ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แนวทาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนวทาง-, *แนวทาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวทาง(n) way, See also: path, course, method, trail, mean, channel, model, Syn. ครรลอง, หนทาง, วิถีทาง, ทาง, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวทางน. ทางปฏิบัติที่วางไว้เป็นแนว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
party lineแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
line, partyแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyclone tracksแนวทางเคลื่อนที่ของไซโคลน [TU Subject Heading]
Guidelines on the treatment of foreign direct investmentแนวทางการคุ้มครองการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Trackแนวทาง [TU Subject Heading]
ASEAN Minus Xแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียน, เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนที่มีความ ยืดหยุ่นซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้โดยไม่ต้อง รอให้ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมพร้อมกัน [การทูต]
Regional Code of Conduct in The South China Seaแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศในบริเวณทะเลจีนใต้ที่จะรักษา สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค [การทูต]
Audit guideแนวทางการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit trailแนวทางการตรวจสอบ [การบัญชี]
Coursingแนวทางเดิน [การแพทย์]
orbitวงโคจร, แนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคเป็นวงรอบ  เช่น แนวทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก แนวทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Guidelinesแนวทาง, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's my theory.นั่นคือทฤษฎีแนวทางของฉัน ฮึ Help! (1965)
Can you provide us with a guide to take us to Delhi?คุณสามารถให้เรามีแนวทางในการพาเราไปยังนิวเดลีหรือไม่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You don't like the way I talk?นายไม่ชอบแนวทางที่ฉันพูดนี่? Akira (1988)
Correcting for tracking system error.ตรวจแก้สำหรับแนวทางข้อผิดพลาดระบบ Akira (1988)
Good. There are many stops along the road to divorce.มันมีหลายวิธีแนวทางที่จะเลิกกัน Junior (1994)
They sort of get to you in a way.ประมาณว่าแนะแนวทางให้คนอ่าน In the Mouth of Madness (1994)
Just so you know, I don't agree with his politics.ก็ขอให้รู้ ว่าฉันไม่เห็นด้วยกับแนวทางของเขา Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I do not have a path before me, ถึงผมจะไม่มีแนวทางให้เดินตาม Episode #1.1 (2006)
Put my reputation on the line for you !ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉัน ดูแนวทางให้นาย The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
- Maybe he can shed some light on the situation.- บางทีเขาอาจ... ...ให้แนวทางในสถานการณ์แบบนี้ The Astronaut Farmer (2006)
I want to ask of you graduates the following as you enter the real world.ฉันอยากจะแนะแนวทาง เพื่อให้เธอเข้าไปเผชิญ กับโลกที่แท้จริงได้อย่างไม่ลำบาก Dasepo Naughty Girls (2006)
I believe in the process, but I don't relish the prospect of taking another man's life.ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรม แต่ผมไม่นิยมแนวทางการคร่าชีวิตคนอื่น The Rat (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวทาง[naēothāng] (n) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model  FR: directive [ f ] ; orientation [ f ] ; direction [ f ] ; moyen [ m ]
แนวทางปฏิบัติ[naēothāng patibat] (n, exp) EN: guideline
แนวทางเศรษฐกิจ[naēothāng sētthakit] (n, exp) EN: economic policy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
course(n) แนวทางปฏิบัติ, See also: แนวความคิด, แนวคิด
