ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -味-, *味*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[味, wèi, ㄨㄟˋ] taste; smell, odor; delicacy
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  未 (wèi ㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 844

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] taste, #2,181 [Add to Longdo]
[yì wèi zhe, ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, / ] signify; mean; imply, #2,158 [Add to Longdo]
[wèi dào, ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, ] flavor, #2,259 [Add to Longdo]
[kǒu wèi, ㄎㄡˇ ㄨㄟˋ, ] a person's preferences; tastes (in food); flavor, #4,610 [Add to Longdo]
[měi wèi, ㄇㄟˇ ㄨㄟˋ, ] delicious; relish, #5,685 [Add to Longdo]
[zī wèi, ㄗ ㄨㄟˋ, ] taste, #6,601 [Add to Longdo]
[yī wèi, ㄧ ㄨㄟˋ, ] blindly; invariably, #7,903 [Add to Longdo]
[pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, ] taste, #8,035 [Add to Longdo]
[xiāng wèi, ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ, ] fragrance; bouquet; sweet smell, #9,241 [Add to Longdo]
[qì wèi, ㄑㄧˋ ㄨㄟˋ, / ] odor; scent, #9,588 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あじ, aji] (n) รสชาติ
噌汁[みそしる, misoshiru] (n) ซุปมิโซ ของญี่ปุ่น
[みかた, mikata] (n) พวกเดียวกัน
[あじみ, ajimi] (n) การชิม (อาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
噌汁[みそしる, misoshiru] (n) ซุปเต้าเจี้ยว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
わう[あじわう, ajiwau] Thai: ลิ้มรส English: to taste

Japanese-English: EDICT Dictionary
[み, mi] (adj-na,n) (1) flavor; flavour; taste; (2) charm; style; (3) experience; (adj-na) (4) (See な) smart; clever; witty; strange; (P) [Add to Longdo]
[み, mi] (n) (1) (sense of) taste; (suf,ctr) (2) counter for food, drink, medicine, etc. [Add to Longdo]
あい[あじあい, ajiai] (n) (1) (incorrect variant of わい) (See わい・1) flavour; flavor; (2) meaning; significance [Add to Longdo]
あう[あじあう, ajiau] (v5u,vt) (unorthodox variant of わう) (See わう) to taste; to savor; to relish [Add to Longdo]
が薄い[あじがうすい, ajigausui] (exp,adj-i) (See の薄い) lightly seasoned [Add to Longdo]
[あじな, ajina] (adj-f) (See ・あじ) smart; clever; witty; strange [Add to Longdo]
のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something) [Add to Longdo]
の素[あじのもと, ajinomoto] (n) (1) {food} monosodium glutamate (brand name); MSG; (2) Ajinomoto (Japanese food additive company); (P) [Add to Longdo]
の薄い[あじのうすい, ajinousui] (adj-i) (See が薄い) lightly seasoned [Add to Longdo]
わい[あじわい, ajiwai] (n,adj-no) (1) flavour; flavor; (2) meaning; significance; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Tastes differ.は異なる。
What does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)「There is a tide」とはどういう意ですか。(シェークスピアのジュリアス・シーザー)
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。口数が多いぞ」とそのギャングの一が言った。 [M]
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
If he says "I love you" all the time he doesn't mean it.「愛してる」といつも言えば、何の意もなさなくなる。
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意を見つけることが出来るだろうか。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
What does "resident alien" mean?「居住外国人」とは、どういう意ですか。
The word meant "attendants."「従者」の意だったのである。
Don't use "discover" when you mean "invent".「発明する」を意するとき「発見する」を使ってはならない。
"I've a touch of a cold." "That's too bad."「風邪気です」「それはいけませんね」
What do you mean by cultural relativism?「文化相対主義」とはどういう意ですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If that's supposed to be a joke, I don't see the point.[JA] ジョークにしては意不明だ And Then There Were None (1945)
Delicious.[CN] 美 Love with the Proper Stranger (1963)
Maybe, it's a good thing you met me.[JA] 意がわからん Detour (1945)
Miss Claythorne was locked in her room, Doctor, if that's what you mean.[JA] クレイソーンさんは 鍵をかけて部屋にいた そういう意では、先生 And Then There Were None (1945)
If you are Mr Owen, friend attend ...[JA] もしあなたがオウエンなら 私が方だ And Then There Were None (1945)
Have it your way, but I don't get the point. The point is:[JA] 意がわからんが 君に任せる Detour (1945)
Some people just ain't got any good taste.[JA] どんな趣してんだよ Detour (1945)
Plain.[CN] 原 Duplicity (2009)
Well, a woman could have done it If that's what you mean.[JA] いや女性でも可能だ そういう意では And Then There Were None (1945)
Tasty?[CN] 好吗? Vexille (2007)
Scent?[CN] 书 The Piano (1993)
But it sure is awful stuff to eat.[JA] でも・・美しくないんだよ・・ Bambi (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あじ, aji] Geschmack [Add to Longdo]
わう[あじわう, ajiwau] kosten, schmecken, geniessen [Add to Longdo]
噌汁[みそしる, misoshiru] Bohnenmuss_Suppe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top