ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -華-, *華*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[華, huá, ㄏㄨㄚˊ] flowery; illustrious; Chinese
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ten,  Rank: 6,769

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新华社[Xīn huá shè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄜˋ, / ] Xinhua news agency, #674 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] abbr. for China; magnificent; splendid; flowery, #1,172 [Add to Longdo]
[Huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] Mt Hua 山|华山 in Shaanxi; surname Hua, #1,172 [Add to Longdo]
中华[Zhōng huá, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] China (alternate formal name), #2,746 [Add to Longdo]
新华网[Xīn huá wǎng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄨㄤˇ, / ] Xinhua news network, #3,173 [Add to Longdo]
豪华[háo huá, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] luxurious, #3,528 [Add to Longdo]
中华人民共和国[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] The People's Republic of China, #3,907 [Add to Longdo]
华人[Huá rén, ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ, / ] ethnic Chinese person or people, #4,772 [Add to Longdo]
华盛顿[Huá shèng dùn, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Washington (name); George Washington (1732-1799), first US president; Washington State; Washington D.C. (US federal capital), #5,903 [Add to Longdo]
中华民族[zhōng huá mín zú, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] the Chinese people, #6,132 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々しい(P);花々しい;花花しい;しい[はなばなしい, hanabanashii] (adj-i) brilliant; magnificent; spectacular; (P) [Add to Longdo]
やか(P);花やか[はなやか, hanayaka] (adj-na,n) showy; brilliant; gorgeous; florid; gay; (P) [Add to Longdo]
やぐ;花やぐ[はなやぐ, hanayagu] (v5g,vi) to become brilliant [Add to Longdo]
を去り実に就く[かをさりじつにつく, kawosarijitsunitsuku] (exp,v5k) to discard the flower for the fruit [Add to Longdo]
[かかく, kakaku] (n) special guests [Add to Longdo]
[かきょう, kakyou] (n) overseas Chinese merchants; (P) [Add to Longdo]
[けごん, kegon] (n) (1) {Buddh} avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 厳宗) Kegon (sect of Buddhism) [Add to Longdo]
厳経[けごんきょう, kegonkyou] (n) Avatamska sutra [Add to Longdo]
厳宗[けごんしゅう, kegonshuu] (n) Kegon (sect of Buddhism) [Add to Longdo]
[かげん, kagen] (n) flowery words [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They serve wonderful Chinese at that restaurant.あのレストランではすばらしい中料理を出しますよ。
No, Chinese dishes are the best.いや、中料理がいちばんいいです。
When she saw a gorgeous coat, Julie decided to buy it.ジュリーは豪な上着を見ると、それを買う決心をした。
We were charmed by the fabulous suite.スイートルームのあまりの豪さにウットリした。
Well, I clean the rooms, do the laundry, or cook an elaborate supper.そうですね、部屋の掃除をしたり、洗濯したり、豪な晩御飯を作ったり、します。
The hotel was luxurious beyond description.そのホテルは言葉で表現できないほど豪だった。
The word downtown refers to the business quarter of any town.ダウンタウンという言葉はすべての町の繁街をさす。
What a gorgeous coat you're wearing.なんて豪なコートを着ているのだろう。
What splendid houses they are!何と豪な家々でしょう。
Having nothing to do, he went downtown.何もすることがなかったので、彼は繁街へ行った。
I like Chinese food in general.概して私は中料理が好きだ。
There was an enormous traffic jam in downtown Kyoto.京都の繁街は交通渋滞がすごかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Yeah. What a glamorous tree.[JA] (ありさ)豪なツリーだね (アルマン)うん Worst Date Ever (2016)
- Hey, sweetheart, want an upgrade? - Move.[JA] なあ 豪に改造しないか? Ghost in the Shell (2017)
Oan a real literature or life be born from such idleness?[CN] 什麼文辭麗的文章 Zesshô (1975)
What you see is what you get.[CN] 所見即所得,這裡是艾希利萊士 What you see is what you get. ABBA: The Movie (1977)
Yes, she's energetic, like Hana Imai.[JA] 今までで言うと的な イケイケな元気な子が Rocket Girl Dives Into Love (2016)
Beautiful ones, at that.[JA] のある2人ですよ これ (馬場園)ねえ Scissorhands (2016)
And! landed back hi Tijuana[CN] 我回到了提 Alambrista! (1977)
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.[JA] (森口) いや まあ これだけの作品ですからね キャスティングは 豪にしていただかないと Confrontation (2017)
Well, they look tidy on stage, even though they have nice costumes.[CN] 他們即使穿了很麗的衣服,在台上還是非常整潔 Well, they look tidy on stage,even though they have nice costumes. ABBA: The Movie (1977)
Gorgeous beasts.[JA] 麗な獣だ Eastwatch (2017)
Dr. Piglet! Dr. Winston! Practice your art.[CN] 皮戈里醫生,溫斯頓醫生 展現你們的才 Monty Python and the Holy Grail (1975)
This is fancy.[JA] すごい豪だね Anywhere for You (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はな, hana] Blume, Bluete, Zierde [Add to Longdo]
厳の滝[けごんのたき, kegonnotaki] (Wasserfall in der Naehe von Nikko) [Add to Longdo]
[かび, kabi] Pracht, Glanz, Pomp [Add to Longdo]
[かどう, kadou] japanische_Kunst_des_Blumensteckens [Add to Longdo]
[かれい, karei] -Pracht, -Prunk, -Glanz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top