ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貓-, *貓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[貓, māo, ㄇㄠ] cat
Radical: Decomposition: 豸 (zhì ㄓˋ)  苗 (miáo ㄇㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] badger,  Rank: 6,719

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[māo, ㄇㄠ, / ] cat, #1,420 [Add to Longdo]
熊猫[xióng māo, ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] panda, #6,799 [Add to Longdo]
大熊猫[dà xióng māo, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] giant panda (Ailuropoda melanoleuca), #9,190 [Add to Longdo]
小猫[xiǎo māo, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄠ, / ] kitten, #10,842 [Add to Longdo]
猫头鹰[māo tóu yīng, ㄇㄠ ㄊㄡˊ , / ] owl, #26,284 [Add to Longdo]
野猫[yě māo, ㄧㄝˇ ㄇㄠ, / ] wildcat, #36,093 [Add to Longdo]
夜猫子[yè māo zi, ㄧㄝˋ ㄇㄠ ㄗ˙, / ] owl; (fig.) night owl, #37,538 [Add to Longdo]
小熊猫[xiǎo xióng māo, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] lesser panda; red panda; firefox, #45,640 [Add to Longdo]
狸猫[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, / ] a civet (arboreal cat); a palm civet, #61,173 [Add to Longdo]
波斯猫[Bō sī māo, ㄅㄛ ㄙ ㄇㄠ, / ] Persian (cat), #63,810 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-The cats go there.[CN] -那只就從那里走的 Courage for Every Day (1964)
Watch the cat as it cuts his back to pieces, Mr. Gerard.[CN] 在把自己毀滅之前看著它 傑勒德先生 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
But we're both cats, there is no mouse.[CN] 但發現他在另一隻面前 而非一隻老鼠 Les Visiteurs du Soir (1942)
One opens his eyes and sees a cats tail)[CN] 睜開眼睛就看到的尾巴) Courage for Every Day (1964)
Cats are strange.[CN] 真是奇怪的動物 La Notte (1961)
A squashed cat.[CN] 一隻被壓死 Lolita (1962)
You hunted me like a cat hunts a mouse.[CN] 你看我 就像看著老鼠 Les Visiteurs du Soir (1942)
-Someone has eaten it -You are crazy, you cat poisoner![CN] 有人吃了 你瘋了,你這投毒殺的家伙! Courage for Every Day (1964)
I'll kill the cat one day.[CN] 總有一天我會殺了那只 Courage for Every Day (1964)
How about you? No cat and mouse. You've got me.[CN] 不玩捉老鼠 妳抓到我了 妳想要知道什麼? Charade (1963)
Don't pretend to be kindhearted[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}你還哭? 你還哭耗子假慈悲? Dai lü nian hua (1957)
-Her cat just died -Her kitty ?[CN] 她的死了 她的吉蒂? Courage for Every Day (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top