ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

path

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -path-, *path*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pathan(slang) ไปที่ไหนกัน, See also: S.

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pathogens(n) organisms that cause disease in other organisms after infecting them
Pathogens(n) is an organisms that cause disease in other organisms after infecting them

English-Thai: Longdo Dictionary
path(n) เส้นทาง
empathize(vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, See also: empathy
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
path(prf) ทุกข์, See also: เกิดเป็นโรค, รู้สึก
path(n) ทางเดิน, See also: เส้นทาง, ทางเดิน, ทางผ่าน, ทาง, วิถีทาง, แนวทาง, Syn. footpath, lane, path, pathway, trail
patho(prf) ทุกข์, See also: เกิดเป็นโรค, รู้สึก
patho(prf) อารมณ์
pathy(suf) ภาวะความรู้สึก
pathos(n) ความสงสาร, See also: ความเวทนา, ความเห็นใจ, Syn. suffering
pathos(n) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย), Syn. pitiableness, poignancy, sadness, sentimentality, Ant. amusement, fun, humour
pathway(n) ทาง, See also: ทางเดิน, เส้นทาง, Syn. course, path, route, way
pathetic(adj) น่าสงสาร, See also: น่าสลดใจ, ซึ่งกระทบจิตใจ, Syn. affecting, miserable, sympathetic, touching
pathetic(adj) ไม่เพียงพอ, See also: แร้นแค้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pathเส้นทางเป็นคำสั่งในระบบดอส ใช้ในแฟ้มข้อมูล autoexec.bat เพื่อให้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องบอกที่เก็บทุกครั้ง ตัวอย่าง เช่นPATH=C:\DOS; C: \WINDOWS ; C:\ WINWORD ; C: \EXCEL
path breakern. ผู้บุกเบิก, นักรบผู้บุกตะลุย
path nameเส้นบอกทางหมายถึง เส้นบอกทางไปยังที่ที่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูล โดยต้องเริ่มต้นด้วยหน่วยบันทึก (drive) คั่นด้วยเครื่องหมาย : ตามด้วยเครื่องหมาย \ หลังจากนั้นเป็นชื่อ สารบบ (directory) และอนุสารบน (subdirectory) ถ้ามี คั่นด้วย \ แล้วจึงถึงชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ เช่นตัวอย่างC:\PROGRAMS\GRAPHICSชA"ข้อความนี้ หมายความว่า แฟ้มข้อมูลชื่อ AAA อยู่ในอนุสารบนชื่อ GRAPHICS ในสารบบใหญ่ที่ชื่อ PROGRAM และอยู่ในหน่วยบันทึก C: อนึ่ง ในระบบวินโดว์ ทุกครั้งที่จะบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในจานบันทึก หรือเรียกแฟ้มข้อมูลมาแสดงหรือสั่งพิมพ์ ฯ จะต้องแจ้งเส้นบอกทางไปยังแฟ้มข้อมูลนั้นให้ชัดเจน ถ้าเป็นแมคอินทอช จะไม่ใช้ระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลแบบนี้
pathann. ชาวอัฟกานิสถาน
patheressn. เสือดำตัวเมีย, เสือดาวตัวเมีย,
pathetic(พะเธท'ทิค) adj. น่าเวทนา.
pathetic fallacyn. การมีลักษณะหรือความรู้สึกของมนุษย์อยู่ด้วย
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง, ผู้บุกเบิก, ผู้สืบเสาะ, ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
pathlessadj. ไม่มีทาง
patho-Pref. "ทนทุกข์", "โรค", "ความรู้สึก", "อารมณ์"

