Search result for

*氏*

(220 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -氏-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うじ, uji] (n) ชื่อสกุล - อย่างไรก็ตามมักจะถูกออกเสียงอย่างผิดๆโดยคนญี่ปุ่นว่า"ซัง"  ปัจจุบันออกเสียงว่า shi เช่น 田中(たなかし), See also: S. 族,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かれし, kareshi] (adj ) แฟน(ผู้ชาย)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[派, pài, ㄆㄞˋ] clique, faction, group, sect
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 532
[旅, lǚ, ㄌㄩˇ] journey, trip; to travel
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 方 traveling with a pack 氏 on his back,  Rank: 950
[纸, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 1,020
[氏, shì, ㄕˋ] clan, family; maiden name
Radical: Decomposition:
Etymology: [ideographic] A person bowing down,  Rank: 1,500
[昏, hūn, ㄏㄨㄣ] dusk, nightfall, twilight, dark; to faint, to lose consciousness
Radical: Decomposition: 氏 (shì ㄕˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Th sun 日 setting behind a village 氏,  Rank: 1,561
[衹, zhǐ, ㄓˇ] only, merely, just
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth,  Rank: 3,736
[舐, shì, ㄕˋ] to lick, to lap up
Radical: Decomposition: 舌 (shé ㄕㄜˊ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tongue,  Rank: 4,344
[氐, dī, ㄉㄧ] the name of an ancient tribe
Radical: Decomposition: 氏 (shì ㄕˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] clan,  Rank: 4,355
[芪, qí, ㄑㄧˊ] celery
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 4,507
[祇, qí, ㄑㄧˊ] only, just, simply; one of a pair; an earth god
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit,  Rank: 5,064
[哌, pài, ㄆㄞˋ] used in transliterations
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 5,755
[紙, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 7,200

Japanese-English: EDICT Dictionary
;華[カし(カ);かし(華), ka shi ( ka shi ); kashi ( kashi )] (n,adj-no) (See カ温度) degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
[セし, se shi] (n,adj-no) Centigrade; Celsius; (P) [Add to Longdo]
ハンセン[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
温度;カ温度[かしおんど(華温度);カしおんど(カ温度), kashiondo ( kashi ondo ); ka shiondo ( ka shi ondo )] (n) (See カ) Fahrenheit temperature; degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
[がいし, gaishi] (n) the said person; the target (person) [Add to Longdo]
[あやうじ, ayauji] (n) Aya clan [Add to Longdo]
;月支[げっし, gesshi] (n) Yuezhi; Rouzhi; an ancient Central Asian people [Add to Longdo]
[げんじ, genji] (n) (1) Genji (the character in the Genji Monogatari); (2) the Minamoto family; (P) [Add to Longdo]
[げんじぼし, genjiboshi] (n) Rigel; Beta Orionis; Beta Ori; Genji star [Add to Longdo]
物語[げんじものがたり, genjimonogatari] (n) the Tale of the Genji [Add to Longdo]
[げんじな, genjina] (n) "professional name" used by hostesses and geisha [Add to Longdo]
[し, shi] (n) family name; lineage; birth; (P) [Add to Longdo]
[し, shi] (suf) (1) (hon) Mr; (n) (2) clan; (3) (hon) he; him; (ctr) (4) (hon) counter for people [Add to Longdo]
[しね, shine] (exp) (sl) (vulg) (See 死ぬ) die! [Add to Longdo]
の意見[しのいけん, shinoiken] (n) his opinion [Add to Longdo]
より育ち[うじよりそだち, ujiyorisodachi] (exp) birth is much, but breeding is more [Add to Longdo]
[うじこ, ujiko] (n) shrine parishioner [Add to Longdo]
子札[うじこふだ, ujikofuda] (n) charm for shrine visitors [Add to Longdo]
子帳[うじこちょう, ujikochou] (n) shrine visitors' register [Add to Longdo]
[うじでら, ujidera] (n) shrine built to a guardian deity [Add to Longdo]
