Search result for

(50 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -味-, *味*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あじ, aji] (n) รสชาติ
噌汁[みそしる, misoshiru] (n) ซุปมิโซ ของญี่ปุ่น
[みかた, mikata] (n) พวกเดียวกัน
[あじみ, ajimi] (n) การชิม (อาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
噌汁[みそしる, misoshiru] (n) ซุปเต้าเจี้ยว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
わう[あじわう, ajiwau] Thai: ลิ้มรส English: to taste

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[味, wèi, ㄨㄟˋ] taste; smell, odor; delicacy
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  未 (wèi ㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
[み, mi] (adj-na,n) (1) flavor; flavour; taste; (2) charm; style; (3) experience; (adj-na) (4) (See な) smart; clever; witty; strange; (P) [Add to Longdo]
[み, mi] (n) (1) (sense of) taste; (suf,ctr) (2) counter for food, drink, medicine, etc. [Add to Longdo]
あい[あじあい, ajiai] (n) (1) (incorrect variant of わい) (See わい・1) flavour; flavor; (2) meaning; significance [Add to Longdo]
あう[あじあう, ajiau] (v5u,vt) (unorthodox variant of わう) (See わう) to taste; to savor; to relish [Add to Longdo]
が薄い[あじがうすい, ajigausui] (exp,adj-i) (See の薄い) lightly seasoned [Add to Longdo]
[あじな, ajina] (adj-f) (See ・あじ) smart; clever; witty; strange [Add to Longdo]
のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something) [Add to Longdo]
の素[あじのもと, ajinomoto] (n) (1) {food} monosodium glutamate (brand name); MSG; (2) Ajinomoto (Japanese food additive company); (P) [Add to Longdo]
の薄い[あじのうすい, ajinousui] (adj-i) (See が薄い) lightly seasoned [Add to Longdo]
わい[あじわい, ajiwai] (n,adj-no) (1) flavour; flavor; (2) meaning; significance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] taste [Add to Longdo]
噌汤[wèi cēng tāng, ㄨㄟˋ ㄘㄥ ㄊㄤ, / ] Japanese miso soup; miso-shiru [Add to Longdo]
[wèi jīng, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ, ] monosodium glutamate (MSG) [Add to Longdo]
美思酒[wèi měi sī jiǔ, ㄨㄟˋ ㄇㄟˇ ㄙ ㄐㄧㄡˇ, ] vermouth (loan word), Italian spiced fortified wine [Add to Longdo]
[wèi jué, ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] basic taste [Add to Longdo]
[wèi dào, ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, ] flavor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Tastes differ.は異なる。
What does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)「There is a tide」とはどういう意ですか。(シェークスピアのジュリアス・シーザー)
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。口数が多いぞ」とそのギャングの一が言った。 [M]
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
If he says "I love you" all the time he doesn't mean it.「愛してる」といつも言えば、何の意もなさなくなる。
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意を見つけることが出来るだろうか。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
What does "resident alien" mean?「居住外国人」とは、どういう意ですか。
The word meant "attendants."「従者」の意だったのである。
Don't use "discover" when you mean "invent".「発明する」を意するとき「発見する」を使ってはならない。
"I've a touch of a cold." "That's too bad."「風邪気です」「それはいけませんね」
What do you mean by cultural relativism?「文化相対主義」とはどういう意ですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We didn't mean that.[JA] そういう意じゃないですよ Ready (2017)
They're just reading it because it's a hot topic right now.[JA] (慎) みんな 興本位で読んでるだけだよ Affection (2017)
Yes.[CN] 怎么样? 你想要试试成名的滋 Reason (2017)
Jab-uppercut.[CN] 金腰带还是意着冠军吗? CounterPunch (2017)
Are you serious?[CN] 可是要配合所有人的口太难了吧 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Whoever sent the invitations is using the women to do something to me, I'm sure of it.[CN] 总觉得你身上有股肥皂的 The Mysterious Million Yen Women (2017)
We cannot understand how the author's work and his personal life are connected.[JA] 作品と作家の個人的な話を 結びつける意が分かりません Affection (2017)
Are you interested in it?[JA] 興がおありなんですか? Appeal (2017)
What's the purpose in something so meaningless?[JA] そんなムダなことに 意があるんですか? Confrontation (2017)
I forgot to taste it first.[JA] 見... するの忘れてた Ready (2017)
I mean, Natsume is the author of I Am a Cat ![CN] 跟这人同名太乏了 不行 The Mysterious Million Yen Women (2017)
It wasn't difficult at all. I understood it.[JA] 全然 難しくなかったし 意も分かりましたよ Affection (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あじ, aji] Geschmack [Add to Longdo]
わう[あじわう, ajiwau] kosten, schmecken, geniessen [Add to Longdo]
噌汁[みそしる, misoshiru] Bohnenmuss_Suppe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top