Search result for

ideal

(137 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ideal-, *ideal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ideal[ADJ] ซึ่งอยู่ในความคิด, See also: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ, Syn. abstract, fanciful, imaginary
ideal[ADJ] ดีเลิศ, See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก, Syn. perfect, supreme
ideal[N] แบบอย่างที่ดี, See also: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์, Syn. model, paragon, prototype
ideal[N] อุดมคติ
ideally[ADV] ตามหลักการ, See also: ตามทฤษฎี
ideally[ADV] ถ้าสมบูรณ์แบบ, See also: ถ้าเป็นไปตามที่นึกฝันไว้
ideally[ADV] อย่างสมบูรณ์แบบ, See also: อย่างไร้ที่ติ, อย่างเลอเลิศ, Syn. perfectly
idealism[N] อุดมคตินิยม, See also: ความเชื่อในอุดมคติ, Syn. perfectionism
idealist[N] ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์, See also: ผู้ยึดถืออุดมคติ, Syn. perfectionist
idealize[VT] ทำให้เลอเลิศ, See also: ทำให้ไม่มีที่ติ, Syn. romanticize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ideal๑. -ความคิด, -มโนคติ๒. อุดมคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealอุดมคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideal๑. อุดมคติ๒. ไอดีล [ใช้ในพีชคณิตนามธรรม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ideal family sizeขนาดครอบครัวในอุดมคติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ideal lineเส้นอุดมคติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ideal occlusionการสบ(ฟัน)อุดมคติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideal pointจุดอุดมคติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
idealismจิตนิยม, อุดมคตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealismจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idealismอุดมคตินิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idealเหมาะสม [การแพทย์]
ideal gasแก๊สอุดมคติ, แก๊สที่ถือว่ามีสมบัติเป็นไปตามกฎของแก๊สทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ideal Methodวิธีในอุดมคติ [การแพทย์]
Ideal Standardอุดมคติมาตรฐาน [การแพทย์]
Idealityความเป็นอุดมคติ [การแพทย์]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Ideals (Philosophy)อุดมคติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A smuggler? A refugee? An idealist?เธอเป็นอะไร โจรลักลอบขนของเถื่อน หรือว่าผู้ลี้ภัย The Little Prince (1974)
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.และผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ ก็สำหรับเก็บอาหารที่เหลือด้วย เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารของคุณ Airplane! (1980)
pure idealism.ความเพ้อฝันบริสุทธิ์ Idemo dalje (1982)
But she's a communist, a feminist, an idealist and materialist, so it's normal you don't get on.เธอเป็นทั้งคอมมิวนิสต์ เฟมินิสต์ พวกอุดมคตินิยม และพวกวัตถุนิยม ไม่แปลกที่นายจะสับสน Wild Reeds (1994)
- An ideal elder brother, then.-พี่ชายในฝันงั้นสินะ Episode #1.5 (1995)
I wish the world was a place where fair was the bottom line where the idealism you showed at the hearing was rewarded not taken advantage of.ฉันหวังว่าโลกเป็นสถานที่ ที่ยุติธรรมเป็นบรรทัดด้านล่าง ที่คุณแสดงให้เห็นความเพ้อฝัน Contact (1997)
I think there's an ideal one.ฉันคิดว่ามีอยู่คนนึง Blues Harp (1998)
This whole time I've idealized my grandparents' marriage.ตอนนี้ ฉันเริ่มเข้าใจ ชีวิตแต่งานของย่าแล้ว The Story of Us (1999)
-In an ideal world.ในโลกอุดมคตินี้ Bicentennial Man (1999)
I realise that. I believe it is the ideal marriage of both fields.ผมเข้าใจและเชื่อว่านี่คือแนวคิดที่ดี... Bicentennial Man (1999)
I have sacrificed my family to pursue this idealฉันได้เสียสละครอบครัวของฉันที่จะไล่ตามอุดมคตินี้ GTO (1999)
This is ideal for listening to oldiesนี่เหมาะกับใช้ฟังเพลงเก่าๆ Infernal Affairs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idealAn ideal pillow is available from a mail-order house.
idealA warm, sunny day is ideal for a picnic.
idealHe is an ideal husband for me.
idealHe is very ideal of an English gentleman.
idealHence one can say that, of all political ideals, that of making people happy is the most dangerous.
idealHe proved to be an ideal husband.
idealHe started talking about his ideals as usual.
idealHe wants to embody his ideal.
idealHe was a man who was the very picture of her ideals.
