ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modeller

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modeller-, *modeller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modeller[N] ผู้ทำหุ่นจำลอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างปั้น[N] modeller, See also: potter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modeller    (n) mˈɒdlər (m o1 d l @ r)
modellers    (n) mˈɒdləz (m o1 d l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
モデラ[, modera] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデラー[, modera-] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデレ[, modere] (n) modeler; modeller [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モデラ[もでら, modera] modeller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modeler \Mod"el*er\, n.
   One who models; hence, a worker in plastic art. [Written also
   {modeller}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modeller
   n 1: a person who creates models [syn: {modeler}, {modeller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top