上;の上;長;[うじのかみ, ujinokami] (n) (arch) head of a clan [Add to Longdo]
[うじがみ, ujigami] (n) Shinto god; patron god; (P) [Add to Longdo]
[うじひと, ujihito] (n) person of blood lineage; clan member [Add to Longdo]
姓制度[しせいせいど, shiseiseido] (n) (See ・うじ,姓・かばね・1) uji-kabane system; system of clans and hereditary titles (of the Yamato court) [Add to Longdo]
素性;素姓[うじすじょう, ujisujou] (n) (a person's) family background; lineage [Add to Longdo]
[しぞく, shizoku] (n,adj-no) clan; family; (P) [Add to Longdo]
族制度[しぞくせいど, shizokuseido] (n) family or clan system [Add to Longdo]
[うじぶみ, ujibumi] (n) ancient clan record (inc. their origins, their achievements, etc.) [Add to Longdo]
[しめい, shimei] (n) full name; identity; (P) [Add to Longdo]
時の[ときのうじがみ, tokinoujigami] (n) person who turns up at the right moment to help [Add to Longdo]
失名[しつめいし, shitsumeishi] (n) unknown person [Add to Longdo]
住所[じゅうしょしめい, juushoshimei] (n) one's name and address [Add to Longdo]
[しょし, shoshi] (n) (all of) you or them [Add to Longdo]
[せいし, seishi] (n) full name; family name [Add to Longdo]
[せっし, sesshi] (n,adj-no) Centigrade; Celsius; (P) [Add to Longdo]
20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] (n) 20 degrees Celsius [Add to Longdo]
改名[そうしかいめい, soushikaimei] (n) the order forced on Koreans to change their names to Japanese ones [Add to Longdo]
[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) chief brewer at a sake brewery (after name of sake's alleged inventor) [Add to Longdo]
東漢;倭漢[やまとのあやうじ, yamatonoayauji] (n) Yamato no Aya clan [Add to Longdo]
[とうし, toushi] (n) Fujiwara family [Add to Longdo]
[どうし, doushi] (n) the said person; he; she; same person; (P) [Add to Longdo]
[かれし, kareshi] (pn,adj-no) boyfriend; (P) [Add to Longdo]
[へいし, heishi] (n) the Tairas [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] (n) certain person; unnamed person [Add to Longdo]
無名[むめいし, mumeishi] (n) anonymous person; a nobody [Add to Longdo]
朝鮮[りしちょうせん, rishichousen] (n) Joseon Dynasty; Yi Dynasty (1392-1910) Korea [Add to Longdo]
[りょうし, ryoushi] (n) both persons; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] clan name; maiden name, #5,269 [Add to Longdo]
[shè shì dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] degrees centigrade, #10,549 [Add to Longdo]
[xìng shì, ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ, ] family name, #18,910 [Add to Longdo]
[Lǐ shì, ㄌㄧˇ ㄕˋ, ] Richter (scale), #27,499 [Add to Longdo]
[Lǐ shì, ㄌㄧˇ ㄕˋ, ] the Korean Yi or Lee Dynasty (1392-1910), #28,072 [Add to Longdo]
[shè shì, ㄕㄜˋ ㄕˋ, / ] Celsius; centigrade, #30,607 [Add to Longdo]
[shì zú, ㄕˋ ㄗㄨˊ, ] clan, #31,864 [Add to Longdo]
[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, ] Pasteur, #35,746 [Add to Longdo]
沙门[shā mén shì jūn, ㄕㄚ ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] Salmonella, #38,887 [Add to Longdo]
[Huá shì, ㄏㄨㄚˊ ㄕˋ, / ] Fahrenheit, #54,410 [Add to Longdo]
[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] native; a person who comes from a particular place, ie. 河北省人 means "a person from Hebei Province", #57,977 [Add to Longdo]
[Lú shì, ㄌㄨˊ ㄕˋ, / ] (N) Lushi (place in Henan), #67,308 [Add to Longdo]
神农[Shén nóng shì, ㄕㄣˊ ㄋㄨㄥˊ ㄕˋ, / ] Shennong or "Farmer God", legendary creator of agriculture and medicine, #75,444 [Add to Longdo]
[Duàn shì, ㄉㄨㄢˋ ㄕˋ, ] a branch of the Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people, #77,959 [Add to Longdo]
[Ōu shì, ㄡ ㄕˋ, / ] Euclid; abbr. for 歐幾里得|欧几里得, #86,452 [Add to Longdo]
