄢˋ ㄇㄨˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] scrub, #43,416 [Add to Longdo]
塔里[Tǎ lǐ mù, ㄊㄚˇ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ, ] the Tarim Basin in southern Xinjiang, #43,851 [Add to Longdo]
[mù qì, ㄇㄨˋ ㄑㄧˋ, ] wooden articles, #44,167 [Add to Longdo]
[mù mián, ㄇㄨˋ ㄇㄧㄢˊ, ] cotton, #44,177 [Add to Longdo]
[mù xiāng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] medicinal herb; costus root, aucklandia, #46,003 [Add to Longdo]
[fá mù, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ, ] to cut wood; tree-felling; lumbering, #46,226 [Add to Longdo]
[mù kè, ㄇㄨˋ ㄎㄜˋ, ] woodcut, #47,115 [Add to Longdo]
[Duān mù, ㄉㄨㄢ ㄇㄨˋ, ] two-character surname Duanmu, #48,090 [Add to Longdo]
塔里盆地[Tǎ lǐ mù pén dì, ㄊㄚˇ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] Tarim Basin depression in southern Xinjiang, #48,511 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もくせい, mokusei] (n) ดาวพฤหัสบดี
[こかげ, kokage] 1.ใต้ร่มไม้ 2.ใต้ร่มเงา
工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] วิศวกรรมโยธา
工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n ) วิศวกรรมโยธา
工学者[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n ) วิศวกรโยธา
曜日[もくようび, mokuyoubi, mokuyoubi , mokuyoubi] (n ) วันพฤหัสบดี
積み[つみき, tsumiki] (n ) บล็อคไม้ (ใช้ต่อหรือประกอบเป็นรูปร่างต่าง ๆ มีหลายขนาด ส่วนใหญ่เป็นของเล่นสำหรับเด็ก)
洩れ日[こもれび, komorebi] (n ) แสงอาทิตย์ซึ่งสาดส่องผ่านช่องหว่างระหว่างใบไม้แต่ละใบ ทำให้เกิดเงาบนพื้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もくよう, mokuyou] Thai: วันหนึ่งในสัปดาห์ English: Thursday

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
きめ細か;目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
きめ細やか;目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
たらの;楤の;楤;タラの[たらのき(たらの;楤の;楤);タラのき(タラの);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
ぶなの;椈の;橅の(oK)[ぶなのき, bunanoki] (n) (See 椈) Japanese beech tree [Add to Longdo]
アメリカ篠懸の[アメリカすずかけのき;アメリカスズカケノキ, amerika suzukakenoki ; amerikasuzukakenoki] (n) (uk) (See ボタンの) American sycamore (Platanus occidentalis) [Add to Longdo]
アメリカ大[アメリカおおこのはずく;アメリカオオコノハズク, amerika ookonohazuku ; amerikaookonohazuku] (n) (uk) screech owl (Otus asio) [Add to Longdo]
アメリカ鷲[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus) [Add to Longdo]
アラビアコーヒーの[アラビアコーヒーのき, arabiako-hi-noki] (n) coffee tree [Add to Longdo]
アラビアゴムの[アラビアゴムのき, arabiagomu noki] (n) acacia [Add to Longdo]
インドゴムの[インドゴムのき, indogomu noki] (n) India rubber tree [Add to Longdo]
インド綿の[インドわたのき;インドワタノキ, indo watanoki ; indowatanoki] (n) (uk) (obsc) (See パンヤの) Indian silk-cotton tree (Bombax ceiba) [Add to Longdo]
オリーブ姫啄[オリーブひめきつつき;オリーブヒメキツツキ, ori-bu himekitsutsuki ; ori-buhimekitsutsuki] (n) (uk) olivaceous piculet (species of bird, Picumnus olivaceus) [Add to Longdo]
カシューの[カシューのき, kashu-noki] (n) (obsc) (See カシュー) cashew tree (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カバノキ科;樺科;樺の[カバノキか(カバノキ科);かばのきか(樺科;樺の科), kabanoki ka ( kabanoki ka ); kabanokika ( kaba ki ka ; kaba no ki ka )] (n) Betulaceae (plant family); hazelnut [Add to Longdo]
カポックの[カポックのき, kapokku noki] (n) kapok tree (species of silk-cotton tree, Ceiba pentandra) [Add to Longdo]
ガンボージの[ガンボージのき, ganbo-ji noki] (n) (obsc) gamboge tree [Add to Longdo]
コーヒーの[コーヒーのき, ko-hi-noki] (n) coffee tree [Add to Longdo]
コカの[コカのき, koka noki] (n) coca tree [Add to Longdo]
