ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิถีทาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิถีทาง-, *วิถีทาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิถีทาง(n) way, See also: means, method, process, mode, Syn. แนวทาง, วิธี, วิธีการ, ทาง, Example: ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด, Thai Definition: วิธีปฏิบัติที่วางไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิถีทางน. ทาง เช่น ต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางกว่าจะประสบความสำเร็จ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catabolic pathwayวิถีทางการสลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
due process of lawวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย [ ดู per legem terrae ความหมายที่ ๒ ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Due process of lawวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย [TU Subject Heading]
Means of communicationวิถีทางการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Metabolic Pathwaysวิถีทางเกี่ยวกับเมตะโบลิซึม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've tried every way.ฉันได้พยายามทุกวิถีทาง Pinocchio (1940)
You're an artiste, and that's the way you work.ตัวเองเป็นยอดศิลปิน, และนั่นก็เป็นวิถีทางของตัว Mannequin (1987)
Please arrest him....ผมได้ทำทุกวิถีทางเพื่อ หยุดยั้งสงครามนี้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You'll learn you can't change the rules of the Way, even if you are white, and that's that.หลานจะเรียนรู้ว่า หลานไม่สามารถ เปลี่ยนกฎของวิถีทางนี้ได้ แม้ว่าเจ้าจะเป็นคนขาว กฎก็คือกฎ The Education of Little Tree (1997)
"Wait for me. I'm still learning the Way."รอผมนะครับ ผมยังเรียนรู้วิถีทางอยู่ The Education of Little Tree (1997)
But now you know there was a man named Jack Dawson... and that he saved me... in every way that a person can be saved.แต่ตอนนี้คุณรู้ว่ามีชายชื่อ แจ็ค ดอว์สัน ผู้ช่วยฉันไว้ ในทุกวิถีทางที่คนคนนึงพึงจะได้รับ Titanic (1997)
Blocked at every turn. Beautifully synchronized, don't you think?ถูกขัดขวางทุกวิถีทาง ประสานงานได้เยี่ยมมากนะ The Truman Show (1998)
Her parents tried everything.พ่อแม่พยายามทุกวิถีทาง Woman on Top (2000)
And I've given you every reason to.จะให้ผมปิดมั้ย และฉันได้ให้เหตุผลทุกวิถีทางแล้ว Woman on Top (2000)
You have our leave to prepare our defense by any and all means necessary.คุณต้องไปเพื่อเตรียมระบบการป้องกันของพวกเรา\ โดยทุกวิถีทางที่จำเป็น The Matrix Reloaded (2003)
We'll do everything in our power to apprehend claw.เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุม คลอว์มาให้ได้ Inspector Gadget 2 (2003)
The point is, Mr Ware, you're our guest here, and part of our job is to do everything in our power to ensure our guests enjoy themselves.เรื่องของเรื่องก็คือ คุณแวร์คะ คุณมาเป็นแขกที่นี่ และมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้แน่ใจว่าแขกของเราจะมีความสุข Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิถีทาง[withīthāng] (n) EN: way ; means ; method ; process ; mode

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agent(n) วิถีทาง, See also: พาหะ
chemistry(n) วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, Syn. alchemy, interpersonal chemistry
lifestyle(n) วิถีทางการดำเนินชีวิต, See also: ลีลาชีวิต, รูปแบบการดำเนินชีวิต
mode(n) วิธีการ, See also: วิถีทาง, หนทาง, รูปแบบ, Syn. Means, method, way
pipeline(n) วิถีทางส่งสินค้า
road(n) เส้นทาง, See also: วิถีทาง, Syn. route, way

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approach(อะโพรช') vt., vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที, จวน, มีความสามารถเกือบเท่ากับ, เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้, วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ, วิถีทาง (come near, near)
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น, การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง , ฐานะ, ปริญญา, ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่, ถนนเอก, วิถีทาง, เส้นทาง, ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane, approach, walk
backdoor(-ดอร์) adj. ด้วยวิถีทางที่ผิดกฎหมาย หรือลึกลับ, Syn. illicit, secret
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ, ช่อง, ทางน้ำไหล, ทางเดินเรือ, ราง, วิถีทาง, แนวทาง, ทางผ่าน, ท่อ -vi. นำผ่านทาง, บุกเบิกทาง, ขุดทาง, ขุดทางน้ำ, นำทาง, See also: channeler, channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก magnetic tape หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล input/output channel ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล processor
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
cost(คอสทฺ) { cost, cost, costing, costs } n. ทุน, ต้นทุน, ทุนที่ซื้อมา, ค่าโสหุ้ย, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย, ค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า, เป็นราคา, ต้องใช้, ต้องเสีย vi. หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, หาค่าประเมิน -Conf.
course(คอร์ส) { coursed, coursing, courses } n. เส้นทาง, วิถีทาง, แนวทางเดิน, แนวทางปฏิบัติ, แนวความคิด, ลำน้ำ, สาย, หลักสูตร, กระบวนวิชา, ช่วงระยะเวลาการรักษา, จานหนึ่ง (อาหาร) , ชุดหนึ่ง (ยา, การบรรยาย) , ระดู, การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน, วิ่งข้าม, ไล่, ไล่ตาม, ไล่ล่า, ก่
everywayadv. ทุกวิถีทาง
life stylen. วิถีทางการดำเนินชีวิต, ลีลาชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
orbit(n) จักรราศี, วงโคจร, วิถีทาง, เบ้าตา, ขอบตา
path(n) ทางเดิน, ทางเท้า, บาทวิถี, วิถีทาง, ทางผ่าน, เส้นทาง, ทางโคจร
pathway(n) ทางเดิน, ทางเท้า, บาทวิถี, วิถีทาง, ทางผ่าน, เส้นทาง, ทางโคจร
road(n) ทาง, ถนน, เส้นทาง, วิถีทาง
rote(n) ทางเดิน, วิถีทาง, การท่องจำ
shape(n) สัณฐาน, รูปร่าง, ทรวดทรง, แบบ, สถานการณ์, วิถีทาง
shape(vt) ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง, ปรับ, กำหนด, วิถีทาง
tenor(n) วิถีทาง, เสียงแหลม, แนวโน้ม, ความหมาย
wise(n) วิธี, แบบ, อาการ, ทำนอง, วิถีทาง

German-Thai: Longdo Dictionary
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้, Syn. unbedingt

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top