ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

example

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -example-, *example*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
example(n) ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, Syn. sample

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
example(อิกแซม'เพิล) { exampled, exampling, examples } n. ตัวอย่าง, อุทาหรณ์, แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson

English-Thai: Nontri Dictionary
example(n) ตัวอย่าง, แบบอย่าง, แบบฉบับ, อุทาหรณ์
unexampled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน, ไม่เคยมีมาก่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
General Dyer is but an extreme example of the principle.นายพลไดเยอร์เป็นตัวอย่าง ที่เห็นชัดอยู่แล้ว Gandhi (1982)
It's an extraordinary example of man's superiority over beast.มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดา ของความเหนือกว่าของมนุษย์มากกว่าสัตว์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
How are we going to set an example for them if we behave barbarically?เราจะเป็นตัวอย่างให้มันได้ไง ถ้าเราทำตัวเถื่อนแบบนี้? Day of the Dead (1985)
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน Return to Oz (1985)
- Yeah, I have the key example right here. Where you been?คุณอาจจะจําฉันไม่ได้ Big (1988)
Always volunteering for difficult missions, both in the swarming mountains and the maze-like Casbah, he was, and a ways will be, an example for everyone who ever met him.เขามักจะอาสาในภารกิจที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะขึ้นเขา ลงห้วยดั่งคาสบาฮ์ Wild Reeds (1994)
This is yet another example of science intruding into matters of faith.ขอบคุณ นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของวิทยาศาสตร์อื่น บุกรุกเข้าไปในเรื่อง ของความเชื่อ Contact (1997)
They're not gonna make an example of my little girl with some trumped-up charge.พวกเขาจะเชือดไก่ให้ลิง โดยใช้ลูกสาวผม... ...กับข้อหาที่เป็นกุศโลบายนี้ไม่ได้ Brokedown Palace (1999)
So let's all of us follow Thomas's example and really open ourselves up.คุณร้องได้นะ Fight Club (1999)
...is an example of Shakespearean.... pastoral comedy.นี่เป็นตัวอย่างงานของเชคสเปียร์ ละครชวนหัวแบบพาสโตรอล Never Been Kissed (1999)
It's a fine example of scientific thinking, as music is mathematical in nature.It's a fine example of scientific thinking, as music is mathematical in nature. Anna and the King (1999)
I think using illegal psychotropic substances... is a very positive example to set for our daughter.ฉันคิดว่าการทำตัวให้เป็นผู้ปกครองที่ดี จะช่วยหล่อหลอมลูกเราได้นะ American Beauty (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exampleAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
exampleBut today, a lot of young people are following her example.
exampleCompare your composition with the example.
exampleCorrect it, as in example 1.2.
exampleCould you please give me some more examples of that?
exampleDo the first example in your workbook.
exampleDo you have a hobby - for example, painting?
exampleEvidence that the above example is farfetched can be seen by comparing the total occurrences of component X.
exampleExample is better than precept.
exampleFollow his example.
exampleFollow the example of your sister.
exampleFor example, do you like English?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทาหรณ์(n) example, See also: instance, model, Syn. ตัวอย่าง, แบบอย่าง, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนคนในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai Definition: ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น, สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง
ตัวอย่าง(n) example, See also: model, Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, Example: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี, Count Unit: ตัวอย่าง, Thai Definition: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง
ตัวอย่าง(n) example, See also: instance, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Count Unit: ตัวอย่าง, Thai Definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง(n) example, See also: model, Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, Example: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี, Count Unit: ตัวอย่าง, Thai Definition: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง
ตัวอย่าง(n) example, See also: instance, sample, Syn. ยกตัวอย่าง, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Thai Definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง(n) example, See also: instance, sample, Syn. ยกตัวอย่าง, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Thai Definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[āthichen] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as  FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบ[baēp] (n) EN: example ; model ; kind  FR: modèle [ m ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; style [ m ] ; forme [ f ]
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [ m ] ; standard [ m ]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [ m ] ; modèle [ m ]
เช่น[chen] (n) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind  FR: exemple [ m ] ; spécimen [ m ]
เช่น[chen] (x) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like  FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[chen wā] (x) EN: such as ; for example ; for instance
กรณี[karanī = køranī] (n) EN: [ classifier : case ; instance ; example ; contingency ; event ]
คือ[kheū] (adv) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example  FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
example
examples

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
example
examples

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] example; precedent; rule; case; instance #321 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] example; pattern; to teach; to train; instruction #3,265 [Add to Longdo]
榜样[bǎng yàng, ㄅㄤˇ ㄧㄤˋ,   /  ] example; model #7,689 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] example; mirror; to view; reflection; to reflect; to inspect; to warn; (ancient bronze mirror) #12,188 [Add to Longdo]
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ,  ] example; exemplar; typical case #14,031 [Add to Longdo]
表率[biǎo shuài, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄞˋ,  ] example; model #19,423 [Add to Longdo]
例证[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ,   /  ] example; case in point #22,698 [Add to Longdo]
例句[lì jù, ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ,  ] example sentence #47,810 [Add to Longdo]
例题[lì tí, ㄌㄧˋ ㄊㄧˊ,   /  ] example #47,896 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] example; mirror; to view #105,787 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[れい, rei] TH: ตัวอย่าง  EN: example

