ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mold

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mold-, *mold*, mol
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mold(n) เบ้าหล่อ, See also: แบบหล่อ, ตัวหล่อ, แม่พิมพ์, บล็อก, Syn. cast
mold(n) แบบที่หล่อออกมา, See also: รูปแบบ, ลักษณะเฉพาะ, Syn. cast
mold(vt) หล่อแบบ, See also: เทพิมพ์, ปั้น, พอก, Syn. cast, shape, form
mold(n) รา, See also: เชื้อรา, Syn. mildew
mold(vi) ขึ้นรา, See also: เป็นรา, Syn. mildew
moldy(adj) ซึ่งเก่าและไม่อยู่ในสภาพดี, Syn. mouldy
moldy(adj) ซึ่งมีดินอยู่เต็ม, Syn. musty, mildewed, dank
molder(vt) ทำให้เสื่อมสลาย, See also: ทำให้ผุ, ทำให้ป่นเป็นผง, Syn. decay, crumble
molding(adj) การปั้น, See also: การหล่อ, Syn. moulding
moldable(adj) ซึ่งก่อเป็นรูปเป็นร่าง, Syn. flexible, malleable, tractable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mold(โมลดฺ) n. รา, ขี้รา, เชื้อรามแม่พิมพ์, สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์, รูปแบบ, ตัวอย่าง, ดินร่วน, ดิน, พื้นดิน vt. เกิดเชื้อรา, ก่อเป็นรูปร่างขึ้นจากแม่พิมพ์, ก่อร่างหล่อขึ้น, ฝึกฝน, See also: moldability n. moldable adj., Syn. m
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย, ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ, ผู้ปั้น, ผู้หล่อ, ผู้ฝึกฝน
molding(โมล'ดิง) n. การพิมพ์แบบ, การปั้น, การหล่อ, การฝึกฝน, สิ่งที่หล่อขึ้น, สิ่งที่พิมพ์ขึ้น, คิ้วที่หล่อบนผนังหรือมุมตึก
molding boardแผ่นกระดานสำหรับทำอาหารนวดแห้ง หั่นของและอื่น ๆ
moldy(โมล'ดี) adj. เต็มไปด้วยดิน, เป็นซากไม้ผุพัง., See also: moldiness n. mouldiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mold(n) รา, ขี้ดิน, แม่พิมพ์, ชนิด, ตัวอย่าง
mold(vi) ขึ้นรา, เก่า, ครึ, เหม็นอับ
mold(vt) พิมพ์, ฝึก, นวด, ปั้น, หล่อ, ก่อร่าง
molder(n) ผู้หล่อ, ผู้พิมพ์, คนปั้น
molder(vi) แตกเป็นชิ้นๆ, ผุพัง, เน่าเปื่อย, สลาย
molding(n) การหล่อ, การพิมพ์, การปั้น
moldy(adj) เป็นรา, คร่ำครึ, แก่, ผุพัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mold; mouldรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mold; mouldรอยพิมพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mold Formมีรูปร่างเป็นเส้นใย [การแพทย์]
Mold or Mouldอุปกรณ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยวัสดุอย่างน้อย 2 ชิ้น มักจะเป็นเหล็กกล้า เมื่อประกบกันแล้วจะเกิดเป็นช่องที่มีรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Mold, Pigmentedเชื้อราที่มีสีดำ [การแพทย์]
Moldedสามารถดัดแปลงให้ดีขึ้น [การแพทย์]
Moldingการทำแบบ [TU Subject Heading]
Moldingการเกยกัน, กะโหลกศีรษะเกยกัน [การแพทย์]
Molding (Chemical technology)การทำโพรงแบบ (กรรมวิธีทางเคมี) [TU Subject Heading]
Molding (Founding)การทำโพรงแบบ (การหล่อ) [TU Subject Heading]
