ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบบฉบับ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบบฉบับ-, *แบบฉบับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบฉบับ[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบฉบับน. หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, บุคคลหรือสิ่งที่ถือเป็นแบบได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Argentaffin Cells, Classicalแบบฉบับอาร์เจนแทฟฟินเซลล์ [การแพทย์]
Identity, Egoแบบฉบับบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Keep your hands up.ให้มือของคุณขึ้น ตามแบบฉบับ ฉันจะได้รับมันออก Help! (1965)
You know, Mr. Richards told me to keep an eye on you, but I think I'm gonna handle things my own way.คุณริชาร์ดบอกฉันแล้วว่าให้คอยจับตาดูนายไว้ แต่... ฉันว่าฉันจะจัดการนายตามแบบฉบับของฉัน ให้สะใจดีกว่า.. Mannequin (1987)
Oh, it's a typical old world tale.อ้อ มันก็เป็นเรื่องเล่าในแบบฉบับโลกยุคเก่านั่นแหละ Mannequin: On the Move (1991)
Yeah, that's pretty typical, all right.ใช่ มันแบบฉบับมากเลย Mannequin: On the Move (1991)
Artie puts the brass on the melody and Sidney slides all over it with his own version.อาร์ตี้ เล่นเสียงประสาน ด้วยเครื่องเป่าทองเหลือง แล้ว ซิดนี่ย์เล่นสอดในแบบฉบับของเขา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It's got its own sound.มันมีแบบฉบับของตัวเอง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
That's what's so wonderful about you in that... bestial sort of way.เธอถึงวิเศษสุดในแบบฉบับ สัตว์ร้ายในป่า Heat (1995)
You'll honor me the way a wife is required to honor her husband.ตามแบบฉบับภรรยาให้เกียรติสามี Titanic (1997)
I want you all to write your own version of this sonnet.ครูอยากให้พวกเธอเขียนกลอนซอนเนทอันนี้ ในแบบฉบับของตัวเอง 10 Things I Hate About You (1999)
You are so fully wrong, cocksmoker. This is official issue.ผิดแล้วล่ะ ไอ้ต๊อกต๋อย นี่เป็นแบบฉบับของแท้ Rock Star (2001)
- What are you talking about? - You're a regulation hottie.พวกเธอพูดอะไรกัน / เธอเป็นสาวฮ็อตตามแบบฉบับ Mean Girls (2004)
It's a Singapore dishแต่มันก็เป็นแบบฉบับของสิงคโปร์ Rice Rhapsody (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
exponent(อิคซฺโพ'เนินทฺ) n. ผู้อธิบาย,ผู้ชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,ตัวแทน,แบบฉบับ,สัญลักษณ์,ผู้สนับสนุน,เลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์, Syn. spokeswoman
soul(โซล) n. วิญญาณ,จิตวิญญาณ,พลังจิต,มนุษย์,บุคคล,ส่วนที่สำคัญ,แก่นสาร,แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร,เป็นลักษณะของนิโกร,คุ้นเคยกับนิโกร,เห็นอกเห็นใจนิโกร, Syn. spirit,basis,essence,person
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
typical(ทิพ'พิเคิล) adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นแบบฉบับ,เป็นสัญลักษณ์,เข้ากับแบบหรือตัวอย่าง., Syn. typic, See also: typically adv. typicalness n.
typify(ทิพ'พะไฟ) adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นแบบฉบับ,เป็นสัญลักษณ์, See also: typification n., Syn. sum up,respresent

English-Thai: Nontri Dictionary
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
exponent(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย,ตัวแทน,แบบอย่าง,แบบฉบับ,สัญลักษณ์
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
soul(n) จิตใจ,วิญญาณ,คน,บุคคล,แก่นสาร,แบบฉบับ
typify(vt) ทำเป็นแบบอย่าง,ทำเครื่องหมาย,ทำเป็นแบบฉบับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top