ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

典型

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -典型-, *典型*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典型[diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] typical, #2,647 [Add to Longdo]
典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #26,661 [Add to Longdo]
典型用途[diǎn xíng yòng tú, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] typical use; typical application [Add to Longdo]
典型登革热[diǎn xíng dēng gé rè, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue fever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
典型[てんけい, tenkei] (n,adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P) [Add to Longdo]
典型[てんけいてき, tenkeiteki] (adj-na) typical; prototypical; representative; stereotypical; model; ideal; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The typical middle-class American baby comes home from the hospital to sleep in his own bed in his own room.アメリカの典型的な中流階級に生まれた赤ん坊は、病院から戻ってくると自分用の部屋の自分用のベッドに寝かされる。
The's the very model of an aggressive salesman.彼は積極的なセールスマンの典型だ。
It is a typical Gothic church.それは典型的なゴシック式教会です。
We listen to the people of Deal talking about their job and typical day in their life.ディールの人々が、自分の仕事や、自分の生活の中での典型的な1日について話すのを聞いてみましょう。
But it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.でも典型的なサバンナ気候の国で、涼しい気温に恵まれているのです。
What is a typical British dinner?典型的な英国の食事は何ですか。
Typical Japanese babies sleep with their mother after coming home from hospital.典型的な日本の赤ん坊は、病院から家に帰ると母親と一緒に寝る。
Even now, the typical worker's whole life is still bound up with the company he works for.典型的な労働者にとって、その全生涯は勤務する会社と密接につながっている。
He described the man as a model gentleman.彼はその男を典型的な紳士と評した。
He is very ideal of an English gentleman.彼はまさに英国紳士の典型だ。
He was an example of a popular athlete in his day.彼は全盛期には典型的な人気スポーツ選手だった。
He is a typical Japanese.彼は典型的な日本人だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, there's no "gay-thing" that I try to go all the way on...[JA] 特に「典型的なゲイ」っていうのをぼくはフォローしてるわけじゃなくて、 Samme tid et helt annet sted (2016)
Mike like a typical teenager ... Reticent.[JA] マイクは 典型的なティーンエイジャーに見えました The Whole Truth (2016)
For me, Star Parker is the quintessential American.[CN] 对我来说,星派克是 典型的美国人。 America: Imagine the World Without Her (2014)
A jealous ex, it's classic.[JA] 嫉妬深い元夫 典型的ね Skip (2015)
Would you say you are a a typical example of your sex?[JA] 話してくれますか あなたは... あなたの性別の 典型的な見本ですか? Wonder Woman (2017)
So this is actually a pretty typical second date for me, you know.[JA] これは典型的な 2回目のデートだ Smart and Stupid (2016)
Case in point.[CN] 典型的例子。 About Alex (2014)
We'd encountered a meta-psychotic, which I had to explain to Marty, what meta-psychotic was.[CN] 我们遇到了一个非典型精神病 我还得向马蒂解释 非典型精神病是什么 The Long Bright Dark (2014)
Responsibility? Yeah, Jack, you're the paradigm of responsibility.[JA] ジャック 君は責任の典型だから Claire (2015)
But it's unconscious, maybe it is typical of a human category who thinks, who is always in power?[JA] でも それって 無意識にやってるの 男に権力があると 思ってる人の典型  ()
Wild Hearts Can't be Broken is a classic.[CN] 狂野之心不可破 就是一个典型 Life Partners (2014)
No good, narcissistic, condescending, beautiful, all leading men are the worst![JA] 〈美男子だからって 偉ぶり過ぎよ〉 〈典型的な主人公ね〉 Episode #1.5 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top