ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dummy

D AH1 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dummy-, *dummy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dummy(n) คนโง่, Syn. fool, imbecile, idiot, Ant. genius, sage
dummy(n) หุ่นจำลอง, See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง, Syn. stooge, pupet
dummy(sl) คนโง่, See also: คนบ้าๆ บอๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น, รูปหุ่น, คนใบ้, คนโง่, ลูกมือ, ไพ่ดัมมี่, ของเลียนแบบ, การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ, ปลอม, ไม่มีตัวตน.

English-Thai: Nontri Dictionary
dummy(n) คนโง่, คนบัดซบ, หุ่นเชิด, รูปหุ่น, ลูกมือ, ของเลียนแบบ, ไพ่ดัมมี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dummyหุ่น, ดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummyหุ่น, ดัมมี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dummy instructionคำสั่งหุ่น, คำสั่งดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummy parameterพารามิเตอร์หุ่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummy variableตัวแปรหุ่น, ตัวแปรดัมมี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dummy Activityกิจกรรมหุ่น [การแพทย์]
Dummy variablesตัวแปรดัมี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the dummy fell for it... hook, line and sinker!และหุ่นลดลงสำหรับมัน เบ็ดสายและทำให้จม! Pinocchio (1940)
Come on you dummy talk!เร็วสิไอ้งั่ง พูดมา! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
My, oh, my, look at that Why, this dummy has drawn a hat"โอ้โฮ ดูนั่นสิ เด็กโง่คนนี้ วาดหมวกเป็นด้วย" The Little Prince (1974)
You know, you could get the dummy of the week award, Switcher.สวิทช์เชอร์! นายน่าจะได้รางวัลการแต่งหุ่นยอดเยี่ยม ประจำสัปดาห์นะ. Mannequin (1987)
Tina, Moni, he's talking to the dummy again.ทีน่า, โมนี่, เขากำลังพูดกับหุ่นอีกแล้ว Mannequin (1987)
That dummy of his has got to be here!หุ่นของมันจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยแน่ ๆ! Mannequin (1987)
Don't... Don't... Don't be a dummy now!อย่าแกล้งมาทำเป็นหุ่นตอนนี้นะ Mannequin: On the Move (1991)
Give him 307, you know, the dummy kid.และก็ส่งเบอร์ 307 ให้เขา ก็ไอ้เด็กกะหุ่น คนนั้นแหละ Mannequin: On the Move (1991)
They'll contact the dummy in about five minutes.พวกเขาคงตามเจอใน 5นาที Ghost in the Shell (1995)
Dummy This way, this way.ยัยโง่ ทางนี้ ทางนี้ Romance of Their Own (2004)
Dummy What is this key?เด็กโง่ นี่กุญแจอะไรเหรอจ๊ะ? Be with You (2004)
Only a dummy would give this up for something as common as money.คนโง่เท่านั้นที่จะไปแลกเลี่ยนมันกับเงินทองทั่วไป Charlie and the Chocolate Factory (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dummyThe corporation set up a dummy company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่นโชว์(n) dummy

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่น[hun] (n) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model  FR: poupée [ f ] ; modèle [ m ] ; mannequin [ m ]
หุ่นโชว์[hun chō] (n, exp) EN: dummy
หุ่นจำลอง[hun jamløng] (n, exp) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; réplique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DUMMY D AH1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dummy (n) dˈʌmiː (d uh1 m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预演[yù yǎn, ㄩˋ ㄧㄢˇ,   /  ] dummy run; to run through sth; to rehearse #33,009 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attrappe { f } | Attrappen { pl }dummy | dummies [Add to Longdo]
Blinddaten { pl }dummy data [Add to Longdo]
Blindscheibe { f }dummy disk [Add to Longdo]
Blindsteckdose { f }dummy receptacle [Add to Longdo]
Blindstecker { m }dummy connector; dummy plug [Add to Longdo]
Blindstopfen { m } | Blindstopfen { pl }dummy plug; blanking plug; filler plug; sealing plug | dummy plugs; blanking plugs; filler plugs; sealing plugs [Add to Longdo]
Blindzeichen { n }dummy character [Add to Longdo]
Leersatz { m }dummy record [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き替え;吹替え;吹替[ふきかえ, fukikae] (n, vs) dubbing; stand-in; dummy #5,449 [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] (n, adj-no) model; dummy; maquette; (P) #5,814 [Add to Longdo]
[ぬく, nuku] (n) (arch) (derog) (See 温い・1) idiot; dummy; slow person #6,856 [Add to Longdo]
傀儡[かいらい;くぐつ, kairai ; kugutsu] (n) (1) puppet; dummy; (2) (arch) prostitute #17,435 [Add to Longdo]
hoge[ほげ, hoge] (n) { comp } foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]
おしゃぶり[oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy [Add to Longdo]
アーパー[a-pa-] (n) (sl) stupid person; dummy; dolt [Add to Longdo]
ダミー[dami-] (n) dummy; (P) [Add to Longdo]
ダミーパラメタ[dami-parameta] (n) { comp } dummy parameter [Add to Longdo]
ダミーレコード[dami-reko-do] (n) { comp } dummy record [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter [Add to Longdo]
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record [Add to Longdo]
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮ポインタ[かりポインタ, kari pointa] dummy pointer [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] dummy argument, parameter [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure [Add to Longdo]
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array [Add to Longdo]
見掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dummy \Dum"my\, a. [See {Dumb}.]
   1. Silent; mute; noiseless; as a dummy engine.
    [1913 Webster]
 
   2. Fictitious or sham; feigned; as, a dummy watch.
    [1913 Webster]
 
   {Dummy car}. See under {Car}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dummy \Dum"my\, n.; pl. {Dummies}.
   1. One who is dumb. --H. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. A sham package in a shop, or one which does not contain
    what its exterior indicates.
    [1913 Webster]
 
   3. An imitation or copy of something, to be used as a
    substitute; a model; a lay figure; as, a figure on which
    clothing is exhibited in shop windows; a blank paper copy
    used to show the size of the future book, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Drama) One who plays a merely nominal part in any action;
    a sham character.
    [1913 Webster]
 
   5. A thick-witted person; a dolt. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Railroad) A locomotive with condensing engines, and,
    hence, without the noise of escaping steam; also, a dummy
    car.
    [1913 Webster]
 
   7. (Card Playing) The fourth or exposed hand when three
    persons play at a four-handed game of cards.
    [1913 Webster]
 
   8. A floating barge connected with a pier. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {To play dummy}, to play the exposed or dummy hand in cards.
    The partner of the dummy plays it. Dumose

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dummy
   adj 1: having the appearance of being real but lacking capacity
       to function; "a dummy corporation"
   n 1: a person who does not talk [syn: {dummy}, {silent person}]
   2: an ignorant or foolish person [syn: {dumbbell}, {dummy},
     {dope}, {boob}, {booby}, {pinhead}]
   3: a figure representing the human form
   4: a cartridge containing an explosive charge but no bullet
     [syn: {blank}, {dummy}, {blank shell}]
   v 1: make a dummy of; "dummy up the books that are to be
      published" [syn: {dummy}, {dummy up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top