ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modelling

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modelling-, *modelling*, modell
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modelling[N] การสร้างหุ่นจำลอง
modelling[N] การเดินแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modelling๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling composition; impression compound; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ] modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling compound; impression compound; modelling compositionคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling pasteสารแต่งผิว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling plasticพลาสติกพิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling composition; impression compound; modelling compound ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modelling การทำแบบจำลอง, การทำหุ่น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must say, the modelling software you guys use is incredibly impressive.ผมบอกได้เลย ว่าชุดซอฟแวร์ ที่ใช้ออกแบบงานชิ้นนี้ น่าประัทับใจอย่างเหลือเชื่อ A561984 (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modelling (v) mˈɒdəlɪŋ (m o1 d @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knete {f}; Knetmasse {f}modelling material [Add to Longdo]
Modellierarbeitsplatz {m}modelling work place [Add to Longdo]
Modelliermasse {f}modelling material [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データモデリング[, de-tamoderingu] (n) {comp} data modelling; data modeling [Add to Longdo]
モデリング[, moderingu] (n) modelling; modeling [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] (n) {comp} modelling coordinates [Add to Longdo]
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] (n) {comp} modelling transformation [Add to Longdo]
モデル化[モデルか, moderu ka] (n,vs) {comp} modelling (e.g. a system, etc.) [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
改装[かいそう, kaisou] (n,vs,adj-no) remodelling; remodeling; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] (n,vs) (1) {comp} remodeling; remodelling; restructuring; (2) modding; (P) [Add to Longdo]
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] (n) {comp} local modelling transformation [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせいモデリングへんかん, gousei moderingu henkan] (n) {comp} composite modelling transformation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モデリング[もでりんぐ, moderingu] modelling, modeling [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] modelling transformation [Add to Longdo]
モデル化[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs) [Add to Longdo]
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling [Add to Longdo]
大域モデリング変換[だいいきモデリングへんかん, daiiki moderingu henkan] global modelling transformation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modeling \Mod"el*ing\, n. (Fine Arts)
   The act or art of making a model from which a work of art is
   to be executed; the formation of a work of art from some
   plastic material. Also, in painting, drawing, etc., the
   expression or indication of solid form. [Written also
   {modelling}.]
   [1913 Webster]
 
   {Modeling plane}, a small plane for planing rounded objects.
    
 
   {Modeling wax}, beeswax melted with a little Venice
    turpentine, or other resinous material, and tinted with
    coloring matter, usually red, -- used in modeling.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, v. t. [imp. & p. p. {Modeled}or {Modelled}; p.
   pr. & vb. n. {Modeling} or {Modelling}.] [Cf. F. modeler, It.
   modellare.]
   To plan or form after a pattern; to form in model; to form a
   model or pattern for; to shape; to mold; to fashion; as, to
   model a house or a government; to model an edifice according
   to the plan delineated.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modelling
   n 1: a preliminary sculpture in wax or clay from which a
      finished work can be copied [syn: {modeling}, {modelling},
      {molding}, {moulding}]
   2: the act of representing something (usually on a smaller
     scale) [syn: {model}, {modelling}, {modeling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top