ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

channel

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -channel-, *channel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
channel(vt) ขุดเป็นร่อง, Syn. groove, dig
channel(n) ช่องแคบ, Syn. strait
channel(n) ช่องทาง, Syn. route
channel(n) ช่องทางสื่อสาร
channel(vt) นำไปบอก, See also: แจ้งให้ทราบ, Syn. convey
channel(vt) มุ่งไปยัง, See also: ใช้ไปในทาง, Syn. direct
channel(n) ร่องน้ำ, Syn. furrow, groove
channel(n) เส้นทางที่ใช้ลำเลียง
channel off(phrv) ทำทางผ่าน, See also: นำทางผ่าน
channel off(phrv) นำไปใช้ได้หลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ, ช่อง, ทางน้ำไหล, ทางเดินเรือ, ราง, วิถีทาง, แนวทาง, ทางผ่าน, ท่อ -vi. นำผ่านทาง, บุกเบิกทาง, ขุดทาง, ขุดทางน้ำ, นำทาง, See also: channeler, channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก magnetic tape หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล input/output channel ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล processor
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt., vi. นำทาง, บุกเบิกทาง, ขุดทาง, ขุดทางน้ำ
micro channel architecturช่องเสียบแผ่นวงจรตัวเล็กใช้ตัวย่อว่า MCA หมายถึง ช่องเสียบแผ่นวงจรตัวเล็กซึ่งบริษัทไอบีเอ็มสร้างไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่น PS/2 โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูล ทำได้รวดเร็วและง่าย กล่าวคือเพียงแต่เสียบแผ่นวงจรลงในช่องเสียบ MCA นี้เท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
channel(n) ช่อง, ทางน้ำไหล, ทางเดินเรือ, ทางผ่าน, ท่อ, ช่องแคบ
channel(vt) ทำให้เป็นช่อง, ไหลไปตามช่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
channel๑. ช่อง, ช่องสัญญาณ๒. แชนเนล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
channelช่อง, ทาง, ร่อง, ราง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
channel๑. ช่อง, ช่องสัญญาณ๒. แชนเนล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
channel๑. ร่อง, ช่อง๒. ร่องน้ำ, ลำน้ำ๓. ช่อง๔. ชั้นตัวกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
channel capacityความจุร่องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
channel flowการไหลตามร่องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
channel patternแบบรูปร่องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
channel sampleตัวอย่างเซาะร่อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
channel sandทรายร่องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
channel service unit (CSU)หน่วยบริการช่องสื่อสาร (ซีเอสยู) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
channelchannel, ร่องน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
channel capacitychannel capacity, ความจุร่องน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Channel catfishปลากดอเมริกัน [TU Subject Heading]
channel encroachmentchannel encroachment, การบุกรุกทางน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
channel improvementchannel improvement, การปรับปรุงทางน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
channel storagechannel storage, ปริมาณน้ำเก็บกักในลำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Channel, Singleช่องเดี่ยว [การแพทย์]
Channelsวิธีส่งข่าว, ช่องทาง, ช่อง, ช่องแคบ, เส้น [การแพทย์]
Channels, Binauralช่องแฝด [การแพทย์]
Channels, Commonท่อทางร่วม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
channelise(vi) กำหนดการเดินทาง สร้างช่องทางสำหรับ ส่งบุคคลหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การส่งข้อความผ่าน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From a ledge 60 stories above the street I'm Gale Gayley for Channel 4 News.นี่ นี่แกคิดว่าหนังหน้าแกดีแล้วใช่มั้ย ห๊า Hero (1992)
Channel 4.ถ้าชั้นจับพวกนายได้ ตายแน่ Hero (1992)
For that reason, we at Channel 4 will offer this unknown hero a reward of $1 million.ขอบคุณนะครับ Hero (1992)
In addition, we bring you a special announcement from Channel 4, station manager James Wallace.ก้อหนูบอกแล้วหนิว่าพวกหนูกลับกันเองได้ ทำไรกันน่ะ ยังไม่ไปกันอีก Hero (1992)
We at Channel 4, like you, have been stirred by the courage and the humanity....ระวังตัวกันด้วยล่ะ ไฟท์ติ้ง Hero (1992)
Channel 4's gonna give this guy $1 million just for an interview!คุณตามพวกเรามาทำไมน่ะ Hero (1992)
Change the channel, and I'll smash your face.เปลี่ยนช่องสิแล้วฉันจะชกหน้าให้ Léon: The Professional (1994)
I channel it, filter it, funnel it.ฉันช่องมันกรองช่องทางมัน The Shawshank Redemption (1994)
We've been monitoring all admissions... through police and paramedic channels.ทางเรามีจอมอนิเตอร์ไว้ตรวจสอบคนไข้ทุกคน ที่เข้ามาในโรงพยาบาล In the Mouth of Madness (1994)
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน Rebecca (1940)
Channel 11, 10:00 news.สถานีช่อง 11 ข่าว 10 โมงครับ Oh, God! (1977)
Channel 11? That's the 10:00 news.ช่อง 11 นั่นมันข่าว 10 โมงนี่ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
channelA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
channelBecause the channel was changed he got angry.
channelBritain is separated from the Continent by the Channel.
channelCan I change the channel?
channelCan I see what's on the other channels?
channelDay trips across the Channel.
channelDo you mind if I change the channel?
channelHe is the only American that has swum the channel.
channelI'd like to set it to the movie channel ...
channelShe became the first woman to complete a two-way nonstop crossing of the channel in fifteen years.
channelShe failed in her attempt to swim the Channel.
channelShe tuned her television set to Channel 6.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราง(n) channel, See also: watercourse, Syn. ร่อง, ร่องน้ำ, Example: เขาขุดราง เพื่อระบายน้ำในนา
ช่องแคบ(n) straits, See also: channel
ช่องทางสื่อสาร(n) channel
ช่องสัญญาณ(n) channel, Example: กรมกิจการอวกาศอินเดียต่อเวลาเช่าใช้ไทยคม 7 ช่องสัญญาณ
ร่องน้ำ(n) channel, See also: watercourse, Example: การขุดลอกร่องน้ำ การถมทะเล คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1, 250 ไร่, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: ทางน้ำลึกที่เรือเดินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[chǿng] (n) EN: channel ; frequency channel  FR: chaîne [ f ] ; canal [ m ]
ช่องห้า[Chøng Hā] (n, exp) EN: Channel 5  FR: Chaîne 5 [ f ]
ช่องเจ็ด[Chøng Jet] (n, exp) EN: Channel 7  FR: Chaîne 7 [ f ]
ช่องแคบ[chǿngkhaēp] (n) EN: straits ; channel  FR: détroit [ m ] ; défilé [ m ]
ช่องแคบอังกฤษ[Chǿngkhaēp Angkrit] (n, prop) EN: English Channel  FR: La Manche
ช่องข่าว[chǿng khāo] (n, exp) EN: news channel  FR: chaîne d'information [ f ]
ช่องสาม[Chøng Sām] (n, exp) EN: Channel 3  FR: Chaîne 3 [ f ]
ช่องสัญญาณ[chǿng sanyān] (n, exp) EN: channel
ช่องสิบเอ็ด[Chøng Sip-et] (n, exp) EN: Channel 11  FR: Chaîne 11 [ f ]
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel  FR: moyen [ m ] ; chemin [ m ] ; méthode [ f ] ; canal [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
channel
channell
channels
channel's
channeled
channeling
channeling
channell's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
channel
channels
channelled
channelling

