Search result for

sit

(182 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sit-, *sit*
English-Thai: Longdo Dictionary
myositis(n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sit[VI] นั่ง, Syn. take a seat, Ant. stand
sit[VT] หาที่นั่งให้
sit[VI] กกไข่
sit[VI] ตั้งอยู่, See also: วางอยู่ตรงนั้น, จอดอยู่, Syn. be situated, stay, remain, dwell
sit[VI] เลี้ยงเด็ก (คำไม่เป็นทางการ)
sit[N] เวลาที่ใช้ในการนั่ง
site[N] สถานที่ตั้ง, See also: ไซต์งาน, สถานที่เกิดเหตุการณ์, Syn. section, situation
site[VT] จัดตั้งขึ้นในสถานที่, Syn. locate, place, situate, set, Ant. displace
situs[N] ตำแหน่งในร่างกาย
sit at[PHRV] นั่งที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sit(ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้
sit-in(ซิท'อิน) n. การจับกลุ่มนั่งประท้วง
sit-up(ซิท'อัพ) n. ท่าบริหารที่ผู้เล่นอยู่ในท่า-นอนหงายเหยียดเท้าแล้วงอตัวขึ้นนั่งโดยไม่งอเท้า
site(ไซทฺ) n. ตำแหน่ง,สถานที่,จุด,ที่ตั้ง,แหล่งที่ตั้ง,แปลงที่ดิน,ที่ทำเล,สถานที่เกิดเหตุ vt. ตั้งอยู่,ประจำอยู่,ติดตั้ง,เอาไปตั้งไว้., Syn. perch
site licenseใบอนุญาตเฉพาะหน่วยงานหมายถึง ใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำสัญญาขาย เพื่อนำไปใช้เฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น (โดยที่จะทำการติดตั้งลงกี่เครื่องก็ได้ แต่ต้องเป็นเฉพาะหน่วยงานนั้น)
siting(ซิท'ทิง) n. เส้นกำหนดแน่นอน,เส้นทาง,เส้นทางหลวง,การกำหนดสถานที่ก่อสร้าง
sitter(ซิท'เทอะ) n. ผู้นั่ง,ผู้ดูแลเด็กทารกหรือเด็กเล็กในขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่,ตะโพก,ผู้ที่นั่งให้วาด,ไก่ที่นั่งฟักไข่,ไก่ที่ออกไข่,สัตว์ที่ล่าได้ง่าย
sitting(ซิท'ทิง) n. การนั่ง,การเข้านั่งที่,ช่วงระยะเวลาการนั่ง,ที่นั่ง,การนั่งฟักไข่,จำนวนไข่ทั้งหมดที่นั่งฟักไข่ในครั้งหนึ่ง ๆ ,การนั่งประชุม,การเปิดศาล adj. เกี่ยวกับการนั่ง,เกี่ยวกับที่นั่ง,ในระหว่างการนั่งฟักไข่, (สัตว์) ถูกยิงได้ง่าย
sitting duckn. เป้านิ่ง,เหยื่อที่ต้มได้ง่าย
sitting roomn. ห้องนั่งเล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
sit(vi) นั่ง,นั่งพิจารณาความ,เข้าสอบไล่,ประชุม,พักผ่อน
sit(vt) หาที่ให้นั่ง,จับให้นั่ง,ทำให้นั่ง
site(n) แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,จุด,ทำเล,ที่เกิดเหตุ
sitting(n) การนั่ง,การประชุม,ที่นั่ง,การเปิดศาล
situate(vt) วางอยู่,ตั้งอยู่,ทำให้มีตำแหน่งอยู่
situation(n) สถานการณ์,สถานะ,ตำแหน่ง,การงาน,เงื่อนไข,สถานที่
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sit(o)-อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sit(o)-อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sit-down strikeการนัดหยุดงานโดยยึดพื้นที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sit-down strike; strike, sit-downการนัดหยุดงานโดยยึดพื้นที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sit-inการยึดพื้นที่ประท้วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sitcomซิตคอม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
site licenseใบอนุญาตเฉพาะแห่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
site planผังเขต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
site weld; field weldงานเชื่อมหน้างาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sitiology; nutriology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sit-down dinnerงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มีการจัดแผนผังที่นั่ง [การทูต]
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่
วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Situation comedies (Television programs)ละครซิทคอม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sit tightอดทนรอคอยจนกว่าจะถึงคราวถัดไป
sit-rep (jargon slang abbr) รายงานสถานการณ์ ย่อมาจาก Situation Report
situated actions (n )

