ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*model*

M AA1 D AH0 L   
520 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: model, -model-
English-Thai: Longdo Dictionary
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
model[N] แบบจำลอง, See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง, Syn. copy, imitation
model[N] นางแบบ, Syn. mannequin, poser
model[N] ต้นแบบ, See also: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง, Syn. pattern, mold, example, ideal
model[VI] แสดงแบบ, See also: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ, Syn. pose
model[VT] จำลองแบบ, See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง, Syn. form, shape, mold, Ant. deconstruct, demolish
model[ADJ] น่าถือเป็นแบบอย่าง, See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง, Syn. prototypal, standard, Ant. nonstandard
model[VI] เป็นแบบให้ (นักวาดรูป), See also: นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ, Syn. pose
modeler[N] ผู้ทำหุ่นจำลอง
remodel[VT] สร้างใหม่, See also: ปรับเปลี่ยนใหม่, Syn. remodel, refurnish, readjust
modeling[N] การสร้างหุ่นจำลอง
modeling[N] การเดินแบบ
modeller[N] ผู้ทำหุ่นจำลอง
modelling[N] การสร้างหุ่นจำลอง
modelling[N] การเดินแบบ
model home[N] บ้านตัวอย่าง, Syn. show house, show home

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
model(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
model(vt) ทำตามแบบ,สร้างแบบ
remodel(vt) สร้างใหม่,ปรับปรุง,เปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pareto-type modelแบบจำลองของพาเรโต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probabilistic modelแบบจำลองตามความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probabilistic model๑. ตัวแบบความน่าจะเป็น๒. แบบจำลองความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
remodelการปรับรูปแบบ, การดัดแปลงตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
study modelแบบจำลองศึกษา [มีความหมายเหมือนกับ diagnostic cast และ study cast] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
static modelแบบจำลองสถิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stochastic modelแบบจำลองเฟ้นสุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mathematical model๑. แบบจำลองคณิตศาสตร์๒. ตัวแบบคณิตศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mathematical modelตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
migration modelแบบจำลองการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modelตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. แบบจำลอง๒. ตัวแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
model life tableตารางชีพจำลอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
model tableตารางแบบจำลอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
model wax dentureฟันปลอมฐานขี้ฝึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ trial denture] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
model yearรุ่นปี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modeling, conceptualการจำลองแบบเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modelling๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling composition; impression compound; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ] modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling compound; impression compound; modelling compositionคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling pasteสารแต่งผิว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling plasticพลาสติกพิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling composition; impression compound; modelling compound ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
component object model (COM)แบบจำลองอ็อบเจกต์ย่อย (คอม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
COM (component object model)คอม (แบบจำลองอ็อบเจกต์ย่อย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conceptual modelingการจำลองแบบเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
causative model๑. ตัวแบบเหตุภาพ๒. แบบจำลองเหตุภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computer model๑. แบบจำลองคอมพิวเตอร์๒. ตัวแบบคอมพิวเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
denture, model waxฟันปลอมฐานขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ denture, trial] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
data model๑. ตัวแบบข้อมูล๒. แบบจำลองข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demographic modelแบบจำลองทางประชากรศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dynamic modelแบบจำลองพลวัต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deterministic modelแบบจำลองที่กำหนดขึ้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deterministic model๑. ตัวแบบเชิงกำหนด๒. แบบจำลองเชิงกำหนด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gravity modelแบบจำลองความโน้มน้าว (การย้ายถิ่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
impression compound; modelling composition; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
VRML (Virtual Reality Modeling Language)(ภาษา)วีอาร์เอ็มแอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VRML (Virtual Reality Modeling Language)(ภาษา)วีอาร์เอ็มแอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VRML (Virtual Reality Modeling Language)(ภาษา)วีอาร์เอ็มแอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinetic exchange model๑. แบบจำลองการแลกเปลี่ยนจลน์๒. ตัวแบบการแลกเปลี่ยนจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
hierarchical database modelแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical modelแบบจำลองเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network modelแบบจำลองข่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wire frame modelแบบจำลองโครงลวด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wax modelหุ่นขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interaction Modelการศึกษาแบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modelหุ่นจำลอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modelหุ่นจำลอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mathematical modelแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Production Analysis Modelการจำลองการไหลในระบบการผลิต, การจำลองการไหลในระบบการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
General equilibrium modelแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป [เศรษฐศาสตร์]
Growth modelแบบจำลองการเติบโต [เศรษฐศาสตร์]
Development model แบบจำลองการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Econometric modelแบบจำลองเศรษฐมิติ [เศรษฐศาสตร์]
Capital Asset Pricing Modelแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Economic modelแบบจำลองทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Mathematical modelตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Optimization modelตัวแบบการหาค่าเหมาะที่สุด [เศรษฐศาสตร์]
SECI Modelวงจรความรู้แบบ SECI
เป็นวงจรความรู้ ที่นำเสนอโดย Ikujiro Nonaka และ Takeuchi กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge conversion) ระหว่าง Tacit knowledge และ Explicit knowledge ทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น หมุนเป็นเกลียวไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การสร้างความรู้จะเกิดขึ้นได้ 4 รูปแบบ คือ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization กล่าวคือ Socialization: การแบ่งปันและการสร้าง Tacit knowledge จากการติดต่อสื่อารระหว่างกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง เช่น การพูดคุย นาย ก ได้เรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรจาก นาย ข ที่ประสบผลสำเร็จในการสอนจากการพูดคุยกัน นาย ก จะได้รับความรู้จากนาย ข มาเป็นความรู้ของตนเองเพื่อนำมาใช้พัฒนาเทคนิคในการสอนของตนเอง Externalization: คือ การสร้างและแบ่งปันความรู้จากสิ่งที่มี (Tacit knowledge) และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowlegde) กล่าวคือ นาย ก หลังจากได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วนำมาเขียนเป็นหนังสือเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป Combination: เป็นการรวบรวมความรู้ประเภท Explicit knowledge ที่เรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ๆ เช่น กรณีที่นาย ก ศึกษาเพิ่มเติมถึงเทคนิคการสอนจากหลายๆ แห่ง แล้วสรุปและเผยแพร่เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดจากการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ และความรู้ของตนเอง Internationalization: เป็นการแปลง Explicit knowledge มาเป็น Tacit knowledge เป็นการนำความรู้ที่เรียนรู้มาไปปฏิบัติ กล่าวคือ คนอื่นๆ ศึกษาเทคนิคการสอนหรือการเป็นวิทยากรจากตำรา หรือหนังสือที่มีอยู่ อาจรวมถึงหนังสือที่นาย ก เขียน แล้วนำไปปรับใช้ในการทำงานของตนเอง จนทำให้เกิดทักษะและความชำนาญจนกลายเป็น tacit knowledge ของตนเองในที่สุด และเมื่อเกิดความรู้แล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ต่อไปก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า Socialization ขึ้นเอง เป็นกระบวนการที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ [การจัดการความรู้]
Model แบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
Mental Modelการมีจิตสำนึก [การจัดการความรู้]
Capability maturity model (Computeer software)รูปแบบการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Capbility maturity model (Computer software)แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Econometric modelsแบบจำลองทางเศรษฐมิติ [TU Subject Heading]
Engineering modelsแบบจำลองทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Hydrologic modelsแบบจำลองอุทกวิทยา [TU Subject Heading]
Linear models (Statistics)แบบจำลองเชิงเส้น (สถิติ) [TU Subject Heading]
Log-linear modelsแบบจำลองล็อกเชิงเส้น [TU Subject Heading]
Mathematical modelsแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Modelsแบบจำลอง [TU Subject Heading]
Models (Persons)นางแบบ [TU Subject Heading]
Models and modelmakingแบบจำลองและการสร้าง [TU Subject Heading]
Models, Anatomicแบบจำลองทางกายวิภาค [TU Subject Heading]
Models, nursingระบบการพยาบาล [TU Subject Heading]
Relief modelsแบบจำลองภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Remodeling for other useการปรับรูปแบบเพื่อใช้งานอย่างอื่น [TU Subject Heading]
Ship modelsเรือจำลอง [TU Subject Heading]
Structural equation modelingการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง [TU Subject Heading]
Wind tunnel modelsแบบจำลองอุโมงค์ลม [TU Subject Heading]
Model แบบจำลอง, หุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Waste Management Model แบบจำลองการจัดการของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Gravity Model แบบจำลองความดึงดูด
กระแสการย้ายถิ่นระหว่างพื้นที่สองแห่ง เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนประชากร และเป็นสัดส่วน กลับกับระยะทางระหว่างพื้นที่ทั้งสองแห่งนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Demographic Model แบบจำลองทางประชากร
ประกอบด้วยสิ่งที่สร้างขึ้นเชิงทฤษฎีซึ่ง อธิบาย วิวัฒนาการของประชากร และผลกระทบของตัวแปรต่างๆ เช่น ภาวะการตาย ความสามารถมีบุตร ฯลฯ ที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลง ประชากรหรือวิวัฒนาการของประชากร [สิ่งแวดล้อม]
Stochastic Model แบบจำลองสโตแคสติก
แบบจำลองความน่าจะเป็น จะพิจารณาถึง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Modelling การทำแบบจำลอง, การทำหุ่น [สิ่งแวดล้อม]
model agreementความตกลงแม่แบบ [การทูต]
model lawกฎหมายแม่แบบ [การทูต]
Mental Modelsการมีรูปแบบวิธีคิดที่เปิดกว้าง [การจัดการความรู้]
economics modelแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
เป็นแบบจำลองหรือกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการอธิบายหรือทำนายความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจซึ่งอาจจะจำลองทั้งหมดหรือบางส่วน โดยทั่วไปมักจะเป็นในรูปของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่สามารถจะใช้ทำนายผลในเชิงปริมาณได้ เช่น รายได้ประชาชาติ การลงทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ผลกระทบจากการลงทุนของรัฐบาล เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Bone Remodelingการปรับรูปร่างกระดูก [การแพทย์]
Bone-Remodellingการตบแต่งกระดูก [การแพทย์]
Carrier Modelตัวนำ [การแพทย์]
Collagen Remodellingการปรับตัวของคอลลาเจน [การแพทย์]
Drop Model, Liquidแบบหยดของเหลว [การแพทย์]
Fletcher's Afterloading Applicator Model "Sirirเครื่องมือสอดใส่แร่ทีหลังของเฟลทเซอร์แบบศิริราช [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
model

