ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prototype

P R OW1 T OW0 T AY2 P   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prototype-, *prototype*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prototype[N] สิ่งที่เป็นต้นแบบ, Syn. model, ideal, archetype

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prototype(โพร'ทะไทพฺ) n. รูปแบบแรกเริ่ม,รูปแบบดั้งเดิม,ต้นตระกูล,บุคคลเป็นตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,มูลเดิม., See also: prototypal,prototypic adj., Syn. model,original

English-Thai: Nontri Dictionary
prototype(n) แบบเดิม,ต้นฮระกูล,รากเดิม,บุคคลตัวอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prototypeต้นแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
prototypeต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prototypeต้นแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prototypeต้นแบบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
prototypeต้นแบบ, ชิ้นงานที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับเพื่อสร้างชิ้นงานอื่นให้มีลักษณะเดียวกัน มีรูปทรง ขนาดสัดส่วน โครงสร้างที่แสดงรายละเอียด สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ วัสดุที่นำมาสร้างต้นแบบอาจเป็นวัสดุที่ใช้จริง หรือวัสดุทดแทนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Prototype, Engineerinต้นแบบทางวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dude, I knew it's gonna be big, but I didn't know it's gonna be the fucken prototype cannon!ผมรู้ว่ามันจะต้องใหญ่มาก แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ The Jackal (1997)
It kicks ass. Is this thing a prototype, or what?เจ๋งไปเลย มันเป็นต้นแบบใช่มั้ยเนี่ยคุณ The Jackal (1997)
We have 12 prototype MetaFlesh Game-Pods.เรามีต้นแบบ เมทาเฟลช เกม-พอดส์ 12 ชิ้น eXistenZ (1999)
Well, you're the prototype gadget, gadget.คุณเป็นหุ่นรุ่นตัวอย่าง แก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
That was the prototype.มันเป็นของต้นแบบ. Fantastic Four (2005)
EcoField introduced a prototype electric engine at the techno conference.เอโคฟิลด์เปิดตัวต้นแบบเครื่องยนต์พลังไฟฟ้า ในการประชุมเทคโนโลยี Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
-The Skyfleet S570 prototype.-เครื่องต้นแบบของสกายฟลีตต์ S570 Casino Royale (2006)
His target is the Skyfleet prototype.เป้าหมายของเขาคือ เครื่องบินต้นแบบของสกายฟลีตต์ Casino Royale (2006)
With their prototype destroyed, the company would be near bankruptcy.หากเครื่องบินต้นแบบลำนั้นถูกทำลาย บริษัทนี้คงเกือบล้มละลายเป็นแน่ Casino Royale (2006)
Now, governor, this is a prototype of a revolutionary new system in security devices.ท่านผู้ตรวจการ นี่คือต้นแบบ... ...ของการปฎิวัติ ของระบบรักษาความปลอดภัย Bandidas (2006)
Tereus is serving as our prototype.เทเรอุสถูกเลือกเป็นต้นแบบ Appleseed Ex Machina (2007)
It's a prototype, but I should be fine.นี่เป็นหุ่นต้นแบบ แต่ชั้นยังใช้ได้ Appleseed Ex Machina (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prototypeprototype.js - inserts 'what's new' data into the page when it is read.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบจำลอง[N] model, See also: prototype, example, Example: ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค, Thai definition: หุ่นขนาดเล็ก ซึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง
ต้นเค้า[N] prototype, See also: root, source, Syn. ต้นแบบ, Example: รำโยธยาปัจจุบันกลายสภาพไปจนเกือบดูไม่ออกว่ามีต้นเค้ามาจากรำไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype   FR: original
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original   FR: modèle [m]
ต้นแบบ[n.] (tonbaēp) EN: model ; exemplar ; pattern ; prototype ; master   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTOTYPE    P R OW1 T OW0 T AY2 P
PROTOTYPES    P R OW1 T OW0 T AY2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prototype    (n) prˈoutətaɪp (p r ou1 t @ t ai p)
prototypes    (n) prˈoutətaɪps (p r ou1 t @ t ai p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
样机[yàng jī, ㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] prototype, #29,751 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キログラム原器[キログラムげんき, kiroguramu genki] (n) prototype kilogram [Add to Longdo]
プロトタイプ[, purototaipu] (n) prototype [Add to Longdo]
プロトタイプシステム[, purototaipushisutemu] (n) {comp} prototype system [Add to Longdo]
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] (n) {comp} macro definition; macro prototype [Add to Longdo]
関数原型[かんすうげんけい, kansuugenkei] (n) function prototype [Add to Longdo]
基本形;基本型[きほんけい;きほんがた, kihonkei ; kihongata] (n) fundamental form; basic form; basic pattern; basic model; basic type; prototype [Add to Longdo]
原型[げんけい, genkei] (n,adj-no) prototype; model; pattern; archetypal; (P) [Add to Longdo]
原型炉[げんけいろ, genkeiro] (n) prototype reactor [Add to Longdo]
試作[しさく, shisaku] (n,vs) trial manufacture; experiment; test piece; prototype; (P) [Add to Longdo]
試作機[しさくき, shisakuki] (n) prototype (e.g. plane) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロトタイプ[ぷろとたいぷ, purototaipu] prototype [Add to Longdo]
プロトタイプシステム[ぷろとたいぷしすてむ, purototaipushisutemu] prototype system [Add to Longdo]
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype [Add to Longdo]
試作[しさく, shisaku] prototype (vs), trial manufacture [Add to Longdo]
試作品[しさくひん, shisakuhin] prototype, trial product [Add to Longdo]
実験システム[じっけんシステム, jikken shisutemu] trial system, test system, prototype [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prototype \Pro"to*type\, n. [F., from L. prototypus original,
   primitive, Gr. ?, ?; ? first + ? type, model. See {Proto-},
   and {Type}]
   An original or model after which anything is copied; the
   pattern of anything to be engraved, or otherwise copied,
   cast, or the like; a primary form; exemplar; archetype.
   [1913 Webster]
 
      They will turn their backs on it, like their great
      precursor and prototype.         --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prototype
   n 1: a standard or typical example; "he is the prototype of good
      breeding"; "he provided America with an image of the good
      father" [syn: {prototype}, {paradigm}, {epitome}, {image}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 prototype /pʀototip/ 
  prototype

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 prototype /prototipə/
  1. prototype
  2. prototype

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top