Search result for

example

(78 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -example-, *example*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
example[N] ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, Syn. sample

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson

English-Thai: Nontri Dictionary
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
unexampled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่เคยมีมาก่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Set the example that we Unitologists are not hysterical fanatics.ทำให้เห็นว่ายูนิโตโลจิสอย่างเรา ไม่ใช่ผู้บ้าสร้างปัญหา Dead Space: Downfall (2008)
See, that's an example of a conversationดู.. นั่นเป็นตัวอย่าง ของการมัวแต่พูดเล่นกันที่เราจะเจอ Not Cancer (2008)
And set an example to two other patrons who threw shot glasses.แล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นขว้างปาแก้ว Birthmarks (2008)
Wait, it was a bad example.เดี๋ยว.. ตัวอย่างแย่ Lucky Thirteen (2008)
He does lead by example.เขานำด้วยการกระทำเป็นตัวอย่างน่ะ Shadow of Malevolence (2008)
For example,เช่น Heartbreak Library (2008)
That's why I said, 'for example'.เช่น Heartbreak Library (2008)
For example, this dragonfly's skin has a hard, armor-like exoskeleton to defend against...และนี่จะให้ดูกัน แมลงปอที่มีเกราะแข็งแรงป้องกัน เพื่อที่จะมีความต้านทานสูง Superhero Movie (2008)
I was wondering, if I were to, for example, stay here I'd like to ask you...ฉันสงสัยว่า ถ้ายกตัวอย่างเช่น ถ้าฉันจะปักหลักที่นี่ ...ฉันอยากถามคุณว่า... Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
If my example can be of any service,. ถ้าข้าทำเป็นตัวอย่าง จะช่วยอะไรบ้าง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
This, class, is a classic example of a dog... who has foolishly been allowed to believe... he is the alpha male of the pack... and therefore, he can never be a happy animal.คลาสนี้ เป็นตัวอย่างสุดคลาสสิค ของสุนัข.. ที่ถูกสอนอย่างผิดๆให้เชื่อว่า มันคือเพศผู้สุดพิเศษในครอก Marley & Me (2008)
For example, let's pretend that Natalie here is a man.แบบอย่างแรกต้องเริ่มที่จะหลอกล้อ สมมุติว่า นาตาลี เป็นผู้ชาย The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exampleAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
exampleBut today, a lot of young people are following her example.
exampleCompare your composition with the example.
exampleCorrect it, as in example 1.2.
exampleCould you please give me some more examples of that?
exampleDo the first example in your workbook.
exampleDo you have a hobby - for example, painting?
exampleEvidence that the above example is farfetched can be seen by comparing the total occurrences of component X.
exampleExample is better than precept.
exampleFollow his example.
exampleFollow the example of your sister.
exampleFor example, do you like English?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทาหรณ์[N] example, See also: instance, model, Syn. ตัวอย่าง, แบบอย่าง, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนคนในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น, สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: model, Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, Example: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี, Count unit: ตัวอย่าง, Thai definition: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: instance, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Count unit: ตัวอย่าง, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: model, Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, Example: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี, Count unit: ตัวอย่าง, Thai definition: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: instance, sample, Syn. ยกตัวอย่าง, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: instance, sample, Syn. ยกตัวอย่าง, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind   FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[X] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like   FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance   
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: [classifier : case ; instance ; example ; contingency ; event]   
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example   FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAMPLE    IH0 G Z AE1 M P AH0 L
EXAMPLES    IH0 G Z AE1 M P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
example    (n) (i1 g z aa1 m p l)
examples    (n) (i1 g z aa1 m p l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwendungsbeispiel {n}example of use [Add to Longdo]
Beispiel {n} | Beispiele {pl} | zum Beispiel | ein Beispiel geben | mit gutem Beispiel vorangehenexample | examples | for example | to set an example | to set a good example [Add to Longdo]
Gegenbeispiel {n}example to prove (show) the opposite [Add to Longdo]
Vorbild {n}; Beispiel {n} | leuchtendes Vorbild | sich ein Beispiel nehmen an jdm.example | shining example | to take sb. as an example [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples) [Add to Longdo]
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out [Add to Longdo]
エグザンプル[, eguzanpuru] (n) example [Add to Longdo]
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P) [Add to Longdo]
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end) [Add to Longdo]
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent [Add to Longdo]
一罰百戒[いちばつひゃっかい, ichibatsuhyakkai] (n) punishing a crime to make an example for others [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, ] example; exemplar; typical case [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] example; precedent; rule; case; instance [Add to Longdo]
例句[lì jù, ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, ] example sentence [Add to Longdo]
例语[lì yǔ, ㄌㄧˋ ㄩˇ, / ] example sentence [Add to Longdo]
例证[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ, / ] example; case in point [Add to Longdo]
例题[lì tí, ㄌㄧˋ ㄊㄧˊ, / ] example [Add to Longdo]
榜样[bǎng yàng, ㄅㄤˇ ㄧㄤˋ, / ] example; model [Add to Longdo]
範例[fàn lì, ㄈㄢˋ ㄌㄧˋ, ] example; model [Add to Longdo]
表率[biǎo shuài, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, ] example; model [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] example; pattern; to teach; to train; instruction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Example \Ex*am"ple\, n. [A later form for ensample, fr. L.
   exemplum, orig., what is taken out of a larger quantity, as a
   sample, from eximere to take out. See {Exempt}, and cf.
   {Ensample}, {Sample}.]
   1. One or a portion taken to show the character or quality of
    the whole; a sample; a specimen.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is to be followed or imitated as a model; a
    pattern or copy.
    [1913 Webster]
 