[Huá shì dù, ㄏㄨㄚˊ ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] degrees Fahrenheit, #86,825 [Add to Longdo]
[Yuán shì, ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] (N) Yuanshi (place in Hebei), #96,391 [Add to Longdo]
[Méi shì, ㄇㄟˊ ㄕˋ, ] Charles Messier (1730-1817), French astronomer who catalogued nebulas and galaxies, #108,762 [Add to Longdo]
伏羲[Fú Xī shì, ㄈㄨˊ ㄒㄧ ㄕˋ, ] Fuxi or Fu Hsi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC, mythical creator of fishing, trapping, and writing, #117,464 [Add to Longdo]
[Wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, ] (N) Weishi (place in Henan), #124,109 [Add to Longdo]
轩辕[Xuān yuán shì, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ ㄕˋ, / ] alternative name for the Yellow Emperor 黄帝, #145,197 [Add to Longdo]
燧人[Suì rén shì, ㄙㄨㄟˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] Suirenshi, legendary inventor of fire, #155,513 [Add to Longdo]
温度[Shè shì wēn dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] Celsius (°C), #246,910 [Add to Longdo]
女娲[Nǚ wā shì, ㄋㄩˇ ㄨㄚ ㄕˋ, / ] Nüwa (creator of humans in Chinese mythology), #250,883 [Add to Longdo]
震级[Lǐ shì zhèn jí, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧˊ, / ] Richter magnitude scale, #279,443 [Add to Longdo]
盘古[Pán gǔ shì, ㄆㄢˊ ㄍㄨˇ ㄕˋ, / ] Pangu (creator of the universe in Chinese mythology), #297,300 [Add to Longdo]
庖牺[Páo xī shī, ㄆㄠˊ ㄒㄧ ㄕ, / ] another name for Fu Xi 伏羲, consort of Nu:wa 女媧, #509,774 [Add to Longdo]
伤寒沙门[shāng hán shā mén shì jūn, ㄕㄤ ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] salmonella typhimurium [Add to Longdo]
克雅[Kè Yǎ shì zhèng, ㄎㄜˋ ㄧㄚˇ ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] Creutzfeldt-Jacobs disease CJD [Add to Longdo]
克雷伯菌属[Kè léi bó shì jūn shǔ, ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˇ, / ] Klebsiella [Add to Longdo]
温标[liè shì wēn biāo, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] Réaumur temperature scale [Add to Longdo]
卡波西肉瘤[kǎ bō xī shì ròu liú, ㄎㄚˇ ㄅㄛ ㄒㄧ ㄕˋ ㄖㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 西] Kaposi's sarcoma [Add to Longdo]
吉伯特症候群[jí bó tè shì zhèng hòu qún, ㄐㄧˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, ] Gilbert's Syndrome [Add to Longdo]
春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦 [Add to Longdo]
[táng shì ér, ㄊㄤˊ ㄕˋ ㄦˊ, / ] Down’s syndrome child [Add to Longdo]
[Táng shì zhèng, ㄊㄤˊ ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] Down’s syndrome; mongolism [Add to Longdo]
土拉弗[tǔ lā fú shì jūn, ㄊㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄨˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] Francisella tularensis [Add to Longdo]
大月[dà yuè zhī, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ ㄓ, ] Tokhara; Tokharians (historic people of central asia) [Add to Longdo]
注音法[Wēi shì zhù yīn fǎ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄓㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] Wade-Giles transliteration scheme for Chinese (with p for unaspirated pinyin b and p' for aspirated pinyin p etc) [Add to Longdo]
春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
杀菌法[Bā shì shā jùn fǎ, ㄅㄚ ㄕˋ ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ ㄈㄚˇ, / ] pasteurization (sterilization by heating) [Add to Longdo]
巴金森[Bā jīn sēn shì zhèng, ㄅㄚ ㄐㄧㄣ ㄙㄣ ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] Parkinson's disease [Add to Longdo]
