ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -塑-, *塑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[塑, sù, ㄙㄨˋ] to sculpt, to model in clay; plastic
Radical: Decomposition: 朔 (shuò ㄕㄨㄛˋ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,038

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù, ㄙㄨˋ, ] to model (a figure) in clay, #9,000 [Add to Longdo]
[sù liào, ㄙㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] plastics, #5,165 [Add to Longdo]
[sù zào, ㄙㄨˋ ㄗㄠˋ, ] to model; to mould; plastic (arts); flexible; to portray (in sculpture or in words), #6,293 [Add to Longdo]
[diāo sù, ㄉㄧㄠ ㄙㄨˋ, ] a statue; a Buddhist image; sculpture; to carve, #8,552 [Add to Longdo]
[chóng sù, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨˋ, ] to reconstruct (an art object); to remodel, #20,388 [Add to Longdo]
[sù xiàng, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, ] statue, #23,577 [Add to Longdo]
[sù jiāo, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄠ, / ] plastic cement, #23,852 [Add to Longdo]
[sù xìng, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] plasticity, #30,725 [Add to Longdo]
[kě sù xìng, ㄎㄜˇ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] plasticity, #34,393 [Add to Longdo]
[zhù sù, ㄓㄨˋ ㄙㄨˋ, ] injection molding, #49,893 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうせい, sousei] (n ) Plasticity ความสามารถเปลี่ยนรูปได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そせい, sosei] (n) (See 可性) plasticity [Add to Longdo]
性限界[そせいげんかい, soseigenkai] (n) plastic limit [Add to Longdo]
性指数[そせいしすう, soseishisuu] (n) plasticity index [Add to Longdo]
性変形[そせいへんけい, soseihenkei] (n) plastic deformation [Add to Longdo]
[そぞう, sozou] (n) earthen image [Add to Longdo]
[そぞう, sozou] (n) molding; moulding; modeling; modelling [Add to Longdo]
弾性[そだんせい, sodansei] (n) plasto-elasticity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He made a little statue out of soft clay.彼は柔らかい粘土で小さな像を作った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clones lack genetic plasticity.[JA] - それは遺伝的可性を欠いてる Jupiter Ascending (2015)
It's a black figure, as you know, smooth and shiny, of a bird, a hawk or falcon, about that high.[CN] 那是一个黑色雕,光滑、闪亮... 那是一只鸟、鹰. 大约这么高 The Maltese Falcon (1941)
- They just make him look silly.[CN] 我们有意将他造成傻瓜 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Yeah, yeah, yeah. Soybeans, yeah.[CN] 没错,大豆能制 It's a Wonderful Life (1946)
Apparently, Mrs. De Winter broke the cupid herself and forgot to say anything about it.[CN] 看来是德温特太太自己把瓷打碎了 后来压根把这事给忘了 Rebecca (1940)
Sam Wainwright made a fortune in plastic hoods for planes.[CN] 山姆. 温莱特靠造料飞机罩发了财 It's a Wonderful Life (1946)
- China cupid, sir. Oh, dear.[CN] -是那尊爱神瓷 先生 Rebecca (1940)
The fact is, I broke the china cupid.[CN] -其实是我打碎了爱神瓷 Rebecca (1940)
"Also used as a plasticiser in explosive compounds."[JA] "また火薬の可剤としても使用" The Quiet American (2002)
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:[CN] 阁下他离开了 他将来到希克勒大道上 在那里他将穿过Tomainia的 现代主义雕杰作 The Great Dictator (1940)
It is having a superior earning power that makes you that way.[CN] 这种想获得至高权力的 社会造出你们这样的人 Ninotchka (1939)
Well, there's nothing like saving your faith.[CN] 没什么比重你的信心更重要了 The Palm Beach Story (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そ, so] MODELLIEREN [Add to Longdo]
[そぞう, sozou] Tonfigur, -Plastik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top