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Modell.Modell. Diner (1982)
Must be one of the old models.จะต้องเป็นหนึ่งในรูปแบบเก่า Pinocchio (1940)
Hurry, hurry, hurry, hurry, hurry! See the model home.ดูแบบบ้าน มันเปิด Pinocchio (1940)
Models.สร้างแบบจำลอง Night and Fog (1956)
He selected her as his model after many weeks looking at hundreds of behinds throughout Italyเขาเลือกเพราะ model after ของเขา . จำนวนมากมายสัปดาห์... ...การดูที่ร้อยของ behind throughout ltaly Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A model made before catalytic converters... so it'll run good on regular gas.เป็นก่อนอุปกรณ์ที่ลดสาร ดังนั้นมันวิ่งได้ดีกับก๊าซปกติ The Blues Brothers (1980)
And there he is, back in that lot, the model disciple.เขาอยู่ข้างหลังนั่นไง ลูกศิษย์ตัวอย่าง Gandhi (1982)
Wow! This is a DL4 model cyborg horse!นี่ม้าไซบอร์ก รุ่นDL4นี่นา! Vampire Hunter D (1985)
She's a model.เธอเป็นนางแบบ Mannequin: On the Move (1991)
I'm his goddamn role model, for chrissake.โทรศัพท์นายดังน่ะ Hero (1992)
It seems I had a natural aptitude for applying behavioural models to criminal cases.ผมย้ายไปเรียนในอังกฤษ เมื่อกลับมา ผมถูกเลือกเข้าทำงานกับองค์กร Deep Throat (1993)
We just got in this model.นี่เป็นของใหม่ ที่ทันสมัย นี่เป็นของใหม่ ที่ทันสมัย Wild Reeds (1994)
I have job offers. I know what I want. And I have an incredible role model.ผมมีข้อเสนองาน ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการ และฉันมีแบบอย่างที่ไม่น่าเชื่อ The Birdcage (1996)
like a model aeroplane. We used that thing for models or a...เราเคยใช้พวกนี้สำหรับปืนครก แต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ The Jackal (1997)
I promised Simon I'd find him a model.ผมสัญญาไซม่อนว่า จะหานายแบบให้เขา As Good as It Gets (1997)
Okay. I just found a model.ตกลงผมไป ผมเจอนายแบบแล้ว As Good as It Gets (1997)
I make a big deal about picking models, but Carl is so thorough.ปกติผมเรื่องมากเรื่องนายแบบ แต่ผมรู้ว่าคาร์ลเป็นคนละเอียด As Good as It Gets (1997)
- We're remodeling.ไม่จริง คนหลังลิฟต์นั่น The Truman Show (1998)
I'm going to be a model. Or I'm gonna be a psychologist.ฉันน่ะจะเป็นนางแบบล่ะ \ หรือจะเป็นนักจิตวิทยาดีนะ Show Me Love (1998)
But I'd rather be a model. You think i can be?แต่ยังไงฉันก็ยังอยากเป็นนางแบบ \ เธอว่าฉันจะเป็นได้ไหม? Show Me Love (1998)
He's a jerk off, and a model.ห่วยแตกสิ้นดี แล้วก็เป็นนายแบบด้วย 10 Things I Hate About You (1999)
- He's a model?- นายแบบหรอเนี่ย 10 Things I Hate About You (1999)
- A model.- นายแบบ 10 Things I Hate About You (1999)
He'll be a good model for my novel.เขาจะเป็นตัวละครในหนังสือของฉัน Pola X (1999)
I need a father who's a role model, not some horny geek boy... who's going to spray his shorts whenever I bring a girlfriend home from school.ฉันอยากได้พ่อที่เป็นผู้เป็นคนกว่านี้ ไม่ใช่ไอ้หื่นที่คอยเหล่เพื่อนฉันเวลามาเยี่ยมบ้าน American Beauty (1999)
If people I don't even know look at me and want to fuck me, it means I really have a shot at being a model.ฉันชอบให้คนแปลกหน้าเหล่ชั้นเหมือนอยากจะอึ๊บฉัน หมายถึง ฉันเคยครั้งแรกตอนไปถ่ายแบบ American Beauty (1999)
I need a father who's a role model, not some horny geek boy who's going to spray his shorts... whenever I bring a girlfriend home from school.ฉันอยากได้พ่อที่เป็นผู้เป็นคนกว่านี้ ไม่ใช่ไอ้หื่นที่คอยเหล่เพื่อนฉันเวลามาเยี่ยมบ้าน ห่วยแตกจริงๆ American Beauty (1999)
North Am Robotics, household model, NDR-114.นอร์ธแฮม โรบอติกส์ รุ่นครอบครัว Bicentennial Man (1999)
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น Bicentennial Man (1999)
And this one I have with me today is the very newest model!ทำไมแกกกกก... .. One Piece: Wan pîsu (1999)
But that older model was not nearly as customizable.อย่ากังวลไปเลย One Piece: Wan pîsu (1999)
Aren't you married to a supermodel?แต่การที่นายมีอีหนูมาป้อนน้ำสังวาสให้ทุกวัน Rock Star (2001)
It's the fastest model yet.เร็วที่สุดสำหรับตอนนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I just felt, like, for the first time... that someone expected me to... to do something more with my life... than become a Victoria's Secret model.ฉันแค่รู้สึกว่า นี่เป็นครั้งแรกที่... มีคนคาดหวังในตัวฉัน ให้ทำอะไรบ้างกับชีวิต Legally Blonde (2001)
Would you, by any chance, be interested in becoming a model or an actress?ทำไงดี,ถ้าอะไรเปลี่ยนไป,มันจะดีไหม/จะเป็นดาราหรือนางแบบดี? Platonic Sex (2001)
Modeled after the head programmer's daughter.รูปแบบจำลอง ลูกสาวของหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ Resident Evil (2002)
- Your supermodel fiancee? - Uh-huh.คู่หมั้นซุปเปอร์โมเดลแล้ว Maid in Manhattan (2002)
The Police is loaded with cash Tell them to get more advanced modelsกรมตำรวจมีงบเยอะแยะเปลี่ยนของใหม่ไม่ได้เหรอ Infernal Affairs (2002)
I was selected for the emotional attachment he had for my model number due to his boyhood experiences. This aided in my infiltration.ผมถูกเลือกจากเหล่าหุ่นยนต์ เพราะความทรงจำที่คุณมี ในวัยเด็ก Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
This is gadget model 2... or "g2" for short.นี่คือแก็ดเจ็ทรุ่นที่ 2... หรือเรียกสั้นๆ "จี2" Inspector Gadget 2 (2003)
Besides, she's state-of-the-art. I'm last year's model.นอกจากนั้น เธอเป็นผลงานชิ้นเอกจริงๆ Inspector Gadget 2 (2003)
I hate being last year's model. Let me give you something from this year's model.ฉันเกลียดที่ต้องเป็นรุ่นปีที่แล้ว Inspector Gadget 2 (2003)
You're a model patient for everyone here.คุณเป็นคนไข้ตัวแบบ สำหรับทุกคนที่นี่เลย The O.C. (2003)
Especially, words from a teacher who is a role model!โดยเฉพาะคำสัญญาที่มาจากบุคคล ที่เป็นพ่อพิมพ์ของชาติ! Crazy First Love (2003)