WordNet (3.0)
channel(n) a path over which electrical signals can pass, Syn. transmission channel
channel(n) a passage for water (or other fluids) to flow through
channel(n) a deep and relatively narrow body of water (as in a river or a harbor or a strait linking two larger bodies) that allows the best passage for vessels
channel(n) (often plural) a means of communication or access, Syn. communication channel, line
channel(n) a television station and its programs, Syn. television channel, TV channel
channel(v) direct the flow of, Syn. canalise, canalize
channelization(n) management through specified channels of communication, Syn. canalization, channelisation, canalisation
channelize(v) make a channel for; provide with a channel, Syn. channelise
channelize(v) cause to form a channel, Syn. channelise
channels(n) official routes of communication

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Channel

n. [ OE. chanel, canel, OF. chanel, F. chenel, fr. L. canalis. See Canal. ] 1. The hollow bed where a stream of water runs or may run. [ 1913 Webster ]

2. The deeper part of a river, harbor, strait, etc., where the main current flows, or which affords the best and safest passage for vessels. [ 1913 Webster ]

3. (Geog.) A strait, or narrow sea, between two portions of lands; as, the British Channel. [ 1913 Webster ]

4. That through which anything passes; a means of passing, conveying, or transmitting; as, the news was conveyed to us by different channels. [ 1913 Webster ]

The veins are converging channels. Dalton. [ 1913 Webster ]

At best, he is but a channel to convey to the National assembly such matter as may import that body to know. Burke. [ 1913 Webster ]

5. A gutter; a groove, as in a fluted column. [ 1913 Webster ]

6. pl. [ Cf. Chain wales. ] (Naut.) Flat ledges of heavy plank bolted edgewise to the outside of a vessel, to increase the spread of the shrouds and carry them clear of the bulwarks. [ 1913 Webster ]

7. pl. official routes of communication, especially the official means by which information should be transmitted in a bureaucracy; as, to submit a request through channels; you have to go through channels. [ PJC ]

