ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

standard

S T AE1 N D ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standard-, *standard*, standar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
standard(adj) ซึ่งเป็นมาตรฐาน, Syn. regular, usual
standard(n) มาตรฐาน, See also: บรรทัดฐาน, ตัวชี้วัด, Syn. norm, pattern, type
standardize(n) ทำให้เป็นมาตรฐาน
standardbred(n) ม้าแข่งพันธุ์หนึ่ง
standard time(n) เวลามาตรฐาน
standard-bearer(n) ผู้นำ, See also: ผู้นำพรรค, ผู้นำการเคลื่อนไหว, Syn. commander, demagogue
standard of living(n) มาตรฐานการครองชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
standard(สแทน'เดิร์ด) n., adj. (เป็น) มาตรฐาน, เกณฑ์, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, กรอบ, ข้อกำหนด, อัตราเปรียบเทียบ, สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ, หน่วยเงินตรา, ธงราชการ, ธง, ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ, สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง, เสาไฟฟ้า, แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ
standard timen. เวลามาตรฐาน
standard-bearern. ผู้ถือธง, ผู้นำที่เด่นชัด, ผู้นำพรรคการเมือง, ผู้นำกิจการ, See also: standard-bearership n.
standardise(สแทน'เดิร์ดไดซ) vt., vi. ทำให้ได้มาตรฐาน, ได้มาตรฐาน, See also: standardis z ation n., Syn. regulate, conform, adjust
standardize(สแทน'เดิร์ดไดซ) vt., vi. ทำให้ได้มาตรฐาน, ได้มาตรฐาน, See also: standardis z ation n., Syn. regulate, conform, adjust
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
industry standard architeใช้ตัวย่อว่า ISA (อ่านว่า อิซ่า) ซึ่งก็คือบัส (bus) แบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องไอบีเอ็ม เอที (IBM AT) คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบไอบีเอ็มมักใช้บัสนี้หรืออีซา (EISA) ดู EISA เปรียบเทียบ
living standardมาตรฐานการครองชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
standard(adj) ตามกำหนด, ตามมาตรฐาน, ตามเกณฑ์, เป็นสากล
standard(n) ระดับ, มาตรฐาน, อัตรา, เกณฑ์, ฐาน, ชั้นนักเรียน, ข้อบังคับ
standardization(n) การทำให้ได้มาตรฐาน, การจัดมาตรฐาน
standardize(vt) เข้าเกณฑ์, จัดมาตรฐาน, ทำให้ได้มาตรฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
standardมาตรฐาน, มาตรา, ขนาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardมาตรฐาน, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard airอากาศมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard conditionsภาวะมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard constructionสิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
standard errorความเคลื่อนคลาดมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard fire policyกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Standardมาตรฐาน [การบัญชี]
standard compaction teststandard compaction test, การทดสอบการบดอัดมาตรฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Standard costต้นทุนมาตรฐาน [การบัญชี]
Standard costingการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน [การบัญชี]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, รากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้วัดการกระจายของข้อมูล  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ s [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Standard dosimetry laboratoryห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี, ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสี ซึ่งมีต้นกำเนิดรังสี อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และบุคลากร ในการวัดรังสี ที่สามารถอ้างอิงได้กับมาตรฐานสากล, Example: [นิวเคลียร์]
standard electrode [ reference electrode ]ขั้วไฟฟ้ามาตรฐาน, ขั้วไฟฟ้าที่กำหนดขึ้นให้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์ต่าง ๆ บางครั้งเรียกว่าขั้วไฟฟ้าอ้างอิง  เช่น ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ขั้วไฟฟ้าคาโลเมลอิ่มตัว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard half cell potentialศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน, ความต่างศักย์ที่ได้จากการนำครึ่งเซลล์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย 1 mol/dm3 อุณหภูมิ 25oC และถ้าเป็นแก๊สให้มีความดัน 1 atm  มาต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นครึ่งเซลล์มาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบใช้สัญลักษณ์ Eo [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard hydrogen electrodeขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน, ขั้วไฟฟ้าที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์อื่น ๆ โดยกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์นี้ให้เท่ากับศูนย์โวลต์ ขั้วไฟฟ้านี้ประกอบ ด้วยแผ่นแพลทินัมบาง ๆ ที่เคลือบด้วยแพลทินัมแบลก จุ่มอยู่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1  mol/d [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Standard industrial classificationการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
standard[สะแตนดาด] มาตรฐาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is my standard procedure for doing it.ซึ่งคือกระบวนการมาตรฐานของฉัน สำหรับการทำมัน Yellow Submarine (1968)
Ambiguously accepting social standards while transgressing themsocial standards ที่ยอมรับคลุมเครือ ขณะที่ที่ละเมิดที่มัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี Mad Max (1979)
Code 44, standard pursuit. Please respond.รหัส 44, การแสวงหามาตรฐาน Mad Max (1979)
Standard release?มาตรฐานการปลดปล่อย The Blues Brothers (1980)
The president has scheduled a news conference this evening at nine o'cIock, Eastern Standard Time.ประธานที่ได้กำหนดไว้ แถลงข่าวเย็นนี้ เวลา 9: 2010: The Year We Make Contact (1984)
this is your standard bog negotiation trial.นี่คือหลักสูตร การอำพรางตัวในยามคับขัน Spies Like Us (1985)
We do have a minimum standard that the structure is intact and livable.เรามีมาตรฐานว่าโครงสร้าง ต้องคงสภาพเดิมและพักอาศัยได้ *batteries not included (1987)
Is it standard for U.S. Personnel to have sex with prisoners and kill them?เป็นการปฏิบัติตาม ปกติของทหารหรือไง ที่จะต้องมีเซ็กช์กับเชลยก่อน Casualties of War (1989)
The standard SS rate for Jewish skilled labor is seven marks a day, five for unskilled and women.ค่าแรงขั้นสูงของยิววันละ 7 มาร์ค 5 สำหรับพวกไร้ฝีมือกับผู้หญิง Schindler's List (1993)
Your standard issue big gun.ตามมาตรฐาน.. , ปืนใหญ่. Ghost in the Shell (1995)
Mountain Standard Time.ที่ 06: 31 ม. Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
standardArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
standardAs for the standard of living, the republic has caught up with the West.
standardAs for the standard of living, the republic has overtaken other developed countries.
standardHe didn't meet the standards.
standardHe is a man with no standards.
standardHe keeps harping on about declining standards in education.
standardHis work has come up to the standard.
standardHis work is not up to standard.
standardHowever, as living standards gradually came to rise, more and more people began to have their own bathrooms at home.
standardIf you have a standard credit line that you require, please inform it to us.
standardIn an affluent society most people have a high standard of living.
standardIn proportion as our GNP increases, our living standards go up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้มาตรฐาน(v) standardized, See also: be up to standard, Syn. ตามมาตรฐาน, Ant. ต่ำกว่ามาตรฐาน, Example: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด, Thai Definition: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
มาตรฐานการครองชีพ(n) standard of living, Example: ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น, Thai Definition: ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค
วางมาตรฐาน(v) standardize, Example: ไอบีเอ็มได้วางมาตรฐานของการแสดงผลแบบใหม่ของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถแสดงผลได้ความละเอียดสูงขึ้น, Thai Definition: หนดมาตรฐานเพื่อบอกถึงรูปแบบ คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ ทีควรจะมีเหมือนกัน
ภาษาแบบแผน(n) official language, See also: standard language, formal language, Syn. ภาษาทางการ, ภาษามาตรฐาน, Example: เด็กๆ มักจะบ่นเรื่องการฝึกใช้ภาษาแบบแผน เพราะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่ใช้แต่ภาษาพูด, Count Unit: ภาษา, Thai Definition: ภาษาที่มีระเบียบแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวทางในการใช้ให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน
มาตรฐานการครองชีพ(n) standard of living, Example: รัฐบาลควรยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และฐานะดีขึ้น
เกณฑ์(n) criterion, See also: standard, measure, evaluation principle, Syn. กฏเกณฑ์, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, Example: การตัดพยางค์ในความเรียง อาจใช้พยางค์ในพจนานุกรมเป็นเกณฑ์ได้อย่างหนึ่ง, Thai Definition: หลักที่กำหนดไว้
ค่ามาตรฐาน(n) standard score, See also: default value, Example: ในการใช้โปรแกรมนี้ ผู้ใช้เพียงแต่ตอบคำถามง่ายๆ เพียงไม่กี่คำถาม นอกนั้นวินโดวส์จะกำหนดค่ามาตรฐานให้หมดอย่างอัตโนมัติ
มาตรฐาน(n) standard, See also: criterion, Example: ในฤดูฝน โมเด็มบางรุ่นที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานอาจจะหยุดทำงานไปเฉยๆ, Thai Definition: สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด
เวลามาตรฐาน(n) standard time, Example: พระอาทิตย์จะตกประมาณ 18.30 นาที ตามเวลามาตรฐานของประเทศไทย
รูปแบบมาตรฐาน(n) standard form, See also: standard pattern

