ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -加-, *加*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ] processing plant

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[加, jiā, ㄐㄧㄚ] to add to, to increase, to augment
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Supporting a cause with the strength 力 of one's words 口,  Rank: 166

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] to add; plus; abbr. for Canada 拿大, #373 [Add to Longdo]
[cān jiā, ㄘㄢ ㄐㄧㄚ, / ] to participate; to take part; to join, #289 [Add to Longdo]
[zēng jiā, ㄗㄥ ㄐㄧㄚ, ] to raise; to increase, #315 [Add to Longdo]
[jiā qiáng, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, / ] to reinforce; to strengthen; to increase, #468 [Add to Longdo]
[gèng jiā, ㄍㄥˋ ㄐㄧㄚ, ] more (than sth else); even more, #783 [Add to Longdo]
[jiā rù, ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ, ] to become a member; to join; to mix into; to participate in; to add in, #1,209 [Add to Longdo]
[jiā kuài, ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄞˋ, ] to accelerate; to speed up, #1,383 [Add to Longdo]
[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, ] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that, #1,431 [Add to Longdo]
[jiā yóu, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ, ] to make an extra effort; to cheer sb on; to oil; to refuel, #1,441 [Add to Longdo]
[jiā dà, ㄐㄧㄚ ㄉㄚˋ, ] to increase (e.g. one's effort), #1,625 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かこう, kakou] (n) ขั้นตอนการทำงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かとう, katou] (name) คาโต้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[くわえる, kuwaeru] Thai: เพิ่ม English: to append
わる[くわわる, kuwawaru] Thai: เข้าร่วม English: to join in
わる[くわわる, kuwawaru] Thai: เพิ่มขึ้น English: to increase

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n) (1) addition; increase; (2) (abbr) (See 奈陀) Canada; (P) [Add to Longdo]
うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore [Add to Longdo]
えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time [Add to Longdo]
える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P) [Add to Longdo]
え算[くわえざん, kuwaezan] (n) addition [Add to Longdo]
わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] (n) {comp} offered load [Add to Longdo]
わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P) [Add to Longdo]
[かあつ, kaatsu] (n,vs) increasing pressure; (P) [Add to Longdo]
圧器[かあつき, kaatsuki] (n) pressurizer [Add to Longdo]
圧水型軽水炉[かあつすいがたけいすいろ, kaatsusuigatakeisuiro] (n) pressurized light-water reactor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is that man?" "Mr Kato."「あの人は誰なんでしょうか」「藤さんですよ」
"The key," he added, "is in the lock".「かぎは錠前に差し込んである」と、彼は付けえた。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味にえて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
"You can get it at the courthouse," the clerk added.「都庁舎でもらえますよ」と係員が付けえた。
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組合にわらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働者はいった。
I would like to attend the party on November 1st.11月1日のパーティーに参します。
If we had been in Venice one month before, we could have taken part in the carnival.1ヶ月前にベニスにいたら、私たちはそのカーニバルに参できたのですが。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.1月の輸出は昨年の同月に比べ20%の増だった。
If you add 3 to 3, you get 6.3に3をえれば6になる。
Add 5 to 3 and you have 8.3に5をえると8になる。
If you add three to four, you get seven.3を4にえると7になる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Galba![CN] 尔巴! Quo Vadis (2001)
Faster![CN]  The Wild Bunch (1969)
Bite![CN] 菲猫抓... Half Cigarette (1999)
Would it have needed much strength to strike the blow?[JA] 一撃をえるには かなりの力が必要かね? And Then There Were None (1945)
- Do you think they're done?[JA] - 焼き減はじゅうぶんかい? And Then There Were None (1945)
Go! Go![CN] 油! Eye See You (2002)
You can't intrude on people at a time like this[JA] 興味本位も いい減にしろ! D.O.A. (1949)
Don't you think a father knows his own son?[JA] - いい減にしろ Detour (1945)
Won't you sit down?[JA] 届けに付けえる事は ありませんか? Too Late for Tears (1949)
I also pointed out that the real Haskell had a scar on his forearm.[JA] それにえて... Detour (1945)
- No.[CN] -不 Pulp Fiction (1994)
I suppose, as usual, you've added your own improvements.[JA] 例によって 君が改良をえてる He Walked by Night (1948)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] offered load [Add to Longdo]
減演算子[かげんえんざんし, kagen'enzanshi] adding operator [Add to Longdo]
減作用素[かげんさようそ, kagensayouso] adding operator [Add to Longdo]
減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter [Add to Longdo]
減算時間[かげんさんじかん, kagensanjikan] add-subtract time [Add to Longdo]
工データ[かこうデータ, kakou de-ta] processed data, raw data [Add to Longdo]
[かさん, kasan] addition (vs) [Add to Longdo]
算器[かさんき, kasanki] adder [Add to Longdo]
算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] calculator with arithmetic logic [Add to Longdo]
算積分器[かさんせきぶんき, kasansekibunki] summing integrator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[くわえる, kuwaeru] addieren, hinzufuegen [Add to Longdo]
わる[くわわる, kuwawaru] beitreten [Add to Longdo]
[かにゅう, kanyuu] Beitritt [Add to Longdo]
[かこう, kakou] Bearbeitung, Verarbeitung [Add to Longdo]
[かほう, kahou] Addition [Add to Longdo]
[かげん, kagen] Addition_und_Subtraktion, Befinden [Add to Longdo]
[かめい, kamei] Beitritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top