Search result for

(70 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暗-, *暗*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くらい, kurai] (adj) มืด
証番号[あんしょうばんごう, anshoubangou] (n) เลขรหัสผ่าน, เลข P.I.N

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あんさつ, ansatsu] การลอบสังหาร
[あんもく, anmoku] (n adj adv) โดยปริยาย
[あんもく, anmoku] (adj) โดยปริยาย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[暗, àn, ㄢˋ] dark, gloomy; obscure; secret, covert
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  音 (yīn ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 829

Japanese-English: EDICT Dictionary
い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
い過去[くらいかこ, kuraikako] (n) shadowy past [Add to Longdo]
い気持になる[くらいきもちになる, kuraikimochininaru] (exp,v5r) to feel gloomy [Add to Longdo]
い色[くらいいろ, kuraiiro] (n) dark color; dark colour [Add to Longdo]
がり[くらがり, kuragari] (n) darkness [Add to Longdo]
[くらさ, kurasa] (n) darkness; gloom [Add to Longdo]
[あんに, anni] (adv) implicitly; (P) [Add to Longdo]
ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
裡;々裡;裏;々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[àn, ㄢˋ, ] dark; gloomy; hidden; secret, #2,540 [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, / ] to shut the door; unilluminated, #2,540 [Add to Longdo]
[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, ] drop a hint; hint; suggest; suggestion, #7,072 [Add to Longdo]
[àn zhōng, ㄢˋ ㄓㄨㄥ, ] in the dark; in secret; on the sly; surreptitiously, #9,391 [Add to Longdo]
[àn àn, ㄢˋ ㄢˋ, ] secretly; inwardly, #10,554 [Add to Longdo]
[àn zì, ㄢˋ ㄗˋ, ] inwardly; to oneself; secretly, #12,324 [Add to Longdo]
[àn shā, ㄢˋ ㄕㄚ, / ] assassinate, #14,920 [Add to Longdo]
[àn cáng, ㄢˋ ㄘㄤˊ, ] hide; conceal, #21,544 [Add to Longdo]
[àn suàn, ㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, ] plot against, #22,113 [Add to Longdo]
[àn dàn, ㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dim; faint; dismal; gloomy, #22,599 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The prince of darkness" means "Satan".黒の王子」とは「悪魔」のことです。
I observed that it had already got dark.あたりがもうくなっていることに気がついた。
By the time you land at Narita, it will be dark.あなたが成田に着陸するころまでには、くなっているのでしょう。
You must come back before it gets dark.あなたはくなる前に帰ってこなければなりません。
It is dark in that room.あの部屋の中はい。
Africa was once called the Dark Continent.アフリカはかつて、黒の大陸と呼ばれた。
It's too dark to play tennis now.あまりくてテニスをする事ができない。
It's too dark to play baseball now.あまりくて野球ができません。
It was dark in the American house.アメリカの家の中はかった。
Those dark clouds will probably bring rain.あれらのい雲がおそらく雨をもたらすだろう。
The great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.かのローマの偉大な英雄、つまりシーザーは殺されたのです。
The poor girl lost her way in the dark woods.かわいそうに少女はい森の中で道に迷った。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why would you do that?[CN] 我示他撒谎 可惜他没明白 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
It's too dark. I can't see anything.[JA] くてよく見えない Life (2017)
And I don't like alternative medicine, 'cause that means it's alternative to Western medicine.[CN] 可是我認為唐納所說的重點 的確示臨床醫學有使用聲音 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Maybe.[CN] 不得在未经正式批准的情况下进行 The Midges (2017)
78 Romley Avenue West.[CN] 更准确地来说 看起来像在黑中更衣的 电视儿童节目主持人 Sexy Rollercoasters (2017)
Made me memorize every damn city, town, lake, forest, and mountain.[JA] 全ての都市と町、 湖、森、山を記させられた Dragonstone (2017)
What? That I'm gonna find all those other cases?[CN] 我是说 这种举动示着背后隐藏了更多东西 Divide and Conquer (2017)
Oh, it must be an encryption lock.[JA] これは号化ロックでなければなりません。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
The cover is gloomy. It doesn't stand out.[JA] (菜々果) いんだよね〜 目立たない... Appeal (2017)
We fled before Robert's assassins could find us.[JA] ロバートの殺者が来る前に去った The Queen's Justice (2017)
You noticed any, um, glowing in the dark?[JA] あなたいところで見ると 光ってるわよ Life (2017)
At night it gets cold and dark.[JA] 寒くてい夜をしのぐには Barbecue (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[あんごう, angou] cipher, cryptography [Add to Longdo]
号キー[あんごうキー, angou ki-] encryption key [Add to Longdo]
号システム[あんごうシステム, angou shisutemu] cryptographic system, cryptosystem [Add to Longdo]
号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail [Add to Longdo]
号化[あんごうか, angouka] encipherment [Add to Longdo]
号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology [Add to Longdo]
号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography [Add to Longdo]
号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] cryptanalysis [Add to Longdo]
号学[あんごうがく, angougaku] cryptology [Add to Longdo]
号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
がり[くらがり, kuragari] Dunkelheit, Finsternis [Add to Longdo]
[あんごう, angou] Geheimzeichen, Chiffre, Losung [Add to Longdo]
[あんしつ, anshitsu] Dunkelkammer [Add to Longdo]
[あんさつ, ansatsu] Attentat, Meuchelmord [Add to Longdo]
[あんしょう, anshou] verborgenes_Riff [Add to Longdo]
[あんじ, anji] Suggestion, Andeutung [Add to Longdo]
[あんざん, anzan] Kopfrechnen [Add to Longdo]
[あんき, anki] auswendig_lernen, memorieren [Add to Longdo]
[あんぷ, anpu] das_Auswendiglernen_von_Noten [Add to Longdo]
[あんやく, anyaku] Manoever_hinter_den_Kulissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top