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [ m ]
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [ m ] ; standard [ m ]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [ m ] ; modèle [ m ]
บรรทัดฐาน[banthatthān] (n) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick
เชิง[choēng] (n) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard  FR: base [ f ] ; support [ m ]
ได้มาตรฐาน[dāi māttrathān] (v, exp) EN: be standardized ; be up to standard
กบี่ธุช[kabīthut] (n) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman
การกำหนดมาตรฐาน[kān kamnot māttrathān] (n, exp) EN: standardization
การปรับเข้ามาตรฐาน[kān prap khao māttrathān] (n, exp) EN: standardization
การรับรองระบบมาตรฐาน[kān raprøng rabop māttrathān] (n, exp) FR: certification standard [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STANDARD S T AE1 N D ER0 D
STANDARDS S T AE1 N D ER0 D Z
STANDARD'S S T AE1 N D ER0 D Z
STANDARDIZE S T AE1 N D ER0 D AY2 Z
STANDARDIZED S T AE1 N D ER0 D AY2 Z D
STANDARDIZING S T AE1 N D ER0 D AY2 Z IH0 NG
STANDARD-BEARER S T AE1 N D ER0 D B EH1 R ER0
STANDARDIZATION S T AE0 N D ER0 D IH0 Z EY1 SH AH0 N
STANDARD-BEARERS S T AE1 N D ER0 D B EH1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
standard (n) stˈændəd (s t a1 n d @ d)
standards (n) stˈændədz (s t a1 n d @ d z)
standardize (v) stˈændədaɪz (s t a1 n d @ d ai z)
standardized (v) stˈændədaɪzd (s t a1 n d @ d ai z d)
standardizes (v) stˈændədaɪzɪz (s t a1 n d @ d ai z i z)
standardizing (v) stˈændədaɪzɪŋ (s t a1 n d @ d ai z i ng)
standard-bearer (n) stˈændəd-bɛəʳrər (s t a1 n d @ d - b e@ r @ r)
standardization (n) stˌændədaɪzˈɛɪʃən (s t a2 n d @ d ai z ei1 sh @ n)
standard-bearers (n) stˈændəd-bɛəʳrəz (s t a1 n d @ d - b e@ r @ z)
standardizations (n) stˌændədaɪzˈɛɪʃənz (s t a2 n d @ d ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规格[guī gé, ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ, / ] standard; norm; specification, #5,467 [Add to Longdo]
标准化[biāo zhǔn huà, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] standardization, #7,205 [Add to Longdo]
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, ] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service, #22,833 [Add to Longdo]
本位[běn wèi, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, ] standard; one's own department or unit, #24,474 [Add to Longdo]
渣打银行[Zhā dǎ Yín háng, ㄓㄚ ㄉㄚˇ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Standard Chartered Bank, #33,328 [Add to Longdo]
标准时[biāo zhǔn shí, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ, / ] standard time, #45,120 [Add to Longdo]
正体[Zhèng tǐ, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ, / ] standard form; block letter; alternate term for Traditional Chinese character, used in Taiwan, #79,776 [Add to Longdo]
标准音[biāo zhǔn yīn, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄧㄣ, / ] standard pronunciation, #106,196 [Add to Longdo]
标准语[biāo zhǔn yǔ, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄩˇ, / ] standard language, #128,970 [Add to Longdo]
制式化[zhì shì huà, ㄓˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, ] standardization, #189,950 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] TH: มาตรฐาน  EN: standard
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: มาตรฐาน  EN: standard
基準[きじゅん, kijun] TH: มาตรฐาน  EN: standard