idealHis act was animated by noble ideals.
idealI am determined to spend my lifetime pursuing my ideals.
idealI resolved to spend the rest of my life pursuing my ideals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมคติ[N] ideal, Example: การดำเนินชีวิตไปตามอุดมคติที่ดีถือว่าใช้ชีวิตไม่สูญเปล่า, Thai definition: จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
อุดมคตินิยม[N] idealism, Example: ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แนวคิดทางจิตเวชศาสตร์ได้เบนไปจากเรื่องศาสนา และปรัชญา ไปเป็นเรื่องทางอุดมคตินิยม และวัตถุนิยมมากขึ้น
จิตนิยม[N] idealism, Example: จิตนิยมมีทรรศนะร่วมกันว่าจิตมีความเป็นจริงสูงสุด, Thai definition: ลัทธิที่เชื่อว่าจิตเท่านั้นเป็นความจริงขั้นสูงสุด วัตถุทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่จิตคิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
แก๊สแท้[n. exp.] (kaēt thaē) EN: ideal gas   FR: gaz parfait [m]
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal   FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
เลิศ[adv.] (loēt) EN: ideally   
นักอุดมคติ[n.] (nak udomkhati) FR: idéaliste [m]
อุดมการณ์[n.] (udomkān) EN: ideology ; ideal ; philosophy ; principle   FR: idéologie [f]
อุดมคติ[n.] (udomkhati) EN: ideal   FR: idéal [m] ; utopie [f]
อุดมคตินิยม[n.] (udomkhatiniyom) EN: idealism   FR: idéalisme [m] ; utopisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IDEAL    AY0 D IY1 L
IDEALS    AY0 D IY1 L Z
IDEALLY    AY0 D IY1 L IY0
IDEAL'S    AY0 D IY1 L Z
IDEALIST    AY0 D IY1 L AH0 S T
IDEALISM    AY0 D IY1 L IH2 Z AH0 M
IDEALIZE    AY0 D IY1 L AY2 Z
IDEALISTS    AY0 D IY1 L AH0 S S
IDEALISTS    AY0 D IY1 L AH0 S
IDEALIZED    AY0 D IY1 AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ideal    (n) (ai1 d i@1 l)
ideals    (n) (ai1 d i@1 l z)
ideally    (a) (ai1 d i@1 l ii)
idealism    (n) (ai1 d i@1 l i z @ m)
idealist    (n) (ai1 d i@1 l i s t)
idealize    (v) (ai1 d i@1 l ai z)
idealists    (n) (ai1 d i@1 l i s t s)
idealized    (v) (ai1 d i@1 l ai z d)
idealizes    (v) (ai1 d i@1 l ai z i z)
idealistic    (j) (ai1 d i@2 l i1 s t i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ideal {n}ideal [Add to Longdo]
Idealfall {m}ideal case [Add to Longdo]
Idealisierung {f}idealization [Add to Longdo]
Idealismus {m}idealism [Add to Longdo]
Idealist {m} | Idealisten {pl}idealist | idealists [Add to Longdo]
Wunschbild {n} | Wunschbilder {pl}ideal | ideals [Add to Longdo]
ideal {adj} | idealer | am idealstenideal | more ideal | most ideal [Add to Longdo]
idealisieren | idealisierend | idealisiert | idealisiert | idealisierteto idealize | idealizing | idealized | idealizes | idealized [Add to Longdo]
idealerweise {adv}ideally [Add to Longdo]
idealistisch {adj} | idealistischer | am idealistischstenidealistic | more idealistic | most idealistic [Add to Longdo]
idealistisch {adv}idealistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
アイデアライズ[, aidearaizu] (vs) idealize [Add to Longdo]
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist [Add to Longdo]
アイディアリズム[, aideiarizumu] (n) idealism [Add to Longdo]
アイディアル;アイデアル[, aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal [Add to Longdo]
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
ドイツ観念論[ドイツかんねんろん, doitsu kannenron] (n) German idealism [Add to Longdo]
ネオイデアリズム[, neoidearizumu] (n) neoidealism [Add to Longdo]
華胥[かしょ, kasho] (n) (1) ideal land; perfect country; (2) afternoon nap [Add to Longdo]
完全気体[かんぜんきたい, kanzenkitai] (n) (See 理想気体) perfect gas; ideal gas [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理想[lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ, ] ideal, #1,826 [Add to Longdo]
乘龙快婿[chéng lóng kuài xù, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄒㄩˋ, 婿 / 婿] ideal son-in-law, #118,974 [Add to Longdo]
理想国[lǐ xiǎng guó, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] ideal state; Plato's republic (c. 390 BC) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
理想[りそう, risou] Ideal [Add to Longdo]
理想的[りそうてき, risouteki] ideal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ideal \I*de"al\, n.
   A mental conception regarded as a standard of perfection; a
   model of excellence, beauty, etc.
   [1913 Webster]
 