English-Thai: Nontri Dictionary
path(n) ทางเดิน, ทางเท้า, บาทวิถี, วิถีทาง, ทางผ่าน, เส้นทาง, ทางโคจร
pathetic(adj) น่าสมเพช, น่าสงสาร, แร้นแค้น
pathless(adj) ไม่มีทางไป
pathological(adj) เกี่ยวกับพยาธิวิทยา
pathology(n) พยาธิวิทยา, อายุรเวช, เวชศาสตร์
pathos(n) สิ่งที่น่าสมเพช, เรื่องน่าเศร้า
pathway(n) ทางเดิน, ทางเท้า, บาทวิถี, วิถีทาง, ทางผ่าน, เส้นทาง, ทางโคจร
antipathy(n) ความเกลียดชัง, ความเป็นปรปักษ์
apathetic(adj) ไม่แยแส, เฉยเมย, เฉื่อยชา, ไม่ยินดียินร้าย
apathy(n) ความไม่แยแส, ความเฉยเมย, ความเฉื่อยชา, ความไร้อารมณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathวิถี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pathวิถี [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
path integralปริพันธ์ตามวิถี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
path of closureวิถีการปิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
path of insertionวิถีการใส่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
path of removalวิถีการถอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathetic-ประสาททรอเคลียร์, -ประสาทสมองเส้นที่ ๔ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathetic fallacyความผิดพลาดเหตุอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathfinder๑. หมุดสำรวจ๒. เครื่องตรวจคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patho-พยาธิ, โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pathวิถี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Path analysisการวิเคราะห์เส้นโยง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Path analysis (Statistics)การวิเคราะห์เส้นโยง [TU Subject Heading]
Pathogenเชื้อโรค, Example: จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ [สิ่งแวดล้อม]
Pathogenic bacteriaแบคทีเรียก่อโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pathogenic microorganismsจุลชีพก่อโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pathogenic Organismsจุลินทรีย์เชื้อโรค, Example: จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ [สิ่งแวดล้อม]
Pathogenicity ; Pathogensการก่อโรค [TU Subject Heading]
Pathological laboratoriesห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา [TU Subject Heading]
Pathological Wasteของเสียพยาธิ, ของเสียเชื้อโรค [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
A strange grass covers the paths once trod by inmates.ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่ Night and Fog (1956)
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
-To remain silent while this bully Ursus is permitted to destroy everything in his path is no longer possible.การนั่งเงียบระหว่างที่เจ้านักเลงโตนั่น ไปทําลายล้างสิ่งที่ไม่มีตัวตน มันไม่ถูกต้อง Beneath the Planet of the Apes (1970)
For the path you will take will lead to certain destruction.เพราะว่าทางที่เจ้าเดินอยู่นั้น จะนำไปสู่ความพินาศอันหลีกเลี่ยงมิได้ Labyrinth (1986)
Trace the path of digestion, Gold. Label everything along the way.บอกชื่ออวัยวะทุกชิ้น ในระบบย่อยอาหาร Punchline (1988)
We asked him which path was safe.เราถามมันว่า ทางไหนปลอดภัย Casualties of War (1989)
"The Path of God."ทางเดินของพระเจ้า. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
"The Path of God.""ทางเดินของพระเจ้า.." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pathA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
pathAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
pathA man on horseback came along the path.
pathBeat a path through the jungle.
pathGazing at the path you've walked.
pathHe cleared the path of snow.
pathHe is one of the rottenest fellows that have ever crossed my path.
pathHere we explain about creating outlines of characters and paths.
pathI am seeking the path to the end of the universe.
pathI arrived home, thoroughly worn out, after getting lost in the mountain paths.
pathI know, as we're going for a walk we could go along the forest path and to the forest mini-valley or something?
pathIt's fun to follow the path though the woods.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอนาถ(adj) tragic, See also: pathetic, sad, pitiful, miserable, Syn. น่าเศร้า, น่าเวทนา, น่าอเนจอนาถใจ, Example: ราชีพ คานธีต้องพบกับจุดจบที่น่าอนาถและอย่างไม่มีใครคาดฝัน
วิถี(n) path, See also: way, course, route, Syn. ทาง, เส้นทาง, สาย, แนว, ถนน, Example: สมัยก่อนผู้คนใช้ทางน้ำเป็นวิถีสำคัญติดต่อกัน, Count Unit: ทาง, สาย, เส้น
พยาธิวิทยา(n) pathology, Example: การวินิจฉัยโรคที่แน่นอนคือการตัดเนื้อในกล่องเสียงไปตรวจมะเร็งทางพยาธิวิทยา, Thai Definition: วิชาอันว่าด้วยเชื้อโรค
มารค(n) path, See also: way, course, route, Syn. มรรค, มรรคา, ทาง, เส้นทาง, วิถี, Example: ในหลวงทรงโปรดฯ ให้ราษฎรได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินทั้งทางสถลมารคและชลมารค, Count Unit: ทาง, สาย, เส้น, Thai Definition: แนวที่ใช้ผ่านไปมาได้
มารค(n) path, See also: way, course, route, Syn. มรรค, มรรคา, ทาง, เส้นทาง, ทางน้ำ, ทางบก, ผลู, พิถี, วิถี, Example: ในหลวงทรงโปรดฯ ให้ราษฎรได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินทั้งทางสถลมารคและชลมารค, Count Unit: ทาง, สาย, เส้น, Thai Definition: แนวที่ใช้ผ่านไปมาได้
ท้องฉนวน(n) path partitioned with curtains for ladies in the palace, Thai Definition: ทางเดินสำหรับฝ่ายในซึ่งกั้นด้วยผ้าหรือม่าน
ทาง(n) way, See also: path, road, route, trail, passage, Syn. เส้นทาง, Example: ทางสายนี้จะพาพงศ์ตรงไปยังชายแดนเขมรได้, Count Unit: ทาง, สาย, เส้น, Thai Definition: แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร
รถยา(n) path, See also: way, passage, trail, footpath, Syn. รัถยา, ทางเดิน, Example: ในหว่างรถยามีพรรณพฤกษามากมายให้เพลินเจริญใจ
รัถยา(n) path, See also: way, Syn. รถยา, ทางเดิน, Count Unit: เส้น, สาย
ปทุมธานี(n) Pathum Thani, Syn. จังหวัดปทุมธานี, Example: ก๋วยเตี๋ยวเรือที่จังหวัดปทุมธานีมีชื่อเสียงมาก, Thai Definition: จังหวัดหนึ่งในประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อรหัตมรรค[arahattamak] (n) EN: path of Arhatship
อารมณ์เบื่อ[ārom beūa] (n, exp) EN: apathy
อารมณ์ร่วม[ārom ruam] (x) EN: empathy
อายุรศาสตร์[āyurasāt] (n) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics  FR: sciences médicales [ fpl ] ; médecine [ f ] ; pathologie [ f ] ; thérapeutique [ f ]
บาทวิถี[bātwithī] (n) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)  FR: trottoir [ m ]
เฉื่อย[cheūay] (adj) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive  FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เฉื่อย[cheūay] (adv) EN: sluggishly ; unenergetically  FR: lentement ; apathiquement
ชินชา[chin chā] (v, exp) EN: be apathetic ; be indifferent ; be unconcerned
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
path
pathe
paths
paths
pathak
pathak
pathan
pathos
pathans
pathway

