ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暑-, *暑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[暑, shǔ, ㄕㄨˇ] hot; heat; summer
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 2,743

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ jià, ㄕㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, ] summer vacation, #8,983 [Add to Longdo]
[shǔ qī, ㄕㄨˇ ㄑㄧ, ] summer vacation time, #13,197 [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] heat; hot weather; summer heat, #19,214 [Add to Longdo]
[zhòng shǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨˇ, ] sunstroke; heatstroke, #25,238 [Add to Longdo]
[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, ] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke, #29,410 [Add to Longdo]
[xiāo shǔ, ㄒㄧㄠ ㄕㄨˇ, ] to spend the summer; to take a summer vacation, #34,986 [Add to Longdo]
[shǔ rè, ㄕㄨˇ ㄖㄜˋ, / ] hot (summer) weather, #58,998 [Add to Longdo]
[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, ] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August, #71,886 [Add to Longdo]
山庄[bì shǔ shān zhuāng, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ ㄕㄢ ㄓㄨㄤ, / ] mountain resort; Qing imperial summer residence at Chengde, a world heritage site, #73,453 [Add to Longdo]
[shǔ qì, ㄕㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] (summer) heat, #74,914 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับอุณหภูมิ เช่น วันนี้อากาศร้อน)
[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับอากาศ เช่น วันนี้อากาศร้อน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょ, sho] (n) (1) heat; (2) midsummer [Add to Longdo]
[あつい, atsui] (adj-i) (ant [Add to Longdo]
い盛り[あついさかり, atsuisakari] (n) heat of the day; hottest part of the day [Add to Longdo]
がり[あつがり, atsugari] (n) (person) sensitive to heat [Add to Longdo]
がる[あつがる, atsugaru] (v5r,vi) to complain of the heat; to feel the heat [Add to Longdo]
[あつさ, atsusa] (n) heat (of the weather); hotness; (P) [Add to Longdo]
さ寒さも彼岸まで;さ寒さも彼岸迄[あつささむさもひがんまで, atsusasamusamohiganmade] (exp) (id) No heat or cold lasts over the equinox [Add to Longdo]
さ中り[あつさあたり, atsusaatari] (n) (obsc) (See 気中り) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration [Add to Longdo]
さ凌ぎ[あつさしのぎ, atsusashinogi] (n) relief from the heat [Add to Longdo]
を避ける[しょをさける, showosakeru] (exp,v1) (obsc) to summer; to go away for the summer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気予報では今日は涼しいそうよ」「反対に、い気がする」
Indian summers run into October.10月になってもさがぶり返してくることがありますよ。
They got out of the bus and walked two kilometres in the hot sun.2人はバスを降りて、い日差しの中を2キロ歩きました。
This is the hottest summer we have had in fifty years.50年ぶりのい夏です。
The weather is usually hot in July.7月の天候はだいたいい。
On a sultry night in August.8月の蒸しい夜。
It was so hot that we couldn't walk a way.あまりのさに我々は長く歩けなかった。
It is too hot to work.あまりいので働けない。
One hot summer afternoon Tony, John and Pip were cutting the long grass.あるい夏の午後、トニーとジョンとピップは長くなった牧草を刈っていました。
One hot summer afternoon she decided to take her son to a farm outside the town.あるい夏の午後に、彼女は息子を町の外の農場に連れていこうと決めました。
It's sweltering.うだるようにい。
It is not especially hot today.きょうはとりわけいというわけではない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm fucking hot as shit.[JA] クソいんだよ The Wall (2017)
We want you to meet a typical Manhattan husband.[CN] 现在我们去看看 一位典型的曼哈顿已婚男士 他的家人将出发去避 The Seven Year Itch (1955)
Some husbands run wild because their wives are away.[CN] 有些丈夫认为太太去避... 自己便可以大玩一场 The Seven Year Itch (1955)
- They're going to the country.[CN] 他们要去避 The Seven Year Itch (1955)
Manhattan wives and children are still sent away in the summer.[CN] 曼哈顿的已婚男士 依然要把妻儿送去避 The Seven Year Itch (1955)
I had a sunstroke from working on the road gang.[CN] 我在路边工作的 时候中 The Defiant Ones (1958)
- It-it is so hot in here. - Are you not hot?[JA] ここはとてもい、くない? 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
By the way, not so hot[JA] 思ったほどくないな The Fate of the Furious (2017)
Up the river to the highlands or, if they could afford it, to the seashore.[CN] 上游较为凉快的高地去避 如果负担得起 他们会到海边去 The Seven Year Itch (1955)
Better throw somethin' over him so he won't get sunstruck.[CN] 最好给他盖点什么,省得他中 The Grapes of Wrath (1940)
Oh, it's a speech period. "How I spent my summer vacation."[CN] 哦,这是演讲时间, "我该怎么度过我的假" Blackboard Jungle (1955)
And it's hot.[JA] そして それは The Legend of Tarzan (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あつい, atsui] heiss (Lufttemperatur) [Add to Longdo]
[しょちゅう, shochuu] Hochsommer [Add to Longdo]
中伺い[しょちゅううかがい, shochuuukagai] Hochsommerkarte [Add to Longdo]
[しょき, shoki] Hitze [Add to Longdo]
苦しい[あつくるしい, atsukurushii] drueckend_heiss, unertraeglich_heiss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top