杆菌病[bù shì gǎn jūn bìng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, / ] brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever) [Add to Longdo]
菌苗[bù shì jūn miáo, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, ] Brucella vaccine [Add to Longdo]
布鲁菌病[bù lǔ shì jūn bìng, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, / ] Brucella [Add to Longdo]
温标[Shè shì wēn biāo, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] Celsius (centigrade) temperature scale [Add to Longdo]
春秋左[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
[Pǔ shì, ㄆㄨˇ ㄕˋ, ] Nikolai Mikhailovich Przevalski 普爾熱瓦爾斯基|普尔热瓦尔斯基 (1839-1888), Russian explorer who made four expeditions to Central Asian from 1870 [Add to Longdo]
小羚羊[Pǔ shì xiǎo líng yáng, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] Przevalski's gazelle (Procapra przewalskii) of Central Asia [Add to Longdo]
立克次体[pǔ shì lì kè cì tǐ, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia prowazekii [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I wonder if it would be possible for you to introduce me to Mr Harrison of PC Interactive Co. Ltd?PCインタラクティブ社のハリソンをご紹介していただけませんでしょうか。
In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.1995年、安藤は建築におけるもっとも権威ある賞を受賞した。
In the case of Mr A there is no excuse.については何とも申し訳ありません。
Debit Mr Hill with $100.100ドルをヒルの借り方に記載しなさい。
Mr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.ABC社のガードナーは、2月20日から27日までマリオットホテルに滞在中で、ぜひあなたに会いたいとのことです。
The American people elected Mr Clinton President.アメリカの国民はクリントンを大統領に選んだ。
Write your name and address.あなたの住所名を書きなさい。
You should keep in touch with Mr Smith.あなたは、スミスと連絡を取り合うべきです。
It was Mr Smith that told me how to use that machine.あの機械の使い方を私に教えてくれたのはスミスだった。
That tall man is Mr Smith.あの背の高い人はスミスです。
Mr Adams was foolish to agree to the proposal.アダムズがその申し出を受けたのはばかだった。
The man that you saw there yesterday was Mr Brown.あなたが昨日そこで会った人はブラウンでした。
What is your name?あなたの名は何ですか。
Mr Wall put off going to the dentist's.ウオールは歯医者へ行くのを延期した。
Mr Wood has his secretary type his letters.ウッドは秘書に彼の手紙をタイプさせます。
Mr Williams carries that section.ウイリアムズがその課を取り仕切っている。
Mr. Brown a friend from Oregon, will visit us tomorrow.オレゴンの友人のブラウンがあす私たちを訪ねてきます。
The orchestra members respected Mr Smith as a conductor.オーケストラの団員たちはスミスを指揮者として尊敬した。
Mr Green keeps a little dog.グリーンは小さな犬を飼っている。
Mr Koop would be the last person to take a bribe.クープは決して賄賂を受け取るような人ではない。
Mr Ogata, the author of this book, used to be a newspaperman.この本を書いた緒方は元新聞記者である。
Mr Kennedy was inaugurated as the President of the United States.ケネディーは合衆国大統領として就任した。
Mr Kennedy pointed out our mistakes.ケネディは、私達のミスを指摘しました。
Write your name and address on this envelope.この封筒に住所・名を書きなさい。
This land belongs to Mr Ikeda.この土地は池田の所有だ。
This is Mr Miller's latest book, and we hope it will not be his last.これはミラーの最新の著書ですが、これが最後のものでないことを望みます。
Such playfulness is characteristic of Mr Baker.こんなおふざけはいかにもベーカーらしい。
Ms Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.ジャガー夫人はクリントンにその地位を提供した、というのは彼女が彼の能力を信頼していたからである。
Sally called on Mr Taylor.サリーはテイラーを訪ねた。
Mr Joel is now on duty.ジョエルは今勤務中です。
Is Mr Schmidt at home now?シュミットはご在宅ですか。
Mr Smith had his letter typed.スミスは手紙をタイプさせた。
Mr George Bush is the forty-first president of the United States.ジョージブッシュは第41代のアメリカ大統領です。
Mr Johnson's house is next to my house.ジョンソンの家は私の家の隣にあります。
Mr Johnson's was a large room.ジョンソンの部屋は広い部屋だった。
Mr Johnson ran fastest of the three.ジョンソンは、3人の中でいちばん速く走った。
Mr Johnson insists on his theory.ジョンソンは、かれの理論に固執しています。
Mr Johnson is not a scholar but a poet.ジョンソンは学者でなくて詩人だ。