      The ideal is to be attained by selecting and assembling
      in one whole the beauties and perfections which are
      usually seen in different individuals, excluding
      everything defective or unseemly, so as to form a type
      or model of the species. Thus, the Apollo Belvedere is
      the ideal of the beauty and proportion of the human
      frame.                  --Fleming.
   [1913 Webster]
 
   {Beau ideal}. See {Beau ideal}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ideal \I*de"al\, a. [L. idealis: cf. F. id['e]al.]
   1. Existing in idea or thought; conceptional; intellectual;
    mental; as, ideal knowledge.
    [1913 Webster]
 
   2. Reaching an imaginary standard of excellence; fit for a
    model; faultless; as, ideal beauty. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       There will always be a wide interval between
       practical and ideal excellence.    --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   3. Existing in fancy or imagination only; visionary; unreal.
    "Planning ideal common wealth." --Southey.
    [1913 Webster]
 
   4. Teaching the doctrine of idealism; as, the ideal theory or
    philosophy.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) Imaginary.
 
   Syn: Intellectual; mental; visionary; fanciful; imaginary;
     unreal; impracticable; utopian.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ideal
   adj 1: conforming to an ultimate standard of perfection or
       excellence; embodying an ideal
   2: constituting or existing only in the form of an idea or
     mental image or conception; "a poem or essay may be typical
     of its period in idea or ideal content"
   3: of or relating to the philosophical doctrine of the reality
     of ideas [syn: {ideal}, {idealistic}]
   n 1: the idea of something that is perfect; something that one
      hopes to attain
   2: model of excellence or perfection of a kind; one having no
     equal [syn: {ideal}, {paragon}, {nonpareil}, {saint},
     {apotheosis}, {nonesuch}, {nonsuch}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 ideal [iːdeːaːl]
   ideal
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ideal [iːdeːaːl] (n) , s.(n )
   ideal
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 abstract
 
 1. eşya veya fikirlerden soyut olan
 2. soyut, mücerret
 3. dalgın
 4. ideal, nazari, kuramsal
 5. özet. abstract noun soyut isim abstract number soyut sayı, mücerret adet. in the abstract kuramsal olarak. abstractly soyut olarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ideal
 
 1. tasavvur edilebilen en mükemmel sonuç (şey, hal)
 2. ulaşılmak istenilen amaç, kusursuz hayal
 3. mükemmel kimse veya şey, ideal, üIkü
 4. ideal, üIküsel
 5. kusursuz, mükemmel, üstün, en yüksek evsafta
 6. tasavvura dayanan, hayali. ideal gas basit fiziksel kurallara tümüyle uyan hayal unsuru bir gaz ideally .ideal olarak, fikir itibariyle
 7. arzu edilen şekilde, en mukemmel sonucu verecek şekilde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 utopian
 
 1. .ülküsel mükemmel, ideal, hayali, ütopik
 2. utopyacı kimse. ütopianism ütopyacılık.
 
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ideal
   ideal
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ideal
   ideal
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 ideal
   ideal
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 ideal
   ideal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top