ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลัก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลัก-, *หลัก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
اُصُولُ الدِّيْنِ[ʊsʊlʊddiːn] หลักคำสอนของศาสนา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาหลักการจัดการ(n, phrase) Principles of Management
วิชาหลักการตลาด(n, phrase) Principles of Marketing
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์(n, phrase) Principles of Economics

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลัก(n) principal, See also: main, chief, major, Example: จิตวิเคราะห์หมายถึง วิธีการรักษาที่เน้นวิธีหลักคือการปล่อยให้คนไข้ได้พูดอย่างอิสระ, Thai Definition: ส่วนที่สำคัญ
หลัก(n) stake, See also: post, pole, Syn. เสา, ที่มั่น, ที่ผูก, หลักยึด, Example: เขาเอาเรือไปผูกไว้กับหลัก
หลัก(adj) main, See also: principal, major, chief, essential, Syn. สำคัญ, Example: บทบาทของจอภาพเป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงผล
หลัก(n) principle, See also: tenet, Syn. หลักการ, แก่น, Example: หน้าที่ของศูนย์นี้หลักใหญ่ก็คือ การช่วยเหลือในรูปของสวัสดิการ, Thai Definition: สาระสำคัญ
หลัก(n) pole, Syn. เสา, ที่มั่น, ที่ผูก, หลักยึด, Example: เขาเอาเรือไปผูกไว้กับหลัก
หลัก(n) main principle, See also: basic, core, main theme, Syn. หลักการ, แก่น, Example: หน้าที่ของศูนย์นี้หลักใหญ่ก็คือการช่วยเหลือในรูปของสวัสดิการ, Thai Definition: สาระสำคัญ
หลักการ(n) principle, Syn. หลัก, แนว, วิถีทาง, แนวทาง, Thai Definition: หลักสาระสำคัญในการดำเนินการ
หลักชัย(n) goal, See also: finish line, milestone, Syn. จุดหมายปลายทาง, เส้นชัย, เป้าหมาย, Example: ควรจะเป็นนักวิ่งที่ถึงหลักชัยก่อนเป็นคนแรกต้องมีความพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนมาอย่างมาก
หลักยึด(n) pillar (of a nation), See also: basic principle, Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว, Example: สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงที่สุด และเป็นหลักยึดไม่ให้สังคมไทยตกอยู่ในสภาพอนาธิปไตย ในกรณีที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมือง
หลักลอย(adj) unsettled, See also: homeless, Syn. ไม่มีหลักแหล่ง, ไม่อยู่เป็นที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักน. เสาที่ปักไว้, ที่ผูก, ที่มั่น, เช่น เอาเรือไปผูกไว้กับหลัก
หลักเครื่องหมาย เช่น หลักเขต
หลักเครื่องยึดเหนี่ยว เช่น มีธรรมะเป็นหลักในการดำรงชีวิต, เครื่องจับยึด เช่น หลักแจว
หลักสาระที่มั่นคง เช่น พูดจาไม่มีหลัก หลักกฎหมาย หลักเศรษฐศาสตร์.
หลักน. ตำแหน่งของตัวเลขซึ่งแสดงจำนวน คือ ถ้าเป็นเลขตัวเดียว เรียกว่า จำนวนหน่วย เลข ๒ ตัวเรียงกัน เรียกว่า จำนวนสิบ เลข ๓ ตัวเรียงกัน เรียกว่า จำนวนร้อย เลข ๔ ตัวเรียงกัน เรียกว่า จำนวนพัน เลข ๕ ตัว เรียงกัน เรียกว่า จำนวนหมื่น เลข ๖ ตัวเรียงกัน เรียกว่า จำนวนแสน เลข ๗ ตัวเรียงกัน เรียกว่า จำนวนล้าน เช่น ๙๘๗ เป็นจำนวนร้อย ๙ เป็นเลขหลักร้อย หมายถึง ๙๐๐ ส่วน ๘ เป็นเลขหลักสิบ หมายถึง ๘๐ และ ๗ เป็นเลขหลักหน่วย หมายถึง ๗.
