ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -借-, *借*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[借, jiè, ㄐㄧㄝˋ] to borrow; to lend; excuse, pretext
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 984

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] to lend; to borrow; excuse; pretext; by means of; to seize (an opportunity); to take (an opportunity), #2,033 [Add to Longdo]
[píng jiè, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] to rely on; using, #3,749 [Add to Longdo]
[jiè jiàn, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to use other people's experience; to borrow from a source; to use as reference, #5,091 [Add to Longdo]
[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, ] to get help from, #5,682 [Add to Longdo]
[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #6,141 [Add to Longdo]
[jiè kuǎn, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, ] loan, #6,426 [Add to Longdo]
[jiè yòng, ㄐㄧㄝˋ ㄩㄥˋ, ] to borrow sth for another use; to borrow an idea for one's own use, #12,306 [Add to Longdo]
[jiè qián, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to lend money; to borrow money, #12,562 [Add to Longdo]
[jiè dài, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, / ] to borrow; a loan; debit and credit items on a balance sheet, #14,332 [Add to Longdo]
[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] leasehold, #16,503 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゃっきん, shakkin] (n) การกู้ยืมเงิน、หนี้สิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゃくや, shakuya] (n ) rental house or apartment บ้านหรือห้องเช่า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
りる[かりる, kariru] Thai: ยืม English: to borrow

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かり, kari] (n) borrowing; debt; loan; (P) [Add to Longdo]
りっ放し[かりっぱなし, karippanashi] (n) borrowing without returning [Add to Longdo]
りてきた猫[かりてきたねこ, karitekitaneko] (exp) being quiet and meek (in contrast to normal behaviour) (c.f. meek as a lamb); lit [Add to Longdo]
りる[かりる, kariru] (v1,vt) (1) to borrow; to have a loan; (2) to rent; to hire; (P) [Add to Longdo]
りパク[かりパク, kari paku] (n,vs) (col) (See パクる) borrowing without returning [Add to Longdo]
り衣装;り衣裳(iK)[かりいしょう, kariishou] (n) borrowed clothes [Add to Longdo]
り越し[かりこし, karikoshi] (n) outstanding debt; overdraft; overdraught [Add to Longdo]
り越し金[かりこしきん, karikoshikin] (n) overdraft; overdraught; outstanding debt [Add to Longdo]
り越す[かりこす, karikosu] (v5s) to overdraw [Add to Longdo]
り火[かりび, karibi] (n) borrowing fire; borrowed fire [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"May I use the phone?" "Please feel free."「お電話をおりしてもいいですか」「どうぞ、どうぞ。」
"May I borrow this pen?" "Sure, go ahead."「このペンをりてもいいですか」「ええ、どうぞ」
"May I use this telephone?" "Go ahead."「この電話をおりしてもいいですか」「ええ、どうぞ」
"Do you mind my borrowing your microscope?" "No, not at all."「顕微鏡をおりしてもよろしいですか」「どうぞどうぞ」
"May I use your dictionary?" "By all means."「辞書をおりしていいですか」「どうぞどうぞ」
"Can I use your car?' "Sure. Go ahead."「車をりていいかい」「いいとも、どうぞ」
"May I use your telephone?" "By all means."「電話をおりしてもいいですか」「どうぞどうぞ」
Debit Mr Hill with $100.100ドルをヒル氏のり方に記載しなさい。
I want to rent an apartment with two rooms.2部屋あるアパートをりたいのですが。
She rented a four-room flat.4室から成るアパートを彼女はりた。
Can I borrow five pounds from you?5ポンドおりできませんか。
Let's rent a bike there.あそこで自転車をりよう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I rented a tiny, one-room apartment and started living alone again.[JA] (慎) 僕は6畳1間のアパートをり また1人暮らしに戻った Confrontation (2017)
Do you want to write that down?[JA] これりるわ メモしとく?  ()
Maybe if I start something, you can make a break for it.[CN] 由我闹事 你机逃走 Saboteur (1942)
The murderer was in debt for over 30 million yen.[JA] 犯人の男には 3000万を超える 金があったんだけど Reason (2017)
Well, they probably thought you were trying to borrow some money.[CN] 那么 他们可能以为你想 The Lady Vanishes (1938)
That's a perfect excuse. There was no other safe big enough.[CN] 这是一个很好的口 而且别的地方没有这么大的保险箱 Ninotchka (1939)
"The cat who has cream on his whiskers had better find good excuses."[CN] 胡子上粘有油的猫 最好可以找到好的 Ninotchka (1939)
When you found that Thursby wasn't going to tackle him, you borrowed his gun and did it yourself, right?[CN] 结果德斯派没有攻击他 所以你就了他的枪自己下手,对不对? The Maltese Falcon (1941)
The choice was simple, either sell the Swan family home or spend my 30s in debtors' prison.[JA] 選択肢は2つ 家を売るか 金地獄の30代を送るか Smell the Weakness (2017)
First, I just might need some help from our old purple friends.[JA] まず こいつの力をりよう Smell the Weakness (2017)
If I lent money to every girl who was ordered out of the colony, where would I be?[CN] If I lent money to every girl who was ordered out of the colony, 如果我钱给每个被驱逐出境的女孩 where would I be? Strange Cargo (1940)
You'd be advised to remember that now I own the business outright, that money you borrowed off Cachet belongs to me.[JA] キャッシェは俺の会社だから お前がりたカネも 俺のものだ The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かり, kari] borrow [Add to Longdo]
り数[かりすう, karisuu] borrow digit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
りる[かりる, kariru] entleihen, leihen, mieten [Add to Longdo]
[しゃっかん, shakkan] (internationale) Anleihe, Darlehen [Add to Longdo]
[しゃくざい, shakuzai] Schulden [Add to Longdo]
[しゃっきん, shakkin] Schulden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top