ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prototypical

P R OW2 T OW0 T IH1 P IH0 K AH0 L   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prototypical-, *prototypical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prototypical[ADJ] ธรรมดา, See also: ทั่วไป, Syn. typical

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They don't look like prototypical jihadists to me.พวกเขาไม่ได้ดูเหมือน ญิฮาดสำหรับผม Patriots Day (2016)
What does a prototypical jihadist look like, Rick? You got a photo of one?แล้วญิฮาดหน้าตาเป็นยังไง ขอผมดูรูปหน่อย Patriots Day (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่บท[N] original dance, See also: prototypical dance, Syn. แม่ท่า, Example: ตัวพระตัวนางในละครรำต้องแสดงท่ารำตามแม่บท, Count unit: ท่า, Thai definition: ท่าที่เป็นหลักของการรำ

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTOTYPICAL P R OW2 T OW0 T IH1 P IH0 K AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
典型的[てんけいてき, tenkeiteki] (adj-na) typical; prototypical; representative; stereotypical; model; ideal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prototypical
   adj 1: representing or constituting an original type after which
       other similar things are patterned; "archetypal
       patterns"; "she was the prototypal student activist"
       [syn: {archetypal}, {archetypical}, {prototypal},
       {prototypic}, {prototypical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top