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwendungsbeispiel { n }example of use [Add to Longdo]
Beispiel { n } | Beispiele { pl } | zum Beispiel | ein Beispiel geben | mit gutem Beispiel vorangehenexample | examples | for example | to set an example | to set a good example [Add to Longdo]
Gegenbeispiel { n }example to prove (show) the opposite [Add to Longdo]
Vorbild { n }; Beispiel { n } | leuchtendes Vorbild | sich ein Beispiel nehmen an jdm.example | shining example | to take sb. as an example [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
代表[だいひょう, daihyou] (n, vs, adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P) #148 [Add to Longdo]
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n, pref, adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P) #638 [Add to Longdo]
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) for example; e.g.; (P) #1,465 [Add to Longdo]
事例[じれい, jirei] (n, adj-no) example; precedent; case; (P) #2,990 [Add to Longdo]
模様[もよう, moyou] (n) (1) pattern; figure; design; (2) state; condition; (3) conjecture of the current situation; the way it seems; (4) model; pattern; example; (5) (after a noun) indicates that that noun seems likely (e.g. rain or storm); (P) #3,073 [Add to Longdo]
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P) #4,697 [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
[はん, han] (n) example; model; (P) #6,630 [Add to Longdo]
標本[ひょうほん, hyouhon] (n) example; specimen; sample; (P) #8,053 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Example \Ex*am"ple\, n. [A later form for ensample, fr. L.
   exemplum, orig., what is taken out of a larger quantity, as a
   sample, from eximere to take out. See {Exempt}, and cf.
   {Ensample}, {Sample}.]
   1. One or a portion taken to show the character or quality of
    the whole; a sample; a specimen.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is to be followed or imitated as a model; a
    pattern or copy.
    [1913 Webster]
 
       For I have given you an example, that ye should do
       as I have done to you.        --John xiii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       I gave, thou sayest, the example; I led the way.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles or corresponds with something else; a
    precedent; a model.
    [1913 Webster]
 
       Such temperate order in so fierce a cause
       Doth want example.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is to be avoided; one selected for punishment
    and to serve as a warning; a warning.
    [1913 Webster]
 
       Hang him; he'll be made an example.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Now these things were our examples, to the intent
       that we should not lust after evil things, as they
       also lusted.             --1 Cor. x. 6.
    [1913 Webster]
 
   5. An instance serving for illustration of a rule or precept,
    especially a problem to be solved, or a case to be
    determined, as an exercise in the application of the rules
    of any study or branch of science; as, in trigonometry and
    grammar, the principles and rules are illustrated by
    examples.
 
   Syn: Precedent; case; instance.
 
   Usage: {Example}, {Instance}. The discrimination to be made
      between these two words relates to cases in which we
      give "instances" or "examples" of things done. An
      instance denotes the single case then "standing"
      before us; if there be others like it, the word does
      not express this fact. On the contrary, an example is
      one of an entire class of like things, and should be a
      true representative or sample of that class. Hence, an
      example proves a rule or regular course of things; an
      instance simply points out what may be true only in
      the case presented. A man's life may be filled up with
      examples of the self-command and kindness which marked
      his character, and may present only a solitary
      instance of haste or severity. Hence, the word
      "example" should never be used to describe what stands
      singly and alone. We do, however, sometimes apply the
      word instance to what is really an example, because we
      are not thinking of the latter under this aspect, but
      solely as a case which "stands before us." See
      {Precedent}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Example \Ex*am"ple\, v. t. [imp. & p. p. {Exampled}; p. pr. &
   vb. n. {Exampling}.]
   To set an example for; to give a precedent for; to exemplify;
   to give an instance of; to instance. [Obs.] "I may example my
   digression by some mighty precedent." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Burke devoted himself to this duty with a fervid
      assiduity that has not often been exampled, and has
      never been surpassed.          --J. Morley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 example
   n 1: an item of information that is typical of a class or group;
      "this patient provides a typical example of the syndrome";
      "there is an example on page 10" [syn: {example},
      {illustration}, {instance}, {representative}]
   2: a representative form or pattern; "I profited from his
     example" [syn: {model}, {example}]
   3: something to be imitated; "an exemplar of success"; "a model
     of clarity"; "he is the very model of a modern major general"
     [syn: {exemplar}, {example}, {model}, {good example}]
   4: punishment intended as a warning to others; "they decided to
     make an example of him" [syn: {example}, {deterrent example},
     {lesson}, {object lesson}]
   5: an occurrence of something; "it was a case of bad judgment";
     "another instance occurred yesterday"; "but there is always
     the famous example of the Smiths" [syn: {case}, {instance},
     {example}]
   6: a task performed or problem solved in order to develop skill
     or understanding; "you must work the examples at the end of
     each chapter in the textbook" [syn: {exercise}, {example}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top