ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paragon

P EH1 R AH0 G AA2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paragon-, *paragon*
Possible hiragana form: ぱらごん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paragon(n) ตัวอย่างดีเลิศ, See also: ตัวอย่างยอดเยี่ยม, Syn. ideal, perfection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paragon(แพ'ระกอน) n. ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม
paragonimiasisโรคพยาธิใบไม้ในปอด

English-Thai: Nontri Dictionary
paragon(n) เพชรน้ำหนึ่ง, มณี, ยอด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paragonimiasisโรคพยาธิใบไม้ปอด [TU Subject Heading]
Paragonimusพยาธิตัวแบนพาราโกนิมัส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are a paragon of integrity.ท่านผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อตรง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
if thou with Robert paragon again. Oh, okay."หากเจ้ามา สาดสีใส่ ป้ายโคลนทา เจ้าโรเบิร์ต คนดีแห่งข้า" The Bones That Weren't (2010)
Get a message to this paragon of yours-- discreetly-- send him to question Ser Hugh.ส่งข้อความไปหา คนนั่นของท่าน อย่างลับๆล่ะ ส่งให้เขาไปคุยกับเซอร์ฮิว Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Small towns aren't exactly paragons of digital record-keeping, but I did verify he got a high school diploma.เมืองเล็กๆ ไม่ใช่เมืองตัวอย่าง ของการเก็บข้อมูลดิจิตอลแน่ๆ แต่ผมได้ข้อมูลยืนยัน ว่าเขาเรียนจบระดับมัธยมศึกษา Super (2012)
She is a paragon of virtue in the community, a champion of conservative values...เธอเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศ ของความดีงามในสังคม เป็นแชมป์เปี้ยนของพวกอนุรักษ์นิยม... Lost My Power (2012)
Just like I said. Paragons of health, huh?เช่นเดียวกับที่ผมพูด paragons สุขภาพฮะ Grudge Match (2013)
Well, I presume you don't consider my marriage a paragon of excellence, but the thing that's kept the fire lit all these years is that we know how to fight, but not surrender.ก็, ฉันเข้าใจ คุณไม่ต้อง คิดเรื่องงานแต่งงานของฉันหรอก ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม แต่สิ่งที่ทำให้คุกลุ่นกันตลอดหลายปีมานี้ Mercy (2013)
You are a paragon of kingly composure.ช่างสงบสุขุม สมเป็นแบบอย่างกษัตริย์ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [ m ] ; standard [ m ]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [ m ] ; modèle [ m ]
คนที่ดีเลิศ[khon thī dīloēt] (n) EN: phoenix ; paragon
สยามพารากอน[Sayām Phārakøn] (tm) EN: Siam Paragon  FR: Siam Paragon

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARAGON P EH1 R AH0 G AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paragon (n) pˈærəgən (p a1 r @ g @ n)
paragons (n) pˈærəgənz (p a1 r @ g @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典范[diǎn fàn, ㄉㄧㄢˇ ㄈㄢˋ,   /  ] paragon #11,741 [Add to Longdo]
师表[shī biǎo, ㄕ ㄅㄧㄠˇ,   /  ] paragon of virtue and learning; exemplary character #78,555 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muster { n }; Vorbild { n } | Muster { pl }; Vorbilder { pl }paragon | paragons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亀鑑;龜鑑(oK)[きかん, kikan] (n) pattern; example; model; paragon; mirror [Add to Longdo]
鏡鑑[きょうかん, kyoukan] (n) paragon; mirror [Add to Longdo]
師表[しひょう, shihyou] (n) model; pattern; paragon; leader; teacher [Add to Longdo]
肺吸虫[はいきゅうちゅう, haikyuuchuu] (n) lung fluke (Paragonimus westermani) [Add to Longdo]
肺臓ジストマ[はいぞうジストマ, haizou jisutoma] (n) (obsc) (See 肺吸虫) lung fluke (Paragonimus westermani) [Add to Longdo]
武士の鑑[ぶしのかがみ, bushinokagami] (n) paragon of knighthood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paragon \Par"a*gon\, v. i.
   To be equal; to hold comparison. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Few or none could . . . paragon with her. --Shelton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paragon \Par"a*gon\, v. t. [Cf. OF. paragonner, F. parangonner.]
   [1913 Webster]
   1. To compare; to parallel; to put in rivalry or emulation
    with. [Obs.] --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To compare with; to equal; to rival. [R.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       In arms anon to paragon the morn,
       The morn new rising.         --Glover.
    [1913 Webster]
 
   3. To serve as a model for; to surpass. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He hath achieved a maid
       That paragons description and wild fame. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paragon \Par"a*gon\ (p[a^]r"[.a]*g[o^]n), n. [OF. paragon, F.
   parangon; cf. It. paragone, Sp. paragon, parangon; prob. fr.
   Gr. ? to rub against; para` beside + ? whetstone; cf. LGr. ?
   a polishing stone.]
   1. A companion; a match; an equal. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Philoclea, who indeed had no paragon but her sister.
                          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. Emulation; rivalry; competition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Full many feats adventurous
       Performed, in paragon of proudest men. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. A model or pattern; especially a pattern of excellence or
    perfection; as, a paragon of beauty or eloquence. --Udall.
    [1913 Webster]
 
       Man, . . . the paragon of animals !  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The riches of sweet Mary's son,
       Boy-rabbi, Israel's paragon.     --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Print.) A size of type between great primer and double
    pica. See the Note under {Type}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paragon
   n 1: an ideal instance; a perfect embodiment of a concept [syn:
      {paragon}, {idol}, {perfection}, {beau ideal}]
   2: model of excellence or perfection of a kind; one having no
     equal [syn: {ideal}, {paragon}, {nonpareil}, {saint},
     {apotheosis}, {nonesuch}, {nonsuch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top