หลักว. จำนวนแสน.
หลักกรรเชียงน. หลักกระเชียง.
หลักกระเชียงน. หลักไม้เนื้อแข็งที่มักปักไว้ที่ข้างแคมเรือข้างละอันคู่กัน มีหูกระเชียงอยู่ข้างบนสำหรับพาดกระเชียง, หลักกรรเชียง ก็ว่า.
หลักการน. สาระสำคัญที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เช่น คณะกรรมการลงมติรับหลักการตามที่มีผู้เสนอ.
หลักชัย ๑น. หลักที่กำหนดไว้ว่าผู้เข้าแข่งขันที่ไปถึงก่อนเป็นผู้ชนะ, โดยปริยายหมายถึงบุคคลที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวเพื่อชัยชนะ เช่น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักชัยของชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postหลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
principleหลัก, หลักการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general principle of lawหลักกฎหมายทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
case lawหลักกฎหมายที่ถือเอาคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral estoppel doctrineหลักกฎหมายปิดปาก (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canons of inheritanceหลักกฎหมายว่าด้วยการตกทอดของทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neighbour, concept in law ofหลักกฎหมายว่าด้วยหน้าที่ต่อผู้ข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus soli (L.)หลักกฎหมายสัญชาติโดยดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jus sanguinis (L.)หลักกฎหมายสัญชาติโดยสายโลหิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concept in law of neighbourหลักกฏหมายว่าด้วยหน้าที่ต่อผู้ข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cognitivismหลักทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anglo-American Cataloguing Rulesหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน, Example: เป็นหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในห้องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อความหมายให้ตรงกัน ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะจัดทำหรือใช้ในที่ใด ประเทศใด ภาษาใดก็ตาม สามารถใช้สารสนเทศร่วมกัน และแลกเปลี่ยนกันได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 และ ได้มีการปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ ปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed. 1998 Revision) หรือเรียกอย่างย่อว่า AACR2R จัดทำโดยความร่วมมือของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน คณะกรรมการลงรายการของประเทศออสเตรเลียและของประเทศแคนาดา สมาคมห้องสมุดอังกฤษและหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยอาศัยมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรม (ISBD) เป็นหลัก ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ISBD เป็นส่วนเดียวกับ AACR2R <p> AACR2R ได้กำหนดรูปแบบในการลงรายการบรรณานุกรมออกเป็น 8 ส่วน คือ <p> 1) ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ <p> 2) ส่วนฉบับพิมพ์ <p> 3) ส่วนรายละเอียดเฉพาะวัสดุ หรือประเภทของสิ่งพิมพ์ <p> 4) ส่วนการพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ <p> 5) ส่วนลักษณะทางกายภาพ <p> 6) ส่วนชุด <p> 7) ส่วนหมายเหตุ <p> 8) ส่วนเลขมาตรฐานและข้อความที่เกี่ยวกับการได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Gilt-edged securitiesหลักทรัพย์ชั้นดี [เศรษฐศาสตร์]
Convertible securityหลักทรัพย์แปลงสภาพได้ [เศรษฐศาสตร์]
็Halt tradeหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขาย, Example: เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก halt trade ตลาดหลักทรัพย์ติดเครื่องหมายนี้ไว้บนหลักทรัพย์เพื่อแสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่า หลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขายสำหรับช่วงเวลาการซื้อขายรอบนั้น ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย H แก่หลักทรัพย์ที่ปรากฏว่า มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นในระหว่างเวลาซื้อขายรอบดังกล่าว และอยู่ระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดเผยได้ทันที [ตลาดทุน]