Well take a group of attainable but still inspirational people they are not supermodels they are kind of people just like you they're doing something for us whether they are having a certain kind of drink or they are using a certain laundry detergentเราหาคนกลุ่มหนึ่งที่ดูเป็นคนธรรมดา แต่เป็นคนมีเสน่ห์ ไม่ใช่พวกซูเปอร์โมเดล The Corporation (2003)
If we use the model of boycott and voting with your dollars that's an undemocratic situation.นั่นคือภาวะที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย เรากลัวอะไร? (นิโคล บาร์คิลอน แฟรงค์ ผู้จัดการสำนักงาน) The Corporation (2003)
I may not know the finer points of investigating, like sticking needles in liver or, you know, measuring swimsuit models, but I do know enough to hold the stewards who prepared and served the president's lunch.คุณจะถามอะไรพวกนั้นใหม ยังก่อน ตอนนี้อย่าให้พวกเขาไปไหน เรามีที่เกิดเหตุต้องตรวจ กฎข้อที่หนึ่ง Yankee White (2003)
What about some of those model airplanes you like, huh?What about... what about some of those huh? The Butterfly Effect (2004)
I bet I can get a shitload of model airplanes up in here.I bet I can get a shitload The Butterfly Effect (2004)
There are no forecast models remotely capable...ไม่มีโปรแกรมพยากรณ์ไหน คาดการณ์สภาพนี้ได้... The Day After Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modelThe new model is expected to be put on the market early next year.
model(As) Compared with the old model, this is far easier to handle.
modelGood doctors explain things to patients in easily understandable ways, using anatomical models and such.
modelMaking model planes is his only hobby.
modelThe boy was engrossed in constructing a model plane.
modelThe new model car was put through several tests.
modelThe new model is featured by higher power and speed.
modelI'll make a model plane for you.
modelMaking model spaceships is interesting.
modelThis new model of car is so popular.
modelI don't like this model but I'll have to make do with it.
modelI have a bicycle of the latest model.
modelThose new model cars are on the market.
modelThe company will hold a presentation of the new model tomorrow.
modelFather bought me the latest model motorcycle.
modelWe have closed out this year's model.
modelThank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.
modelHis motorcycle is the latest model.
modelI'd like to try out this new model before I buy it.
modelShe is doing the effort that becomes a model.
modelThe new model will be on the market in November.
modelAs compared with the old model, this is far easier to handle.
modelI'll make you a model plane.
modelUp to now he had made nine humanoid robots but they were all demonstration models.
modelIt took me more than a week to put the model ship together.
modelI have many model cars.
modelShe is said to have been a model.
modelThe high performance and the elegant design of this model have combined to give it a high reputation.
modelThe new model will be priced at $12,000.
modelMy dad bought a model plane for me for Christmas.
modelThe engineer thought of a new model.
modelJack's car is a recent model.
modelHe is a model of honesty.
modelI noticed your Model 123 in the January 1997 issue of Techno-World Magazine.
modelHe described the man as a model gentleman.
modelCarl cannot have been a model student.
modelI take dancing and modeling lessons.
modelPlease do your model building at home! The room's full of the smell of lacquer.
modelWe measured the electricity used during air cooling in the same way as heating, and compared the old model air conditioner to the energy conservation (2001) model.
modelModel your manners on his.
modelI received your Model 345 in good condition.
modelIt is unclear in Patterson's experiment whether the output objects fully correspond to the designed models.
modelAt Christmas he went out of his way to buy me a really nice model plane.
modelTroublemakers rarely become model citizens.
modelThe new model car will be brought to market in May.
modelThe's the very model of an aggressive salesman.
modelCompare your paper with the model one.
modelShe is as beautiful a model as I have ever seen.
modelThe new model clicked with the public.
modelSooner or later, we'll have to buy new TV as ours is a very old model.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง[V] take someone as a model, See also: take someone as an example, Syn. ถือเป็นแบบอย่าง, Example: คนที่ทำความดีควรถือเป็นเยี่ยงอย่างที่จะปฏิบัติตาม, Thai definition: ให้ดูไว้เป็นตัวอย่าง
นายแบบ[N] model, Example: นายแบบที่เดินแบบส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่ง ไม่ค่อยมีนายแบบที่เป็นคนไทยแท้มากนัก, Count unit: คน
แม่พิมพ์[N] mold, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ, Count unit: ชิ้น, อัน
แบบจำลอง[N] model, See also: prototype, example, Example: ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค, Thai definition: หุ่นขนาดเล็ก ซึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง
แผนแม่บท[N] model scheme, Example: รัฐบาลกำลังเร่งแปรรูปองค์การโทรศัพท์ฯ เป็นบริษัทโทรศัพท์ จำกัด ตามแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม, Thai definition: แผนการใหญ่ ซึ่งเป็นตัวกำหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบัติการของแผนการอื่นทั้งหมด
รุ่นใหม่[N] new model, Syn. แบบใหม่, Ant. รุ่นเก่า, Example: อุตสาหกรรมรถยนต์ผลิตรถรุ่นใหม่ออกมาเงียบๆ, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มาล่าสุด
แม่บท[N] original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
แม่บท[ADJ] original, See also: model, prototypical, standard, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: เราควรปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแม่บทที่เราต้องทำตาม, Thai definition: ที่เป็นตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
