ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

口径

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -口径-, *口径*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口径[kǒu jìng, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] caliber; diameter of opening, #13,286 [Add to Longdo]
口径[dà kǒu jìng, ㄉㄚˋ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] large caliber [Add to Longdo]
口径[duì kǒu jìng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] to arrange to give the same story [Add to Longdo]
统一口径[tǒng yī kǒu jìng, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. one-track path; fig. to adopt a unified approach to discussing an issue; to sing from the same hymn-sheet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口径[こうけい, koukei] (n) aperture; bore; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
口径[こうけいしょく, koukeishoku] (n) vignetting [Add to Longdo]
口径[こうけいひ, koukeihi] (n) (See Fナンバー) aperture ratio (inverse of the f-number); relative aperture [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Situation report." "At present 4 in sight. At most probably 7. Holding small calibre arms."「状況報告を」「現在目標は目視4。最大7か。小口径火器を所有」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That .38, you go out and hammer nails with it all day...[JA] この38口径は... ... ハンマー代わりに 釘を打っても... Taxi Driver (1976)
They found Farrell's bullet. Looks like a. 38.[JA] ファレルを撃った弾が見つかった 38口径 Insomnia (2002)
As you know, every ejector... even in guns of the same model and caliber, is different.[JA] ご存知でしょうが... 同モデルの同口径でも すべての銃は違いがあります He Walked by Night (1948)
Six 11-inch guns and eight or ten five-inch.[CN] 6挺11英寸口径机关炮和 8挺15英寸的 Pursuit of the Graf Spee (1956)
You didn't cover them up with enough earth, or perhaps the bullets were too small a caliber, or the flames not sufficiently hot, or perhaps there wasn't enough gas.[CN] 土填得不够实 或许是子弹口径不够大 或许是炉火烧的不够旺 Deaths-Head Revisited (1961)
Hear that 20-caliber machine gun?[CN] 听到20毫米口径机枪的声音了吗 Paisan (1946)
- What's the caliber?[JA] ー 口径は? Insomnia (2002)
I could prove it quicker with a 20-millimeter.[CN] 如果20毫米口径就能更快 Away All Boats (1956)
And straddling us with her 11-inch.[CN] 用11英寸口径炮向我们开火 Pursuit of the Graf Spee (1956)
She's gonna do the same exact thing like I said...[JA] "ボスは俺だ" 口径9ミリ Léon: The Professional (1994)
In which case, for you, I'd recommend 38 snub-nosed.[JA] あんたに すすめたいのは... ... 38口径 Taxi Driver (1976)
- Smith Wesson. 45. - Excellent.[JA] ー スミスウェッソン 45口径さ ー すごい Insomnia (2002)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
口径[こうけい, koukei] Kaliber [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top