Search result for

แบบฉบับ

(29 entries)
(0.1999 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบบฉบับ-, *แบบฉบับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบฉบับ[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบฉบับน. หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, บุคคลหรือสิ่งที่ถือเป็นแบบได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Argentaffin Cells, Classicalแบบฉบับอาร์เจนแทฟฟินเซลล์ [การแพทย์]
Identity, Egoแบบฉบับบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look. Let's not taint the beauty of the story.ผมหมายความว่า เราควรจะปล่อยให้เรื่องมันสวยงาม ตามแบบฉบับของมันสิ Scandal Makers (2008)
That's his signature. Anonymity.แบบฉบับของเขา ไม่ระบุชื่อ Body of Lies (2008)
I personally believe that human evolution has run its course.โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ มีแบบฉบับของมันเอง Duplicity (2009)
With style and class.ตามแบบฉบับของพวกเรา Death Takes a Holiday (2009)
- interesting. hadn't seen the iraq metaphor, but- what iraq metaphor?พูดได้น่าสนใจ ผมไม่เคยเห็นการเปรียบเปรยในแบบฉบับอิรักมาก่อน แต่-- เปรียบเปรยอิรักอะไรกัน? Introduction to Film (2009)
Yeah. How original.ใช่สิ ตามแบบฉบับอะไรอย่างนี้ The Real Ghostbusters (2009)
We could go to a restaurant tonight? That's not the plan ! Okay.ฟังการแร็ปที่น่าสนใจของท็อปในแบบฉบับอังกฤษ Our Family Wedding (2010)
And when I am done, I'll go merrily on my way.และตอนนี้ผมก็กำลังสนุกสนาน กับวิธีแบบฉบับของผม Blame It on Rio Bravo (2010)
I know her patterns.ฉันรู้แบบฉบับของเธอ There Goes the Neighborhood (2010)
Or maybe I'm just as nuts as the long line of Gilbert crazies.ไม่ก็บ้าไปตามแบบฉบับกิลเบิร์ต Under Control (2010)
- So this is just how girls are?-นี่หรอแบบฉบับผู้หญิง Errand Boy (2010)
Our dramas this week, but our family's back in a happy place, and I think we should celebrate the best way we know how.มีเรื่องดราม่ากันในอาทิตย์นี้ แต่เราก็เป็นครอบครัว ที่มีความสุข และครูคิดว่าเราต้องฉลอง ตามแบบฉบับของเรา Special Education (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
exponent(อิคซฺโพ'เนินทฺ) n. ผู้อธิบาย,ผู้ชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,ตัวแทน,แบบฉบับ,สัญลักษณ์,ผู้สนับสนุน,เลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์, Syn. spokeswoman
soul(โซล) n. วิญญาณ,จิตวิญญาณ,พลังจิต,มนุษย์,บุคคล,ส่วนที่สำคัญ,แก่นสาร,แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร,เป็นลักษณะของนิโกร,คุ้นเคยกับนิโกร,เห็นอกเห็นใจนิโกร, Syn. spirit,basis,essence,person
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
typical(ทิพ'พิเคิล) adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นแบบฉบับ,เป็นสัญลักษณ์,เข้ากับแบบหรือตัวอย่าง., Syn. typic, See also: typically adv. typicalness n.
typify(ทิพ'พะไฟ) adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นแบบฉบับ,เป็นสัญลักษณ์, See also: typification n., Syn. sum up,respresent

English-Thai: Nontri Dictionary
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
exponent(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย,ตัวแทน,แบบอย่าง,แบบฉบับ,สัญลักษณ์
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
soul(n) จิตใจ,วิญญาณ,คน,บุคคล,แก่นสาร,แบบฉบับ
typify(vt) ทำเป็นแบบอย่าง,ทำเครื่องหมาย,ทำเป็นแบบฉบับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top