อุทาหรณ์[N] example, See also: instance, model, Syn. ตัวอย่าง, แบบอย่าง, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนคนในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น, สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง
แบบฉบับ[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
แบบอย่าง[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง, Example: สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน, Thai definition: ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้
แม่แบบ[N] model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count unit: แบบ, Thai definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม
คติ[N] principle, See also: ways, model, method, moral precept, Syn. หลัก, แบบอย่าง, วิถี, แนวทาง, Example: ผู้ที่มีโอกาสจะได้หรือช่องทางที่จะได้มักจะถือคติ น้ำขึ้นให้รีบตัก, Thai definition: แบบอย่างหรือแนวทางที่ถือปฏิบัติ
ตัวอย่าง[N] example, See also: model, Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, Example: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี, Count unit: ตัวอย่าง, Thai definition: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: model, Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, Example: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี, Count unit: ตัวอย่าง, Thai definition: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง
ทรง[N] form, See also: figure, stature, model, shape, Syn. รูปร่าง, แบบ, Example: อนุสาวรีย์มีทรงเป็นเจดีย์
นางแบบ[N] model, See also: mannequin, Ant. นายแบบ, Example: งานนี้มีนางแบบชื่อดังมาร่วมงานหลายคน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้แสดงแบบเสื้อหรือเครื่องแต่งกาย
ระบับ[N] pattern, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ
ระบิ[N] pattern, See also: model, example, Syn. ระบิล, อย่าง, ฉบับ
รูปจำลอง[N] miniature, See also: model, replica, reproduction, Example: หล่อนถือพวงมาลัย และธูปเทียนเดินถือมายังที่รูปจำลองของเจ้าแม่
ช่างปั้น[N] modeller, See also: potter
กระสวน[N] pattern, See also: design, drawing, model, Syn. แบบตัวอย่าง, Count unit: แบบ, Thai definition: แบบตัวอย่างสำหรับสร้างหรือทำของจริง
ครรลอง[N] way, See also: path, course, method, trail, mean, channel, model, Syn. แนวทาง, หนทาง, รูปแบบ, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
ถ่ายแบบ[V] model the dress, See also: show off the dress, Syn. ถ่ายแฟชั่น, เดินแฟชั่น
แนวทาง[N] way, See also: path, course, method, trail, mean, channel, model, Syn. ครรลอง, หนทาง, วิถีทาง, ทาง, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย
แบบ[N] model, See also: style, way, form, pattern, Example: การคลอดแบบโบราณนั้นทำกันที่บ้าน ทำในห้องต่อหน้าสามี, Thai definition: สิ่งที่กำหนดให้ถือเป็นหลักหรือเป็นแนวดำเนิน
หุ่นจำลอง[N] model, See also: replica, dummy, Syn. หุ่น, Example: จิตรกรกำลังปั้นหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริง, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปปั้นที่ถ่ายแบบมาจากของจริง
เป็นต้นแบบ[V] be a model (for), See also: be a prototype, be a pattern for, Example: การปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศสเป็นต้นแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
แบบใหม่ที่สุด[n. exp.] (baēp mai thīsut) FR: dernier modèle [m] ; tout dernier modèle [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate   FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: model ; replica   FR: modèle [m] ; maquette [f] ; réplique [f]
หุ่นจำลอง[n. exp.] (hun jamløng) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up   FR: modèle [m] ; réplique [f]
หุ่นเครื่องบิน[n. exp.] (hun khreūangbin) EN: model aircraft   FR: maquette d'avion [f] ; modèle d'avion [m]
หุ่นเรือ[n. exp.] (hun reūa) EN: model of a ship   FR: maquette de bateau [f]
จำลอง[n.] (jamløng) EN: model ; mock-up   FR: modèle [m] ; copie [f]
คติ[n.] (khati) EN: principle ; tradition ; ways ; model ; method   FR: précepte [m] ; principe [m]
เครื่องบินแบบ ...[n. exp.] (khreūangbin baēp ...) FR: avion de type ... [m] ; avion ... (+ modèle) [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
ครอบครัวตัวอย่าง[n. exp.] (khrøpkhrūa tūayāng) FR: famille modèle [f]
ลูกโลก[n.] (lūklōk) EN: globe ; terrestrial globe ; globe model   FR: globe terrestre [m] ; sphère terrestre [f]
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original   FR: modèle [m]
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: mold ; model ; plate ; mould ; printing block ; matrix   FR: moule [m] ; matrice [f] ; modèle [m]
แนวทาง[n.] (naēothāng) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model   FR: directive [f] ; orientation [f] ; direction [f] ; moyen [m]
นายแบบ [n.] (nāi baēp) EN: model (m.)   FR: modèle (m.) [m]
นางแบบ [n.] (nāngbaēp) EN: model ; artist's model ; mannequin   FR: modèle [m] ; mannequin [m]
ออกแบบ[v. exp.] (økbaēp) EN: design ; lay plans   FR: dessiner un plan ; établir le plan de ; réaliser une esquisse ; présenter un modèle ; concevoir ; établir ; créer
ปั้น[v.] (pan) EN: model ; mold ; sculpture   FR: modeler ; sculpter ; mouler
ภาพจำลอง[n.] (phāp-jamløng) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f]
ระบบ[n.] (rabop) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure   FR: système [m] ; ordre [m] ; régime [m] ; organisation [f] ; méthode [f] ; principe [m] ; manière [f] ; modèle [m] ; mode [m] ; type [m] ; procédure [f] ; appareil [m]
ระบบทุนนิยม[n. exp.] (rabop thunniyom) EN: capitalism   FR: système capitaliste [m] ; modèle capitaliste [m] ; capitalisme [m]
รุ่น[n.] (run) EN: model ; version ; class ; batch ; lot   FR: modèle [m] ; type [m] ; version [f]
รุ่นใหม่[n. exp.] (run mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m]
รูปจำลอง[n. exp.] (rūpjamløng) EN: miniature ; model ; replica ; reproduction ; mock-up   FR: miniature [f] ; modèle [m]
สิทธิถอดแบบ[n. exp.] (sitthi thøt baēp) FR: modèle déposé [m]