Molding materialsวัสดุที่ใช้ทำโพรงแบบ [TU Subject Heading]
Molding Processการซ่อมแซมปรับแต่งตามธรรมชาติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mold me.ได้โปรด! Mannequin (1987)
Somehow, his body was able to change the disease mold it to his benefit.อย่างไรก็ตาม, ร่างกายเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโรคร้าย ให้มาเป็นผลดีของเขา Underworld (2003)
To prevent inhalation. Mold can be really dangerous.ก็กันสูดเอาเชื้อราเข้าไปไง มันอันตรายมากนะ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Why'd your department assign inmates on PI to do a toxic mold removal project?ทำไมแผนกคุณถึงสั่งให้นักโทษไปทำงานพีไอ เรื่องกำจัดเชื้อราที่เป็นพิษ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
What toxic mold project?เชื้อราเป็นพิษที่ไหน ? Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Sweetheart, we got a grade-four mold infestation.ที่รัก นี่มันราขั้น4ขึ้นเต็มไปหมด Just My Luck (2006)
There's some interesting mold on the windowsill here.มีราที่น่าสนใจที่ขอบหน้าต่างนี่! ฉันจะเอาไปนิดหน่อย Alone (2007)
- Mold spores.-เชื้อรา Ghosts (2008)
Mold spores, shawn.เชื้อราทั้งนั้น, ชอว์น Ghosts (2008)
Mold usually needs exposure to water and a dark, contained environment to thrive.ปกติราจะขึ้นในที่ที่มีน้ำและมืด Page Turner (2008)
Find out exactly what kind of mold this is. You got it.- หาว่ามันเป็นราชนิดไหน Page Turner (2008)
The mold I pulled from Liza Carpenter's sandal came back as Stakybotrus.ราที่ฉันได้จากรองเท้าแตะของลิซ่า คาร์เพนเทอร์มันคือ Stachybotrys (ราชนิดหนึ่ง) Page Turner (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moldA man cannot be made in a mold.
moldEducation help to mold character.
moldIt is our capacity to mold ourselves.
moldMold grew on the boots.
moldTaste of mold.
moldThe casting came cleanly out of its mold.
moldThe statue was cast in a mold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่พิมพ์(n) mold, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ, Count Unit: ชิ้น, อัน
รา(n) fungus, See also: mold, mould, Example: จุลินทรีย์มีหลายชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ บัคเตรี รา และไวรัส เป็นต้น, Thai Definition: ชื่อเรียกพืชชั้นต่ำที่ไม่มีคลอโรฟีลล์ และลำต้น ใบ ราก ที่แท้จริง ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น 2 พวก คือ ราเมือก และราที่แท้จริง สืบพันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ เป็นพืชเบียนหรือขึ้นอยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี
หล่อ(v) cast, See also: mold, Example: การสร้างพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย ช่างมักจะปั้นด้วยปูน หรือหล่อด้วยโลหะมีค่าต่างๆ, Thai Definition: เทลงในแม่พิมพ์ให้ขึ้นเป็นรูป