ゴムの[ゴムのき, gomu noki] (n) rubber tree [Add to Longdo]
トランザクションの制約条件[トランザクションもくのせいやくじょうけん, toranzakushon mokunoseiyakujouken] (n) {comp} transaction tree constraint [Add to Longdo]
トロイの[トロイのもくば, toroi nomokuba] (n) Trojan horse [Add to Longdo]
偏;禾偏[のぎへん, nogihen] (n) kanji "two-branch tree" radical at left (radical 115) [Add to Longdo]
ハンカチの[ハンカチのき;ハンカチノキ, hankachi noki ; hankachinoki] (n) (uk) handkerchief tree (Davidia involucrata); dove tree [Add to Longdo]
バルサムの[バルサムのき, barusamu noki] (n) (obsc) (See バルサム樅) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
パラゴムの[パラゴムのき;パラゴムノキ, paragomu noki ; paragomunoki] (n) (uk) Para rubber tree (Hevea brasiliensis) [Add to Longdo]
パンの[パンのき, pan noki] (n) breadfruit [Add to Longdo]
パンヤの[パンヤのき, panya noki] (n) red silk-cotton tree (Bombax ceiba); Indian silk-cotton tree [Add to Longdo]
ブラシの[ブラシのき;ブラシノキ, burashi noki ; burashinoki] (n) (uk) gray bottlebrush (Callistemon speciosus); grey bottlebrush [Add to Longdo]
ボタンの[ボタンのき, botan noki] (n) (See アメリカ篠懸の) buttonwood tree (the American sycamore, Platanus occidentalis); buttonball tree [Add to Longdo]
ボンネット撞[ボンネットしゅもくざめ;ボンネットシュモクザメ, bonnetto shumokuzame ; bonnettoshumokuzame] (n) (uk) (See 団扇撞鮫・ウチワシュモクザメ) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere) [Add to Longdo]
モチノキ科;黐科;黐の[もちのきか(黐科;黐の科);モチノキか(モチノキ科), mochinokika ( chi ki ka ; chi no ki ka ); mochinoki ka ( mochinoki ka )] (n) Aquifoliaceae (plant family); holly [Add to Longdo]
ロッグウッドの[ロッグウッドのき, rogguuddo noki] (n) logwood [Add to Longdo]
亜低[あていぼく, ateiboku] (n) subshrub [Add to Longdo]
盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
圧縮[あっしゅくもくざい, asshukumokuzai] (n) compressed wood [Add to Longdo]
伊佐;鶏魚[いさき;いさぎ;イサキ;イサギ, isaki ; isagi ; isaki ; isagi] (n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum); threeline grunt [Add to Longdo]
伊予水[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐水) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata) [Add to Longdo]
[いちぼく, ichiboku] (n) one tree [Add to Longdo]
一草[いちぼくいっそう, ichibokuissou] (n) a single tree or blade of grass; every stick and stone (of a place) [Add to Longdo]
[いなぎ, inagi] (n) rice-drying rack [Add to Longdo]
印度撞[いんどしゅもくざめ;インドシュモクザメ, indoshumokuzame ; indoshumokuzame] (n) (uk) (See ウィングヘッドシャーク) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark) [Add to Longdo]
烏文[うぶんぼく, ubunboku] (n) (obsc) (See 黒檀) ebony [Add to Longdo]
[うぼく, uboku] (n) (See 黒檀) ebony [Add to Longdo]
猿もから落ちる[さるもきからおちる, sarumokikaraochiru] (exp,v1) even monkeys fall from trees; anyone can make a mistake; pride comes before a fall; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
鉛筆の[えんぴつのき, enpitsunoki] (n) eastern red cedar (Juniperus virginiana) [Add to Longdo]
[よこき;よこぎ, yokoki ; yokogi] (n) crosspiece; bar; rail [Add to Longdo]
黄櫨;櫨の;櫨[はぜ(黄櫨;櫨);はぜのき, haze ( ki haze ; haze ); hazenoki] (n) (Japanese) wax tree; sumac (sumach) [Add to Longdo]
下位部分[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] (n) {comp} subordinate subtree [Add to Longdo]
;嘉[かぼく, kaboku] (n) beautiful trees [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Wood burns.が燃える。
"I am sorry," sighed the tree.「ごめんなさい」は、ため息混じりにいいました。
"My trunk is gone," said the tree.「私の幹ももうありません」とは言いました。
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私の幹を切り倒してボートを作ってください」とは、言いました。
