ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虎-, *虎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[虎, hǔ, ㄏㄨˇ] tiger; brave, fierce; surname
Radical: Decomposition: 虍 (hū ㄏㄨ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 standing on a rock 几; 虍 also provides the pronunciation,  Rank: 1,083
[虢, guó, ㄍㄨㄛˊ] an ancient feudal State in Shenxi and Hunan
Radical: Decomposition: 寽 (lǜ ㄌㄩˋ)  虎 (hǔ ㄏㄨˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,827
[號, hào, ㄏㄠˋ] mark, sign; symbol; number; to call, to cry, to roar
Radical: Decomposition: 号 (hào ㄏㄠˋ)  虎 (hǔ ㄏㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] The roar 口 of the tiger 虎; 丂 provides the pronunciation,  Rank: 6,772
[虒, sī, ] an amphibious beast resembling a tiger with one horn; place name
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  虎 (hǔ ㄏㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A tiger 虎 with one horn 厂,  Rank: 7,189

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǔ, ㄏㄨˇ, ] tiger, #2,850 [Add to Longdo]
[lǎo hǔ, ㄌㄠˇ ㄏㄨˇ, ] tiger, #5,902 [Add to Longdo]
[Yǎ hǔ, ㄧㄚˇ ㄏㄨˇ, ] Yahoo, internet portal, #8,589 [Add to Longdo]
[mǎ hu, ㄇㄚˇ ㄏㄨ˙, / ] careless; sloppy; negligent; skimpy, #20,889 [Add to Longdo]
[bì hǔ, ㄅㄧˋ ㄏㄨˇ, ] gecko; house lizard, #24,788 [Add to Longdo]
[Bái hǔ, ㄅㄞˊ ㄏㄨˇ, ] White Tiger (Chinese constellation); (slang) hairless female genitalia, #25,402 [Add to Longdo]
东北[dōng běi hǔ, ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ ㄏㄨˇ, / ] Amur tiger, #28,832 [Add to Longdo]
纸老[zhǐ lǎo hǔ, ㄓˇ ㄌㄠˇ ㄏㄨˇ, / ] paper tiger, #37,890 [Add to Longdo]
华南[Huá nán hǔ, ㄏㄨㄚˊ ㄋㄢˊ ㄏㄨˇ, / ] South China Tiger, #39,462 [Add to Longdo]
[Yáng Hǔ chéng, ㄧㄤˊ ㄏㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] Yang Hucheng, #40,350 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
視眈眈;視眈々[こしたんたん, koshitantan] on the alert.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とら(P);トラ(P), tora (P); tora (P)] (n) (1) tiger (Panthera tigris); (2) (col) drunk person; (P) [Add to Longdo]
の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger [Add to Longdo]
の巻[とらのまき, toranomaki] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
の尾[とらのお, toranoo] (n) (1) tiger's tail; (2) (uk) (See 岡の尾) gooseneck loosestrife (species of flowering plant, Lysimachia clethroides); (3) (uk) (See の尾羊歯) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
の尾を踏む[とらのおをふむ, toranoowofumu] (exp,v5m) to take great risks [Add to Longdo]
の尾羊歯[とらのおしだ;トラノオシダ, toranooshida ; toranooshida] (n) (uk) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
を野に放つ[とらをやにはなつ, torawoyanihanatsu] (exp) (id) to let loose a tiger in the field; to let loose something dangerous [Add to Longdo]
ノ門事件;の門事件[とらのもんじけん, toranomonjiken] (n) Toranomon Incident (assassination attempt on Prince Regent Hirohito, Dec. 27, 1923) [Add to Longdo]
パン[とらパン, tora pan] (n) (1) (abbr) (See 柄パンツ) tiger-striped pants; (2) cakes or bread with a tiger pattern or face [Add to Longdo]
葦毛[とらあしげ, toraashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is the bible of baseball.これは野球のの巻だ。
It is like letting a tiger run loose.それはを野に放つようなものだ。
The lion and tiger are two different species of cat.ライオンとは猫科の2つの違った種である。
We heard tigers roaring in the distance.遠くでがほえているのを耳にした。
It was during the ice age that the saber-toothed tiger became extinct.剣歯が絶滅したのは氷河時代であった。
As the saying goes, "Nothing ventured, nothing gained."諺にもある通り「穴に入らずんば子を得ず」だ。
A tiger appears near here.がこのあたりに現れる。
Take steady aim at the tiger.にぴったりねらいをつけなさい。
A great man will be remembered for his achievements.は死して皮を留め、人は死して名を残す。 [Proverb]
The tiger is a vanishing species.は消滅しかかっている種族である。
A tiger is a beast of prey.は肉食動物です。
You may as well call a cat a small tiger as call a tiger a big cat.を大きな猫というなら、同じように猫を小さなといってもよい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A tiger will win.[JA] が勝ちます。 Kong: Skull Island (2017)
You shot off a lot of steam, didn't ya?[CN] 你可真有能耐啊 嗯? 我是个纸老 The Whole Town's Talking (1935)
But neither one of them can drive...[JA] しかしは運転しない... Logan (2017)
They see a dude with a tiger, shoot... they start tellin' stories about finding it in the wild,[JA] を連れた男を見れば... 噂は広まる、彼は凶暴なトラを見つけ The Well (2016)
I'll show you.[CN] 让他们好好看看 纸老 The Whole Town's Talking (1935)
TIGER ROARS[CN]  Asia and Australia (2012)
Mr. Tiger[JA] さん The Monkey King 2 (2016)
Its Polish, for little tiger.[JA] ポーランド語で小さな Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
That's the kind of a false alarm I am.[CN] 现在你还觉得我是个纸老 The Whole Town's Talking (1935)
Huzi[CN]  The Wrath of Vajra (2013)
"False alarm."[CN] 纸老 The Whole Town's Talking (1935)
And you just took your foot off the tiger's neck[JA] お前はの尻尾を踏んでしまった The Fate of the Furious (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top