คิ้ว(n) molding, See also: edging, Example: ้ชายชราชะงักปลายพู่กันที่กำลังบรรจงแต่งเส้นเรียวคิ้วของแผ่นหน้ากากกระเบื้อง, Count Unit: เส้น, อัน, Thai Definition: ไม้ที่ช่างลอกเป็นลวดสำหรับประกอบขอบหรือริมประตูหน้าต่างเป็นต้น, เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คิ้วรถยนต์
ความอับ(n) fustiness, See also: mold, must, stalemate, airless, Example: ผมรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยความร้อนและความอับ, Thai Definition: การที่ไม่มีอากาศเข้าออกจนทำให้เกิดกลิ่นเหม็นสาบ
ปั้นรูป(v) sculpt, See also: mold a figure, mould a statue, Syn. ปั้นรูป, Example: ผู้สูงอายุจะต้องเน้นกิจกรรมที่ทำให้สดชื่น มีสัมพันธ์กับคนอื่น จิตใจผ่องใส เช่น ทำงานอดิเรก วาดภาพ ทำสวน ปั้นรูป เล่นเกม แล้วแต่ความสนใจ
ปั้น(v) mold, See also: mould, knead, Example: งานวิจัยพบว่าเด็กลูกช่างปั้นหม้อที่ต้องปั้นหม้อดินช่วยพ่อแม่จะมีพัฒนาการเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องมวลสารได้เร็ว, Thai Definition: เอาสิ่งอ่อนๆ เช่นขี้ผึ้งดินเหนียวเป็นต้นมาทำให้เป็นรูปตามที่ต้องการ
พิมพ์(n) mold, See also: pattern, frame, Syn. แบบหล่อ, แม่พิมพ์, บล็อก, เบ้า, Example: ครูสั่งให้ทำพิมพ์ไว้ก่อนแล้วค่อยผสมปูนปลาสเตอร์, Count Unit: อัน, ชิ้น, ฝา, พิมพ์, Thai Definition: สิ่งที่เป็นแบบ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
เบ้าขลุบ(n) mold, See also: crucible, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเททองในเบ้าขลุบให้ไหลลงแม่พิมพ์ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธี, Count Unit: เบ้า, Thai Definition: เบ้ากลมรูปเหมือนขลุบ มีแบบพิมพ์ติดอยู่บนเบ้านั้นเสร็จ เมื่อทองในเบ้าละลาย ก็พลิกคว่ำให้ทองไหลลงในแบบพิมพ์นั้น
แบบ(n) mould, See also: mold, Thai Definition: สิ่งที่แกะหรือสลักเป็นต้น ให้เป็นรอยลึกลงไปหรือนูนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบหล่อพระพุทธรูป[baēp lø Phraphuttharūp] (n, prop) EN: mold for casting images of Buddha
ช่างหล่อ[chang lø] (n) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)  FR: mouleur [ m ] ; fondeur [ m ]
เชื้อรา[cheūarā] (n) EN: mold ; fungus  FR: moisissure [ f ] ; champignon [ m ]
เชื้อราขนมปัง[cheūarā khanompang] (n, exp) EN: bread mold
เห็ดรา[het rā] (n) EN: fungus ; mold  FR: moisissure [ f ]
หลอม[løm] (v) EN: forge ; mould = mold (Am.)  FR: forger ; mouler
แม่พิมพ์[maēphim] (n) EN: mold ; model ; plate ; mould ; printing block ; matrix  FR: moule [ m ] ; matrice [ f ] ; modèle [ m ]
เหม็นอับ[men ap] (v, exp) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale  FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi
ปั้น[pan] (v) EN: model ; mold ; sculpture  FR: modeler ; sculpter ; mouler
ปูนปั้น[pūnpan] (n) EN: stucco ; molded lime