ทรง[n.] (song) EN: shape ; form ; style ; model ; type ; figure   FR: forme [f] ; style [m] ; modèle [m]
ถ่ายแบบ[v.] (thāibaēp) EN: model the dress ; show off the dress   
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง[v. exp.] (theū pen yīengyāng) EN: treat as a good example ; take as a role model ; emulate   
ถอดแบบ[v. exp.] (thøt baēp) EN: model after ; take after   FR: tenir de ; ressembler à
ถอดแบบ[v. exp.] (thøt baēp) EN: reproduce ; duplicate ; model after   FR: reproduire
ตกรุ่น[adj.] (tokrun) EN: dated ; outdated ; old model ; out of production ; obsolete   FR: obsolète
ต้นแบบ[n.] (tonbaēp) EN: model ; exemplar ; pattern ; prototype ; master   
ตัวแบบ[n.] (tūabaēp) EN: model   
ตัวอย่าง[n.] (tūayāng) EN: example ; sample ; model ; instance   FR: exemple [m] ; échantillon [m] ; spécimen [m] ; parangon [m] (vx - litt.)
ตัวอย่างบทสนทนา[n. exp.] (tūayāng botsonthana) EN: model conversation   
อุทาหรณ์[n.] (uthāhøn) EN: example ; instance ; model ; precedent   FR: exemple [m] ; cas [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODEL    M AA1 D AH0 L
MODELS    M AA1 D AH0 L Z
MODELO    M OW0 D EH1 L OW0
MODELL    M OW0 D EY1 L
REMODEL    R IY0 M AA1 D AH0 L
MODELS'    M AA1 D AH0 L Z
MODELED    M AA1 D AH0 L D
MODEL'S    M AA1 D AH0 L Z
MODELING    M AA1 D L IH0 NG
MODELING    M AA1 D AH0 L IH0 NG
REMODELED    R IY0 M AA1 D AH0 L D
ROLEMODEL    R OW1 L M AA2 D AH0 L
SUPERMODEL    S UW1 P ER0 M AA2 D AH0 L
ROLEMODELS    R OW1 L M AA2 D AH0 L Z
REMODELING    R IH0 M AA1 D L IH0 NG
REMODELING    R IH0 M AA1 D AH0 L IH0 NG
SUPERMODELS    S UW1 P ER0 M AA2 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
model    (v) mˈɒdl (m o1 d l)
models    (v) mˈɒdlz (m o1 d l z)
modeler    (n) mˈɒdlər (m o1 d l @ r)
remodel    (v) rˈiːmˈɒdl (r ii1 m o1 d l)
modelers    (n) mˈɒdləz (m o1 d l @ z)
modelled    (v) mˈɒdld (m o1 d l d)
modeller    (n) mˈɒdlər (m o1 d l @ r)
remodels    (v) rˈiːmˈɒdlz (r ii1 m o1 d l z)
modellers    (n) mˈɒdləz (m o1 d l @ z)
modelling    (v) mˈɒdəlɪŋ (m o1 d @ l i ng)
remodelled    (v) rˈiːmˈɒdld (r ii1 m o1 d l d)
remodelling    (v) rˈiːmˈɒdəlɪŋ (r ii1 m o1 d @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, ] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth), #927 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] model; type (e.g. blood type), #1,046 [Add to Longdo]
[shī, , / ] a division (military); teacher; master; expert; model, #1,490 [Add to Longdo]
造型[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] modeling; to mold, #2,608 [Add to Longdo]
模型[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] model; mould; matrix; pattern, #3,081 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] school; sect; purpose; model; ancestor; family; surname Zong, #3,398 [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, / ] to draft (a plan); to have an intention (to do sth); to emulate; to follow (a model); pseudo-; para-, #3,606 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; model; norm; pattern, #3,732 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] pattern; model; example, #4,011 [Add to Longdo]
模特[mó tè, ㄇㄛˊ ㄊㄜˋ, ] (fashion) model, #4,414 [Add to Longdo]
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, / ] model; fine example, #5,723 [Add to Longdo]
塑造[sù zào, ㄙㄨˋ ㄗㄠˋ, ] to model; to mould; plastic (arts); flexible; to portray (in sculpture or in words), #6,293 [Add to Longdo]
模仿[mó fǎng, ㄇㄛˊ ㄈㄤˇ, 仿] to imitate; to copy; to emulate; model, #6,550 [Add to Longdo]
型号[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] model number, #6,763 [Add to Longdo]
榜样[bǎng yàng, ㄅㄤˇ ㄧㄤˋ, / ] example; model, #7,689 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] to model (a figure) in clay, #9,000 [Add to Longdo]
改装[gǎi zhuāng, ㄍㄞˇ ㄓㄨㄤ, / ] remodel, #9,054 [Add to Longdo]
雷锋[Léi Fēng, ㄌㄟˊ ㄈㄥ, / ] Lei Feng (1940-1962), young communist killed in an accident in 1962, used as a model in one of Mao's campaigns from 1963, #10,141 [Add to Longdo]
小车[xiǎo chē, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄜ, / ] small model car; mini-car; small horse-cart; barrow; wheelbarrow; type of folk dance, #11,761 [Add to Longdo]
样板[yàng bǎn, ㄧㄤˋ ㄅㄢˇ, / ] template; prototype; model; example, #12,347 [Add to Longdo]
风范[fēng fàn, ㄈㄥ ㄈㄢˋ, / ] air; manner; model; paragon; demeanor, #12,607 [Add to Longdo]
崇尚[chóng shàng, ㄔㄨㄥˊ ㄕㄤˋ, ] to hold up (as an model); to hold in esteem; to revere; to advocate, #13,392 [Add to Longdo]
劳模[láo mó, ㄌㄠˊ ㄇㄛˊ, / ] model worker, #14,412 [Add to Longdo]
试样[shì yàng, ㄕˋ ㄧㄤˋ, / ] style; type; model, #19,101 [Add to Longdo]
表率[biǎo shuài, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, ] example; model, #19,423 [Add to Longdo]
外向型[wài xiàng xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, ] export-oriented (economic model), #19,942 [Add to Longdo]
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, / ] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter, #20,087 [Add to Longdo]
重塑[chóng sù, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨˋ, ] to reconstruct (an art object); to remodel, #20,388 [Add to Longdo]
仿制[fǎng zhì, ㄈㄤˇ ㄓˋ, 仿 / 仿] to copy; to imitate; to make by imitating a model, #22,000 [Add to Longdo]
以身作则[yǐ shēn zuò zé, ㄧˇ ㄕㄣ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄜˊ, / ] to set an example (成语 saw); to serve as a model, #24,000 [Add to Longdo]
古文[gǔ wén, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] old language; the Classics; classical Chinese as a literary model, esp. in Tang and Song prose; classical Chinese as a school subject, #25,290 [Add to Longdo]
