Search result for

reconstruct

(62 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconstruct-, *reconstruct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reconstruct[VT] สร้างใหม่
reconstruction[N] การสร้างใหม่, Syn. rebuilding, remodeling, reorganization
reconstructive[ADJ] ซึ่งสร้างขึ้นใหม่
reconstruct from[PHRV] สร้างใหม่ (ให้เหมือน), See also: สร้างจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconstruct(รีคันสทรัคทฺ') vt. สร้างใหม่,ก่อสร้างใหม่,ประกอบใหม่,ประกอบเรื่องจากข้อมูล,ฟื้นฟู, See also: reconstructible adj. reconstructor n., Syn. remodel

English-Thai: Nontri Dictionary
reconstruct(vt) ประกอบใหม่,สร้างใหม่,ปะติดปะต่อใหม่
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reconstructionการบูรณะ, การปฏิสังขรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconstructionการประกอบให้คืนสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstructionการบูรณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstruction of companyการโอนสินทรัพย์ไปบริษัทใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconstruction, rural; rural reconstructionการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have to completely reconstruct your face.พวกเราจำเป็นที่จะต้อง ทำศัยกรรมใบหน้าของเธอใหม่ทั้งหมด. Bolt (2008)
Accurate reconstruction of events is essential to healing process, that's all.การเรียบเรียงเหตุการณ์ที่ถูกต้อง จำเป็นสำหรับการรักษา,แค่นั้นเอง Passengers (2008)
The Camorra has also invested in the reconstruction of the Twin Towers.The Camorra has also invested in the reconstruction of the Twin Towers. Gomorrah (2008)
And initiating facial reconstruction tests.แล้วก็.. เริ่มต้นการทดสอบเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Well, then try a partial reconstruct.เหรอ งั้นลองวิธีฟื้นระบบ ทีละส่วนซิ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Looks like I can reconstruct the memory state of the UMPC at the time it was damaged.ดูเหมือนว่าฉันจำลองสถานะ ความจำของเครื่องคอมพ์จิ๋วนี้- ขณะที่มันถูกทำลายได้ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
How about "Good job, Janice, on reconstructing the UMPC"?แล้วเช่น "ทำงานได้ดีมากเจนิส ที่เธอเอาข้อมูลนั่นมาได้" Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
- I... reconstructed... timeline and sequence of events by examining...ผม... ประติดประต่อ เอ่อ... ช่วงเวลา และผลจากเหตุการณ์ Living the Dream (2009)
- well, that's when the reconstruction is.คือ มันเป็น การสร้างใหม่น่ะ Hungry Man (2009)
This is a reconstruction of the murderer's face based on the bones.นี่เป็นการสร้างโครงหน้าของฆาตกรจากตัวอย่างกระดูกครับ Episode #1.5 (2009)
Display the reconstructed picture and voice of the present day Akiyoshi Kanako.แสดงภาพจำลองและเสียงของ อาคิโยชิ คานาโกะ ในปัจจุบันด้วยค่ะ Episode #1.6 (2009)
As soon as I get this skull free, I'd like you to start facial reconstruction.ไวตราบเท่าที่ฉันได้ หัวกระโหลกนี้ออกมา ฉันอยากให้เธอเริ่มงาน สร้างใบหน้าจำลองเลย Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reconstructBenefits accrue to the community from reconstruction.
reconstructIt is high time we reconstructed new family relationships and formed a comfortable life.
reconstructJapan has to reconstruct its economy.
reconstructThe government is compelled to reconstruct national finance.
reconstructThe three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นฟู[N] restoration, See also: reconstruction, repair, Syn. การบูรณะ, การปฏิสังขรณ์, Example: แหล่งน้ำชายทะเลปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว, Thai definition: การทำให้กลับเจริญงอกงาม
บูรณะ[V] restore, See also: reconstruct, repair, renovate, Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม, Example: อียิปต์ลงทุนบูรณะวัตถุโบราณเป็นพิเศษ เพราะประเทศเขาอยู่ได้ด้วยเงินจากนักท่องเที่ยว, Thai definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival   
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา[org.] (Thanākhān Rawāng Prathēt Pheūa Kān Būrana Lae Phatthanā) EN: International Bank of Reconstruction and Development (BRD)   FR: Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)

CMU English Pronouncing Dictionary
RECONSTRUCT    R IY2 K AH0 N S T R AH1 K T
RECONSTRUCTED    R IY2 K AH0 N S T R AH1 K T AH0 D
RECONSTRUCTING    R IY2 K AH0 N S T R AH1 K T IH0 NG
RECONSTRUCTION    R IY2 K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N
RECONSTRUCTIVE    R IY2 K AH0 N S T R AH1 K T IH0 V
RECONSTRUCTIONS    R IY2 K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reconstruct    (v) (r ii2 k @ n s t r uh1 k t)
reconstructs    (v) (r ii2 k @ n s t r uh1 k t s)
reconstructed    (v) (r ii2 k @ n s t r uh1 k t i d)
reconstructing    (v) (r ii2 k @ n s t r uh1 k t i ng)
reconstruction    (n) (r ii2 k @ n s t r uh1 k sh @ n)
reconstructions    (n) (r ii2 k @ n s t r uh1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヨーロッパ復興開発銀行[ヨーロッパふっこうかいはつぎんこう, yo-roppa fukkoukaihatsuginkou] (n) European Bank for Reconstruction and Development; EBRD [Add to Longdo]
リコンストラクション[, rikonsutorakushon] (n) reconstruction [Add to Longdo]
移築[いちく, ichiku] (n,vs) dismantling an historic building and reconstructing it elsewhere [Add to Longdo]
改築[かいちく, kaichiku] (n,vs) structural alteration of building; reconstruction; (P) [Add to Longdo]
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families)) [Add to Longdo]
建て替え;建替え[たてかえ, tatekae] (n,vs) rebuilding; reconstruction; re-erection [Add to Longdo]
建て替える[たてかえる, tatekaeru] (v1,vt) to rebuild; to reconstruct [Add to Longdo]
建て直す;建直す;建てなおす[たてなおす, tatenaosu] (v5s,vt) to rebuild; to reconstruct [Add to Longdo]
再建[さいこん, saikon] (n,vs) rebuilding; reconstruction; rehabilitation; (P) [Add to Longdo]
再建築[さいけんちく, saikenchiku] (n) reconstruction; rebuilding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再造手术[zài zào shǒu shù, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] reconstructive surgery [Add to Longdo]
善后借款[shàn hòu jiè kuǎn, ㄕㄢˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913 [Add to Longdo]
重建[chóng jiàn, ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] reconstruction; rebuilding [Add to Longdo]
重造[chóng zào, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄠˋ, ] reconstruct [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reconstruct \Re`con*struct"\ (-str?kt"), v. t.
   To construct again; to rebuild; to remodel; to form again or
   anew.
   [1913 Webster]
 
      Regiments had been dissolved and reconstructed.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reconstruct
   v 1: reassemble mentally; "reconstruct the events of 20 years
      ago" [syn: {reconstruct}, {construct}, {retrace}]
   2: build again; "The house was rebuild after it was hit by a
     bomb" [syn: {rebuild}, {reconstruct}]
   3: cause somebody to adapt or reform socially or politically
   4: return to its original or usable and functioning condition;
     "restore the forest to its original pristine condition" [syn:
     {restore}, {reconstruct}]
   5: do over, as of (part of) a house; "We are remodeling these
     rooms" [syn: {remodel}, {reconstruct}, {redo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top