"My branches are gone," said the tree.「私の枝はもうありません」とは言いました。
"I have no house," said the tree.「私は家を持っていません」は言いました。
A bird flew into the tree.1羽の鳥がに飛んでいった。
The leaves will turn red in two or three weeks.2、3週間もすればの葉は紅葉するでしょう。
2. Cut the radishes into long sticks.2.大根は拍子に切る。
Three boys climbed the trees like a bunch of monkeys.3人の少年はさながら猿のようにに登った。
In May the trees have fresh leaves.5月になると々は緑の若葉で覆われる。
I should like to see the trees from which you picked these apples.あなたがこれらのりんごをもいだがみたいものだ。
You look at that tree.あなたはあのを見ます。
You must hand in your homework by Thursday without fail.あなたは曜日までに必ず宿題を提出しなければなりません。
That toy is made of wood.あのおもちゃはで作られている。
That little house looks just like the little house my grandmother lived in when she was a little girl, on a hill covered with daisies and apple trees growing around.あの家は私のおばあさんが小さい時に住んでいた丘の上にあってひなぎくに囲まれまわりにりんごのが植わっていた家にとてもよく似ている。
Cut down that dead tree, or it will fall down on your house.あの枯れを切り倒しなさい、さもないと、君の家に倒れてくる。 [M]
The star which shines up there is Jupiter.あの上の方で光っている星は星です。
That box is made of wood.あの箱はでできている。
Look at the top of that tree.あののてっぺんを見てごらん。
Let's sit down in the shade of that tree.あのの陰に腰をおろしましょう。
The young woman under that tree looks sad.あのの下にいる若い女性は悲しそうな顔をしている。
Some birds are sitting on the branch of that tree.あのの枝に数羽の鳥がとまっている。
That tree is not so tall as this.あのはこれほど高くない。
I'll bet that I can beat you to the tree.あのまでの競走なら君に負けるもんか。 [M]
The oak tree remained standing after the storm.あらしのあとカシのは倒れずに残った。
Once there was a tree... and she loved a little boy.あると、彼女の大好きな男の子のお話です。
Everybody except the Anderson family is going to the party next Thursday evening.アンダーソン一家を除いてみんな次の曜の夕方パーティーに出かけます。
Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree."イエスは答えて言われた。「あなたがいちぢくのの下にいるのを見た、と私が言ったので、あなたは信じるのですか」
Some apples rotted on the tree.いくつかのりんごはになったまま腐った。
Please use this wooden box in place of a chair.いすの代わりにこの箱を使ってください。
The dog ran around and around the tree.犬はの周りをぐるぐる走り回った。
The hare hid behind the tree.うさぎはの後ろに隠れた。
What kind of tree is an oak?オークはどんな種類のですか。
The old man named the wooden doll Pinocchio.おじいさんはそのの人形をピノキオと名づけた。
Chop down a tree with an ax.おのでを切り倒す。
To make a web, it starts by making a frame of this silk and fastening it to hard objects, such as trees or fences.クモの巣を作るには、このきぬの枠を作り、それをや垣根のような固い物体に固定させることから始める。
Tea tree is a kind of camellia.お茶のはツバキの一種です。
Canada abounds in timber.カナダは材に富む。
There used to be a big cherry tree in the garden.かつて庭に大きな桜のがあった。
In Canada there are many areas where it is illegal to log trees.カナダにはを切るのは違法とされる地域が沢山ある。
In California are the famous big trees, or "forest kings" as they are called.カリフォルニアには有名な大、つまり、いわゆる森の王者がある。
The fox hid in the hollow tree.キツネは穴があいたの中へ隠れた。
Some pretty birds are flying above the trees.きれいな鳥がの上を飛んでいる。
Cookie's house is made of wood.クッキーの家はで作られている。
This desk is made of wood.この机はで作られている。
Ken climbed down from the tree.ケンがから下りてきた。
"I will grow many trees here", he said to himself.ここにをたくさん植えよう、と彼は独り言を言いました。
This desk is made of wood.この机はで出来ている。
This chair is made of wood.このいすはで出来ている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, I'm looking forward to seeing how you visualize Mr. Hanaki's novel.[JA] (森口) 監督が花作品を どう映像化するのか 楽しみです Confrontation (2017)
Look, it's a puppet book![CN] 我写的 瞧 也是偶书! Despicable Me (2010)