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style, #25,697 [Add to Longdo]
拟合[nǐ hé, ㄋㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] to fit (data to a model); a (close) fit, #28,044 [Add to Longdo]
模特儿[mó tè er, ㄇㄛˊ ㄊㄜˋ ㄦ˙, / ] (fashion) model, #29,629 [Add to Longdo]
豪华型[háo huá xíng, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] deluxe model, #31,680 [Add to Longdo]
讴歌[Ōu gē, ㄡ ㄍㄜ, / ] song; paeon of praise; Acura (Honda car model), #33,875 [Add to Longdo]
秦军[Qín jūn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄩㄣ, / ] the Qin army (model for the terracotta warriors), #34,580 [Add to Longdo]
仿造[fǎng zào, ㄈㄤˇ ㄗㄠˋ, 仿] to copy; to produce sth after a model; to counterfeit, #37,221 [Add to Longdo]
临摹[lín mó, ㄌㄧㄣˊ ㄇㄛˊ, / ] to copy (a model of calligraphy or painting etc), #39,346 [Add to Longdo]
为人师表[wéi rén shī biǎo, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄕ ㄅㄧㄠˇ, / ] to serve as a model (成语 saw); a paragon, #44,725 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, ] model, #46,240 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, ] norm; model; (writing), #47,301 [Add to Longdo]
摹仿[mó fǎng, ㄇㄛˊ ㄈㄤˇ, 仿] variant of 模仿; to imitate; to copy; to emulate; model, #55,149 [Add to Longdo]
航模[háng mó, ㄏㄤˊ ㄇㄛˊ, ] model plane or ship, #56,313 [Add to Longdo]
因袭[yīn xí, ㄧㄣ ㄒㄧˊ, / ] to follow old patterns; to imitate existing models; to continue along the same lines, #75,858 [Add to Longdo]
依傍[yī bàng, ㄧ ㄅㄤˋ, ] to rely on; to depend on; to imitate (a model); to base a work (on some model), #77,879 [Add to Longdo]
文宗[wén zōng, ㄨㄣˊ ㄗㄨㄥ, ] person whose calligraphy serves as a model, #84,049 [Add to Longdo]
照葫芦画瓢[zhào hú lu huà piáo, ㄓㄠˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄧㄠˊ, / ] lit. to draw a painting inside a gourd (成语 saw); fig. a model; a world in a nutshell, #108,307 [Add to Longdo]
临帖[lín tiě, ㄌㄧㄣˊ ㄊㄧㄝˇ, / ] to practice calligraphy from a model, #115,554 [Add to Longdo]
照猫画虎[zhào māo huà hǔ, ㄓㄠˋ ㄇㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ, / ] lit. drawing a tiger using a cat as a model (成语 saw); fig. to pretend to do sth without understanding it, #117,769 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussmodell {n}flow regime [Add to Longdo]
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after [Add to Longdo]
Atommodell {n}atom model [Add to Longdo]
Ausführungsgenehmigung {f}model approval [Add to Longdo]
Auslaufmodell {n}discontinued model; obsolescent model [Add to Longdo]
Bauform {f}; Ausführung {f}; Modell {n}; Typ {m}version; style; model; type [Add to Longdo]
Bilanzierungsmodell {n}balance model [Add to Longdo]
Datenbankmodel {n}data base model [Add to Longdo]
Datenmodell {n}data model [Add to Longdo]
Datenmodellierung {f}data modelling [Add to Longdo]
Drahtmodell {n}wire frame model [Add to Longdo]
Dressman {m}(male) model [Add to Longdo]
Entscheidungsvorlage {f}decision model presentation [Add to Longdo]
Feststoff-Bilanz-Modell {n}sediment budget model [Add to Longdo]
Frau {f} | Frauen {pl} | die Frau von heute | eine typische Frau | eine Frau, wie sie sein soll | hinter den Frauen her seinwoman | women | the new woman | a daughter of Eve | a model woman | to womanize [Add to Longdo]
Gebrauchsmuster {n}utility model [Add to Longdo]
Geländemodell {n}terrain model [Add to Longdo]
Grundausführung {f}; Basisausführung {f}basic model [Add to Longdo]
Höhenmodell {n} | digitales Höhenmodellelevation model | digital elevation model (DEM) [Add to Longdo]
Kernmodell {n}nuclear model [Add to Longdo]
Knete {f}; Knetmasse {f}modelling material [Add to Longdo]
Kommunikationsmodell {n}communication model [Add to Longdo]
Leitbild {n}model; example [Add to Longdo]
Mannequin {n}; Vorführdame {f} (veralt.)mannequin; model; fashion model [Add to Longdo]
Master-Slave-Modell {n} [comp.]master slave model [Add to Longdo]
Meta-Modell {n}meta-model [Add to Longdo]
Modell {n} | Modelle {pl} | mathematisches Modell | verzerrtes Modellmodel | models | mathematical model | distorted model [Add to Longdo]
als Modell arbeiten; als Mannequin arbeiten; als Dressman arbeitento model [Add to Longdo]
jdm. Modell stehento model for sb. [Add to Longdo]
Modell {n} (im Atelier)sitter [Add to Longdo]
Modell {n} (in Originalgröße) | Modelle {pl}mock-up | mock-ups [Add to Longdo]
Modell- und Papierbereich {m}model and paper space [Add to Longdo]
Modellbauer {m}; Modellbauerin {f}model-maker [Add to Longdo]
Modellbildung {f}modelling [Add to Longdo]
Modellcharakter habento act as a model [Add to Longdo]
Modelleichung {f}model calibration [Add to Longdo]
Modelleisenbahn {f}model railway [Add to Longdo]
rechnergestützte Modellerstellung {f} [comp.]computer-aided modelling [Add to Longdo]
Modelleur {m}modeller [Add to Longdo]
Modellfall {m}model; perfect example [Add to Longdo]
Modellflugzeug {n}model aircraft [Add to Longdo]
Modellform {f}; Pressform {f}die [Add to Longdo]
Modellierarbeitsplatz {m}modelling work place [Add to Longdo]
Modellierer {m}modeler [Add to Longdo]
Modelliermasse {f}modelling material [Add to Longdo]
Modellierton {m}modeling clay [Add to Longdo]
Modellierung {f}modeling [Add to Longdo]
Modellkleid {n}model dress [Add to Longdo]
Modellpflege {f} (z.B. bei Autos)improving the specification (of a car) [Add to Longdo]
Modellprojekt {n}; Modellversuch {m}pilot scheme [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
アクティビティモデルステップ[, akuteibiteimoderusuteppu] (n) {comp} activity model step [Add to Longdo]
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei [Add to Longdo]
エントリーモデル[, entori-moderu] (n) {comp} entry model [Add to Longdo]
エントリモデル[, entorimoderu] (n) {comp} entry model [Add to Longdo]
