Search result for

*氏*

(170 entries)
(1.0776 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-氏-, *氏*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うじ, uji] (n) ชื่อสกุล - อย่างไรก็ตามมักจะถูกออกเสียงอย่างผิดๆโดยคนญี่ปุ่นว่า"ซัง"  ปัจจุบันออกเสียงว่า shi เช่น 田中(たなかし), See also: S. 族,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かれし, kareshi] (adj ) แฟน(ผู้ชาย)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[哌, pài, ㄆㄞˋ] used in transliterations
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[旅, lǚ, ㄌㄩˇ] journey, trip; to travel
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 方 traveling with a pack 氏 on his back
[昏, hūn, ㄏㄨㄣ] dusk, nightfall, twilight, dark; to faint, to lose consciousness
Radical: Decomposition: 氏 (shì ㄕˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Th sun 日 setting behind a village 氏
[氏, shì, ㄕˋ] clan, family; maiden name
Radical: Decomposition:
Etymology: [ideographic] A person bowing down
[氐, dī, ㄉㄧ] the name of an ancient tribe
Radical: Decomposition: 氏 (shì ㄕˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] clan
[派, pài, ㄆㄞˋ] clique, faction, group, sect
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: []
[祇, qí, ㄑㄧˊ] only, just, simply; one of a pair; an earth god
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit
[紙, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk
[纸, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk
[舐, shì, ㄕˋ] to lick, to lap up
Radical: Decomposition: 舌 (shé ㄕㄜˊ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tongue
[芪, qí, ㄑㄧˊ] celery
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[衹, zhǐ, ㄓˇ] only, merely, just
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth

Japanese-English: EDICT Dictionary
;華[カし(カ);かし(華), ka shi ( ka shi ); kashi ( kashi )] (n,adj-no) (See カ温度) degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
[セし, se shi] (n,adj-no) Centigrade; Celsius; (P) [Add to Longdo]
ハンセン[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
温度;カ温度[かしおんど(華温度);カしおんど(カ温度), kashiondo ( kashi ondo ); ka shiondo ( ka shi ondo )] (n) (See カ) Fahrenheit temperature; degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
[がいし, gaishi] (n) the said person; the target (person) [Add to Longdo]
[あやうじ, ayauji] (n) Aya clan [Add to Longdo]
;月支[げっし, gesshi] (n) Yuezhi; Rouzhi; an ancient Central Asian people [Add to Longdo]
[げんじ, genji] (n) (1) Genji (the character in the Genji Monogatari); (2) the Minamoto family; (P) [Add to Longdo]
[げんじぼし, genjiboshi] (n) Rigel; Beta Orionis; Beta Ori; Genji star [Add to Longdo]
物語[げんじものがたり, genjimonogatari] (n) the Tale of the Genji [Add to Longdo]
[げんじな, genjina] (n) "professional name" used by hostesses and geisha [Add to Longdo]
[し, shi] (n) family name; lineage; birth; (P) [Add to Longdo]
[し, shi] (suf) (1) (hon) Mr; (n) (2) clan; (3) (hon) he; him; (ctr) (4) (hon) counter for people [Add to Longdo]
[しね, shine] (exp) (sl) (vulg) (See 死ぬ) die! [Add to Longdo]
の意見[しのいけん, shinoiken] (n) his opinion [Add to Longdo]
より育ち[うじよりそだち, ujiyorisodachi] (exp) birth is much, but breeding is more [Add to Longdo]
[うじこ, ujiko] (n) shrine parishioner [Add to Longdo]
子札[うじこふだ, ujikofuda] (n) charm for shrine visitors [Add to Longdo]
子帳[うじこちょう, ujikochou] (n) shrine visitors' register [Add to Longdo]
[うじでら, ujidera] (n) shrine built to a guardian deity [Add to Longdo]
上;の上;長;[うじのかみ, ujinokami] (n) (arch) head of a clan [Add to Longdo]
[うじがみ, ujigami] (n) Shinto god; patron god; (P) [Add to Longdo]
[うじひと, ujihito] (n) person of blood lineage; clan member [Add to Longdo]
姓制度[しせいせいど, shiseiseido] (n) (See ・うじ,姓・かばね・1) uji-kabane system; system of clans and hereditary titles (of the Yamato court) [Add to Longdo]