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sit!นั่ง ! Labyrinth (1986)
Sit.นั่ง Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
Sit down.ฉัน... First Cup (2007)
Sit!นั่งลง Ghosts (2008)
Sit.นั่งสิ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
So we'll just sit here and wait.งั้นเราก็คงได้แต่รอสินะ New Haven Can Wait (2008)
Good luck sitting on your ass.ขอให้โชคดีแล้วกัน New Haven Can Wait (2008)
Hey, man. Where are you? I've been sitting here forever.เฮ้ย นี่แกอยู่ไหนเนี่ย.ฉันรอแกนานมากกกก New Haven Can Wait (2008)
Sit down, both of you.นั่งก่อนสิ Chuck in Real Life (2008)
Fine. Sit, pile it on. My night couldn't get any worse.เอาเลย ตามสบาย ยังไงค่ำคืนของชั้นก็คงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วละ Chuck in Real Life (2008)
Get in a situation like that.ตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นแน่ Pret-a-Poor-J (2008)
This site is off limits.ที่นี่ห้ามคนนอกเข้า Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sitAre there any knacks, or good sites, for downloading Japanese software?
sitHe would sit for hours doing nothing.
sitMay I sit here?
sitMai I sit next to you?
sitThis is the site of a castle.
sitYou have only to sit quietly with your hands folded in your lap.
sitThe site of the condominium is enclosed with stakes.
sitYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.
sitThe international situation had become so tense, it would require proficient diplomats to handle it with kid gloves.
sitYou should not sit up late just because it has charm.
sitThough I was sitting in the sun, I still felt chilly.
sitThe situation is still capable of improvement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นสมาชิก[V] be a member of, See also: sit on, Syn. เป็นพวก, Example: ฉันเป็นสมาชิกของร้านจึงได้รับสิทธิพิเศษ, Thai definition: เป็นผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือ องค์กร
สภาวการณ์[N] situation, See also: condition, Syn. เหตุการณ์, สถานการณ์, Example: ในสภาวการณ์ที่เลวร้าย ควรใช้วิจารณญาณให้รอบคอบยิ่งขึ้น, Thai definition: เหตุการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ
ชันเข่า[V] sit with one's knees up, Example: เด็กสาวนั่งชันเข่าคุดคู้อยู่คนเดียวโดยไม่มีเด็กหนุ่มคอยเคล้าเคลียเหมือนเช่นทุกวัน
ถ่างตาคอย[V] sit up for, Syn. เบิ่งตารอ, Example: ภรรยาอย่างเธอถ่างตาคอยสามีที่กลับบ้านดึกทุกคืน
นิ่งดูดาย[V] sit by, See also: be still, be silent, be indifferent, Syn. เพิกเฉย, Ant. กระตือรือร้น, เอาใจใส่, Example: ใครมีหน้าที่อะไรก็อย่านิ่งดูดายปล่อยไว้ ขอให้ร่วมมือกันมากๆ
สถานการณ์[N] situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count unit: สถานการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
สถานที่[N] place, See also: site, location, spot, venue, whereabouts, point, position, Example: นักประท้วงถูกนำตัวไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ขัดสมาธิ[V] sit cross-legged, Syn. นั่งขัดสมาธิ, Example: เมื่อขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วให้ปล่อยวางอารมณ์, Thai definition: นั่งคู้เข่าทั้ง 2 ข้างให้แบะลงที่พี้นแล้วเอาขาไขว้กันทับฝ่าเท้า
ไขว่ห้าง[V] cross one's legs, See also: sit with one's legs crossed, Example: เขาไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้โดยไม่เกรงใจผู้ใหญ่ที่นั่งตรงข้ามเลย, Thai definition: อาการที่นั่งหรือนอนเอาขาพาดบนเข่าซึ่งตั้งชันอยู่