German-Thai: Longdo Dictionary
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน, See also: Norm, Syn. Maßstab
Standard(n) |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ
Lebensstandard(n) |der| คุณภาพชีวิต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einheitspreis { m } | Einheitspreise { pl }standard price | standard prices [Add to Longdo]
Hochdeutsch { n } (Sprache)standard German; High German [Add to Longdo]
Kammerton { m } [ mus. ]standard pitch [Add to Longdo]
Lebensstandard { m } | Lebensstandards { pl }standard of living | standards of living [Add to Longdo]
Norm { f } | Normen { pl }standard | standards [Add to Longdo]
Normaldrahtlehre { f }standard wire gauge (SWG) [Add to Longdo]
Normalien { pl }standard components; standard elements [Add to Longdo]
Normalspur { f }standard gauge [Add to Longdo]
Normalzeit { f } | Normalzeiten { pl }standard time | standard times [Add to Longdo]
Normanschluss { m }; Standardschnittstelle { f }standard interface [Add to Longdo]
Normdruck { m }standard pressure [Add to Longdo]
Normklima { n }standard atmosphere [Add to Longdo]
Normteil { n }standard part [Add to Longdo]
Normwand { f }standard wall [Add to Longdo]
Plankostenrechnung { f }standard costing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) { comp } Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n, adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
アスキー[asuki-] (n) { comp } American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] (n) { comp } ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
エスピー盤[エスピーばん, esupi-ban] (n) 78-rpm record; standard-play record [Add to Longdo]
カドミウム標準電池[カドミウムひょうじゅんでんち, kadomiumu hyoujundenchi] (n) cadmium standard cell [Add to Longdo]
グローバルスタンダード[guro-barusutanda-do] (n) global standards [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]
規格[きかく, kikaku] standard [Add to Longdo]
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheth \Sheth\, n.
   The part of a plow which projects downward beneath the beam,
   for holding the share and other working parts; -- also called
   {standard}, or {post}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Standard \Stand"ard\, a.
   1. Being, affording, or according with, a standard for
    comparison and judgment; as, standard time; standard
    weights and measures; a standard authority as to nautical
    terms; standard gold or silver.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Having a recognized and permanent value; as,
    standard works in history; standard authors.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hort.)
    (a) Not supported by, or fastened to, a wall; as, standard
      fruit trees.
    (b) Not of the dwarf kind; as, a standard pear tree.
      [1913 Webster]
 
