ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonstandard

N AA0 N S T AE1 N D ER0 D   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonstandard-, *nonstandard*, nonstandar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonstandard[ADJ] ซึ่งไม่มาตรฐาน, See also: ซึ่งไม่ปกติ, Syn. unusual, uncommon, different, Ant. ordinary

CMU English Pronouncing Dictionary
NONSTANDARD    N AA0 N S T AE1 N D ER0 D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非标准[fēi biāo zhǔn, ㄈㄟ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] nonstandard; unconventional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
格外[かくがい, kakugai] (adj-na,n,adj-no) nonstandard; extraordinary; special [Add to Longdo]
俗字[ぞくじ, zokuji] (n) popular characters; nonstandard characters [Add to Longdo]
非標準拡張[ひひょうじゅんかくちょう, hihyoujunkakuchou] (n) nonstandard extension [Add to Longdo]
百姓読み[ひゃくしょうよみ, hyakushouyomi] (n) reading kanji in a nonstandard way (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nonstandard \nonstandard\, non-standard \non-standard\adj.
   1. varying from or not adhering to a standard; as,
    nonstandard windows; envelopes of nonstandard sizes;
    non-standard lengths of board cost more per foot. Opposite
    of {standard}. [Narrower terms: {deficient, inferior,
    substandard}]
 
   Syn: nonstandard.
     [WordNet 1.5]
 
   2. (Linguistics) Not conforming to the language usage of a
    prestige group within a community; as, a nonstandard
    dialect is one used by uneducated speakers or socially
    disfavored groups. Opposite of {standard}.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonstandard
   adj 1: not conforming to the language usage of a prestige group
       within a community; "a nonstandard dialect is one used by
       uneducated speakers or socially disfavored groups"; "the
       common core of nonstandard words and phrases in folk
       speech"- A.R.Dunlap [ant: {received}, {standard}]
   2: varying from or not adhering to a standard; "nonstandard
     windows"; "envelopes of nonstandard sizes"; "nonstandard
     lengths of board" [ant: {standard}]
   3: not standard; not accepted as a model of excellence; "a
     nonstandard text" [ant: {standard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top