Net Capital Ruleหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ, Example: เงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัท หมายถึง สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทหักด้วยหนี้สินรวมของบริษัทนั้น เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หมายถึง เงินกองทุนสภาพคล่องหักด้วยค่าความเสี่ยง ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิขึ้นมาใช้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานเกี่ยวกับฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์จะดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอที่จะจ่ายคืนหนี้สินแก่ลูกค้าเมื่อบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน [ตลาดทุน]
Portfolioหลักทรัพย์ในครอบครอง, Example: หลักทรัพย์ทั้งหมดในความครอบครองของผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวนตั้งแต่ 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทขึ้นไป จุดประสงค์ของการสร้าง portfolio ก็เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์หลายบริษัทหรือหลายประเภท [ตลาดทุน]
Collateralหลักประกันเงินกู้, Example: สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Marginหลักประกันของลูกค้า, Example: จำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้เรียกว่า Initial Margin Rate เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่ซื้อหรือขายชอร์ต เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ได้หากภาวะความเสี่ยงใน ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เงิน Margin ที่ลูกค้าต้องวางเริ่มแรกนี้ เรียกว่า Initial Margin [ตลาดทุน]
Listed securityหลักทรัพย์จดทะเบียน, Example: หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสินค้าเพื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์จดทะเบียนและบริษัท จดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Huntsman has brought me proof.นายพรานได้นำฉันหลักฐาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Of course, being in a strange place like that, ของหลักสูตรการอยู่ในสถานที่ แปลกเช่นนั้น Pinocchio (1940)
- But I can't go. I-- - Why, of course you can go.แต่ฉันไม่สามารถไปได้ ฉัน ทำไมของหลักสูตรที่คุณสามารถไปที่ Pinocchio (1940)
Do you think that's really silly?เราก็ควรยึดมันเป็นหลักไว้ คุณว่าฟังดูโง่เง่ามั้ยคะ Rebecca (1940)
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.ผมจะไปพบหมอชันสูตรศพและขอเลื่อน การไต่สวนเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติม Rebecca (1940)
We shall need an official verification.เราคงจําเป็นต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ Rebecca (1940)
- Verification?- พิสูจน์หลักฐานรึ Rebecca (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่ 12 Angry Men (1957)
I sat there in court for six days listening while the evidence built up.ฉันนั่งอยู่ในศาลหกวันในขณะที่การฟังหลักฐานที่สร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลัก[lak] (n) EN: stake ; post ; pole ; pillar  FR: borne [ f ] ; piquet [ m ] ; jalon [ m ] ; pieu [ m ] ; poteau [ m ] ; pilier [ m ]
หลัก[lak] (n) EN: principle ; tenet ; basis ; foundation ; ground  FR: base [ f ] ; fondement [ m ] ; principe [ m ] ; pilier [ m ] (fig.)
หลัก[lak] (n) EN: figure ; digit  FR: chiffre [ m ]
หลัก[lak] (adj) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief  FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
หลักกฎหมาย[lak kotmāi] (n, exp) EN: legal principle ; theory law
หลักการ[lakkān] (n) EN: principle ; tenet  FR: principe [ m ] ; règle [ f ]
หลักการทางศีลธรรม[lakkān thāng sīnlatham] (n, exp) EN: moral standards  FR: principe moral [ m ]
หลักการบัญชี[lakkān banchī] (n, exp) EN: accounting principles  FR: principes comptables [ mpl ]
หลักการพื้นฐาน[lakkān pheūnthān] (n, exp) EN: basic principle  FR: principe de base [ m ]
หลักของความก้าวหน้า[lak khøng khwām kāonā] (n, exp) EN: principle of progression

English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, See also: SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, See also: USM, SWF
rule of law(n) หลักนิติธรรม
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
metta(n) เมตตา (จากหลักศาสนาพุทธ)
