ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*罒*

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -罒-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[德, dé, ㄉㄜˊ] ethics, morality; compassion, kindness
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  十 (shí ㄕˊ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  一 (yī )  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 256
[罗, luō, ㄌㄨㄛ] gauze, net; to collect, to display
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 392
[置, zhì, ㄓˋ] to lay out, to place, to set aside
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 677
[罪, zuì, ㄗㄨㄟˋ] sin, vice; fault, guilt; crime
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  非 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [ideographic] A net 罒 of wrongdoing 非,  Rank: 718
[罚, fá, ㄈㄚˊ] penalty, fine; to punish, to penalize
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  讠 (yán ㄧㄢˊ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 罰; to punish 刂 the accused 詈,  Rank: 1,215
[曼, màn, ㄇㄢˋ] long, extended, vast; beautiful
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 日, 又 pulling an eye open 罒,  Rank: 1,224
[罢, bà, ㄅㄚˋ] to cease, to finish, to stop, to quit
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  去 (qù ㄑㄩˋ) 
Etymology: [ideographic] Stuck in a net 罒, unable to leave 去,  Rank: 1,305
[署, shǔ, ㄕㄨˇ] bureau, public office; to sign
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] network,  Rank: 1,379
[爵, jué, ㄐㄩㄝˊ] noble; a feudal rank or title
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  良 (liáng ㄌㄧㄤˊ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 寸 holding a goblet 良 of wine 罒,  Rank: 1,925
[罩, zhào, ㄓㄠˋ] cover, shroud; basket for catching fish
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  卓 (zhuō ㄓㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 1,978
[愣, lèng, ㄌㄥˋ] dazed, stupefied
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 2,263
[蔑, miè, ㄇㄧㄝˋ] to disdain, to disregard, to slight
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  戍 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,575
[蜀, shǔ, ㄕㄨˇ] the name of an ancient state
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  勹 (bāo ㄅㄠ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,602
[楞, léng, ㄌㄥˊ] used for Ceylon in Buddhist texts
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 3,223
[羁, jī, ㄐㄧ] halter; to restrain, to hold, to control
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  革 (gé ㄍㄜˊ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [ideographic] A leather 革 halter used to control 罒a horse  马,  Rank: 3,297
[罡, gāng, ㄍㄤ] the stars at the end of the Big Dipper
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 3,980
[罹, lí, ㄌㄧˊ] sorrow, grief; to incur, to meet with
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  惟 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 4,168
[詈, lì, ㄌㄧˋ] to curse, to scold; to accuse
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] To implicate 罒 someone by one's words 言,  Rank: 4,626
[篾, miè, ㄇㄧㄝˋ] bamboo splints or slats
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  戍 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A framework 罒 made of bamboo ⺮,  Rank: 4,892
[罘, fú, ㄈㄨˊ] a screen used in ancient times
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  不 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 5,614
[罴, pí, ㄆㄧˊ] brown bear, Ursus arctos
Radical: Decomposition: 罢 (bà ㄅㄚˋ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,639
[罟, gǔ, ㄍㄨˇ] net, snare; to implicate
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 5,741
[罱, lǎn, ㄌㄢˇ] fishing net
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  南 (nán ㄋㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 5,761
[薨, hōng, ㄏㄨㄥ] the death of a prince; to swarm
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  死 (sǐ ㄙˇ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 5,775
[罾, zēng, ㄗㄥ] a large square net for catching fish
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  曾 (céng ㄘㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 5,786
[罨, yǎn, ㄧㄢˇ] medical compress; fishing net
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  奄 (yǎn ㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 6,156
[塄, léng, ㄌㄥˊ] a furrow in a field
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 6,374
[眾, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] multitude, crowd; masses, public
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  众 (zhòng ㄓㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] crowd,  Rank: 6,404
[聽, tīng, ㄊㄧㄥ] to hear, to listen; to understand; to obey
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  王 (wáng ㄨㄤˊ)  十 (shí ㄕˊ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  一 (yī )  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Someone listening 耳 attentively 心,  Rank: 6,620
[瞢, méng, ㄇㄥˊ] to hide one's eyes; to feel ashamed
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To cover 冖 one's eyes 目; 罒 provides the pronunciation,  Rank: 7,031
[買, mǎi, ㄇㄞˇ] to buy, to purchase; to bribe, to persuade
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 7,123
[甍, méng, ㄇㄥˊ] rafters supporting roof tiles
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  罒 (wǎ ㄨㄚˇng ㄨㄤˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  瓦 (wǎ ㄨㄚˇ) 
Etymology: [ideographic] Beams 罒 supporting roof 冖 tiles 瓦,  Rank: 7,161
[賣, mài, ㄇㄞˋ] to sell; to betray; to show off
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 7,385
[睪, yì, ㄧˋ] to spy on
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  幸 (xìng ㄒㄧㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] An eye 目 on top of a tower 幸,  Rank: 7,464
[罷, bà, ㄅㄚˋ] to cease, to finish, to stop, to quit
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  能 (néng ㄋㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] Stuck in a net 罒, unable 能 to leave,  Rank: 7,866
[褱, huái, ㄏㄨㄞˊ] to wrap, to conceal; to carry in one's bosom or up one's sleeve
Radical: Decomposition: 衣 (yī )  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  氺 (shui ㄕㄨㄟ˙) 
Etymology: [pictophonetic] cloth,  Rank: 7,936
[羅, luō, ㄌㄨㄛ] gauze, net; to collect, to display
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  維 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [ideographic] A silk 糹 net 罒 for catching birds 隹,  Rank: 8,129
[罵, mà, ㄇㄚˋ] to accuse, to blame, to curse, to scold
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  馬 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 8,407
[羈, jī, ㄐㄧ] halter; to restrain, to hold, to control
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  革 (gé ㄍㄜˊ)  馬 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [ideographic] A leather 革 halter used to control 罒a horse  馬,  Rank: 8,620
[睘, qióng, ㄑㄩㄥˊ] round; to stare
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 9,213
[罰, fá, ㄈㄚˊ] penalty, fine; to punish, to penalize
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  言 (yán ㄧㄢˊ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] To punish 刂 the accused 詈,  Rank: 9,469
[啰, luō, ㄌㄨㄛ] long-winded, verbose
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  罗 (luō ㄌㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[夢, mèng, ㄇㄥˋ] dream
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Two eyes 艹 shut 罒 at night 夕
[憲, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] constitution, statute, law
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Rules 宀 for living 龶; 心 provides the pronunciation
[罒, wǎng, ㄨㄤˇ] net, network
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: []
[羆, pí, ㄆㄧˊ] brown bear, Ursus arctos
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  熊 (xióng ㄒㄩㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bear

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top