Nanaka once asked me something.[JA] (花) 僕ね 菜々果さんに 聞かれたことがあるんですよ Disbanded (2017)
Mr. Hanaki, will it be all right for you to continue?[JA] (三浦(みうら)) 花さん 続けても大丈夫ですか? Reason (2017)
World Theory will now become a movie.[JA] (花)「セカイロン」 ついに映像化が決定しました Disbanded (2017)
Sakuragi's still on board.[CN] 樱被困了 本预计很快就回来 Umizaru 3: The Last Message (2010)
I understand the author Yuzu Hanaki better than anyone, after all.[JA] 作家 花ゆずの いちばんの理解者は僕だからね Ready (2017)
The murderer is Mok Po Fishing, Number is 016,[CN] 地址是 浦洞 016 The Yellow Sea (2010)
But we do got a brand-new industrial microwave.[CN] 但是我们有个处理材的全新工业微波炉 Kick-Ass (2010)
I also read your novel, Mr. Hanaki.[JA] 私も花さんの小説 読みましたよ Affection (2017)
The designer, Mr. Sakuragi of the East Asian Oil Corp. is on site now.[CN] 尼加雅的设计者樱正在现场 Umizaru 3: The Last Message (2010)
Mr. Sakuragi![CN] 樱先生 Umizaru 3: The Last Message (2010)
It may have sold over a million copies, but Drifting Emotions is totally different than Mr. Hanaki's works.[JA] 100万部突破とか 言ってるみたいだけど 「漂う感情」は 花作品とは全く違うから Ready (2017)
You didn't sleep with Kizuki?[CN] 你没和月睡过? Norwegian Wood (2010)
The broadcast would be about mourning Nanaka Hiraki.[JA] (花) タイトルは「開 菜々果 追悼企画」 Disbanded (2017)
World ...[JA] (菜々果)「セカイの... 」? (花)フフッ Affection (2017)
That's what she gets for associating with Shin Michima.[JA] フッ 道間 慎なんかと関わるから... (花)フフッ Reason (2017)
I appreciate it.[JA] (花)ありがとうございます Confrontation (2017)
Lee Hwa Ja, Mok Po Fishing.[CN] 李花子 浦洞 016 The Yellow Sea (2010)
Are you really dating Shin Michima?[JA] (花) 道間 慎とは 本当につきあってるんですか? Affection (2017)
Certainly, Kizuki's name never came up in our conversations.[CN] 当然,月的名字... 也从没在我们的对话中出现 Norwegian Wood (2010)
Kumeo Kijima, facility worker... Natsu Nishizawa, doctor... and two Coast Guard officers remain.[CN] 工人鸠久米夫、驻船医生西泽夏 Umizaru 3: The Last Message (2010)
Thank you for your time today.[JA] (花) 今日は お時間いただきまして ありがとうございます Affection (2017)
People are easily moved by emotional events.[JA] (花(はなき)) 世間はエモーショナルなものに 弱いですからね Ready (2017)
You're gonna have to... pry up one of these floor boards.[CN] 你们得撬开地板上的 其中一块 Date Night (2010)
Mr. Moriguchi.[JA] (花)森口さん Disbanded (2017)
Yes. Mr. Hanaki.[JA] (千葉)ああ〜 花さんね Appeal (2017)
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花) 僕にしか解明できない理屈を 生み出すためです Emotions (2017)
Mr. Sakuragi?[CN] 樱先生? Umizaru 3: The Last Message (2010)
Yes.[JA] (花)はい Emotions (2017)
Hey, Kizuki.[CN] 喂! 月! Norwegian Wood (2010)
Naoko and Kizuki had been close almost from birth.[CN] 直子和月生下来就是好朋友似的 Norwegian Wood (2010)
He's a carpenter. He's gonna make Mahler a dog house.[CN] 他是个匠 会给马勒做个狗屋 Greenberg (2010)
Visit any location. Lumber Liquid...[CN] 访问任何一个地点 李奎德 Sex and the City 2 (2010)
Kizuki remains 1 7.[CN] 月依然十七 Norwegian Wood (2010)
If I'm not mistaken, the award-winning book is published by Chugakukan, right?[JA] (花)確か... 受賞作って 中学館から 出版されるんですよね? Appeal (2017)
Lose the landscaping, the shrubbery, the trees.[CN] 把景观弄掉,灌丛、树 Iron Man 2 (2010)
About the face-off with Yuzu Hanaki.[JA] 花ゆずとの対談の件なんですけど Disbanded (2017)
How did you answer?[JA] (花)何て答えたんですか? Disbanded (2017)
Sakuragi.[CN] 樱 Umizaru 3: The Last Message (2010)
Go join the others.[CN] 去会合樱他们 Umizaru 3: The Last Message (2010)
Mr. Moriguchi,[JA] (花)森口さん Disbanded (2017)
The trees wept.[CN] 树哭泣 Hatchet II (2010)
The authors Yuzu Hanaki and Shin Michima.[JA] 作家の花ゆずさんと 道間 慎さんです Disbanded (2017)