オーバレイモデル[, o-bareimoderu] (n) {comp} overlay model [Add to Longdo]
オブジェクトモデリングツール[, obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool [Add to Longdo]
オブジェクトモデルダイアグラム[, obujiekutomoderudaiaguramu] (n) {comp} object model diagram [Add to Longdo]
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
ガレージキット[, gare-jikitto] (n) (See ガレキ,フィギュア) small scale production model kit (e.g. for figurines) (wasei [Add to Longdo]
ガレキ[, gareki] (n) (abbr) (See ガレージキット) small scale production model kit (e.g. for figurines) [Add to Longdo]
ガンプラ[, ganpura] (n) (abbr) Gundam plastic models [Add to Longdo]
キャンギャル[, kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei [Add to Longdo]
クライアント・サーバーモデル;クライアントサーバーモデル[, kuraianto . sa-ba-moderu ; kuraiantosa-ba-moderu] (n) {comp} client-server model [Add to Longdo]
クライアントサーバモデル[, kuraiantosa-bamoderu] (n) {comp} client-server model [Add to Longdo]
グラドル[, guradoru] (n) (col) (abbr) (See グラビアアイドル) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
グラビアアイドル[, gurabiaaidoru] (n) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
コネクショニストモデル[, konekushonisutomoderu] (n) connectionist-model [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] (n) {comp} client-server model [Add to Longdo]
サーフィスモデル[, sa-fisumoderu] (n) {comp} surface model [Add to Longdo]
サーフェイスモデル[, sa-feisumoderu] (n) {comp} surface model [Add to Longdo]
スーパーモデル[, su-pa-moderu] (n) supermodel [Add to Longdo]
スケールモデル[, suke-rumoderu] (n) scale model [Add to Longdo]
ソリッドモデル[, soriddomoderu] (n) {comp} solid model [Add to Longdo]
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
データモデリング[, de-tamoderingu] (n) {comp} data modelling; data modeling [Add to Longdo]
ディスプレイモデル[, deisupureimoderu] (n) {comp} display model [Add to Longdo]
ドキュメントオブジェクトモデル[, dokyumentoobujiekutomoderu] (n) {comp} document object model; DOM [Add to Longdo]
ニューモデル[, nyu-moderu] (n) new model [Add to Longdo]
ヌードモデル[, nu-domoderu] (n) nude model [Add to Longdo]
ハイエンドモデル[, haiendomoderu] (n) {comp} high-end model [Add to Longdo]
ヒト疾患モデル[ヒトしっかんモデル, hito shikkan moderu] (n) human disease model (e.g. using experimental animals) [Add to Longdo]
ヒト疾患モデルマウス[ヒトしっかんモデルマウス, hito shikkan moderumausu] (n) mouse model for human disease [Add to Longdo]
ビキニモデル[, bikinimoderu] (n) bikini model [Add to Longdo]
ビジネスモデリングオブジェクト[, bijinesumoderinguobujiekuto] (n) {comp} business modeling objects [Add to Longdo]
ビジネスモデル[, bijinesumoderu] (n) business model [Add to Longdo]
ファイルモデル[, fairumoderu] (n) {comp} file model [Add to Longdo]
ファッションモデル[, fasshonmoderu] (n) fashion model [Add to Longdo]
フィギュア[, figyua] (n) (1) figure; (2) figurine (small models of anime characters, etc.); (P) [Add to Longdo]
プラスチックモデル[, purasuchikkumoderu] (n) plastic model [Add to Longdo]
プラモデル(P);プラモ[, puramoderu (P); puramo] (n) (abbr) plastic model; (P) [Add to Longdo]
ボックスモデル[, bokkusumoderu] (n) {comp} box model [Add to Longdo]
マクロモデル[, makuromoderu] (n) macro model [Add to Longdo]
マルコフモデル[, marukofumoderu] (n) {comp} Markov model [Add to Longdo]
ミッドレンジモデル[, middorenjimoderu] (n) {comp} mid-range model [Add to Longdo]
ミドルレンジモデル[, midorurenjimoderu] (n) {comp} middle range model [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
データモデリング[でーたもでりんぐ, de-tamoderingu] data modeling [Add to Longdo]
ファイルモデル[ふぁいるもでる, fairumoderu] file model [Add to Longdo]
マルコフモデル[まるこふもでる, marukofumoderu] Markov model [Add to Longdo]
モデラ[もでら, modera] modeller [Add to Longdo]
モデリング[もでりんぐ, moderingu] modelling, modeling [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] modelling transformation [Add to Longdo]
モデル[もでる, moderu] model [Add to Longdo]
モデル化[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs) [Add to Longdo]
モデル群[モデルぐん, moderu gun] model group [Add to Longdo]
隠れマルコフモデル[かくれマルコフモデル, kakure marukofumoderu] hidden Markov model [Add to Longdo]
階層ファイルモデル[かいそうファイルモデル, kaisou fairumoderu] hierarchical file model [Add to Longdo]
機種[きしゅ, kishu] model, type of equipment [Add to Longdo]
共通モデル[きょうつモデル, kyoutsu moderu] common model [Add to Longdo]
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation [Add to Longdo]
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type [Add to Longdo]
光源モデル[こうげんモデル, kougen moderu] lighting model [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
参照モデル[さんしょうモデル, sanshou moderu] reference model [Add to Longdo]
色モデル[いろモデル, iro moderu] colour model [Add to Longdo]
数学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model [Add to Longdo]
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling [Add to Longdo]
制御モデル[せいぎょモデル, seigyo moderu] control model [Add to Longdo]
大域モデリング変換[だいいきモデリングへんかん, daiiki moderingu henkan] global modelling transformation [Add to Longdo]
内容モデル[ないようモデル, naiyou moderu] content model [Add to Longdo]
内容モデル入れ子水準[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level [Add to Longdo]
反射モデル[はんしゃモデル, hansha moderu] reflectance model [Add to Longdo]
汎用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
描画色モデル[びょうがいろモデル, byougairo moderu] rendering colour model [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]
[そ, so] MODELLIEREN [Add to Longdo]
[も, mo] NACHAHMEN, IMITIEREN, MODELL [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
[はん, han] BEISPIEL, MODELL, MUSTER, GRENZE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, n. [F. mod[`e]le, It. modello, fr. (assumed) L.
   modellus, fr. modulus a small measure, dim. of modus. See
   {Mode}, and cf. {Module}.]
   1. A miniature representation of a thing, with the several
    parts in due proportion; sometimes, a facsimile of the
    same size; as, a [frac1x100] scale model of the B-52
    bomber.
    [1913 Webster]
 
