ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胸-, *胸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[胸, xiōng, ㄒㄩㄥ] breast, bosom; heart, mind
Radical: Decomposition: 匈 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [ideographic] A heart ⺼ in the chest 匈; 匈 also provides the pronunciation,  Rank: 1,356

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] chest; bosom; heart; mind; thorax, #2,222 [Add to Longdo]
[xiōng bù, ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ, ] chest, #7,272 [Add to Longdo]
[xiōng kǒu, ㄒㄩㄥ ㄎㄡˇ, ] pit of the stomach, #9,687 [Add to Longdo]
怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish, #12,478 [Add to Longdo]
[xiōng qiāng, ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄤ, ] thoracic cavity, #15,915 [Add to Longdo]
[xīn xiōng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ, ] breadth of mind, #16,566 [Add to Longdo]
[xiōng táng, ㄒㄩㄥ ㄊㄤˊ, ] chest, #17,854 [Add to Longdo]
[xiōng wéi, ㄒㄩㄥ ㄨㄟˊ, / ] chest measurement; bust, #18,307 [Add to Longdo]
[xiōng pú, ㄒㄩㄥ ㄆㄨˊ, ] chest, #20,156 [Add to Longdo]
[xiōng jīn, ㄒㄩㄥ ㄐㄧㄣ, ] lapel of jacket; heart; aspiration; vision, #21,759 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むね, mune] (n) อก, หน้าอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むね, mune] (n) breast; chest; (P) [Add to Longdo]
が悪い[むねがわるい, munegawarui] (exp,adj-i) (1) sick; nauseated; (2) angry; irritated [Add to Longdo]
が悪くなる[むねがわるくなる, munegawarukunaru] (exp) to feel sick; to be nauseated [Add to Longdo]
が苦しい[むねがくるしい, munegakurushii] (exp) have a pain in one's chest [Add to Longdo]
が痛む様な出来事[むねがいたむようなできごと, munegaitamuyounadekigoto] (exp) painful incident [Add to Longdo]
が躍る[むねがおどる, munegaodoru] (exp,v5r) to be excited; to be elated [Add to Longdo]
くそが悪い;糞が悪い[むなくそがわるい, munakusogawarui] (exp,adj-i) annoying; being disgusted (at) [Add to Longdo]
ぐらを掴む;ぐらをつかむ[むなぐらをつかむ, munagurawotsukamu] (exp,v5m) to grab someone by the collar; to grab someone by the lapels [Add to Longdo]
にジーンと来る[むねにジーンとくる, muneni ji-n tokuru] (exp,vk) to have one's heart touched (by something very moving) [Add to Longdo]
に一物[むねにいちもつ, muneniichimotsu] (exp) machination; secret plan; plot; trick up one's sleeve [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18世紀の流行はの部分を強調していた。
I'll put his courage to the test.あいつの度を試してみよう。
My heart aches for the starving children in Africa.アフリカの飢えに苦しむ子供たちの事を思うとがいたむ。
I can't bear the sight of him.あんな男見てもくそが悪い。
You have a lot of nerve.いい度してるな。
Soccer is an exciting game.サッカーはがわくわくするような競技だ。
The drama brought a lump to my throat.そのドラマは私のをいっぱいにした。
The news broke her heart.そのニュースはが張りさけんばかりだった。
Filled with sorrow, the girl looked him in the eye.その少女は悲しみでをいっぱいにして、彼の目を見つめた。
The sad story made my heart ache.その悲しい物語は私のを痛ませた。
The exile yearned for his home.その亡命者は故国への思いにを焦がした。
He was heart was beating as he told me that.その話をするとき彼のは高鳴っていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, first off, I have a huge rack.[CN] 首先我的部很大 Crazy, Stupid, Love. (2011)
The women, they stick them in their flat chesties, make them big.[CN] 女人把它們塞進前的停機坪 墊出大奶霸 Just Go with It (2011)
But it is an insidious verb. It is there.[JA] のことは とても複雑な問題なのよ  ()
So, how is that matter with your body? The breasts matter?[JA] のことは どう考えてる?  ()
And I'm looking at your breasts. What's that about?[CN] 而我正看著妳的部,怎麼樣? Crazy, Stupid, Love. (2011)
- Put it down, it's on your chest now. - A fucking sniper.[CN] 放下吧 都瞄準你口了 30 Minutes or Less (2011)
I mean, the characters, the ones I am using in this series, they are busts.[JA] このシリーズで 私が使ってるキャラクターは 全員が像という 設定になってるのよ  ()
You don't have a huge rack.[CN] 妳的部不大 Crazy, Stupid, Love. (2011)
You can take the brassiere off, too.[CN] 也把罩脫掉吧 Just Go with It (2011)
Are those lovely breasts any clue as to who in this city might allow me to operate here?[CN] 每个可爱的部都是线索啊 至于这个城市中的哪个可以让我在这操作? Elephant White (2011)
I always hear that motherfucking fascist pointing at me and asking me: "What about breasts? Are you getting them?"[JA] "豊をするつもりか"と 決めてかかるのよ  ()
You don't worry that, "While I'm driving, "hey, I might have some chest pains,"[CN] 不用担心说 "我在开车会痛" The Dilemma (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むね, mune] -Brust [Add to Longdo]
[きょうちゅう, kyouchuu] Busen, Herz, Gefuehle [Add to Longdo]
[きょうぞう, kyouzou] Bueste, Brustbild [Add to Longdo]
[きょうい, kyoui] Brustumfang [Add to Longdo]
[きょうきん, kyoukin] -Busen, -Herz [Add to Longdo]
[きょうぶ, kyoubu] -Brust, Brustgegend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top