素性;素姓[うじすじょう, ujisujou] (n) (a person's) family background; lineage [Add to Longdo]
[しぞく, shizoku] (n,adj-no) clan; family; (P) [Add to Longdo]
族制度[しぞくせいど, shizokuseido] (n) family or clan system [Add to Longdo]
[うじぶみ, ujibumi] (n) ancient clan record (inc. their origins, their achievements, etc.) [Add to Longdo]
[しめい, shimei] (n) full name; identity; (P) [Add to Longdo]
時の[ときのうじがみ, tokinoujigami] (n) person who turns up at the right moment to help [Add to Longdo]
失名[しつめいし, shitsumeishi] (n) unknown person [Add to Longdo]
住所[じゅうしょしめい, juushoshimei] (n) one's name and address [Add to Longdo]
[しょし, shoshi] (n) (all of) you or them [Add to Longdo]
[せいし, seishi] (n) full name; family name [Add to Longdo]
[せっし, sesshi] (n,adj-no) Centigrade; Celsius; (P) [Add to Longdo]
20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] (n) 20 degrees Celsius [Add to Longdo]
改名[そうしかいめい, soushikaimei] (n) the order forced on Koreans to change their names to Japanese ones [Add to Longdo]
[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) chief brewer at a sake brewery (after name of sake's alleged inventor) [Add to Longdo]
東漢;倭漢[やまとのあやうじ, yamatonoayauji] (n) Yamato no Aya clan [Add to Longdo]
[とうし, toushi] (n) Fujiwara family [Add to Longdo]
[どうし, doushi] (n) the said person; he; she; same person; (P) [Add to Longdo]
[かれし, kareshi] (pn,adj-no) boyfriend; (P) [Add to Longdo]
[へいし, heishi] (n) the Tairas [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] (n) certain person; unnamed person [Add to Longdo]
無名[むめいし, mumeishi] (n) anonymous person; a nobody [Add to Longdo]
朝鮮[りしちょうせん, rishichousen] (n) Joseon Dynasty; Yi Dynasty (1392-1910) Korea [Add to Longdo]
[りょうし, ryoushi] (n) both persons; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
100ドルをヒルの借り方に記載しなさい。Debit Mr Hill with $100.
1995年、安藤は建築におけるもっとも権威ある賞を受賞した。In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.
ABC社のガードナーは、2月20日から27日までマリオットホテルに滞在中で、ぜひあなたに会いたいとのことです。Mr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.
については何とも申し訳ありません。In the case of Mr A there is no excuse.
PCインタラクティブ社のハリソンをご紹介していただけませんでしょうか。I wonder if it would be possible for you to introduce me to Mr Harrison of PC Interactive Co. Ltd?
アダムズがその申し出を受けたのはばかだった。Mr Adams was foolish to agree to the proposal.
あなたが昨日そこで会った人はブラウンでした。The man that you saw there yesterday was Mr Brown.
あなたの名は何ですか。What is your name?
あなたの住所名を書きなさい。Write your name and address.
あなたは、スミスと連絡を取り合うべきです。You should keep in touch with Mr Smith.
あの機械の使い方を私に教えてくれたのはスミスだった。It was Mr Smith that told me how to use that machine.
あの背の高い人はスミスです。That tall man is Mr Smith.
アメリカの国民はクリントンを大統領に選んだ。The American people elected Mr Clinton President.
ウイリアムズがその課を取り仕切っている。Mr Williams carries that section.
ウオールは歯医者へ行くのを延期した。Mr Wall put off going to the dentist's.
ウッドは秘書に彼の手紙をタイプさせます。Mr Wood has his secretary type his letters.
オーケストラの団員たちはスミスを指揮者として尊敬した。The orchestra members respected Mr Smith as a conductor.
オレゴンの友人のブラウンがあす私たちを訪ねてきます。Mr. Brown a friend from Oregon, will visit us tomorrow.
クープは決して賄賂を受け取るような人ではない。Mr Koop would be the last person to take a bribe.
グリーンは小さな犬を飼っている。Mr Green keeps a little dog.
ケネディーは合衆国大統領として就任した。Mr Kennedy was inaugurated as the President of the United States.
ケネディは、私達のミスを指摘しました。Mr Kennedy pointed out our mistakes.
この土地は池田の所有だ。This land belongs to Mr Ikeda.
この封筒に住所・名を書きなさい。Write your name and address on this envelope.
この本を書いた緒方は元新聞記者である。Mr Ogata, the author of this book, used to be a newspaperman.
これはミラーの最新の著書ですが、これが最後のものでないことを望みます。This is Mr Miller's latest book, and we hope it will not be his last.
こんなおふざけはいかにもベーカーらしい。Such playfulness is characteristic of Mr Baker.
サリーはテイラーを訪ねた。Sally called on Mr Taylor.
ジャガー夫人はクリントンにその地位を提供した、というのは彼女が彼の能力を信頼していたからである。Ms Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.