       In charts, in maps, and eke in models made.
                          --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
       I had my father's signet in my purse,
       Which was the model of that Danish seal. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       You have the models of several ancient temples,
       though the temples and the gods are perished.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Something intended to serve, or that may serve, as a
    pattern of something to be made; a material representation
    or embodiment of an ideal; sometimes, a drawing; a plan;
    as, the clay model of a sculpture; the inventor's model of
    a machine.
    [1913 Webster]
 
       [The application for a patent] must be accompanied
       by a full description of the invention, with
       drawings and a model where the case admits of it.
                          --Am. Cyc.
    [1913 Webster]
 
       When we mean to build
       We first survey the plot, then draw the model.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything which serves, or may serve, as an example for
    imitation; as, a government formed on the model of the
    American constitution; a model of eloquence, virtue, or
    behavior.
    [1913 Webster]
 
   4. That by which a thing is to be measured; standard.
    [1913 Webster]
 
       He that despairs measures Providence by his own
       little, contracted model.       --South.
    [1913 Webster]
 
   5. Any copy, or resemblance, more or less exact.
    [1913 Webster]
 
       Thou seest thy wretched brother die,
       Who was the model of thy father's life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. A person who poses as a pattern for an artist; as, the
    artist used his daughter as a model for an Indian maiden.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. A person who is employed to wear clothing for the purpose
    of advertising or display, or who poses with a product for
    the same purpose; a mannequin[1]; as, a fashion model.
 
   Syn: mannequin[1].
     [PJC]
 
        A professional model.        --H. James.
     [1913 Webster]
 
   8. A particular version or design of an object that is made
    in multiple versions; as, the 1993 model of the Honda
    Accord; the latest model of the HP laserjet printer. For
    many manufactured products, the model name is encoded as
    part of the
 
   {model number}.
 
   Syn: modification[2].
     [PJC]
 
   9. An abstract and often simplified conceptual representation
    of the workings of a system of objects in the real world,
    which often includes mathematical or logical objects and
    relations representing the objects and relations in the
    real-world system, and constructed for the purpose of
    explaining the workings of the system or predicting its
    behavior under hypothetical conditions; as, the
    administration's model of the United States economy
    predicts budget surpluses for the next fifteen years;
    different models of the universe assume different values
    for the cosmological constant; models of proton structure
    have grown progressively more complex in the past century.
    [PJC]
 
   {Working model}, a model of a machine which can do on a small
    scale the work which the machine itself does, or is
    expected to do.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, a.
   Suitable to be taken as a model or pattern; as, a model
   house; a model husband.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, v. t. [imp. & p. p. {Modeled}or {Modelled}; p.
   pr. & vb. n. {Modeling} or {Modelling}.] [Cf. F. modeler, It.
   modellare.]
   To plan or form after a pattern; to form in model; to form a
   model or pattern for; to shape; to mold; to fashion; as, to
   model a house or a government; to model an edifice according
   to the plan delineated.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, v. i. (Fine Arts)
   To make a copy or a pattern; to design or imitate forms; as,
   to model in wax.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Model /moːdəl/ 
  model

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 model /modɛl/
  1. model
  2. model
  3. model

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 model
  model

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top