เข้าที่[V] sit in meditation, Syn. เข้ากรรมฐาน, Example: หลังอาหารเพลบรรดาพระสงฆ์ก็เข้าที่กรรมฐาน, Thai definition: นั่งภาวนากรรมฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[n. exp.] (andap sām) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับ 2 = อันดับสอง[n. exp.] (andap søng) FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutthāi) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī neung) EN: first place   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อันดับที่ 3[n. exp.] (andap thī sām) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIT    S IH1 T
SITZ    S IH1 T S
SITS    S IH1 T S
SITE    S AY1 T
SITO    S IY1 T OW0
SITKA    S IH1 T K AH0
SITKO    S IH1 T K OW0
SITED    S AY1 T AH0 D
SITAR    S IH1 T ER0
SITHE    S AY1 DH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sit    (v) (s i1 t)
site    (v) (s ai1 t)
sits    (v) (s i1 t s)
sitar    (n) (s i1 t aa1 r)
sited    (v) (s ai1 t i d)
sites    (v) (s ai1 t s)
sitcom    (n) (s i1 t k o m)
sit-in    (n) - (s i1 t - i n)
sitars    (n) (s i1 t aa1 z)
siting    (v) (s ai1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
局势[jú shì, ㄐㄩˊ ㄕˋ, / ] situation; state (of affairs), #4,888 [Add to Longdo]
坐下[zuò xia, ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄚ˙, ] sit down, #6,127 [Add to Longdo]
场合[chǎng hé, ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ, / ] situation; occasion, #6,134 [Add to Longdo]
事态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, / ] situation; existing state of affairs, #15,273 [Add to Longdo]
情境[qíng jìng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, ] situation; atmosphere, #15,562 [Add to Longdo]
情势[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] situation; circumstance, #19,299 [Add to Longdo]
仰卧起坐[yǎng wò qǐ zuò, ㄧㄤˇ ㄨㄛˋ ㄑㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] sit-up (physical exercise), #33,089 [Add to Longdo]
打坐[dǎ zuò, ㄉㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, ] sit in meditation; to meditate, #35,338 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] sit cross-legged, #45,139 [Add to Longdo]
势态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, / ] situation; state, #53,682 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
しつこい[shitsukoi, shitsukoi] (adj ) ดื้อดึง, เซ้าซี้, เข้มข้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Situation(n) |die, pl. Situationen| สถานการณ์
sitzen(vi) |saß, hat gesessen| นั่งอยู่ อยู่ในอาการนั่ง
Sitzung(n) |die, pl. Sitzungen| การประชุม เช่น Um 18:00 Uhr treffen sich die Mitglieder zur wöchentlichen Sitzung im Hörsaal., See also: S. das Meeting, die Besprechung,
Position(n) |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน
Universität(n) |die, pl. Universitäten| มหาวิทยาลัย
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
Wohnsitz(n) |der| ที่พำนักอาศัย, ที่อยู่ที่ชัดเจน (เป็นภาษาราชการ), See also: der Wohnort
Präposition(n) |die, pl. Präpositionen| คำบุพบท, คำที่ส่วนใหญ่อยู่หน้าคำนามหรือสรรพนามเพื่อบ่งสถานที่หรือเวลา ในภาษาเยอรมันคำบุพบทอาจตามด้วย Dativ หรือ Akkusativ ซึ่งถูกกำหนดโดยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wo หรือ wohin ถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wo บุพบทตามด้วย Dativ และถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wohin ที่บ่งการเคลื่อนไหวบุพบทตามด้วย Akkusativ นอกเหนือจากนี้คำบุพบทยังสามารถตามด้วย Genetiv ก็ได้ Präpositionen mit Dativ เช่น aus, von, nach, zu, bei, mit, seit, gegenüber ส่วน Präpositionen mit Akkusativ เช่น bis, gegen, ohne, um, durch, per