シュミットはご在宅ですか。Is Mr Schmidt at home now?
ジョエルは今勤務中です。Mr Joel is now on duty.
ジョージブッシュは第41代のアメリカ大統領です。Mr George Bush is the forty-first president of the United States.
ジョーンズのために送別会が開かれた。A farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
ジョーンズはよい先生だといわれている。It is said that Mr Jones is a good teacher.
ジョーンズはよい先生だと信じられている。It is believed that Mr Jones is a good teacher.
ジョーンズは一生懸命働いて利益を得ることを良いことだと信じている。Mr Jones believes in hard work and profits.
ジョーンズは奥さんが作ったスープの味見をしている。Mr Jones is tasting the soup his wife made.
ジョーンズは年をとったら事業を息子に譲り渡すつもりだ。When Mr Jones gets old, he will hand over his business to his son.
ジョンソンの家は私の家の隣にあります。Mr Johnson's house is next to my house.
ジョンソンの部屋は広い部屋だった。Mr Johnson's was a large room.
ジョンソンは、3人の中でいちばん速く走った。Mr Johnson ran fastest of the three.
ジョンソンは、かれの理論に固執しています。Mr Johnson insists on his theory.
ジョンソンは学者でなくて詩人だ。Mr Johnson is not a scholar but a poet.
ジョンソンは広いへやだった。Mr Johnson's was a large room.
ジョンソンは自営業で、家具の修理をやっている。Mr Johnson is self-employed and deals in repairing furniture.
ジョンソンは突然考えを変え、契約書に署名した。Mr Johnson suddenly changed his mind and signed the contract.
ジョンソンは弁護士だ。彼は午後3人の依頼人に会うことになっている。Mr Johnson is a lawyer. He will be having three clients this afternoon.
ジョンソンをご紹介いたします。May I present Mr Johnson to you?
スミスが、今、この会社の社長です。Mr Smith is now President of this company.
スミスが40年前にこの学校を創立した。Mr Smith founded this school forty years ago.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] native; a person who comes from a particular place, ie. 河北省人 means "a person from Hebei Province" [Add to Longdo]
伏羲[Fú Xī shì, ㄈㄨˊ ㄒㄧ ㄕˋ, ] Fuxi or Fu Hsi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC, mythical creator of fishing, trapping, and writing [Add to Longdo]
伤寒沙门[shāng hán shā mén shì jūn, ㄕㄤ ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] salmonella typhimurium [Add to Longdo]
[Yuán shì, ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] (N) Yuanshi (place in Hebei) [Add to Longdo]
克雅[Kè Yǎ shì zhèng, ㄎㄜˋ ㄧㄚˇ ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] Creutzfeldt-Jacobs disease CJD [Add to Longdo]
克雷伯菌属[Kè léi bó shì jūn shǔ, ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˇ, / ] Klebsiella [Add to Longdo]
温标[liè shì wēn biāo, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] Réaumur temperature scale [Add to Longdo]
卡波西肉瘤[kǎ bō xī shì ròu liú, ㄎㄚˇ ㄅㄛ ㄒㄧ ㄕˋ ㄖㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 西] Kaposi's sarcoma [Add to Longdo]
吉伯特症候群[jí bó tè shì zhèng hòu qún, ㄐㄧˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, ] Gilbert's Syndrome [Add to Longdo]
春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦 [Add to Longdo]
[táng shì ér, ㄊㄤˊ ㄕˋ ㄦˊ, / ] Down’s syndrome child [Add to Longdo]
[Táng shì zhèng, ㄊㄤˊ ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] Down’s syndrome; mongolism [Add to Longdo]
土拉弗[tǔ lā fú shì jūn, ㄊㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄨˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] Francisella tularensis [Add to Longdo]
大月[dà yuè zhī, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ ㄓ, ] Tokhara; Tokharians (historic people of central asia) [Add to Longdo]
女娲[Nǚ wā shì, ㄋㄩˇ ㄨㄚ ㄕˋ, / ] Nüwa (creator of humans in Chinese mythology) [Add to Longdo]
[xìng shì, ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ, ] family name [Add to Longdo]
注音法[Wēi shì zhù yīn fǎ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄓㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] Wade-Giles transliteration scheme for Chinese (with p for unaspirated pinyin b and p' for aspirated pinyin p etc) [Add to Longdo]
[Wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, ] (N) Weishi (place in Henan) [Add to Longdo]
春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, ] Pasteur [Add to Longdo]
杀菌法[Bā shì shā jùn fǎ, ㄅㄚ ㄕˋ ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ ㄈㄚˇ, / ] pasteurization (sterilization by heating) [Add to Longdo]
