ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

模范

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -模范-, *模范*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, / ] model; fine example, #5,723 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People think they're nice because they're top students.[CN] 他们两个成绩好人缘也好 大家都以为他们是模范 Diary of June (2005)
Both were model students, outgoing and popular.[CN] 他们两个都是模范生 个性不错而且人缘很好 Diary of June (2005)
You're most diligent, Denis a noble example for all those who labor in the name of our Lord, but...[CN] 你是最能干的,邓尼斯... ...你是所有为主服务的人的模范,不过... V for Vendetta (2005)
But the students voted and they said they wanted me to have it for... "demonstrating remarkable courage in the face of unspeakable loss."[CN] 可是学生投票要我来致词 我代表了 "面对不可言喻的痛苦" "无比勇气的模范" Mini's First Time (2006)
This isn't about whether he's been a good boy in prison.[CN] 在牢里当模范生跟这个并无关系 Death Be Not Proud (2005)
Another model citizen, I'm sure.[CN] -另一个模范市民 Four Brothers (2005)
The fact is, the U.S.D.A. Has done an exemplaryjob conducting tests... establishing safeguards to prevent the outbreak of mad cow disease... which is probably why it hasn't broken out.[CN] 事实是 美国农业部已经做了模范的工作 去指导检验 建立安全措施防止疯牛病大规模爆发 'Til We Meat Again (2005)
Just follow my instructions and you'll soon be a model student.[CN] 只要照着我的指示 你很快就会成为一个模范学生 Young Andersen (2005)
-You guys are really good cops.[CN] - 你们真是模范警察 Trailer Park Boys: The Movie (2006)
- It's a bad role model.[CN] ... 成为一个糟糕的模范 Role Model (2005)
We had an exemplary life here in Miami.[CN] 我们有 模范生活在迈阿密。 Natale a Miami (2005)
Don't disturb our model worker[CN] 别耽误这位劳动模范工作了 Everlasting Regret (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top