course(n) เส้นทาง, See also: แนวทาง, วิถีทาง, Syn. route, direction, passage
drift(n) แนวทาง, See also: แนว, แนวโน้ม
line(n) แนวทาง, See also: นโยบาย, วิถีทาง, Syn. procedure, thought, policy
process(n) แนวทางปฏิบัติ, See also: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน, Syn. means, rule, method
proposal(n) ข้อเสนอ, See also: แนวทาง, Syn. scheme, program, project, outline
trend(n) แนวทาง, See also: ครรลอง, ทิศทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ, ช่อง, ทางน้ำไหล, ทางเดินเรือ, ราง, วิถีทาง, แนวทาง, ทางผ่าน, ท่อ -vi. นำผ่านทาง, บุกเบิกทาง, ขุดทาง, ขุดทางน้ำ, นำทาง, See also: channeler, channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก magnetic tape หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล input/output channel ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล processor
course(คอร์ส) { coursed, coursing, courses } n. เส้นทาง, วิถีทาง, แนวทางเดิน, แนวทางปฏิบัติ, แนวความคิด, ลำน้ำ, สาย, หลักสูตร, กระบวนวิชา, ช่วงระยะเวลาการรักษา, จานหนึ่ง (อาหาร) , ชุดหนึ่ง (ยา, การบรรยาย) , ระดู, การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน, วิ่งข้าม, ไล่, ไล่ตาม, ไล่ล่า, ก่
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
procedure(โพรซี'เจอะ) n. ขบวนการ, วิธีการ, ระเบียบการ, วิธีการปฏิบัติ, แนวทาง, ขั้นตอน, กำหนดการ., See also: procedural adj., Syn. course
proceeding(พระซี'ดิง) n. การดำเนินการ, ขั้นตอน, วิธีการ, ขบวนการ, แนวทาง, , See also: proceedings กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะหนึ่ง, การปฏิบัติตามกฎหมาย, วิธีการทางกฎหมาย
process(โพร'เซส, พรอส'เซส) n. ขบวนการ, ขบวนแห่กระบวนการ, ระบบ, การดำเนินการ, แนวทาง, กรรมวิธี, วิธีปฏิบัติ, ขั้นตอนการปฏิบัติ, หมายศาล, ปุ่ม, ส่วนยื่น, สิ่งงอก, เนื้องอก, การทำแม่พิมพ์, การเปลี่ยนแปลง, การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ, ปฏิบัติการ, จัดการ, ทำแม่พิมพ์สอดสี, ล้างรูป,
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง, นักวิ่งแข่ง, สัตว์ที่วิ่งเร็ว, ผู้ส่งข่าว, นักค้าของหนีภาษี, ทางวิ่ง, เส้นทาง, แนวทาง, ผู้คุมเครื่อง, ผู้ขับรถไฟ, ลูกกลิ้ง, พืชไม้เลื้อย
saaเอสเอเอ <คำอ่าน>ย่อมาจาก system application architecture เป็นมาตรฐานในการสร้างคอมพิวเตอร์ ที่บริษัท ไอบีเอ็มเป็นผู้กำหนดไว้ หลายบริษัทเริ่มต้นด้วยการยึดแนวทางนี้ และก็ได้พัฒนาตนเองจนก้าวออกไปได้ไกลกว่ามาตรฐานเดิมมาก
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก, ไหวพริบ, ประสาททั้งห้า, ประสาทสัมผัส, อินทรีย์สัมผัส, เหตุผล, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์, สติสัมปชัญญะ, ความฉลาด, ความสังหรณ์, ความหมาย, นัย, แนวทาง, ทิศทาง vt. รู้สึก, ตระหนัก, เข้าใจความหมาย, เข้าใจ, ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) , สำนึก, สังหรณ์, ตื่นตัว. -

English-Thai: Nontri Dictionary
policy(n) นโยบาย, แนวทาง, หลักการ, อุบาย, ยุทธวิธี
procedure(n) ระเบียบการ, วิธีดำเนินการ, การปฏิบัติ, พฤติการณ์, ขบวนการ, แนวทาง
proceeding(n) การดำเนินการ, พฤติกjรณ์, การปฏิบัติ, แนวทาง, ขั้นตอน
process(n) การดำเนินการ, การปฏิบัติ, แนวทาง, กระบวนการ, กรรมวิธี
territory(n) ดินแดน, ขอบข่าย, อาณาเขต, แนวความคิด, แนวทางปฎิบัติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
devide[ดี ไวด.] (vi) แนวทาง
road map[โร๊ด แมป] (n) แนวทางการดำเนินการ eg. "the president said he had a road map for normalizing relations with Vietnam" "ท่านประธานธิบดี บอกว่า เขามีแนวทางดำเนินการเพื่อให้ความสัมพันธ์กับ ประเทศเวียตนาม กลับมาเหมือนเดิม", See also: วิธีการ, วิธี, Syn. แนวปฏิบัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
指針[ししん, shishin] แนวทาง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] TH: แนวทางปฏิบัติ  EN: norm

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top