Mr Johnson's was a large room.ジョンソンは広いへやだった。
Mr Johnson is self-employed and deals in repairing furniture.ジョンソンは自営業で、家具の修理をやっている。
Mr Johnson suddenly changed his mind and signed the contract.ジョンソンは突然考えを変え、契約書に署名した。
Mr Johnson is a lawyer. He will be having three clients this afternoon.ジョンソンは弁護士だ。彼は午後3人の依頼人に会うことになっている。
May I present Mr Johnson to you?ジョンソンをご紹介いたします。
A farewell meeting was held in honor of Mr Jones.ジョーンズのために送別会が開かれた。
It is said that Mr Jones is a good teacher.ジョーンズはよい先生だといわれている。
It is believed that Mr Jones is a good teacher.ジョーンズはよい先生だと信じられている。
Mr Jones believes in hard work and profits.ジョーンズは一生懸命働いて利益を得ることを良いことだと信じている。
Mr Jones is tasting the soup his wife made.ジョーンズは奥さんが作ったスープの味見をしている。
When Mr Jones gets old, he will hand over his business to his son.ジョーンズは年をとったら事業を息子に譲り渡すつもりだ。
Mr Smith is now President of this company.スミスが、今、この会社の社長です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Agent Wilkes will take you to debrief.[JA] ウィルクスが あなたは報告する。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Yeah, it does.[CN] 我們研究了十幾個帕金森病人 把他們放進音療室 他們當天就可以不必吃藥 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
This led to an incident which Mr. Quinn held[JA] これはクインが数時間に及び フラニーとシッターを Imminent Risk (2017)
Two, respect is earned, mate, not demanded, and three... you haven't got the balls to sack me.[CN] 在此同时 我还是能让你见识 什么叫菲行事风格 Sexy Rollercoasters (2017)
It is a culture's duty to take care of its elderly.[CN] 狂犬疫苗 犬瘟热疫苗 博得特菌疫苗 结扎手术也做了 Going in Style (2017)
Ms. Mathison's neglected to tell the court an important fact.[JA] マティソンは重要な事実を 伝えておりません Imminent Risk (2017)
- Gold cloak:[CN] 你父亲的姓要保密 Eastwatch (2017)
He needs an even surface, and a centre-piece.[CN] 杰巧织雀也在寻找鲜嫩的草 Grasslands (2016)
We're not dating, Bruce.[JA] 彼じゃないんだから Stalker's Prey (2017)
Less oxygen... more carbon dioxide.[CN] 18度... 19度... 摄 20 度 . Life (2017)
Mr. Berenson wasn't in the meeting, but his report called the evidence conclusive.[JA] ベレンソンはいなかったわ でも彼の報告書には 決め手があったと The Covenant (2017)
I will grant you the fel.[CN] 是时候为霜狼族推举一位新领袖了 It is time for a new leader of the Frostwolf clan. Warcraft (2016)
According to Mr. Adal, he did.[JA] アダールによると、そうね The Covenant (2017)
Some of us still live, warchief.[CN] 霜狼族的族长 Chieftain of the Frostwolf clan. Warcraft (2016)
Hey.[CN] "把和璧原物奉还给赵国" Worth Several Cities (2016)
And Ms. Mathison's claims about mysterious threats and distrust of the police sound exactly like symptoms of a manic episode.[JA] それにマティソンは 不可思議な脅威と 警察への不信を主張しており それはまるでうつ病発症の 兆候のようです Imminent Risk (2017)
Mr. Almeida, this is Andy Shalowitz.[JA] アルメイダ、これはアンディ・シャロウィッツです。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
To defend yourself.[CN] 他救了我 而且他的族爱戴他 He freed me, and he is loved by his clan. Warcraft (2016)
Bring him.[CN] 你是在称呼我的姓还是简称 Worth Several Cities (2016)
- Your behavior has gone to hell.[JA] 妹の面倒もみないで 彼ができてから あなたの態度は最悪だし Stalker's Prey (2017)
John Donovan says he will defend America, but look who works for him.[JA] ジョン・ドノバン 彼はアメリカを守るだろうが 誰が彼のために働くか見てください 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
I'm here with Bruce Kane, son of Representative Richard Kane.[JA] 私は今 議員のリチャード・ ケインの息子さんと一緒です Stalker's Prey (2017)
I understand that Mr. Quinn suffers from bouts of rage and depression.[JA] クインが怒りと鬱の発作に 苦しんでいたことがわかってます Imminent Risk (2017)
Ms. Mathison is an involved, concerned parent.[JA] マティソンは 無関心な親ではありません Imminent Risk (2017)
Franny disclosed that she didn't feel safe with Mr. Quinn.[JA] フラニーはクインに 安全を感じてなかったと告白しています Imminent Risk (2017)
