ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แม่บท

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม่บท-, *แม่บท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่บท[N] leading role, Syn. ตัวบทใหญ่, Example: กระทรวงการคลัง จัดประชุมคณะกรรมการร่างแผนแม่บทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
แม่บท[N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อใหญ่, Count unit: บท
แม่บท[N] original dance, See also: prototypical dance, Syn. แม่ท่า, Example: ตัวพระตัวนางในละครรำต้องแสดงท่ารำตามแม่บท, Count unit: ท่า, Thai definition: ท่าที่เป็นหลักของการรำ
แม่บท[N] original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
แม่บท[ADJ] original, See also: model, prototypical, standard, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: เราควรปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแม่บทที่เราต้องทำตาม, Thai definition: ที่เป็นตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่บทน. หัวข้อใหญ่ เช่น ยกบาลีขึ้นมาเป็นแม่บท, หลัก เช่น โครงการแม่บท
แม่บทท่าที่เป็นหลักของการรำ, แม่ท่า ก็เรียก.
มาตราแม่บทแจกลูกพยัญชนะต้นกับสระโดยไม่มีตัวสะกด เรียกว่า มาตรา ก กา หรือ แม่ ก กา, หลักเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อให้กำหนดได้ว่าคำที่มีพยัญชนะตัวใดบ้างเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราใดหรือแม่ใด คือ ถ้ามีตัว ก ข ค ฆ สะกด จัดอยู่ในมาตรากกหรือแม่กก, ถ้ามีตัว ง สะกด จัดอยู่ในมาตรากงหรือแม่กง, ถ้ามีตัว จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด จัดอยู่ในมาตรากดหรือแม่กด, ถ้ามีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด จัดอยู่ในมาตรากนหรือแม่กน, ถ้ามีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด จัดอยู่ในมาตรากบหรือแม่กบ, ถ้ามีตัว ม สะกด จัดอยู่ในมาตรากมหรือแม่กม, ถ้ามีตัว ย สะกด จัดอยู่ในมาตราเกยหรือแม่เกย, ถ้ามีตัว ว สะกด จัดอยู่ในมาตราเกอวหรือแม่เกอว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motifแม่บท [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in the final analysis what's really important is the vision.สิ่งสำคัญที่สุดจริง ๆ คือวิสัยทัศน์ คุณต้องมีเรื่องเล่าแม่บทที่ดีกว่า The Corporation (2003)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top