巴金森[Bā jīn sēn shì zhèng, ㄅㄚ ㄐㄧㄣ ㄙㄣ ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] Parkinson's disease [Add to Longdo]
杆菌病[bù shì gǎn jūn bìng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, / ] brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever) [Add to Longdo]
菌苗[bù shì jūn miáo, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, ] Brucella vaccine [Add to Longdo]
布鲁菌病[bù lǔ shì jūn bìng, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, / ] Brucella [Add to Longdo]
庖牺[Páo xī shī, ㄆㄠˊ ㄒㄧ ㄕ, / ] another name for Fu Xi 伏羲, consort of Nu:wa 女媧 [Add to Longdo]
[shè shì, ㄕㄜˋ ㄕˋ, / ] Celsius; centigrade [Add to Longdo]
[shè shì dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] degrees centigrade [Add to Longdo]
温度[Shè shì wēn dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] Celsius (°C) [Add to Longdo]
温标[Shè shì wēn biāo, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] Celsius (centigrade) temperature scale [Add to Longdo]
春秋左[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
[Pǔ shì, ㄆㄨˇ ㄕˋ, ] Nikolai Mikhailovich Przevalski 普爾熱瓦爾斯基|普尔热瓦尔斯基 (1839-1888), Russian explorer who made four expeditions to Central Asian from 1870 [Add to Longdo]
小羚羊[Pǔ shì xiǎo líng yáng, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] Przevalski's gazelle (Procapra przewalskii) of Central Asia [Add to Longdo]
立克次体[pǔ shì lì kè cì tǐ, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia prowazekii [Add to Longdo]
野马[Pǔ shì yě mǎ, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄧㄝˇ ㄇㄚˇ, / ] Przevalski horse (Equus przewalskii) wild horse of Central Asia first identified in 1881 by Nikolai Mikhailovich Przevalski 普爾熱瓦爾斯基|普尔热瓦尔斯基 [Add to Longdo]
[yuè zhī, ㄩㄝˋ ㄓ, ] Tokhara; Tokharians (historic people of central asia) [Add to Longdo]
[Yuè zhī rén, ㄩㄝˋ ㄓ ㄖㄣˊ, ] Tokharian Indo-European people of central Asia; same as 吐火羅人|吐火罗人 [Add to Longdo]
李斯特杆菌[Lǐ sī tè shì gǎn jūn, ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] listeria bacillus [Add to Longdo]
李斯特[Lǐ sī tè shì jūn, ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] listeria bacillus [Add to Longdo]
[Lǐ shì, ㄌㄧˇ ㄕˋ, ] the Korean Yi or Lee Dynasty (1392-1910) [Add to Longdo]
朝鲜[Lǐ shì cháo xiǎn, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] Korean during the Yi or Lee Dynasty (1392-1910) [Add to Longdo]
[Dù shì xiàn, ㄉㄨˋ ㄕˋ ㄒㄧㄢˋ, ] Dufour gland (produces female sex hormone in bees) [Add to Longdo]
腺体[Dù shì xiàn tǐ, ㄉㄨˋ ㄕˋ ㄒㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] Dufour gland (produces female sex hormone in bees) [Add to Longdo]
格兰阴性[gé lán shì yīn xìng, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] Gram negative (of bacteria); also written 革蘭陰性|革兰阴性 [Add to Longdo]
[Méi shì, ㄇㄟˊ ㄕˋ, ] Charles Messier (1730-1817), French astronomer who catalogued nebulas and galaxies [Add to Longdo]
[Ōu shì, ㄡ ㄕˋ, / ] Euclid; abbr. for 歐幾里得|欧几里得 [Add to Longdo]
几何学[Ōu shì jǐ hé xué, ㄡ ㄕˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Euclidean geometry [Add to Longdo]
[Duàn shì, ㄉㄨㄢˋ ㄕˋ, ] a branch of the Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] clan name; maiden name [Add to Longdo]
[shì zú, ㄕˋ ㄗㄨˊ, ] clan [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょうし, ryoushi] beide (Herren) [Add to Longdo]
[どうし, doushi] der_Betreffende, -er [Add to Longdo]
[かれし, kareshi] "er", der_Geliebte [Add to Longdo]
20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] 20 o Celsius [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] ein_gewisser_Herr, -er, -sie [Add to Longdo]
[し, shi] Familie, Geschlecht [Add to Longdo]
[し, shi] FAMILIE, FAMILIENNAME, HERR [Add to Longdo]
[しめい, shimei] Vor-und_Zuname, Name [Add to Longdo]
[うじがみ, ujigami] Schutzgott (einer Familie-Sippe) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top