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์
Sitzung (n) การประชุม
See also: S. Konferenz, Besprechung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sitar {f} [mus.]sitar [Add to Longdo]
Sitte {f}; Gewohnheit {f}; Brauch {m}; Gepflogenheit {f}; Usus {m} | Sitten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Bräuche {pl}; Gepflogenheiten {pl} | Sitten und Gebräuche | nach altem Brauch | Bräuche von einstcustom | customs | habits and customs | in accordance with ancient custom; in accordance by ancient custom | customs of yore [Add to Longdo]
Sitte {f}tribe [Add to Longdo]
Sittenbild {n} | Sittenbilder {pl}genre picture | genre pictures [Add to Longdo]
Sittengesetz {n}moral law [Add to Longdo]
Sittenlosigkeit {f}; Unsittlichkeit {f}immorality [Add to Longdo]
Sittenpolizei {f}vice squad [Add to Longdo]
Sittenprediger {m}moralizer [Add to Longdo]
Sittenrichter {m} | Sittenrichter {pl}censor | censors [Add to Longdo]
Sittenstrenge {f}puritan [Add to Longdo]
Sittenstrolch {m}sexual molester [Add to Longdo]
Sittenverderbnis {n}corruption of morals [Add to Longdo]
Sittenverfall {m}moral decline; decline in moral standards [Add to Longdo]
Sittich {m} [ornith.]parakeet [Add to Longdo]
Sittlichkeit {f}; Moral {f}morality [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
コードセンシティブ[こーどせんしていぶ, ko-dosenshiteibu] code-sensitive (an) [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an) [Add to Longdo]
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time [Add to Longdo]
センシティブ[せんしていぶ, senshiteibu] sensitive [Add to Longdo]
タッチスクリーン[たっちすくりーん, tacchisukuri-n] touch sensitive screen, touch screen [Add to Longdo]
テキスト位置[テキストいち, tekisuto ichi] text position [Add to Longdo]
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] data-sensitive fault [Add to Longdo]
データ取得[データしゅとく, de-ta shutoku] data acquisition [Add to Longdo]
データ収集[データしゅうしゅう, de-ta shuushuu] data collection, data acquisition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人倫[じんりん, jinrin] Sittlichkeit, Humanitaet [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] SITTEN UND GEBRAEUCHE, LAIENHAFT, WELTLICH, VULGAER [Add to Longdo]
[せき, seki] Sitz, Platz [Add to Longdo]
座席[ざせき, zaseki] Sitz, Platz [Add to Longdo]
慣例[かんれい, kanrei] Sitte, Brauch [Add to Longdo]
所在地[しょざいち, shozaichi] Sitz, Standort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sit \Sit\,
   obs. 3d pers. sing. pres. of {Sit}, for sitteth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sit \Sit\, v. i. [imp. {Sat}({Sate}, archaic); p. p. {Sat}
   ({Sitten}, obs.); p. pr. & vb. n. {Sitting}.] [OE. sitten,
   AS. sittan; akin to OS. sittian, OFries. sitta, D. zitten, G.
   sitzen, OHG. sizzen, Icel. sitja, SW. sitta, Dan. sidde,
   Goth. sitan, Russ. sidiete, L. sedere, Gr. ???, Skr. sad.
   [root]154. Cf. {Assess},{Assize}, {Cathedral}, {Chair},
   {Dissident}, {Excise}, {Insidious}, {Possess}, {Reside},
   {Sanhedrim}, {Seance}, {Seat}, n., {Sedate}, {4th Sell},
   {Siege}, {Session}, {Set}, v. t., {Sizar}, {Size},
   {Subsidy}.]
   1. To rest upon the haunches, or the lower extremity of the
    trunk of the body; -- said of human beings, and sometimes
    of other animals; as, to sit on a sofa, on a chair, or on
    the ground.
    [1913 Webster]
 