security(n, adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, See also: protection, Syn. certificate
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
evidence(n) หลักฐาน
main outcome measure(n, phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accounting(n) หลักการบัญชี, See also: ทฤษฎีการทำบัญชี
address(n) หลักแหล่ง, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ที่อยู่, Syn. residence, dwelling, home
aesthetic(n) หลักแห่งความงาม, See also: ทฤษฎีความงาม
astute(adj) ฉลาด, See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. cunning, crafty, shrewd
axiom(n) กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป, See also: หลักการที่เป็นที่ยอมรับ, Syn. maxim, saying, adage
ABC of something(idm) หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง, See also: ข้อมูลพื้นฐานของบางสิ่ง
basis(n) รากฐาน, See also: หลักพื้นฐาน, หลัก, Syn. foundation
bright(adj) เฉียบแหลม, See also: หลักแหลม, หัวไว, เร็ว, Syn. brilliant, smart, Ant. dull
canon(n) หลักการทั่วไป, Syn. rule, principle
caveat emptor(n) หลักในการซื้อขายที่ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการหาคุณภาพที่บกพร่องของสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
able(adj) สามารถ, เก่ง, หลักแหลม
acuity(n) ความหลักแหลม, ความเฉียบแหลม, ความชัดเจน, ความรุนแรง
anchor(n) สมอเรือ, หลัก
anomalous(adj) วิปริต, ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่
attestation(n) การเป็นพยาน, การให้การ, การรับรอง, พยานหลักฐาน, การปฏิญาณตน
axis(n) เพลา, แกน, อักษะ, แนวหลัก
base(n) ฐาน, ราก, หลัก, ที่ตั้ง, ที่มั่น, พื้น
basis(n) มูลฐาน, หลักฐาน, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, กฎเกณฑ์
bourse(n) ตลาดค้าหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
bright(adv) สว่างไสว, แจ่มใส, แจ่มแจ้ง, สดใส, ร่าเริง, ฉลาด, หลักแหลม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crash course[แครชคอร์ส] หลักสูตรเร่งรัด
Good Governenceหลักธรรมาภิบาล
ground rod(n) หลักดิน (เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟฟ้าดูด ฟ้าผ่า)
non-refoulement(n) หลักการไม่ส่งผู้ลี้ภัยกลับไปยังดินแดนหรือถิ่นที่ชีวิตและเสรีภาพของพวกเขาจะถูกคุกคาม Non-refoulement is a principle in international law, specifically, refugee law, which protects refugees from being returned to places where their lives and freedoms would be threatened.[ Google ] Art.33(1) of the 1951 UN Convention on the Status of Refugees, and its 1967 protocol.
performance bondหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
performance guarantee(n) หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
retention guaranteeหลักประกันผลงานตามสัญญา
security bondหลักทรัพย์ประกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
カリキュラム[かりきゅらむ, karikyuramu] (n) หลักสูตร
証拠[しょうこ, shouko] (n) หลักฐาน(ในคดี)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
指揮幕僚課程[しきばくりょうかてい, shikibakuryoukatei] (n) หลักสูตรเสนาธิการทหาร
それから[それから, sorekara, sorekara , sorekara] หลักจากนั้น, ต่อจากนั้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] TH: หลักฐาน  EN: evidence
基準[きじゅん, kijun] TH: หลักเกณฑ์  EN: criteria

German-Thai: Longdo Dictionary
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
Konzept(n) |das, pl. Konzepte| หลักการ, คอนเซ็ปต์
denen(rel, pron) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
deren(relpron) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
Sprachkurs(n) |der, pl. Sprachkurse| คอร์สเรียนภาษา, หลักสูตรเรียนภาษา เช่น Pattara wird einen Sprachkurs am Goethe-Institut nehmen.
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: die Kurzfassung, das Schlusswort, Syn. die Übersicht
Grundnahrungsmittel(n) |der, pl. Grundnahrungsmittel| อาหารหลัก เช่น Schließlich wird das Bier häufig als Grundnahrungsmittel bezeichnet und als Kulturgut angesehen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*rankenversicherung { f } | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top