ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deconstruct

D IY2 K AH0 N S T R AH1 K T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deconstruct-, *deconstruct*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deconstruct your mind to the blackness, okay? Just accept it for what it is.แล้วยอมรับในสิ่งนี้ มันไม่มีอะไร I Heart Huckabees (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
DECONSTRUCT    D IY2 K AH0 N S T R AH1 K T
DECONSTRUCTION    D IY0 K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディコンストラクション[, deikonsutorakushon] (n) deconstruction [Add to Longdo]
デコンストラクション[, dekonsutorakushon] (n) (See 脱構築) deconstruction [Add to Longdo]
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) [Add to Longdo]
脱構築[だつこうちく, datsukouchiku] (n) deconstruction (as in the term coined by Jacques Derrida) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deconstruct \de`con*struct"\ (d[-e]`k[u^]n*str[u^]kt"), v. t.
   To interpret (a text or an artwork) by the method of
   deconstruction.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deconstruct
   v 1: interpret (a text or an artwork) by the method of
      deconstructing

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top