       And he came and took the book put of the right hand
       of him that sate upon the seat.    --Bible (1551)
                          (Rev. v. 7.)
    [1913 Webster]
 
       I pray you, jest, sir, as you sit at dinner. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To perch; to rest with the feet drawn up, as birds do on a
    branch, pole, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To remain in a state of repose; to rest; to abide; to rest
    in any position or condition.
    [1913 Webster]
 
       And Moses said to . . . the children of Reuben,
       Shall your brothren go to war, and shall ye sit
       here?                 --Num. xxxii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Like a demigod here sit I in the sky. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To lie, rest, or bear; to press or weigh; -- with on; as,
    a weight or burden sits lightly upon him.
    [1913 Webster]
 
       The calamity sits heavy on us.    --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. To be adjusted; to fit; as, a coat sits well or ill.
    [1913 Webster]
 
       This new and gorgeous garment, majesty,
       Sits not so easy on me as you think. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To suit one well or ill, as an act; to become; to befit;
    -- used impersonally. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   7. To cover and warm eggs for hatching, as a fowl; to brood;
    to incubate.
    [1913 Webster]
 
       As the partridge sitteth on eggs, and hatcheth them
       not.                 --Jer. xvii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   8. To have position, as at the point blown from; to hold a
    relative position; to have direction.
    [1913 Webster]
 
       Like a good miller that knows how to grind, which
       way soever the wind sits.       --Selden.
    [1913 Webster]
 
       Sits the wind in that quarter?    --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   9. To occupy a place or seat as a member of an official body;
    as, to sit in Congress.
    [1913 Webster]
 
   10. To hold a session; to be in session for official
     business; -- said of legislative assemblies, courts,
     etc.; as, the court sits in January; the aldermen sit
     to-night.
     [1913 Webster]
 
   11. To take a position for the purpose of having some
     artistic representation of one's self made, as a picture
     or a bust; as, to sit to a painter.
     [1913 Webster]
 
   {To sit at}, to rest under; to be subject to. [Obs.] "A
    farmer can not husband his ground so well if he sit at a
    great rent". --Bacon.
 
   {To sit at meat} or {To sit at table}, to be at table for
    eating.
 
   {To sit down}.
     (a) To place one's self on a chair or other seat; as, to
       sit down when tired.
     (b) To begin a siege; as, the enemy sat down before the
       town.
     (c) To settle; to fix a permanent abode. --Spenser.
     (d) To rest; to cease as satisfied. "Here we can not sit
       down, but still proceed in our search." --Rogers.
 
   {To sit for a fellowship}, to offer one's self for
    examination with a view to obtaining a fellowship. [Eng.
    Univ.]
 
   {To sit out}.
     (a) To be without engagement or employment. [Obs.] --Bp.
       Sanderson.
     (b) To outstay.
     (c) To elect not to participate in, as a dance or a hand
       of cards.
 
   {To sit under}, to be under the instruction or ministrations
    of; as, to sit under a preacher; to sit under good
    preaching.
 
   {To sit up}, to rise from, or refrain from, a recumbent
    posture or from sleep; to sit with the body upright; as,
    to sit up late at night; also, to watch; as, to sit up
    with a sick person. "He that was dead sat up, and began to
    speak." --Luke vii. 15.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sit \Sit\, v. t.
   1. To sit upon; to keep one's seat upon; as, he sits a horse
    well.
    [1913 Webster]
 
       Hardly the muse can sit the headstrong horse.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to be seated or in a sitting posture; to furnish
    a seat to; -- used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       They sat them down to weep.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Sit you down, father; rest you.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To suit (well or ill); to become. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sit
   v 1: be seated [syn: {sit}, {sit down}] [ant: {lie}, {stand},
      {stand up}]
   2: be around, often idly or without specific purpose; "The
     object sat in the corner"; "We sat around chatting for
     another hour" [syn: {sit}, {sit around}]
   3: take a seat [syn: {sit down}, {sit}] [ant: {arise}, {get up},
     {rise}, {stand up}, {uprise}]
   4: be in session; "When does the court of law sit?"
   5: assume a posture as for artistic purposes; "We don't know the
     woman who posed for Leonardo so often" [syn: {model}, {pose},
     {sit}, {posture}]
   6: sit and travel on the back of animal, usually while
     controlling its motions; "She never sat a horse!"; "Did you
     ever ride a camel?"; "The girl liked to drive the young mare"
     [syn: {ride}, {sit}]
   7: be located or situated somewhere; "The White House sits on
     Pennsylvania Avenue"
   8: work or act as a baby-sitter; "I cannot baby-sit tonight; I
     have too much homework to do" [syn: {baby-sit}, {sit}]
   9: show to a seat; assign a seat for; "The host seated me next
     to Mrs. Smith" [syn: {seat}, {sit}, {sit down}]
   10: serve in a specific professional capacity; "the priest sat
     for confession"; "she sat on the jury"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIT
     institut fuer SIchere Telekommunikation (GMD, org.)
     

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sit
  her; his; its; their

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top