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
path
paths
pathos
pathway
pathetic
pathless
pathogen
pathways
pathogens
pathology

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病变[bìng biàn, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄧㄢˋ,   /  ] pathological changes #4,513 [Add to Longdo]
病理[bìng lǐ, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˇ,  ] pathology #4,804 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] path #7,466 [Add to Longdo]
路径[lù jìng, ㄌㄨˋ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] path; route (also in computer networking) #10,798 [Add to Longdo]
致病[zhì bìng, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ,  ] pathogenic; causes disease #17,113 [Add to Longdo]
病理学[bìng lǐ xué, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] pathology #19,636 [Add to Longdo]
致病菌[zhì bìng jūn, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ,   ] pathogenic bacteria #29,110 [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] path leading up a mountain #43,986 [Add to Longdo]
探路者[Tàn lù zhě, ㄊㄢˋ ㄌㄨˋ ㄓㄜˇ,   ] Pathfinder, NASA spacecraft sent to Mars in 1977 #80,121 [Add to Longdo]
径道[jìng dào, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄠˋ,   /  ] path; short-cut #240,979 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnbeschleunigung { f }path acceleration; tangential acceleration [Add to Longdo]
Pathologe { m }; Pathologin { f }pathologist [Add to Longdo]
Pathos { n }emotiveness; emotionalism; pathos [Add to Longdo]
Pfad { m }; Weg { m }; Steg { m }; Zweig { m } | Pfade { pl }path | paths [Add to Longdo]
Wegintegral { n } (über beliebige Wege) [ math. ]path integral [Add to Longdo]
Weglängenmessung { f }path length measurement [Add to Longdo]
Wegmessung { f }path measurement [Add to Longdo]
pathologisch { adv }pathologically [Add to Longdo]
wegunabhängig { adj }path independent [Add to Longdo]
Pathogenese { f }; Krankheitsentwicklung { f } [ med. ]pathogenesis [Add to Longdo]
Pathologie { f } [ med. ]pathology [Add to Longdo]
pathogen; krankmachend { adj } [ med. ]pathogen [Add to Longdo]
Fahrbahnstabilität { f }path firmness [Add to Longdo]
Suchweg nicht gefundenpath not found [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
理解[りかい, rikai] (n, vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) #755 [Add to Longdo]
涙(P);泪;涕[なみだ(P);なだ(涙), namida (P); nada ( namida )] (n) (1) tear; tears; lachrymal secretion; (2) sympathy; (P) #3,269 [Add to Longdo]
上り(P);登り;昇り[のぼり, nobori] (n) (1) ascent; climbing; ascending (path); climb; (2) (上り only) (See 上り列車) up-train (e.g. going to Tokyo); (n, adj-no) (3) northward (towards Tokyo); (P) #3,708 [Add to Longdo]
経路(P);径路;逕路[けいろ, keiro] (n) (1) course; route; path; channel; (2) process; means; (P) #4,492 [Add to Longdo]
臨床[りんしょう, rinshou] (adj-no) clinical (e.g. pathology, physiology); (P) #4,618 [Add to Longdo]
パス[pasu] (n) (1) path; (n, vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) #4,883 [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] (n, vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) #5,488 [Add to Longdo]
軌跡[きせき, kiseki] (n) (1) tire track; (2) traces of a person or thing; path one has taken; (3) { math } locus; (P) #7,473 [Add to Longdo]
通路[つうろ, tsuuro] (n) passage; pathway; roadway; avenue; aisle; (P) #7,966 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
カード通路[カードつうろ, ka-do tsuuro] card path [Add to Longdo]
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path [Add to Longdo]
サブパス[さぶぱす, sabupasu] subpath [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
セルバス[せるばす, serubasu] cell path [Add to Longdo]
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] CPR, Channel Path Reconnection [Add to Longdo]
テキスト方向[テキストほうこう, tekisuto houkou] text path [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 path \path\ (p[.a]th), n.; pl. {paths} (p[.a][th]z). [AS.
   p[ae][eth], pa[eth]; akin to D. pad, G. pfad, of uncertain
   origin; cf. Gr. pa`tos, Skr. patha, path. [root]21.]
   1. A trodden way; a footway.
    [1913 Webster]
 
       The dewy paths of meadows we will tread. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A way, course, or track, in which anything moves or has
    moved; route; passage; an established way; as, the path of
    a meteor, of a caravan, of a storm, of a pestilence. Also
    used figuratively, of a course of life or action.
    [1913 Webster]
 
       All the paths of the Lord are mercy and truth. --Ps.
                          xxv. 10.
    [1913 Webster]
 
       The paths of glory lead but to the grave. --Gray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Path \Path\ (p[.a][th]), v. t. [imp. & p. p. {Pathed}
   (p[.a][th]d); p. pr. & vb. n. {Pathing}.]
   To make a path in, or on (something), or for (some one). [R.]
   "Pathing young Henry's unadvised ways." --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Path \Path\, v. i.
   To walk or go. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 path
   n 1: a course of conduct; "the path of virtue"; "we went our
      separate ways"; "our paths in life led us apart"; "genius
      usually follows a revolutionary path" [syn: {way}, {path},
      {way of life}]
   2: a way especially designed for a particular use
   3: an established line of travel or access [syn: {path},
     {route}, {itinerary}]
   4: a line or route along which something travels or moves; "the
     hurricane demolished houses in its path"; "the track of an
     animal"; "the course of the river" [syn: {path}, {track},
     {course}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 path
  n.
 
   1. A {bang path} or explicitly routed Internet address; a node-by-node
   specification of a link between two machines. Though these are now obsolete
   as a form of addressing, they still show up in diagnostics and trace
   headers occasionally (e.g. in NNTP headers).
 
   2. [Unix] A filename, fully specified relative to the root directory (as
   opposed to relative to the current directory; the latter is sometimes
   called a relative path). This is also called a pathname.
 
   3. [Unix and MS-DOS/Windows] The search path, an environment variable
   specifying the directories in which the {shell} (COMMAND.COM, under MS-DOS)
   should look for commands. Other, similar constructs abound under Unix (for
   example, the C preprocessor has a search path it uses in looking for #
   include files).
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top