ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -臨-, *臨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[臨, lín, ㄌㄧㄣˊ] to draw near, to approach; to descend
Radical: Decomposition: 臣 (chén ㄔㄣˊ)  品 (pǐn ㄆㄧㄣˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,698

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] to face; to overlook; to arrive; to be (just) about to; just before, #4,233 [Add to Longdo]
临床[lín chuáng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] clinical, #1,401 [Add to Longdo]
面临[miàn lín, ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] be faced with (a problem); to be confronted with, #1,504 [Add to Longdo]
临时[lín shí, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ, / ] at the instant sth happens; temporary; interim; ad hoc, #2,659 [Add to Longdo]
来临[lái lín, ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] approach; come closer, #5,068 [Add to Longdo]
临近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] close to; approaching, #6,512 [Add to Longdo]
降临[jiàng lín, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] to descend to, #6,987 [Add to Longdo]
降临[jiàng lìn, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˋ, / ] befall, #6,987 [Add to Longdo]
光临[guāng lín, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] (honorific) Welcome!; You honor us with your presence.; It is an honor to have you., #14,741 [Add to Longdo]
临时工[lín shí gōng, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄍㄨㄥ, / ] day laborer; temporary work, #16,944 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りんじ, rinji] (adj adv) เฉพาะกิจ, ชั่วคราว
時国会[りんじこっかい, rinjikokkai] (n) การประชุมสภาสมัยวิสามัญ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[のぞむ, nozomu] Thai: บ่ายหน้าสู่ English: to look out on
[のぞむ, nozomu] Thai: เผชิญหน้ากับ English: to face
[のぞむ, nozomu] Thai: จัดการ English: to deal with
[のぞむ, nozomu] Thai: เข้าร่วม English: to attend (function)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のぞみ, nozomi] (n) challenge; confrontation [Add to Longdo]
[のぞむ, nozomu] (v5m,vi) (1) to look out on; (2) to face; (3) to deal with; (4) to attend (e.g. function); to appear (e.g. in court); (P) [Add to Longdo]
[りんかい, rinkai] (n,adj-no) coastal; seaside; oceanfront; maritime; (P) [Add to Longdo]
海学校[りんかいがっこう, rinkaigakkou] (n) seaside school [Add to Longdo]
[りんかい, rinkai] (n) critical (pressure, temperature, state, point); (P) [Add to Longdo]
界圧力[りんかいあつりょく, rinkaiatsuryoku] (n) critical pressure [Add to Longdo]
界温度[りんかいおんど, rinkaiondo] (n) critical temperature [Add to Longdo]
界角[りんかいかく, rinkaikaku] (n) critical angle [Add to Longdo]
界事故[りんかいじこ, rinkaijiko] (n) criticality accident (in the nuclear industry) [Add to Longdo]
界実験[りんかいじっけん, rinkaijikken] (n) critical experiment (in nucleonics) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The King reigned over his people for forty years.その王は40年間にわたって人民の上に君した。
He handled things wonderfully playing it by ear the whole way. I have to say he did an excellent job.まさに機応変の対応。見事というべきだね。
In Great Britain the king reigns but does not govern.英国では王国は君するが、統治はしない。
In Great Britain the king reigns but does not govern.英国では国王は君するが政治は行わない。
The Queen reigns but does not rule in England.英国では女王は君するが、支配はしない。
The English sovereign is generally said to reign but not rule.英国の君主は君するが統治しないと一般に言われる。
There was a time when kings and queens reigned over the world.王や女王が世界に君した時代があった。
If something does happen, I'll just play it by ear.何か実際に起これば、私は機応変にやるだけだ。
Were you just pulling my leg when you said we were all going to get extra bonuses?我々みんなに時ボーナスが出るって君は言ったけど、一杯くわせたのかい。 [M]
I got an invitation to a party tonight that I know would be a lot of fun but I have to be in my best form for tomorrow's meeting so I had to turn it down.今晩の楽しい飲み会のお誘いをいただいたが、明日の会議はベストな状態でみたいので、泣く泣く断った。
The manager put up a notice about the extra holiday.支配人は時休業の掲示を貼り出した。
My total income is far short of 300,000 yen a month, inclusive of extra earnings.私の総収入は時収入を入れても月30万円にはるか及ばない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's temporary. Her name's Marguerite.[JA] ああ、彼女は時職員のマルグリット君だ The Wing or The Thigh? (1976)
The power has been passed to the Provisional Committee of the State Duma.[JA] 国会の時委員会に 移譲された お前達を含め兵士達は Tikhiy Don (1957)
This business requires a certain amount of finesse.[JA] この稼業は 機応変だ Chinatown (1974)
These things happen.[CN] 噩運降 你有何辦法? Les Visiteurs du Soir (1942)
Maybe Kerensky's, then?[JA] 時政府発行のはあるか? Tikhiy Don (1957)
This was a death watch, for Vera.[JA] 時間をつぶす気らしかった まるで 終を見守るようだった Detour (1945)
Lizzie's been half frightened out of her wits... and Stella's been in deadly danger twice.[CN] 莉齊嚇得都失去理智了 還有史黛拉兩次瀕l死亡邊緣 The Uninvited (1944)
My diary[JA] 床記録 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
A calamity?[CN] 大禍頭? The Singing Ringing Tree (1957)
The power has been passed to the Provisional Committee of the State Duma.[JA] 国会の時委員会に 移譲された お前達を含め兵士達は Tikhiy Don II (1958)
After which you'll thank me for whipping you into perfect condition.[JA] 完璧なコンディションでみたい The Wing or The Thigh? (1976)
This is an unexpected pleasure.[CN] 您的光,讓鄙捨蓬蓽生輝啊! Corridors of Blood (1958)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のぞむ, nozomu] entgegentreten, entgegensehen, beiwohnen, teilnehmen [Add to Longdo]
[りんせき, rinseki] Anwesenheit, Besuch, Nachbarsitz, Nachbarplatz [Add to Longdo]
[りんしょう, rinshou] klinisch [Add to Longdo]
[りんじ, rinji] ausserordentlich, Sonder- [Add to Longdo]
[りんじゅう, rinjuu] Todesstunde [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top