ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modeling

M AA1 D AH0 L IH0 NG   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modeling-, *modeling*, model
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modeling[N] การสร้างหุ่นจำลอง
modeling[N] การเดินแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modeling, conceptualการจำลองแบบเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modelingการลอกเลียนแบบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And eventually be able to develop my own modeling agency, and get in and get out, right?และสามารถสร้างบริษัทตัวแทน นางแบบของฉันเองในที่สุด และเข้าไปแล้วก็ออกมา ใช่ไหม After Porn Ends 2 (2017)
Like two days ago you were modeling thermals and moon boots.เหมือนสองวันที่เเล้ว เเม่กลายเป็นคนเเรงๆ เเละใส่รองเท้าบูธมูน Gamma Zeta Die! (2013)
I knew modeling was a tough business, and lots of rejection.ฉันรู้ว่างานนางแบบมันสาหัส ถูกปฏิเสธบ่อยมาก Days of Wine and Roses (2013)
I heard that female students from a modeling class will be there on their MT... Ah!ฉันได้ยินมาว่า แผนกโมเดลลิ่งจากโรงเรียนสตรีมิโซ ก็จะมา MT ที่นั่นด้วย Episode #1.3 (2012)
You know, modeling wasn't exactly the... after school activity I had in mind.คุณก็รู้ เรื่องการเดินแบบพวกนี้ ไม่ใช่กิจกรรมหลังเลิกเรียนที่ผมเคยคิดมาก่อน Dirty Rotten Scandals (2012)
The masks, the cross- sick sons of bitches are modeling themselves after the Klan.พวกหน้ากาก ,กางเขน-- คนบ้าพวกนั้นมโนตัวเอง จากพวกเหยียดผิวไง Everybody Wants to Rule the World (2012)
Turning down conventional modeling jobs, booking sleazy gigs at private parties...เธอไม่รับงานนางแบบทั่วไป แต่รับงานแปลกๆในงานปาร์ตี้ส่วนตัว The Limey (2012)
When Naomi started modeling as a teenager, he didn't want her on the underground without any protection, so he taught her to cut a tiny piece of the lining in her jacket to stash pepper spray.ตอนที่นาโอมิทำงานเป็นนางแบบใหม่ๆ สมัยวัยรุ่น เขาไม่อยากให้เธอ นั่งรถใต้ดินโดยไม่มีของป้องกัน เขาเลยสอนเธอ ตัดเสื้อนอก The Limey (2012)
That's why she stopped taking modeling gigs.นั่นคือเหตุผลที่เธอหยุดงานนางแบบ The Limey (2012)
Well, she seemed to have lost interest in standard modeling jobs.เหมือน เธอจะไม่ค่อยสนใจ ในการทำงานเป็นนางแบบ The Limey (2012)
Lola, maybe it's time for you to show Aidan what you're modeling tonight.โลล่า อาจพอมีเวลาให้เธอไปแสดงให้ Aidan เห็นว่าอะไรที่เธอกำลังแสดงคืนนี้ It Girl, Interrupted (2012)
We're so excited you'll be modeling "The Serena" tonight.พวกเราตื่นเต้นที่เธอจะแสดงเป็น "เซรีน่า" คืนนี้ It Girl, Interrupted (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modelingI take dancing and modeling lessons.

CMU English Pronouncing Dictionary
MODELING    M AA1 D AH0 L IH0 NG
MODELING    M AA1 D L IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
造型[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] modeling; to mold, #2,608 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modellierton {m}modeling clay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブジェクトモデリングツール[, obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool [Add to Longdo]
データモデリング[, de-tamoderingu] (n) {comp} data modelling; data modeling [Add to Longdo]
ビジネスモデリングオブジェクト[, bijinesumoderinguobujiekuto] (n) {comp} business modeling objects [Add to Longdo]
モデリング[, moderingu] (n) modelling; modeling [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
改装[かいそう, kaisou] (n,vs,adj-no) remodelling; remodeling; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] (n,vs) (1) {comp} remodeling; remodelling; restructuring; (2) modding; (P) [Add to Longdo]
新装[しんそう, shinsou] (n,vs) redecoration; remodelling; remodeling; refurbishment; (P) [Add to Longdo]
塑造[そぞう, sozou] (n) molding; moulding; modeling; modelling [Add to Longdo]
造形(P);造型[ぞうけい, zoukei] (n,vs) molding; moulding; modelling (i.e. plastic arts); modeling; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データモデリング[でーたもでりんぐ, de-tamoderingu] data modeling [Add to Longdo]
モデリング[もでりんぐ, moderingu] modelling, modeling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modeling \Mod"el*ing\, n. (Fine Arts)
   The act or art of making a model from which a work of art is
   to be executed; the formation of a work of art from some
   plastic material. Also, in painting, drawing, etc., the
   expression or indication of solid form. [Written also
   {modelling}.]
   [1913 Webster]
 
   {Modeling plane}, a small plane for planing rounded objects.
    
 
   {Modeling wax}, beeswax melted with a little Venice
    turpentine, or other resinous material, and tinted with
    coloring matter, usually red, -- used in modeling.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, v. t. [imp. & p. p. {Modeled}or {Modelled}; p.
   pr. & vb. n. {Modeling} or {Modelling}.] [Cf. F. modeler, It.
   modellare.]
   To plan or form after a pattern; to form in model; to form a
   model or pattern for; to shape; to mold; to fashion; as, to
   model a house or a government; to model an edifice according
   to the plan delineated.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modeling
   n 1: sculpture produced by molding [syn: {mold}, {mould},
      {molding}, {moulding}, {modeling}, {clay sculpture}]
   2: a preliminary sculpture in wax or clay from which a finished
     work can be copied [syn: {modeling}, {modelling}, {molding},
     {moulding}]
   3: the act of representing something (usually on a smaller
     scale) [syn: {model}, {modelling}, {modeling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top