8. a band of electromagnetic wave frequencies that is used for one-way or two-way radio communication; especially, the frequency bands assigned by the FTC for use in television broadcasting, and designated by a specific number; as, channel 2 in New York is owned by CBS. [ PJC ]

9. one of the signals in an electronic device which receives or sends more than one signal simultaneously, as in stereophonic radios, records, or CD players, or in measuring equipment which gathers multiple measurements simultaneously. [ PJC ]

10. (Cell biology) an opening in a cell membrane which serves to actively transport or allow passive transport of substances across the membrane; as, an ion channel in a nerve cell. [ PJC ]

11. (Computers) a path for transmission of signals between devices within a computer or between a computer and an external device; as, a DMA channel. [ PJC ]


Channel bar,
Channel iron
(Arch.), an iron bar or beam having a section resembling a flat gutter or channel. --
Channel bill (Zool.), a very large Australian cuckoo (Scythrops Novæhollandiæ. --
Channel goose. (Zool.) See Gannet.
[ 1913 Webster ]

Channel

v. t. [ imp. & p. p. Channeled or Channelled; p. pr. & vb. n. Channeling, or Channelling. ] 1. To form a channel in; to cut or wear a channel or channels in; to groove. [ 1913 Webster ]

No more shall trenching war channel her fields. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To course through or over, as in a channel. Cowper. [ 1913 Webster ]

Channeling

n. 1. The act or process of forming a channel or channels. [ 1913 Webster ]

2. A channel or a system of channels; a groove. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渠道[qú dào, ㄑㄩˊ ㄉㄠˋ,  ] channels #2,242 [Add to Longdo]
海峡[hǎi xiá, ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ,   /  ] channel; strait #7,486 [Add to Longdo]
[gěng, ㄍㄥˇ, ] channel for irrigation #8,908 [Add to Longdo]
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ,   /  ] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart #18,462 [Add to Longdo]
沟渠[gōu qú, ㄍㄡ ㄑㄩˊ,   /  ] channel; moat; irrigation canal #34,688 [Add to Longdo]
海峡群岛[Hǎi xiá qún dǎo, ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ,     /    ] Channel Islands [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] TH: ช่องทาง  EN: channel

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussvermögen { n }channel capacity; discharge capacity [Add to Longdo]
Fahrwasser { n } (eines Schiffes)channel (of a ship) [Add to Longdo]
Kanal { m } | Kanäle { pl }channel | channels [Add to Longdo]
Kanalanschluss { m }channel interface [Add to Longdo]
Kanalarbeiter { m }channel digger [Add to Longdo]
Kanalspeicher { m }channel buffer [Add to Longdo]
Kanalsteuerung { f }channel controller [Add to Longdo]
Kanalumsetzer { m }channel translator [Add to Longdo]
Kanalwähler { m }channel selector [Add to Longdo]
Querschnittserweiterung { f } (Wasserbau)channel widening [Add to Longdo]
Vertriebsweg { m }channel of distribution [Add to Longdo]
Vorkammer { f } [ techn. ]channel head; stationary head [Add to Longdo]
Vorkammerdeckel { m } [ techn. ]channel cover [Add to Longdo]
Wasserführung { f }channel flow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つぼね, tsubone] (n, n-suf) (1) channel (i.e. TV or radio); station; department; (2) affair; situation; (P) #177 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
瀬戸[せと, seto] (n) strait; channel; (P) #4,433 [Add to Longdo]
経路(P);径路;逕路[けいろ, keiro] (n) (1) course; route; path; channel; (2) process; means; (P) #4,492 [Add to Longdo]
海峡[かいきょう, kaikyou] (n) channel (e.g. between two land masses); strait; (P) #6,482 [Add to Longdo]
パイプ[paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P) #8,533 [Add to Longdo]
水路[すいろ, suiro] (n) (1) waterway; canal; channel; (2) aqueduct; conduit; (P) #8,668 [Add to Longdo]
チャネル(P);チャンネル(P)[chaneru (P); channeru (P)] (n) channel; (P) #13,548 [Add to Longdo]
澪;水脈;水尾[みお, mio] (n) (1) waterway; channel; (2) wake (of a ship) #16,455 [Add to Longdo]
2ちゃんねらー;2ちゃんねら[にちゃんねらー(2ちゃんねらー);にちゃんねら(2ちゃんねら), nichannera-( 2 channera-); nichannera ( 2 channera )] (n) 2channeler; 2chan user [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] analog channel [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
セレクタチャネル[せれくたちゃねる, serekutachaneru] selector channel [Add to Longdo]
チャネル[ちゃねる, chaneru] channel [Add to Longdo]
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] CPR, Channel Path Reconnection [Add to Longdo]
チャネルプログラム[ちゃねるぷろぐらむ, chanerupuroguramu] channel program [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top