   {Standard candle}, {Standard gauge}. See under {Candle}, and
    {Gauge}.
 
   {Standard solution}. (Chem.) See {Standardized solution},
    under {Solution}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Standard \Stand"ard\ (-[~e]rd), n. [OF. estendart, F.
   ['e]tendard, probably fr. L. extendere to spread out, extend,
   but influenced by E. stand. See {Extend}.]
   1. A flag; colors; a banner; especially, a national or other
    ensign.
    [1913 Webster]
 
       His armies, in the following day,
       On those fair plains their standards proud display.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is established by authority as a rule for the
    measure of quantity, extent, value, or quality; esp., the
    original specimen weight or measure sanctioned by
    government, as the standard pound, gallon, or yard.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is established as a rule or model by authority,
    custom, or general consent; criterion; test.
    [1913 Webster]
 
       The court, which used to be the standard of
       propriety and correctness of speech. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       A disposition to preserve, and an ability to
       improve, taken together, would be my standard of a
       statesman.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. (Coinage) The proportion of weights of fine metal and
    alloy established by authority.
    [1913 Webster]
 
       By the present standard of the coinage, sixty-two
       shillings is coined out of one pound weight of
       silver.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. (Hort.) A tree of natural size supported by its own stem,
    and not dwarfed by grafting on the stock of a smaller
    species nor trained upon a wall or trellis.
    [1913 Webster]
 
       In France part of their gardens is laid out for
       flowers, others for fruits; some standards, some
       against walls.            --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) The upper petal or banner of a papilionaceous
    corolla.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mech. & Carp.) An upright support, as one of the poles of
    a scaffold; any upright in framing.
    [1913 Webster]
 
   8. (Shipbuilding) An inverted knee timber placed upon the
    deck instead of beneath it, with its vertical branch
    turned upward from that which lies horizontally.
    [1913 Webster]
 
   9. The sheth of a plow.
    [1913 Webster]
 
   10. A large drinking cup. --Greene.
     [1913 Webster]
 
   {Standard bearer}, an officer of an army, company, or troop,
    who bears a standard; -- commonly called color sergeantor
    color bearer; hence, the leader of any organization; as,
    the standard bearer of a political party.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 standard
   adj 1: conforming to or constituting a standard of measurement
       or value; or of the usual or regularized or accepted
       kind; "windows of standard width"; "standard sizes"; "the
       standard fixtures"; "standard brands"; "standard
       operating procedure" [ant: {nonstandard}]
   2: commonly used or supplied; "standard procedure"; "standard
     car equipment"
   3: established or well-known or widely recognized as a model of
     authority or excellence; "a standard reference work"; "the
     classical argument between free trade and protectionism"
     [ant: {nonstandard}]
   4: conforming to the established language usage of educated
     native speakers; "standard English" (American); "received
     standard English is sometimes called the King's English"
     (British) [syn: {standard}, {received}] [ant: {nonstandard}]
   5: regularly and widely used or sold; "a standard size"; "a
     stock item" [syn: {standard}, {stock}]
   n 1: a basis for comparison; a reference point against which
      other things can be evaluated; "the schools comply with
      federal standards"; "they set the measure for all
      subsequent work" [syn: {standard}, {criterion}, {measure},
      {touchstone}]
   2: the ideal in terms of which something can be judged; "they
     live by the standards of their community" [syn: {criterion},
     {standard}]
   3: a board measure = 1980 board feet
   4: the value behind the money in a monetary system [syn:
     {standard}, {monetary standard}]
   5: an upright pole or beam (especially one used as a support);
     "distance was marked by standards every mile"; "lamps
     supported on standards provided illumination"
   6: any distinctive flag [syn: {standard}, {banner}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 standard /stɑ̃daʀ/ 
  normal

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Standard /ʃtandart/ 
  standard

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Standard... /ʃtandart/
  preset

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top