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mold
molds
moldy
molded
molded
molden
molder
molders
molding
moldova

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mold
moldy
moldier
moldiest

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模具[mó jù, ㄇㄛˊ ㄐㄩˋ,  ] molding (process) #13,675 [Add to Longdo]
模子[mó zi, ㄇㄛˊ ㄗ˙,  ] mold #35,061 [Add to Longdo]
铸成[zhù chéng, ㄓㄨˋ ㄔㄥˊ,   /  ] mold in metal #41,365 [Add to Longdo]
摩尔多瓦[Mó ěr duō wǎ, ㄇㄛˊ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄚˇ,     /    ] Moldova; Republic of Moldova, former Soviet republic on the border with Romania #50,014 [Add to Longdo]
霉烂[méi làn, ㄇㄟˊ ㄌㄢˋ,   /  ] mold; rot; gangrene #55,618 [Add to Longdo]
[bú, ㄅㄨˊ, ] mold on liquids #56,411 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] mold; mushroom #67,617 [Add to Longdo]
摩尔多瓦人[Mó ěr duō wǎ rén, ㄇㄛˊ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄚˇ ㄖㄣˊ,      /     ] Moldovan (person) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeit mit Gipsformenmold work [Add to Longdo]
Moldawien [ geogr. ]Moldova, Republic of (md) [Add to Longdo]
Moldau { f }Vltava [Add to Longdo]
Form { f }mold [ Am. ]; mould [Add to Longdo]
Formenzusammenschluss { m }mold parting line [ Am. ]; mould parting line [Add to Longdo]
Heizform { f }mold [ Am. ]; mould [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
形成[けいせい, keisei] (n, vs, adj-no) formation; molding; taking form; (P) #1,303 [Add to Longdo]
造形(P);造型[ぞうけい, zoukei] (n, vs) molding; moulding; modelling (i.e. plastic arts); modeling; (P) #8,665 [Add to Longdo]
麹(P);糀[こうじ, kouji] (n) mould grown on rice, etc. as a starter to make sake (mold); (P) #15,154 [Add to Longdo]
モルドバ[morudoba] (n) Moldavia; Moldova; (P) #15,256 [Add to Longdo]
握る[にぎる, nigiru] (v5r, vt) (1) to clasp; to grasp; to grip; to clutch; (2) to make (nigirizushi, rice ball, etc.); to form; to press into shape; to mold; to mould; (3) to seize (power, etc.); to take hold of; (P) #16,270 [Add to Longdo]
たこ焼き器;蛸焼き器[たこやきき, takoyakiki] (n) (See たこ焼き) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
たこ焼き鍋;蛸焼き鍋[たこやきなべ, takoyakinabe] (n) (obsc) (See たこ焼き器) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[busubusu ; busubusu] (adv-to, adv, vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mold \Mold\, n. [See {Mole} a spot.]
   A spot; a blemish; a mole. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster] Mold

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mold \Mold\, Mould \Mould\, n. [OE. molde, AS. molde; akin to D.
   mul, G. mull, mulm, OHG. molt, molta, Icel. mold, Dan. muld,
   Sw. mull, Goth. mulda, and E. meal flour. See {Meal}, and cf.
   {Mole} an animal, {Mull}, v.] [The prevalent spelling is,
   perhaps, {mould}; but as the u has not been inserted in the
   other words of this class, as bold, gold, old, cold, etc., it
   seems desirable to complete the analogy by dropping it from
   this word, thus spelling it as Spenser, South, and many
   others did. The omission of the u is now very common in
   America.]
   1. Crumbling, soft, friable earth; esp., earth containing the
    remains or constituents of organic matter, and suited to
    the growth of plants; soil.
    [1913 Webster]
 
   2. Earthy material; the matter of which anything is formed;
    composing substance; material.
    [1913 Webster]
 
       The etherial mold,
       Incapable of stain.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Nature formed me of her softest mold. --Addison.
    [1913 Webster] Mold

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mold \Mold\, Mould \Mould\, v. t. [imp. & p. p. {Molded} or
   {Moulded}; p. pr. & vb. n. {Molding} or {Moulding}.]
   To cover with mold or soil. [R.]
   [1913 Webster] Mold

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mold \Mold\, Mould \Mould\, n. [From the p. p. of OE. moulen to
   become moldy, to rot, prob. fr. Icel. mygla to grow musty,
   mugga mugginess; cf. Sw. m["o]gla to grow moldy. See {Muggy},
   and cf. {Moldy}.] (Bot.)
   A growth of minute fungi of various kinds, esp. those of the
   great groups {Hyphomycetes}, and {Physomycetes}, forming on
   damp or decaying organic matter.
   [1913 Webster]
 
   Note: The common blue mold of cheese, the brick-red cheese
      mold, and the scarlet or orange strata which grow on
      tubers or roots stored up for use, when commencing to
      decay, are familiar examples. --M. J. Berkley.
      [1913 Webster] Mold