       For I have given you an example, that ye should do
       as I have done to you.        --John xiii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       I gave, thou sayest, the example; I led the way.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles or corresponds with something else; a
    precedent; a model.
    [1913 Webster]
 
       Such temperate order in so fierce a cause
       Doth want example.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is to be avoided; one selected for punishment
    and to serve as a warning; a warning.
    [1913 Webster]
 
       Hang him; he'll be made an example.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Now these things were our examples, to the intent
       that we should not lust after evil things, as they
       also lusted.             --1 Cor. x. 6.
    [1913 Webster]
 
   5. An instance serving for illustration of a rule or precept,
    especially a problem to be solved, or a case to be
    determined, as an exercise in the application of the rules
    of any study or branch of science; as, in trigonometry and
    grammar, the principles and rules are illustrated by
    examples.
 
   Syn: Precedent; case; instance.
 
   Usage: {Example}, {Instance}. The discrimination to be made
      between these two words relates to cases in which we
      give "instances" or "examples" of things done. An
      instance denotes the single case then "standing"
      before us; if there be others like it, the word does
      not express this fact. On the contrary, an example is
      one of an entire class of like things, and should be a
      true representative or sample of that class. Hence, an
      example proves a rule or regular course of things; an
      instance simply points out what may be true only in
      the case presented. A man's life may be filled up with
      examples of the self-command and kindness which marked
      his character, and may present only a solitary
      instance of haste or severity. Hence, the word
      "example" should never be used to describe what stands
      singly and alone. We do, however, sometimes apply the
      word instance to what is really an example, because we
      are not thinking of the latter under this aspect, but
      solely as a case which "stands before us." See
      {Precedent}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Example \Ex*am"ple\, v. t. [imp. & p. p. {Exampled}; p. pr. &
   vb. n. {Exampling}.]
   To set an example for; to give a precedent for; to exemplify;
   to give an instance of; to instance. [Obs.] "I may example my
   digression by some mighty precedent." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Burke devoted himself to this duty with a fervid
      assiduity that has not often been exampled, and has
      never been surpassed.          --J. Morley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 example
   n 1: an item of information that is typical of a class or group;
      "this patient provides a typical example of the syndrome";
      "there is an example on page 10" [syn: {example},
      {illustration}, {instance}, {representative}]
   2: a representative form or pattern; "I profited from his
     example" [syn: {model}, {example}]
   3: something to be imitated; "an exemplar of success"; "a model
     of clarity"; "he is the very model of a modern major general"
     [syn: {exemplar}, {example}, {model}, {good example}]
   4: punishment intended as a warning to others; "they decided to
     make an example of him" [syn: {example}, {deterrent example},
     {lesson}, {object lesson}]
   5: an occurrence of something; "it was a case of bad judgment";
     "another instance occurred yesterday"; "but there is always
     the famous example of the Smiths" [syn: {case}, {instance},
     {example}]
   6: a task performed or problem solved in order to develop skill
     or understanding; "you must work the examples at the end of
     each chapter in the textbook" [syn: {exercise}, {example}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ex
 
 1. (edat.), (Lat.), (ikt.) kullanma hakkı olmadan
 2. ABD belirli bir senenin öğrencisi olup mezun olmamış kimse: ex '54. ex dividend (ekon.) kar hissesi ödenmiş vaziyette. ex quay (tic.) rıhtıma çıkarıldıktan sonraki harçları alıcıya düşen alım satım. ex (önek) -den dışarı, -den fazla
 3. tamamen
 4. -sız, olmadan
 5. sabık, eski, önceki: ex-president sabık başkan. ex (kıs.) examination, example, except.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top