According to Mr. Adal, he did.[JA] アダールによると、そうね A Flash of Light (2017)
Mr. Hammad.[JA] ハマド 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
- I know. - So tell your boyfriend I got the message loud and clear.[JA] 彼に伝えてくれ 俺は思い知った Stalker's Prey (2017)
Let's get one thing clear[CN] 无名先生 你能告诉我 为什么请来这位... 爱喝下午茶的下三滥到我眼前晃悠 The Fate of the Furious (2017)
He freed me, and he is loved by his clan.[CN] 杜隆坦是在保护族 他的敌人是邪能 Durotan is protecting his clan. Warcraft (2016)
I'm Mr. Hammad.[JA] 私はハマドです。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Fuck buddies are people that would be boyfriends if they were better.[JA] セフレは 彼予備群かもね ましならね After Porn Ends 2 (2017)
Dune grass, the only vegetation here, provides virtually none, but just an inch beneath the surface of the sand, it is several degrees cooler.[CN] 一天中最热之时 沙漠地表温度可达七十一摄度 大多数生物都无法忍受 Deserts (2016)
And that's when you left Franny with, uh, Mr. Quinn?[JA] それでフラニーをクインに 預けた? Imminent Risk (2017)
If the main issue is Franny's exposure to Mr. Quinn, that problem has been resolved.[JA] もし主な問題がクインへの フラニーの暴露であるなら 問題は解決しています Imminent Risk (2017)
Massive destruction of civic property[CN] 无名先生和我 有权限把你弄出去 The Fate of the Furious (2017)
Yes.[CN] 强有力的族长必须能赢得族的信任 Strong chiefs must earn their clans trust. Warcraft (2016)
You totally hooked up with him.[JA] もう彼じゃない? Stalker's Prey (2017)
Then please ask Mrs. Diehl to pull over.[JA] ではディールに車を止めるよう 言ってください The Return (2017)
Dreaming of a hunt, through the snow.[CN] 我必须为族找到新的家园 And I had to find my clan a new home. Warcraft (2016)
Mr. Carter, a man is entrusted with a significant amount of money, and that money disappears.[JA] カーター、 男は かなりの金額、 そのお金は消えます。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Crush him, Gul'dan![CN] 你们族羸弱不堪 你更是背叛了兽族 Your clan was weak, and you are a traitor. Warcraft (2016)
Lisa, set Mr. Pang up with prerogative one login.[JA] リサ。 パウンを 特権1のログイン。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Well, thanks to your bust Berlin job[CN] 我们这是和无名待在无名之地啊 The Fate of the Furious (2017)
- I wouldn't recommend that[CN] 无名 那他是谁? The Fate of the Furious (2017)
And then boyfriends are people that you have, you know, spiritual, sexual, emotional relationships with, and, you know, you're intimate and vulnerable, and all of that kind of fun stuff.[JA] 彼は 精神的 性的 感情的にも つながって 親密で 繊細で After Porn Ends 2 (2017)
It gets worse. "These same sources report that even after classified briefings on the subject, Ms. Keane seems determined to take a more accommodating approach towards suspected state sponsors of terrorism."[JA] さらにひどいです 「同じ情報筋ではこの問題についての 極秘の打ち合わせの後でも キーンは 疑わしいテロ支援国家に対して 協調的に接する姿勢を A Flash of Light (2017)
Oh shit[CN] 小无名看来是彻底疯了啊 The Fate of the Furious (2017)
-But the goal really is 100 percent?[CN] -或甚至是攝兩度... Earth Is a Hot Mess (2017)
Okay.[CN] 地面温度为华68度 Rings (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょうし, ryoushi] beide (Herren) [Add to Longdo]
[どうし, doushi] der_Betreffende, -er [Add to Longdo]
[かれし, kareshi] "er", der_Geliebte [Add to Longdo]
20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] 20 o Celsius [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] ein_gewisser_Herr, -er, -sie [Add to Longdo]
[し, shi] Familie, Geschlecht [Add to Longdo]
[し, shi] FAMILIE, FAMILIENNAME, HERR [Add to Longdo]
[しめい, shimei] Vor-und_Zuname, Name [Add to Longdo]
[うじがみ, ujigami] Schutzgott (einer Familie-Sippe) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top