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mold \Mold\, Mould \Mould\, v. t. [Cf. F. mouler, OF. moler,
   moller. See {Mold} the matrix.]
   1. To form into a particular shape; to shape; to model; to
    fashion.
    [1913 Webster]
 
       He forgeth and moldeth metals.    --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
       Did I request thee, Maker, from my clay
       To mold me man?            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To ornament by molding or carving the material of; as, a
    molded window jamb.
    [1913 Webster]
 
   3. To knead; as, to mold dough or bread.
    [1913 Webster]
 
   4. (Founding) To form a mold of, as in sand, in which a
    casting may be made.
    [1913 Webster] Moldable

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mold \Mold\, Mould \Mould\, v. t.
   To cause to become moldy; to cause mold to grow upon.
   [1913 Webster] Mold

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mold \Mold\, Mould \Mould\, v. i.
   To become moldy; to be covered or filled, in whole or in
   part, with a mold.
   [1913 Webster] Mold

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mold \Mold\, Mould \Mould\, n. [OE. molde, OF. mole, F. moule,
   fr. L. modulus. See {Model}.] [For spelling, see 2d {Mold},
   above.]
   1. The matrix, or cavity, in which anything is shaped, and
    from which it takes its form; also, the body or mass
    containing the cavity; as, a sand mold; a jelly mold.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That on which, or in accordance with which, anything is
    modeled or formed; anything which serves to regulate the
    size, form, etc., as the pattern or templet used by a
    shipbuilder, carpenter, or mason.
    [1913 Webster]
 
       The glass of fashion and the mold of form. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Cast; form; shape; character.
    [1913 Webster]
 
       Crowned with an architrave of antique mold. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) A group of moldings; as, the arch mold of a porch
    or doorway; the pier mold of a Gothic pier, meaning the
    whole profile, section, or combination of parts.
    [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) A fontanel.
    [1913 Webster]
 
   6. (Paper Making) A frame with a wire cloth bottom, on which
    the pump is drained to form a sheet, in making paper by
    hand.
    [1913 Webster] Mold

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mold
   n 1: the distinctive form in which a thing is made; "pottery of
      this cast was found throughout the region" [syn: {cast},
      {mold}, {mould}, {stamp}]
   2: container into which liquid is poured to create a given shape
     when it hardens [syn: {mold}, {mould}, {cast}]
   3: loose soil rich in organic matter [syn: {mold}, {mould}]
   4: the process of becoming mildewed [syn: {mildew}, {mold},
     {mould}]
   5: a fungus that produces a superficial growth on various kinds
     of damp or decaying organic matter [syn: {mold}, {mould}]
   6: a dish or dessert that is formed in or on a mold; "a lobster
     mold"; "a gelatin dessert made in a mold" [syn: {mold},
     {mould}]
   7: a distinctive nature, character, or type; "a leader in the
     mold of her predecessors" [syn: {mold}, {mould}]
   8: sculpture produced by molding [syn: {mold}, {mould},
     {molding}, {moulding}, {modeling}, {clay sculpture}]
   v 1: form in clay, wax, etc; "model a head with clay" [syn:
      {model}, {mold}, {mould}]
   2: become moldy; spoil due to humidity; "The furniture molded in
     the old house" [syn: {mold}, {mildew}]
   3: form by pouring (e.g., wax or hot metal) into a cast or mold;
     "cast a bronze sculpture" [syn: {cast}, {mold}, {mould}]
   4: make something, usually for a specific function; "She molded
     the rice balls carefully"; "Form cylinders from the dough";
     "shape a figure"; "Work the metal into a sword" [syn:
     {shape}, {form}, {work}, {mold}, {mould}, {forge}]
   5: fit tightly, follow the contours of; "The dress molds her
     beautiful figure"
   6: shape or influence; give direction to; "experience often
     determines ability"; "mold public opinion" [syn: {determine},
     {shape}, {mold}, {influence}, {regulate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top