The key word here is "stealth." No one makes a move till I say so.[CN] 当我说"头人"时 大家都不准动 Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore (2010)
I'd like to have a face-off with Shin Michima.[JA] (花) 僕と道間 慎で 対談をさせていただけませんか? Ready (2017)
I'm writing novels that Yuzu Hanaki could never even imagine.[JA] 僕は 花ゆずが考えもつかない 小説を書いてるんだ Disbanded (2017)
Mr. Chiba, though you're the chairman, we've basically decided without you that the winner will be Yuzu Hanaki.[JA] (大貫(おおぬき))千葉先生 委員長を差し置いてなんですが 選考会を前に 花ゆずで 決まってしまいそうですよ Appeal (2017)
I had always hoped[JA] (花) いつも 仕事で Reason (2017)
Shit.[CN] 鸡巴/黑耳/荤段子 在专业领域这些技有什么用? 我靠 High School (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランザクションの制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
下位部分[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree [Add to Longdo]
階層構造[かいそうきこうぞう, kaisoukikouzou] hierarchical tree structure [Add to Longdo]
計算[けいさんぎ, keisangi] computer-tree [Add to Longdo]
実体[じったいぼく, jittaiboku] entity tree [Add to Longdo]
順序[じゅんじょぎ, junjogi] ordered tree [Add to Longdo]
探索[たんさくぎ, tansakugi] search tree [Add to Longdo]
知識[ちしきぎ, chishikigi] knowledge tree [Add to Longdo]
部分[ぶぶんもく, bubunmoku] subtree [Add to Longdo]
[ふくぎ, fukugi] secondary [Add to Longdo]
[もく, moku] tree [Add to Longdo]
[もく, moku] tree [Add to Longdo]
状ネットワーク[きじょうネットワーク, kijou nettowa-ku] tree network [Add to Longdo]
状網[きじょうもう, kijoumou] tree network [Add to Longdo]
探索[きたんさく, kitansaku] tree search [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みき, miki] Miki (Name) [Add to Longdo]
[なみき, namiki] Baumreihe [Add to Longdo]
[どぼく, doboku] Bau [Add to Longdo]
拍子[ひょうしぎ, hyoushigi] Paar_von_Schlaghoelzern [Add to Longdo]
挿し[さしき, sashiki] Ableger, Setzling [Add to Longdo]
[き, ki] Baum, Holz [Add to Longdo]
[きぎ, kigi] viele_Baeume, jeder_Baum [Add to Longdo]
こり[きこり, kikori] Holzhacker [Add to Longdo]
の芽[きのめ, kinome] -Knospe, Baumknospe [Add to Longdo]
の葉[このは, konoha] Blaetter (der Baeume), -Laub [Add to Longdo]
[もくちょう, mokuchou] Holzschnitzerei, Holzschnitzarbeit [Add to Longdo]
彫り[きぼり, kibori] Holzschnitzerei [Add to Longdo]
[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
枯し[こがらし, kogarashi] kalter_Windstoss [Add to Longdo]
枯らし[こがらし, kogarashi] kalter_Windstoss [Add to Longdo]
[もくたん, mokutan] Holzkohle [Add to Longdo]
[もくへん, mokuhen] Holzblock, Spaene, Holzsplitter [Add to Longdo]
[もっきん, mokkin] Xylophon [Add to Longdo]
[ぼくせき, bokuseki] Baeume_und_Steine, unbelebte_Natur [Add to Longdo]
綿[もめん, momen] Baumwolle [Add to Longdo]
[もくせい, mokusei] hoelzern, aus_Holz [Add to Longdo]
[もくぞう, mokuzou] aus_Holz, Holz- [Add to Longdo]
[こかげ, kokage] Schatten [Add to Longdo]
杉並[すぎなみき, suginamiki] Zedernallee [Add to Longdo]
[ざいもく, zaimoku] Holz, Bauholz [Add to Longdo]
枯れ[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
[むなぎ, munagi] Dachbalken [Add to Longdo]
[うえき, ueki] Gartenpflanze, Topfpflanze [Add to Longdo]
[うえきばち, uekibachi] Blumentopf [Add to Longdo]
[じゅもく, jumoku] -Baum, Gehoelz [Add to Longdo]
[なえぎ, naegi] Setzling, Steckreis, junger_Baum [Add to Longdo]
[そうもく, soumoku] Pflanzen, Vegetation [Add to Longdo]
[そうもく, soumoku] Pflanzen, Vegetation [Add to Longdo]
[すずき, suzuki] Suzuki (Name) [Add to Longdo]
[ぞうきばやし, zoukibayashi] Gehoelz, Dickicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top